ELEKTRONIKA LUTY 2007

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVIII) nr 2/2007

Ultrasonic wave propagation in magnetic composite - magnetically
soft porous material fully saturated with water-based
ferrofluid (Propagacja fal ultradźwiękowych w nasyconym ferrocieczą
miękkim magnetycznie materiale porowatym) - K. Kazimierska-Drobny,
M. Kaczmarek . . . 6

Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej w układzie
interferometru Michelsona ze stabilizowaną różnicą dróg optycznych
(Determination of the wavelength of the laser diode in
the Michelson-type interferometer with stabilized optical path difference)
- M. Żaba, M. Dobosz . . . 9

Czy diament jest właściwym materiałem do wytworzenia
emitera polowego? (is diamond a suitable material for cold
electron emitter?) - D. Jarzyńska, Z. Znamirowski, K. Fabisiak,
E. Staryga . . . 12

Model kontroli dostępu opartej na rolach i jego rozszerzenie
(Role - based access control model with extension)
- A. Felkner . . . 16

Analiza wpływu temperatury na właściwości impulsowe diod
Schottky'ego mocy (The analysis of temperature influence on
switching behaviour of the power Schottky diodes) - J. Zarębski,
J. Dąbrowski, D. Bisewski . . . 18

Synteza logiczna przeznaczona do układów CPLD (Logic synthesis
dedicated for CPLDs) - D. Kania . . . 21

Monitorowanie i sterowanie wybranych obiektów za
pośrednictwem Internetu (Monitoring and control of selected
physical objects using Internet) - J. Krupa, K. Górecki . . . 26

Transparentne testowanie pamięci RAM wykorzystujące
technikę testów symetrycznych (Symmetric transparent tests
form RAMs) - I. Mrozek, W. Jarmolik . . . 28

Prototypy wirtualne (Virtual prototyping) - T. Ghazaleh, C. Rudnicki . . . 32

Gigabitowa łączność radiowa w paśmie E (Gigabit wireless system in E band) - J. Bogucki . . . 36

Model numeryczny gałki ocznej do korekcji pomiarów ciśnienia
wewnątrzgałkowego elektronicznymi tonometrami okulistycznymi
(Numerical model of the human eyeball for correction
of ioP measurement using electronic ophthalmic tonometers)
- A. Hachoł, W. Śródka, E. Szul . . . 40

NOWOŚCI TECHNIKI (TECHNOLOGY NEWS) . . . 44, III

TECHNIKA SENSOROWA. Rozprawy habilitacyjne (Habilitation dissertations
) - J. Łysko, Z. Gniazdowski, J. Marczewski, D. Pijanowska . . . 45

Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu (Methane and
carbon monoxide microprocessor sensor) - W. Kalita, D. Klepacki . . . 51

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . 56

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS, CONFERENCES) . . . 56

Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

KAZIMIERSKA-DRoBNY K., KARCZMAREK M.: Propagacja fal
ultradźwiękowych w nasyconym ferrocieczą miękkim magnetycznie
materiale porowatym Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 6
W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących pomiarów
fal ultradźwiękowych, propagujących się w cieczy magnetycznej
oraz w układach ciecz magnetyczna - materiał porowaty magnetycznie
miękki. Z uwagi na obserwowany znaczny wzrost tłumienia sygnału
ultradźwiękowego w materiale porowatym nasyconym cieczą magnetyczną
w stosunku do sygnału w samej cieczy można wnioskować,
że proponowany układ jest ośrodkiem, który umożliwia sterowanie
zmianami za pomocą pola magnetycznego.
Słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, kompozyt magnetyczny, propagacja
fal ultradźwiękowych

ŻABA M., DoBoSZ M.: Wyznaczanie długości fali światła diody
laserowej w układzie interferometru Michelsona ze stabilizowaną
różnicą dróg optycznych
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 9
Idea pomiaru polega na porównywaniu wartości zmian faz prążków
interferencyjnych lasera wzorcowego i diody laserowej uzyskanych
jednocześnie w tym samym układzie interferometru Michelsona przy
zmienianej różnicy dróg geometrycznych. Każdorazowa zmiana różnicy
dróg geometrycznych jest równa długości fali lasera wzorcowego.
Po wprowadzeniu zmiany różnica dróg optycznych jest stabilizowana
na podstawie rozkładu fazy prążków interferencyjnych lasera
wzorcowego. Długość badanej fali diody laserowej jest wyznaczana
na podstawie stosunku zmian fazy lasera wzorcowego i badanego. W
celu redukcji wpływu losowych czynników zakłócających pomiar, do
analizy wyników wykorzystano model regresji liniowej.
Słowa kluczowe: interferometr Michelsona, stabilizacja różnicy dróg
optycznych, regresja liniowa

JARZYŃSKA D., ZNAMIRoWSKI Z., FABISIAK K., STARYGA E.:
Czy diament jest właściwym materiałem do wytworzenia emitera polowego?
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 12
Przedstawiono rezultaty badań emisji elektronów z powierzchni
warstw diamentowych wytworzonych przy użyciu techniki HF CVD
na podłożu krzemowym. Badania emisji polowej polegały na rejestrowaniu
prądu emisji w funkcji zewnętrznego, makroskopowego pola
elektrycznego. Charakterystyki I(E) analizowano przy zastosowaniu
równania Fowlera-Nordheima. Charakteryzację warstw diamentowych
przeprowadzono przy zastosowaniu takich technik jak: skaningowa
mikroskopia elektronowa (SEM), spektroskopia ramanowska
(rS) oraz spektroskopia rezonansu spinowego (ESr). Przeprowadzono
korelację pomiędzy wynikami badań emisji polowej warstw
diamentowych, wynikami analizy widm ramanowskich oraz wyznaczoną
zawartością centrów paramagnetycznych w badanych warstwach.
Właściwości emisyjne układu warstwa diamentowa/podłoże
półprzewodnikowe polepszają się w wyniku domieszkowania azotem
warstwy diamentowej, co prawdopodobnie może być spowodowane
większym zdefektowaniem ziaren diamentowych oraz większą
zawartością fazy grafitowej w badanych, domieszkowanych azotem warstwach.
Słowa kluczowe: warstwa diamentowa, domieszkowanie, emisja elektronów

FELKNER A.: Model kontroli dostępu opartej na rolach i jego rozszerzenie
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 16
Artykuł zawiera opis modelu kontroli dostępu opartej na rolach
(RBAC) oraz przedstawienie próby rozszerzenia tego modelu. Zostało
zaproponowane własne rozszerzenie modelu, które będzie polegało
na wprowadzeniu do modelu pojęcia poziomu zaufania. Motywacją
jego powstania jest doprecyzowanie modelu RBAC w celu podwyższenia
stopnia bezpieczeństwa (a dokładnie - kontroli dostępu do
danych) systemu komputerowego, jak również użycie ról w bardziej
elastyczny sposób.
Słowa kluczowe: kontrola dostępu, model kontroli dostępu oparty na
rolach (RBAC), poziom zaufania

ZARĘBSKI J., DĄBRoWSKI J., BISEWSKI D.: Analiza wpływu
temperatury na właściwości impulsowe diod Schottky'ego mocy
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 18
Praca dotyczy problematyki modelowania w programie SPICE wpływu
temperatury na zależność pojemności złączowej diody od napięcia
polaryzacji oraz charakterystyk wyłączania diod Schottky'ego
mocy. Dokonano oceny dokładności modelu diody wbudowanego w
tym programie przez porównanie wyników symulacji z wynikami pomiarów
krzemowej diody Schottky'ego oraz diody Schottky'ego z węglika
krzemu, przeprowadzonych w szerokim zakresie zmian temperatury
otoczenia. Zaproponowano nowe zależności opisujące wpływ
temperatury na wybrane parametry rozważanego modelu diody oraz
zmodyfikowano ich wartości biblioteczne, w wyniku czego uzyskano
znaczną poprawę zgodności wyników obliczeń i pomiarów charakterystyk
rozważanych elementów.
Słowa kluczowe: dioda Schottky'ego, SPICE, modelowanie, charakterystyki impulsowe

KANIA D.: Synteza logiczna przeznaczona do układów CPLD
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 21
Przedstawiono strategie syntezy, opracowane dla struktur matrycowych
typu PAL. Elementami tych strategii są przedstawione w poprzednich
pracach oryginalne metody syntezy. W końcowej części
pracy zestawiono złożone strategie syntezy przeznaczone dla różnych
rodzin układów CPLD (z/bez wyjściowych buforów trójstanowych).
Strategie syntezy opracowano pod kątem optymalizacji powierzchni
lub szybkości.
Słowa kluczowe: synteza logiczna, CPLD, dekompozycja, odwzorowanie technologiczne

KRUPA J., GÓRECKI K.: Monitorowanie i sterowanie wybranych
obiektów za pośrednictwem Internetu
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 26
Zaprezentowano układ zdalnego monitorowania parametrów wybranego
obiektu fizycznego oraz regulacji jego parametrów przy wykorzystaniu
sieci internetowej. Przedstawiono koncepcję urządzenia
oraz strukturę blokową wykonanego układu wraz z opracowanym
oprogramowaniem. Wskazano możliwości zastosowania praktycznego
skonstruowanego urządzenia.
Słowa kluczowe: zdalne sterowanie, monitoring, internet

MRoZEK I., JARMoLIK W.: Transparentne testowanie pamięci
RAM wykorzystujące technikę testów symetrycznych
Elektronika (XLVIII), nr 12/2007, s. 28
Przedstawiono strategię testowania pamięci w technice BIST, wykorzystującą
symetryczne testy pamięci. Technika symetrycznych testów
pamięci gwarantuje, iż proces testowania odbywa się w niezwykle
efektywny i szybki sposób. Jej wykorzystanie pozwala zmniejszyć
złożoność procesu testowania o ok. 30% w porównaniu ze standardową
metodą testowania transparentnego, opartą na sygnaturze odniesienia.
Fakt ten ma niezwykle istotne znaczenie, jeśli weźmie się
pod uwagę bieżące i przyszłe rozmiary używanych pamięci.
Słowa kluczowe: testowanie pamięci, transparentne testy pamięci,
testy krokowe, symetryczne testy pamięci, BIST

GHAZALEH T., RUDNICKI C.: Prototypy wirtualne
Elektronika (XLVIII), nr 1/2007, s. 32
W artykule przedstawiono pojęcie i omówiono proces tworzenia wirtualnego
prototypu urządzenia elektronicznego przy użyciu pakietu
programowego ICAP/4 Windows firmy Intusoft.
Słowa kluczowe: IsSpice, PSpice, symulacja

BoGUCKI J.: Gigabitowa łączność radiowa w paśmie E
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 36
Łączność radiowa w paśmie E pozwala na transmisję z szybkością
Gbit/s z dużą dostępnością łącza na odległość 2 km lub większą.
Obecnie jest to najszybsza transmisja radiowa. W artykule opisano
zjawiska propagacyjne w paśmie E. Wyjaśnia to, dlaczego wykorzystano
podzakresy 70 i 80 GHz.
Słowa kluczowe: łączność radiowa, pasmo 70/80 GHz, propagacja

HACHoŁ A., śRoDKA W., SZUL E.: Model numeryczny gałki ocznej
do korekcji pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego elektronicznymi
tonometrami okulistycznymi
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 40
Zaprezentowano model numeryczny gałki ocznej przeznaczony do
korekcji pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego elektronicznymi tonometrami
okulistycznymi. Geometrię oraz parametry materiałowe
zostały dobrane tak, aby uczynić model samonastawnym optycznie.
Do budowy modelu numerycznego wykorzystano metodę elementów
kończonych (pakiet Cosmos/M oraz oprogramowanie własne). Przedstawiono
również wyniki badań symulacyjnych, pokazujące wpływ
parametrów materiałów struktur oka, grubości rogówki i jej promienia
oraz samego ciśnienia wewnątrzgałkowego na wynik pomiaru.
Słowa kluczowe: gałka oczna, rogówka, ciśnienie wewnątrzgałkowe,
chirurgia refrakcyjna, tonometr, model

KALITA W., KLEPACKI D.: Mikroprocesorowy czujnik tlenku węgla i metanu
Elektronika (XLVIII), nr 2/2007, s. 51
Przedstawiono koncepcję budowy mikroprocesorowego detektora tlenku
węgla i metanu przy wykorzystaniu komercyjnych czujników firmy Figaro
(TGS2611 i TGS2442) oraz mikroprocesora AT89C2051 firmy ATMEL.
Charakterystyczną cechą urządzenia jest zdolność do identyfikacji
wykrytego gazu, tzn. ustalenia, czy zostało przekroczone dopuszczalne
stężenie odpowiedniego gazu. Obecność gazu jest sygnalizowana
światłem odpowiedniej diody LED oraz sygnałem akustycznym. Oprócz
wykrycia gazu, konstrukcja zapewnia także monitorowanie poprawnej
pracy czujnika (prawidłowe napięcie zasilania, obwody grzejnika).
Słowa kluczowe: czujnik metanu, czujnik Co
r>