ELEKTRONIKA PAŹDZIERNIK 2007

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVIII) nr 10/2007

Modelowanie nieliniowych zjawisk termicznych w układach
elektronicznych przy wykorzystaniu programu
SPICE
(Application of RC equivalent networks to modelling
of nonlinear thermal phenomena) - M. Kamiński,
M. Janicki, A. Napieralski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7


Segmentacja obrazu oka na potrzeby systemu identy-
fikacji osób na podstawie wzoru tęczówki
(Eye image
segmentation for people identification system based on
iris pattern) - W. Sankowski, K. Grabowski, M. Zubert,
M. Napieralska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 13

Sprzętowa realizacja algorytmów obliczeniowych w
układach cyfrowych
(Computational algorithms implementation
in digital hardware) - P. M. Szecówka . . . . . . . ...18

testing environments for mixed signal chips based on
PLD devices
(System testowania specjalizowanych obwodów
scalonych wykorzystujący programowalne układy
PLD) - P. Śniatała, J. Pierzchalewski, A. Handkiewicz . . . .... 22

Pomiary sondą Langmuira rozpylania magnetronowego
przy zasilaniu impulsowym
(Langmuir probe diagnostics
of pulsed magnetron sputtering) - A. Brudnik, A. Czapla,
M. Socha, M. Różycki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 29

Warstwy ochronne nanoszone na stopie tiAlNb techniką
magnetronową - odporność na utlenianie
(TiAlNb with
a magnetron sputtered protective coating -oxidation resistance)
- E. Godlewska, R. Mania, M. Mitoraj . . . . . . . . . ... 30

technologia heterozłącza cIS/cdS do zastosowań
fotowoltaicznych
(Technology of CIS/CdS hetrojunction
for photovoltaic applications) -H. Jankowski, T. Kenig,
L. Maksymowicz, T. Pisarkiewicz, M. Warzecha. . . . . . . . 32

Badania degradacji warstw ochronnych na stykach łączników
pod wpływem plazmy łuku elektrycznego
(Degradation
of electroplated silver coatings under the influence
of plasma electric arc) - M. Kolasik. . . . . . . . . . . . . . ...35

Stanowisko do badania temperaturowych i częstotliwościowych
zależności właściwości elektrofizycznych implantowanych
półprzewodników
(Station to testing temperature
and frequency dependence of electrophysical properties of
semiconductors expose to implantation) - T. Kołtunowicz.......37

Struktura geometryczna powierzchni stali i tytanu rozpylanej
szeroką wiązką jonów
(Surface geometrical structure
of steel and titanium sputtered by broad ion beam)
- Z.W. Kowalski, J. Martan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 41

Modelowanie numeryczne przepływu elektronów w warunkach
niskiej próżni
(Numerical modelling of electron
flow in low vacuum) - M. Krysztof, W. Słówko . . . . . . . . . ... 43

Powłoki typu duplex tiN - Si3N4 / tiN na węglikach spiekanych
(Duplex coatings TiN - Si3N4/ TiN on sintered carbides)
- R. Mania, J. Morgiel, M. Dąbrowski, J. Grzonka.......... 45

Wykorzystanie wiązki jonów Ga+ do wycinania preparatów
do obserwacji w mikroskopie transmisyjnym
(Application of Ga+ ion beam for TEM sample preparation)
- J. Morgiel, Ł. Major, J. Grzonka, J. Wojewoda, M. Pomorska.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Niereaktywny impulsowy proces rozpylania magnetronowego
(Unreactive pulsed magnetron sputtering) - W.M.
Posadowski, A. Wiatrowski, J. Kudzia, A. Brudnik. . . . . . ...50

Stanowisko do badania rozpylania jonowego wiązkami
średniej energii
(Experimental set-up for ion sputtering
with medium energy ion beams) - K. Pyszniak, M. Turek,
A. Droździel, J. Sielanko, D. Mączka. . . . . . . . . . . . . . . . .... 51

Wpływ częstotliwości zasilania na proces rozpylania
miedzi za pomocą układu magnetronowego
(Power supply
frequency impact on magnetron sputtering of copper)
- A. Wiatrowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Warstwy węglowe na polimerowej nanowłókninie wytworzonej
za pomocą metody Nanospider
(Carbon coatings
on the nanofiber textile prepared by Nanospider method)
- Z. Rożek , W.Kaczorowski , D. Lukáš, P. Louda, S. Mitura..........57

Źródło zneutralizowanej wiązki jonów i możliwości jego
zastosowania do mikro- i nanomodyfikacji powierzchni
stali i tytanu
(Source of neutralized ion beam and its application
possibility to micro- and nanomodification of steel and
titanium surface) - J. Wilk, K. Kamiński, Z.W. Kowalski........ 58

Zastosowanie metody 3 do pomiaru przewodnictwa
cieplnego materiałów litych oraz warstw
(Application of
the 3 method for thermal conductivity measurement of
bulk materials and layers) - K. T. Wojciechowski, R. Mania,
K. Mars, R. Zybała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS,
CONFERENCES)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Ograniczenia częstotliwościowe górnoprzepustowych
eliptycznych struktur bikwadratowych z rzeczywistym
wzmacniaczem OPA
(Frequency limitations of high-pass
elliptic biquadratic structures with real amplifier OPA) - T.
Adrikowski, M. Pasko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kształtowanie rozkładu energii na powierzchni tygla
przez padająca wiązkę elektronów odchylaną pod
dużymi kątami w urządzeniu EB PVD
(Forming of
energy distribution on the crucible surface under incident
electron beam deflected in large angles in EB-PVD
devices) -W. Sielanko, A. Czopik, M. Kozłowski, M. Jędrzejczyk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa EAZ
- wymagania konstrukcyjne, badania i certyfikacja
(Power protection devices - construction requirements,
test and certification) - J. Chudorliński. . . . . . . . . . . . . 73

KSIĄŻKI (BOOKS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Ocena parametrów urządzeń zabezpieczeniowych EAZ z
rodziny MUPASZ 7.xx, MiZas 5.xx w zakresie stosowania
w górnictwie dołowym
(Parameters evaluation of power
protection devices from Mupasz 7.xx and MiZas 5.xx
family in respect to their use in underground mining) --J.
Chudorliński, M. Rup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

TECHNIKA SENSOROWA. Piezoelektryczny napęd
membran krzemowych
(Piezoelectric actuation of silicon
membrane) -P. Kowalski, J. Jaźwiński, B. Latecki, Z.
Gniazdowski, J. Koszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

NOWOŚCI TECHNIKI (TECHNOLOGY NEWS). . . . . . . . 87

Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

KAMIŃSKI M., JANIcKI M., NAPIERALSKI A.: Modelowanie nieliniowych
zjawisk termicznych w układach elektronicznych przy
wykorzystaniu programu SPIcE

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 7
Zaprezentowano sposób adaptacji metody równoważnej sieci RC do rozwiązywania
nieliniowych problemów termicznych w układach elektronicznych.
Korzystając z istniejących analogii pomiędzy równaniem opisującym
dyfuzję ciepła, metodą różnic skończonych oraz metodą równoważnych
sieci RC dla problemów liniowych, autorzy zaproponowali równoważny
opis elektryczny uwzględniający nieliniowe warunki brzegowe i wpływ
temperatury na parametry materiałowe krzemu. Do każdego elementu
przedstawiono odpowiadający mu schemat elektryczny i odpowiedni opis
w formacie wejściowym programu SPICE. Zaproponowaną metodę zweryfikowano
przy wykorzystaniu wybranych struktur testowych.
Słowa kluczowe: symulacja zjawisk termicznych, nieliniowy przepływ
ciepła, metoda różnic skończonych, metoda równoważnej sieci RC


SANKOWSKI W., GRABOWSKI K., ZUBERt M., NAPIERALSKA
M.: Segmentacja obrazu oka na potrzeby systemu identyfikacji
osób na podstawie wzoru tęczówki

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 13
Celem prezentowanych w artykule badań było opracowanie i zweryfikowanie
algorytmu segmentacji obrazu oka, przeznaczonego do systemu
identyfikacji osób przy wykorzystaniu wzoru tęczówki. Pierwsza część
artykułu stanowi wprowadzenie do biometrii oraz przegląd znanych w
literaturze metod segmentacji obrazu oka. Zaproponowany algorytm,
przedstawiony w drugiej części artykułu, został zaimplementowany w
języku C++, a następnie zweryfikowany na dostępnych bazach danych
pozwolił uzyskać wysoki poziom skuteczności segmentacji.
Słowa kluczowe: lokalizacja tęczówki, lokalizacja powieki osób, biometria


SZECÓWKA P.M.: Sprzętowa realizacja algorytmów obliczeniowych
w układach cyfrowych

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 18
Opisano metodologię projektowania układów cyfrowych realizujących
algorytmy obliczeniowe. Omówiono podstawowe konfiguracje
układów synchronicznych oraz naszkicowano praktyczne przykłady
sprzętowych realizacji sieci neuronowych i algorytmów DSP. Przedstawiono
analizy szybkości i złożoności poszczególnych wersji układów,
jako ilustrację dylematu szybkość-rozmiar.
Słowa kluczowe: układ cyfrowy, ASIC, układ FPGA, sieć neuronowa,
DSP, VHDL


ŚNIATAŁA P., PIERZ=CHLEWSKI J., HANDKIEWICZ A., NOWAKOWSKI
B.: System testowania specjalizowanych obwodów
scalonych wykorzystujący programowalne układy PLD

Elektronika (XLVIII),no 10/2007, s. 22
Artykuł zawiera propozycje środowiska testowego dedykowane do
mieszanych układów ASIC. Wykorzystanie środowiska zilustrowano
na przykładzie prototypowego układu scalonego zawierającego moduły
wykonane w technice przełączanych prądów (SI). System oparto
na układach programowalnych (CPLD i FPGA). Układy te wykorzystano
do generacji niezbędnych sygnałów źródłowych i sterujących
oraz do dodatkowego przetwarzania danych wyjściowych. Na płycie
sterującej umieszczono również prosty interfejs z użytkownikiem,
który pozwala na zmianę parametrów sygnałów testujących. Projekt
opisano w języku VHDL i zaimplementowano w układach firmy Xilinx.
Opracowane systemy posłużyły do testowania prototypu układu integratora
oraz modulatora sigma-delta wykonanych w technice SI.
Słowa kluczowe: SI, PLD, testowanie

BRUDNIK A., CZAPLA A., SOCHA M., RÓŻYCKI M.:Pomiary sondą
Langmuira rozpylania magnetronowego przy zasilaniu impulsowym

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 29
Zastosowanie do zasilania katody magnetronowej zasilaczy impulsowych
ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia impulsu wyjściowego
powoduje, że parametry plazmy w czasie procesu ulegają zmianom,
odzwierciedlając chwilowe wartości prądu katody. Do pomiaru parametrów
plazmy przy zasilaniu impulsowym wykonano układ pomiarowy
synchronizowany impulsami prądowymi w obwodzie katody. Uzyskano
możliwość stabilnych pomiarów charakterystyki prądowo-napięciowej
sondy Langmuira w celu uzyskania wartości parametrów plazmy.
Słowa kluczowe: rozpylanie magnetronowe, diagnostyka plazmy,
sonda Langmuira

GODLEWSKA E. MANIA R., MITORAJ M.: Warstwy ochronne na
stopie tiAlNb nanoszone techniką magnetronową - odporność
na utlenianie

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 30
W początkowych fazach utleniania stopów na osnowie faz międzymetalicznych
Ti-Al następuje rozpuszczanie się tlenu w warstwach
powierzchniowych, co wpływa niekorzystnie na ich właściwości
mechaniczne, powodując m.in. zwiększenie kruchości. Ograniczenie
dordzeniowej dyfuzji tlenu mogłoby poprawić żaroodporność. W
tym celu podjęto próbę naniesienia na powierzchnię stopu Ti-46Al-
8Nb powłoki zawierającej nikiel oraz chrom, wykorzystując technikę
magnetronową. W wyniku tego procesu otrzymano cienką warstwę
o grubości poniżej 1 ľm. Żaroodporność stopu z powłoką badano w
powietrzu, poddając go działaniu cyklicznie zmiennych temperatur.
Analizowano kinetykę utleniania, morfologię, skład chemiczny i fazowy
powstałych zgorzelin.
Słowa kluczowe: fazy międzymetaliczne Ti-Al, nanoszenie magnetronowe,
cykliczne utlenianie

JANKOWSKI H., KENIG T., MAKSYMOWICZ L., PISARKIEWICZ T.,
WARZECHA M.: technologia heterozłącza cIS/cdS do zastosowań
metalicznych.
Scharakteryzowano metodę kąpieli chemicznej CBD
i omówiono właściwości otrzymywanych tą metodą warstw bufora
CdS. Przedstawiono też proces technologiczny otrzymywania warstwy
okiennej ZnO o kontrolowanym domieszkowaniu przez rozpylenie
RF.
Słowa kluczowe: kluczowe: ogniwa słoneczne, ogniwa CIS,
selenizacja, proces RTP

KOLASIK M.: Badania degradacji warstw ochronnych na stykach
łączników pod wpływem plazmy łuku elektrycznego

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 35
W artykule przedstawiono wyniki badań degradacji warstw ochronnych
wyłączanego a trwałością naniesionej powłoki.
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, warstwy ochronne, styki, elektronowa
mikroskopia skaningowa

KOŁTUNOWICZ T.: Stanowisko do badania temperaturowych
implantowanych półprzewodników

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 37
W pracy przedstawiono komputerowe stanowisko do badania temperaturowych
Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Politechniki Lubelskiej.
Słowa kluczowe: istanowisko pomiarowe, półprzewodniki, arsenek
galu, implantacja

KOWALSKI Z.W., MARtAN J.: Struktura geometryczna powierzchni
stali i tytanu rozpylanej szeroką wiązką jonów

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 41
Badanie struktury geometrycznej powierzchni (SGP), której podstawowymi
parametrami są chropowatość oraz - rzadziej badane
-falistość i wady powierzchni jest jednym z ważniejszych zagadnień
związanych z modyfikacją powierzchni ciała stałego. Charakter SGP
materiału zależy od rodzaju stosowanego procesu technologicznego.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu
bombardowania jonowego na charakter SGP. W badaniach tych wykorzystano
szeroką wiązkę jonów argonu o względnie małej energii
800 eV do rozpylania powierzchni stali i tytanu oraz metodę analizy
harmonicznych profilu powierzchni poddanej bombardowaniu..
Słowa kluczowe: analiza harmonicznych, struktura geometryczna
powierzchni, rozpylanie jonowe, stal nierdzewna, tytan


KRYSZTOF M., SŁÓWKO W.: Modelowanie numeryczne przepływu
elektronów w warunkach niskiej próżni
Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 43
Zaprezentowano program komputerowy, umożliwiający modelowanie
przepływu elektronów w warunkach, zarówno wysokiej jak i niskiej
próżni, tj. w warunkach w jakich działa skaningowy mikroskop elektronowy
o zmiennym ciśnieniu (tzw. Variable Pressure SEM). Program
stanowi połączenie komercyjnego pakietu SIMION 3D v.7.0 do wyznaczania
torów cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym
oraz programu Monte Carlo uwzględniającego zjawiska
towarzyszące zderzeniom elektronów z molekułami gazu.
Słowa kluczowe: Monte Carlo, VP SEM

MANIA R., MORGIEL J., DĄBROWSKI M., GRZONKA J.: Powłoki
typu duplex tiN - Si3N4/tiN na węglikach spiekanych

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 45
Zaprezentowano sposób otrzymywania powłok typu duplex na nożach
frezerskich z węglików spiekanych. Warstwę podłożową z azotku tytanu
nanoszono techniką łukową na stanowisku PUSK-83. Warstwę
wierzchnią złożoną, zawierającą nanokrystaliczny azotek tytanu z
amorficznym azotkiem krzemu, nanoszono planarnym magnetronem.
Target magnetronu wykonano ze specjalnego spieku zawierającego
96% at. Ti i 4% at. Si. Spiek otrzymano metodą prasowania na gorąco.
Wykonano badania mikrostruktury warstw przy użyciu transmisyjnego
mikroskopu elektronowego o wysokiej zdolności rozdzielczej. Stwierdzono,
że otrzymana powłoka charakteryzuje się dużą mikrotwardością
bliską 30 GPa. Potwierdzono współzależność między trwałością
ostrzy pokrytych płytek frezerskich TPKN 1603PPR SM25T/P25 a
mikrotwardością warstwy.
Słowa kluczowe: powłoki duplex, azotek tytanu, azotek krzemu, węgliki
spiekane

MORGIEL J., MAJOR Ł., GRZONKA J., WOJEWODA J., POMORSKA
M.: Wykorzystanie wiązki jonów Ga+ do wycinania preparatów
do obserwacji w mikroskopie transmisyjnym

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 46
Przedstawiono podstawowe aspekty przygotowania preparatów do
obserwacji w mikroskopie transmisyjnym drogą cięcia wiązką jonów
Ga+, tzw. FIB (Focused Ion Beam). Preparaty wycinano na urządzeniu
FEI typu Quanta 3D wyposażonym w mikromanipulator Omniprobe.
Omówiono pozyskiwanie preparatu, określane jako H-bar, oraz przy
wykorzystaniu mikromanipulatora, tj. pobranie preparatu w komorze
urządzenia określane jako in-situ. Wykorzystanie drugiego sposobu
pozwala na większą elastyczność prowadzenia obserwacji, tj. umożliwia
pochylanie preparatu w większym zakresie kątów oraz sprzyja
wysokiej precyzji pomiarów mikroanalizy składu chemicznego. Ta
nowa w skali światowej i dopiero wprowadzana w Polsce technika
przełamująca wiele barier w preparatyce cienkich folii powinna zna-
cznie rozszerzyć zastosowanie mikroskopii transmisyjnej w badaniach
materiałowych.
Słowa kluczowe:FIB, cienkie folie, kompozyty

POSADOWSKI W.M., WIATROWSKI A., KUDZIA J., BRUDNIK A.:
Niereaktywny impulsowy proces rozpylania magnetronowego

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 50
Porównywano parametry wyładowania jarzeniowego podczas stałoprądowych
i impulsowych procesów rozpylania przy dużych gęstościach
mocy wydzielanej w targecie. Rozpylano target Cu o średnicy 50 mm
i grubości początkowej 8 mm. Parametry wyładowania jarzeniowego
badano metodą OES w zakresie długości fal 400...410 nm. Celem badań
było określenie roli jonów Cu (404,3 nm) podczas procesu rozpylania
magnetronowego. Przy zasilaniu stałoprądowym magnetronu,
wraz ze zwiększaniem mocy targetu, obserwowano wzrost relacji
Cu+/Cu*. Dla wartości Cu+/Cu*0,85 możliwe było prowadzenie procesu
tzw. autorozpylania. Podczas rozpylania impulsowego stosunek
Cu+/Cu* osiągał wartość porównywalną z obserwowaną w procesie
rozpylania stałoprądowego dużej mocy. Mimo obecności zjawiska
autorozpylania, niemożliwe było otrzymywanie warstw metodą impulsowego
autorozpylania.
Słowa kluczowe: rozpylanie magnetronowe, duże gęstości mocy wydzielanej
w targecie, metoda OES

PYSZNIAK K., TUREK M., DROŹDZIEL A., SIELANKO J., MĄCZKA
D.: Stanowisko do badania rozpylania jonowego wiązkami średniej
energii

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 51
Przedstawiono nowe stanowisko pomiarowe, skonstruowane w Instytucie
Fizyki UMCS, służące do badania procesu rozpylania w trakcie
bombardowania ciał stałych wiązkami jonów o średnich energiach.
Zaprezentowano szczegółową analizę doboru parametrów pracy
układu, mającą na celu uzyskiwanie dobrej jakości widm masowych
rozpylanych substancji, przy jednocześnie zadowalającej wartości
natężenia mierzonych prądów jonowych.
Słowa kluczowe: implantacja jonów, rozpylanie jonami o średnich
energiach, pomiar widm masowych

WIATROWSKI A.: Wpływ częstotliwości zasilania na proces rozpylania
miedzi za pomocą układu magnetronowego

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 55
Zaprezentowano wyniki badań wpływu częstotliwości zasilania wyrzutni
magnetronowej WMK 50 na proces rozpylania miedzi. Wykorzystywano
dwa zasilacze (o maksymalnych prądach wyjściowych 8 i 12 A) oraz
zewnętrzny moduł kluczujący zapewniający regulację częstotliwości napięcia
zasilającego wyrzutnię w zakresie 12..70 kHz. Analizowano widma
emisyjne plazmy wyładowania w zakresie 400...410 nm oraz szybkości
nanoszenia warstw na podłoże oddalone o 130 mm od targetu.
Słowa kluczowe: prozpylanie magnetronowe, zasilanie impulsowe

ROŻEK Z., KACZOROWSKI W., LUKÁŠ D., LOUDA P., MITURA S.:
Warstwy węglowe na polimerowej nanowłókninie wytworzonej
za pomocą metody Nanospider

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 57
Warstwy węglowe od wielu lat są stosowane w różnych aplikacjach,
obecnie wiele uwagi poświęca się warstwom wytworzonym na podłożu
polimerowym. W tym wypadku istotną rolę odgrywają techniki PA
CVD. Ich użycie umożliwia syntezę warstw węglowych przy obniżonej
temperaturze. Opisane warstwy węglowe zostały naniesione na
polimerowe podłoże (poliwinyloalkohol (PVA), poliuretan (PUR)) za
pomocą metody MW/RF PA CVD (Microwave Radio Frequency Plasma
Assisted Chemical Vapor Deposition). Plazma została wzbudzona
w atmosferze metanu, jako podłoże została użyta nanowłóknina
wykonana za pomocą nowoczesnej metody Nanospider. Uzyskany
w ten sposób nanokompozyt poddano badaniu zwilżalności.
Słowa kluczowe: warstwy węglowe, nanowłóknina, nanokompozyt

WILK J., KAMIŃSKI K., KOWALSKI Z.W.: Źródło zneutralizowanej
wiązki jonów i możliwości jego zastosowania do mikro- i nanomodyfikacji
powierzchni stali i tytanu

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 58
Zaprezentowano wyniki badań jarzeniowej wyrzutni z wnękową anodą,
będącej źródłem zneutralizowanej wiązki jonów argonu i kryptonu,
których celem była optymalizacja konstrukcji układu elektrod i warunków
pracy urządzenia oraz ocena możliwości jego zastosowania do
modyfikacji właściwości morfologicznych powierzchni stali nierdzewnej
i tytanu w skali mikro- i nanometrowej. Zneutralizowaną wiązkę z powodzeniem
stosowano do zwiększania chropowatości powierzchni, do
jej polerowania jonowego, do trawienia jonowego celem zmniejszenia
grubości próbki (ion thinning), a także do ujawniania ziaren, granic międzyziarnowych,
porów, pustek itp. (wyniki prezentowano wcześniej).
Słowa kluczowe: źródło zneutralizowanej wiązki jonów, mikro- i nanomodyfikacja
powierzchni, stal, tytan


WOJCIECHOWSKI K.t., MANIA R., MARS K., ZYBAŁA R.: Zastosowanie
metody 3? do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów
litych oraz warstw

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 61
Technologie mikroelektroniczne wymagają opracowania metod pomiaru
przewodnictwa cieplnego materiałów otrzymywanych w postaci
cienkich warstw nanoszonych na metaliczne lub ceramiczna podłoża.
Metoda 3-omega pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów
przewodnictwa cieplnego materiałów litych oraz warstw w kierunku
prostopadłym do podłoża. Opisano opracowaną metodę oraz układ
pomiarowy. Metoda została sprawdzona na różnego typu materiałach
monokrystalicznych, polikrystalicznych oraz warstwach w zakresie
przewodnictwa cieplnego 0,2...140 Wm-1K-1.
Słowa kluczowe: metoda 3-omega, przewodnictwo cieplne, materiały
cienkowarstwowe, materiały dla elektroniki


ADRIKOWSKI t., PASKO M.: Ograniczenia częstotliwościowe
górnoprzepustowych eliptycznych struktur bikwadratowych z
rzeczywistym wzmacniaczem OPA

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 65
Omówiono kształtowanie się charakterystyki częstotliwościowej górnoprzepustowych,
eliptycznych struktur bikwadratowych OPA-RC
w zależności od szerokości pasma zastosowanych wzmacniaczy
operacyjnych (OPA). Dla wzmacniacza operacyjnego przyjęto typowy
makromodel częstotliwościowy o charakterystyce 1-biegunowej.
Analizę właściwości częstotliwościowych, w tym szerokości pasma,
przeprowadzono dla dwóch przykładowych struktur. Wykazano, że
istotny wpływ na właściwości częstotliwościowe ma dobór wartości
elementów. Stosując odpowiednią procedurę doboru wartości, można
minimalizować zniekształcenia charakterystyki, a także maksymalizować
szerokość pasma struktur.
Słowa kluczowe:ograniczenia częstotliwościowe, szerokość pasma,
wzmacniacz OPA, struktury bikwadratowe, górnoprzepustowy
filtr eliptyczny

SIELANKO W., CZOPIK A., KOZŁOWSKI M., JĘDRZEJCZYK M.:
Kształtowanie rozkładu energii na powierzchni tygla przez padająca
wiązkę elektronów odchylaną pod dużymi kątami w urządzeniu
EB PVD

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 69
W pracy przedstawiono sposób kształtowania energii wiązki elektronów
(WE) w urządzeniach EB PVD, odchylanej pod dużymi kątami
od osi wyrzutni w kierunku zestawu tygli, z których parowany
jest materiał. Równomierny rozkład energii WE jest warunkiem
otrzymywania tą metodą warstw powierzchniowych wysokiej jakości.
Słowa kluczowe: wiązka elektronów (WE), układ odchylania,
EB PVD

CHUDORLIŃSKI J.: Elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa
EAZ - wymagania konstrukcyjne, badania i certyfikacja
Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 73
Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące elektroenergetycznej
aparatury zabezpieczeniowej EAZ odnośnie konstrukcji, badań i certyfikacji.
Autor przedstawił odpowiednie normy zharmonizowane dotyczące
odpowiednich dyrektyw nowego podejścia. Zwrócił również
uwagę na istotne aspekty badań i certyfikacji urządzeń na wspólnym
rynku UE.
Słowa kluczowe: normy i przepisy prawne, elektroenergetyczna automatyka
zabezpieczeniowa EAZ

HUDORLIŃSKI J., RUP M.: Ocena parametrów urządzeń zabezpieczeniowych
EAZ z rodziny MUPASZ 7.xx, MiZas 5.xx w zakresie
stosowania w górnictwie dołowym

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 77
Przedstawiono specyfikę wymagań środowiska górniczego, ocenę
tych wymagań odnośnie zastosowania urządzeń elektrycznych,
szczególnie elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej EAZ.
Przedstawiono przepisy prawne, normy oraz przykładowe wymagania
odnośnie prowadzenia tych badań
Słowa kluczowe: środowisko górnicze, urządzenia elektryczne dla
górnictwa , elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa EAZ

KOWALSKI P., JAŹWIŃSKI J., LAtECKI B., GNIAZDOWSKI Z.,
KOSZUR J.: Piezoelektryczny napęd membran krzemowych

Elektronika (XLVIII), nr 10/2007, s. 81
Scharakteryzowano piezoelektryczny napęd służący do wymuszania
ruchu membrany krzemowej. Na podstawie otrzymanych wyników
skonstruowano oraz zbadano model zaworu gazowego aktywowanego
elektrycznie oraz model mikropompki cieczowej.
Słowa kluczowe: napęd piezoelektryczny, aktywacja piezoelektryczna,
mikrozawór, mikropompka