ELEKTRONIKA KWIECIEŃ 2007

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVIII) nr 4/2007

Knock detection as an example of automotive applications of
signal processing (Detekcja spalania stukowego przykładem
zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów w technice motoryzacyjnej)
- J. Fiołka . . . 6

Task rescheduling in application specific processors with
built-in-self-repair facility and variable arithmetic accuracy
(Szeregowanie zadań w procesorach dedykowanych do aplikacji
z wbudowanym mechanizmem samonaprawiania i zmiennej precyzji obliczeń)
- P. Pawłowski, M. Schölzel . . . 11

Study on the concept of the generalized convolution (Studium
pojęcia splotu uogólnionego) - P. Korohoda, A. Dąbrowski . . . 16
Subwoofer loudspeaker system with acoustic dipole (Niskotonowy
zespół głośnikowy z dipolem akustycznym)
K.P. Sozański . . . 21

Suppression of peaks resulting from tongue clicks and plosive
consonants production in pseudowhisper signal (Tłumienie
pików związanych z mlaśnięciami oraz emisją spółgłosek wybuchowych
w pseudoszepcie osób laryngektomowanych)
- A.Meyer, M. Portalski, A. Kardyś, P. Kardyś . . . 27

Combined fingerprints recognition method basing on image filtering,
minutiae analysis and reference point location (Kombinowana
metoda rozpoznawania linii papilarnych bazująca na
filtracji obrazu, analizie minucji i punkcie referencyjnym)
- P. Porwik . . . 31

Kodowanie dźwięku w cyfrowych systemach transmisyjnych
(Coding of sound in digital transmission systems)
-T. Marciniak, A. Dąbrowski . . . 40

Optimization-based design of 2-D IIR filters using two approximation
criteria (Projektowanie 2-D filtrów NOI z użyciem dwóch
kryteriów aproksymacji i wykorzystaniem metod optymalizacji)
- F. Wysocka-Schillak. . . . 44

Algorithms and optimization methods for parallel processing in
one-thread microcontroller based systems (Algorytmy i metody
optymalizacyjne przetwarzania równoległego w jednowątkowych
systemach opartych na mikrokontrolerach)
- P. Pawłowski, A. Dąbrowski . . . 48

Synchronization test results of oscillator network CMOS VLSI
chip (Testy synchronizacji układu CMOS VLSI sieci oscylatorów)
- J. Kowalski, M. Strzelecki . . . 53

Fast implementation of 16-bit FIR filters for AltiVec architecture
(Szybka implementacja 16-bitowych filtrów o skończonej odpowiedzi
impulsowej dla jednostki wektorowej AltiVec)
- G. Kraszewski . . . 58

Speech recognition by means of feature extraction method
based on slope transformation assisted with denoising (Rozpoznawanie
mowy metodą ekstrakcji cech za pomocą transformacji
nachyleniowej połączonej z odszumianiem)
- A. Dąbrowski, Sz. Drgas . . . 61

CMOS transconductance-mode analog circuit for fast determining
Euclidean distance (Analogowy transkonduktancyjny układ
CMOS do szybkiego wyznaczania odległości euklidesowej)
- R. Wojtyna . . . 65

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . 72

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS, CONFERENCES) . . . 72

Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

FIOŁKA J.: Detekcja spalania stukowego przykładem zastosowania
cyfrowego przetwarzania sygnałów w technice motoryzacyjnej
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 6
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów znalazło zastosowanie w wielu
obszarach elektroniki samochodowej, takich jak chociażby układy
sterowania pracą silnika, systemy audio video, nawigacja, systemy
bezpieczeństwa, układy zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
W artykule tym autor przedstawia przykład zastosowania cyfrowego
przetwarzania sygnałów, opartego na transformacie falkowej, do detekcji
spalania stukowego. Dzięki zastosowaniu transformaty falkowej
zaproponowana metoda detekcji charakteryzuje się niskim nakładem
obliczeniowym, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów
sterowania pracą silnika opartych na mikrokontrolerach.
Słowa kluczowe: technika samochodowa, detekcja spalania stukowego,
transformata falkowa

PAWŁOWSKI P., SCHÖLZEL M.: Szeregowanie zadań w procesorach
dedykowanych do aplikacji z wbudowanym mechanizmem
samonaprawiania i zmiennej precyzji obliczeń
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 11
W artykule opisano ideę automatycznego naprawiania się procesora
dedykowanego do aplikacji cyfrowego przetwarzania sygnałów. Pomysł
opiera się na wykorzystaniu modelu dwóch akumulatorów, który
zapewnia zwiększenie precyzji zmiennoprzecinkowej akumulacji liczb
do zagwarantowania funkcjonalności systemu podczas uszkodzenia
sumatora zmiennoprzecinkowego. W przypadku tego uszkodzenia
nie jest zmniejszana funkcjonalność systemu, a jedynie zmniejszana
precyzja obliczeń. Do zapewnienia stabilnej funkcjonalności nie jest
wymagany dodatkowy sprzęt.
Słowa kluczowe: procesor o bardzo długim słowie instrukcji, mechanizm
automatycznego naprawiania zasobów sprzętowych, akumulator
zmiennoprzecinkowy, arytmetyki

KOROHODA P., DĄBROWSKI A.: Studium pojęcia splotu uogólnionego
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, p. 16
Artykuł zawiera studium pojęcia splotu uogólnionego, nazwanego
również splotem A. Wykazano, że tak rozumiane pojęcie może być
przydatne w wielu aplikacjach. Podstawowa idea polega na obserwacji,
że filtracja dyskretnego skończonego sygnału za pomocą filtru
określonego w dziedzinie dowolnej transformacji liniowej może być
zrealizowana w dziedzinie pierwotnej. Po określeniu zaproponowanych
pojęć przedstawiono przykłady, które służą do ilustracji problemu
wyboru między 20 transformacjami: Haara, Hadamarda, Hartleya,
Karhunena-Loeve i 16 transformacjami trygonometrycznymi. Głównym
celem tej pracy było opracowanie narzędzi do przetwarzania
sygnałów dyskretnych w sposób podobny do tego, jaki jest stosowany
w przypadku analizy Fouriera, ale pozwalający na użycie innych,
odpowiednio dobranych transformacji dyskretnych.
Słowa kluczowe: splot uogólniony, transformacje Haara, Hadamarda,
Hartleya, Karhunena-Loeve, DTT (DCT, DST)

SOZAŃSKI K.P.: Niskotonowy zespół głośnikowy z dipolem akustycznym
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 21
Przedstawione zostały aktywne niskotonowe zespoły głośnikowe
pracujące w układzie dipola akustycznego. Zastosowano cyfrowy
wzmacniacz mocy klasy D i cyfrową zwrotnicę głośnikową
- TAS5508-5121K8EVM. Rozpatrywane układy zostały zbudowane
i zbadane w Instytucie Inżynierii Elektrycznej. W celu porównania
zbudowano także niskotonowy zespół głośnikowy z membraną bierną.
Podano również wyniki badań laboratoryjnych rozpatrywanych
układów.
Słowa kluczowe: kolumna niskotonowa, dipol akustyczny, elektroakustyczny
cyfrowy wzmacniacz mocy klasy-D

FIOŁKA J.: Knock detection as an example of automotive applications
of signal processing
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 6
Digital signal processing techniques are used in various areas of the
automotive electronics, including e.g., engine control, audio video
systems, navigation, safety and security systems. In this paper the
author deals with the application of wavelet-based signal processing
to the detection of the knocking combustion in spark ignition engines.
Due to low computational complexity of wavelet transform the proposed
method is appropriate for low-cost, microcontroller based engine
control system.
Keywords: automotive technology, knock detection, wavelet transform

PAWŁOWSKI P., SCHÖLZEL M.: Task rescheduling in application
specific processors with built-in-self-repair facility and variable
arithmetic accuracy
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 11
In this paper we describe a new idea for built-in-self-repair of application
specific processors in the domain of signal processing applications.
The idea is based on a two accumulator model, which is used
in order to obtain high accuracy in a series of floating-point additions.
The goal is to ensure the functionality of the system even in the case
one floating point adder fails permanently. Instead of decreasing the
performance of the system or providing redundant hardware, as it is
done in other approaches, the accuracy of the floating point accumulation
is reduced. Therefore the quality of the service is reduced while
the performance is not.
Keywords: VLIW processor, built-in-self-repair mechanism, floating
point accumulator, arithmetics

KOROHODA P., DĄBROWSKI A.: Study on the concept of the generalized convolution
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 16
In the paper study of the generalized convolution, called also the Aconvolution,
is described, indicating that this approach may be very
promising from the point of view of its applications. The basic idea
consists in the observation that filtering of the finite length discrete
signal using a filter defined in the transform domain of any linear
transform can be performed in the primary domain. After defining and
developing the concept, examples are provided as hints for selection
among 20 discrete transforms: Haar, Hadamard, Hartley, Karhunen-
Loeve, and all 16 Discrete Trigonometric Transforms. The main motivation
for the study has been to provide tools for the discrete-domain
signal processing in the way similar to that developed and commonly
used for the Fourier analysis, but allowing for application of any other
discrete transform, appropriately selected for a given task.
Keywords: generalized convolution, Haar, Hadamard, Hartley, Karhunen-
Loeve, DTT (DCT, DST) transforms

SOZAŃSKI K.P.: Subwoofer loudspeaker system with acoustic dipole
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 21
This paper describes active subwoofer loudspeaker systems with
acoustic dipole. The systems consist a digital crossover and a digital
class-D power audio amplifier. It is based on TAS5508-5121K8EVM
evaluation module digital class-D power amplifier. The systems has
been built and tested in Institute of Electrical Engineering laboratory.
Some results of loudspeaker systems measurements are presented,
for comparison test result of subwoofer with passive radiator is shown
too.
Keywords: subwoofer loudspeaker system, acoustic dipole, class-D
power audio amplifier

MEYER A., PORTALSKI M., KARDYŚ A., KARDYŚ P.: Tłumienie
pików związanych z mlaśnięciami oraz emisją spółgłosek wybuchowych
w pseudoszepcie osób laryngektomowanych
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 27
Artykuł dotyczy problemu artefaktów głosowych związanych z mlaśnięciami,
a także z emisją spółgłosek wybuchowych przez osoby laryngektomowane,
które po chirurgicznym usunięciu krtani posługują
się tzw. pseudoszeptem. Ponieważ te nietypowe zakłócenia, nie
występujące często w mowie prawidłowej, utrudniają dalszy proces
przetwarzania pseudoszeptu do postaci bardziej zrozumiałej, opracowano
skuteczne metody ich redukcji. Szczegółowo przedstawione
działanie algorytmów wraz z ich matematycznym opisem.
Słowa kluczowe: laryngektomia, pseudoszept, spółgłoski wybuchowe,
transformacja nachyleniowa

PORWIK P.: Kombinowana metoda rozpoznawania linii papilarnych
bazująca na filtracji obrazu, analizie minucji i punkcie referencyjnym
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 31
Przedstawiono metodę rozpoznawania linii papilarnych na podstawie
wyznaczonego punktu referencyjnego, filtrowania obrazów oraz minucji.
Otrzymane wyniki wykazują dobrą jakość rozpoznawania linii
papilarnych. W wyniku odpowiedniej analizy można także otrzymać
unikatowy kod linii papilarnych. Metoda była testowana za pomocą
obrazów linii papilarnych zgromadzonych w bazie NIST. Niektóre jej
elementy zostały porównane z innymi metodami.
Słowa kluczowe: identyfikacja linii papilarnych, system AFIS, filracja
Gabora, minucje

MARCINIAK T., DĄBROWSKI A.: Kodowanie dźwięku w cyfrowych
systemach transmisyjnych
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 40
Przedstawiono wybrane aspekty kodowania sygnałów audio ze zwróceniem
szczególnej uwagi na metody i algorytmy stosowane w cyfrowych
systemach transmisyjnych. Rozdział pierwszy omawia parametry
sygnałów audio wysokiej jakości. Modelowanie parametryczne
sygnałów audio prezentuje rozdział drugi. W rozdziale trzecim zestawiono
stosowane aktualnie standardy kompresji. Rozdział czwarty
przedstawia współczesne systemy cyfrowej transmisji dźwięku.
Słowa kluczowe: DSP, modelowanie parametryczne, MPEG, SBR,
radio cyfrowe

WYSOCKA-SCHILLAK F.: Projektowanie 2-D filtrów NOI z użyciem
dwóch kryteriów aproksymacji i wykorzystaniem metod optymalizacji
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 44
Przedstawiono metodę projektowania dwuwymiarowych filtrów o nieskończonej
odpowiedzi impulsowej (NOI), separowalnym wielomianie
mianownika transmitancji i zadanej charakterystyce amplitudowej. W
metodzie zastosowano dwa kryteria aproksymacji zadanej charakterystyki.
W pasmie przepustowym otrzymana charakterystyka amplitudowa
ma przebieg równomiernie falisty. W pasmie zaporowym
jako kryterium aproksymacji przyjęto minimalizację błędu średniokwadratowego.
Zadanie zaprojektowania rozpatrywanego filtru jest przekształcone
w odpowiednie zadanie optymalizacji dwukryterialnej.
Słowa kluczowe: 2-D filtry cyfrowe, 2-D filtry NOI, metody optymalizacji

PAWŁOWSKI P., DĄBROWSKI A.: Algorytmy i metody optymalizacyjne
przetwarzania równoległego w jednowątkowych systemach
opartych na mikrokontrolerach
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 48
Przedstawiono algorytmy i metody optymalizacyjne przetwarzania
równoległego w jednowątkowych systemach opartych na mikrokontrolerach.
Odpowiedni przydział zadań do zasobów sprzętowych i
programowych systemu umożliwia zrównoleglenie działań. Moduły
sprzętowe po inicjalizacji mogą samodzielnie wykonywać określone
zadania, podczas gdy jądro procesora przetwarza inne dane. Rozważano
także właściwe użycie różnych typów pamięci występujących w
systemach mikroprocesorowych, które istotnie wpływają na uzyskiwaną
wydajność systemu. Zaproponowane nietypowe implementacje
omawianych algorytmów znacznie redukują czas wykonywania procedur,
nie wymagając jednocześnie użycia dodatkowego sprzętu.
Słowa kluczowe: mikrokontroler, system jednowątkowy, przetwarzanie
równoległe, przydział zasobów

MEYER A., PORTALSKI M., KARDYŚ A., KARDYŚ P.: Suppression
of peaks resulting from tongue clicks and plosive consonants
production in pseudowhisper signal
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 27
This paper deals with the problem of vocal artifacts concerning tongue
clicks and the production of plosive consonants by the laryngectomized
patients, who after surgical larynx removal use the so-called pseudowhisper
on a daily basis. Since these unusual disturbances, not so frequently
occurring in correct speech, impede the further processing of the pseudowhisper
into a more comprehensible form, the efficient methods have
been drawn up to reject these artifacts. Functioning of the algorithms along
with their mathematical principles is presented in detail in this work.
Keywords: laryngectomy, pseudowisper, plosive consonants, slope
transformation

PORWIK P.: Combined fingerprints recognition method basing on
image filtering, minutiae analysis and reference point location
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 31
The method of fingerprint recognition is proposed. If such method the
reference point is determined, appropriate bank of filters and minutiae-
based representation has been used. That capturing fingerprints
approach gives good results of fingerprint recognition. Proposed analysis
of finger imprint allows to compute a unique fingerprint code. The
proposed method by means of the NIST database was tested where
different quality fingerprints are stored. Some elements of the method
with other approaches was also compared
Keywords: fingerprints identification, system AFIS, Gabor filtration,
minutiae

MARCINIAK T., DĄBROWSKI A.: Coding of sound in digital transmission systems
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 40
This paper describes chosen aspects of audio coding with the emphasis
on methods and algorithms used in modern digital audio transmission
systems. In the first section, parameters of high quality audio
signals are discussed. Second section presents parametric modeling
of audio. Compression standards are summarized in the third section.
Brief description of the contemporary audio transmission systems is
contained in the fourth section.
Keywords: DSP, parametric modelling, MPEG, SBR, digital radio

WYSOCKA-SCHILLAK F.: Optimization-based design of 2-D IIR
filters using two approximation criteria
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 44
In the paper, a new approach for the design of 2-D IIR filters with
a separable denominator and a prescribed magnitude response is
proposed. This approach is based on two approximation criteria, i.e.,
equiripple error criterion in the passband and least-squared error criterion
in the stopband. The filter design problem is transformed into an
equivalent bicriterion optimization problem. The stability constraints
are incorporated into this problem. Two design examples are given to
illustrate the proposed approach.
Keywords: 2-D digital filters, 2-D IIR filters, optimization methods

PAWŁOWSKI P., DĄBROWSKI A.: Algorithms and optimization
methods for parallel processing in one-thread microcontroller
based systems
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 48
In this paper we present algorithms and optimization methods for
parallel processing in one-thread microcontroller based systems.
Proper hardware and software resources allocation makes parallel
processing possible. Hardware parts can, after the initialization
stage, work alone, while the processor core can, in the same time,
execute various other tasks. Additionally, proper usage of different
memory levels inside the system can improve the overall system
performance. Proposed atypical implementation of the discussed algorithms
significantly reduces the executing time with no additional
hardware costs.
Keywords: microcontroller, one-thread system, parallel processing,
resources allocation

KOWALSKI J., STRZELECKI M.: Testy synchronizacji układu
CMOS VLSI sieci oscylatorów
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 53
Zaprezentowano wyniki testów synchronizacji oscylatorów w układzie
scalonym CMOS VLSI sieci synchronicznych oscylatorów. Przedstawiono
w skrócie architekturę układu scalonego sieci, zaprojektowanego
do zadań segmentacji obrazów binarnych. Realizacja sprzętowa
sieci synchronicznych oscylatorów pozwala na znacznie szybszą
segmentacją obrazów w porównaniu do metod opartych na symulacji
komputerowej. Przedstawiono ideę oraz procedurę strojenia częstotliwości
drgań własnych oscylatorów w sieci. Automatyczna procedura
strojenia oscylatorów w sieci została zaimplementowana w środowisku
LabView. Automatycznie zestrojone oscylatory w sieci umożliwiają
ich synchronizację dla obrazów zawierających dłuższe łańcuchy
pikseli. Zaprezentowano i przedyskutowano eksperyment synchronizacji
oscylatorów przetwarzających obraz spirali.
Słowa kluczowe: sprzężone oscylatory, sieci neuronowe oscylatorów,
implementacja mikroelektroniczna, układy scalone do specjalnych
zastosowań, segmentacja obrazów

KRASZEWSKI G.: Szybka implementacja 16-bitowych filtrów
o skończonej odpowiedzi impulsowej dla jednostki wektorowej AltiVec
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 58
Zaprezentowano zrównoleglone struktury 16-bitowych, stałoprzecinkowych,
jednowymiarowych filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej,
przeznaczone do implementacji na jednostce wektorowej AltiVec
procesorów z rodziny PowerPC. Zadanie filtracji SOI, podobnie jak
wiele procedur DSP, jest ograniczone szybkością pamięci. Proponowane
struktury minimalizują liczbę dostępów do pamięci, zwiększając
w ten sposób szybkość obliczeń. Porównano i przeanalizowano wydajność
trzech alternatywnych struktur filtrów.
Słowa kluczowe: filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej, splot
cyfrowy, procesory SIMD, AltiVec

DĄBROWSKI A., DRGAS Sz.: Rozpoznawanie mowy metodą ekstrakcji
cech za pomocą transformacji nachyleniowej połączonej z odszumianiem
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 61
W artykule przedstawiono metodę ekstrakcji cech mowy za pomocą
morfologicznego przetwarzania sygnałów, wykorzystującego tzw.
transformację nachyleniową. Zaproponowane ujęcie polega na
wyznaczeniu górnej obwiedni widmowej. Rezultaty eksperymentów
automatycznego rozpoznawania mowy, które przeprowadzono w celu
zbadania skuteczności zaprezentowanej metody, wykazały poprawę
efektywności rozpoznawania izolowanych słów, zwłaszcza w przypadku
głosów żeńskich. Metodę rozpoznawania powiązano z poprawą
jakości mowy, a następnie dopiero oceniano skuteczność rozpoznawania.
Otrzymane rezultaty wskazały na poprawę dokładności rozpoznawania
mowy po jej wstępnym odszumieniu.
Słowa kluczowe: automatyczne rozpoznawanie mowy, transformacja
nachyleniowa, odszumianie, poprawianie jakości mowy

WOJTYNA R.: Analogowy transkonduktancyjny układ CMOS do
szybkiego wyznaczania odległości euklidesowej
Elektronika (XLVIII), nr 4/2007, s. 65
Przedstawiono nowy pomysł na sprzętowe określanie odległości
euklidesowej. Koncepcja oparta jest na wykorzystaniu nietypowych
układów analogowych do wykonania potrzebnych operacji podnoszenia
do kwadratu i pierwiastkowania. Uzyskana sprzętowo odległość
euklidesowa jest w postaci prądu, podczas gdy wektory wejściowe,
których podobieństwo jest szacowane, są napięciami. W efekcie cały
układ wyznaczający odległość euklidesową jest urządzeniem transkonduktancyjnym.
Jego zdolność do szybkiego funkcjonowania wynika
z faktu, że operacje podnoszenia do kwadratu są wykonywane
równolegle, a wszystkie układy pracują bez zegara i synchronizacji.
Podnoszenie do kwadratu i pierwiastkowanie odbywa się wewnątrz
układu scalonego. Zaproponowano odpowiednie do tych zadań układy
CMOS i szczegółowo je opisano.
Słowa kluczowe: sprzętowe przetwarzanie sygnałów, układy analogowe
ASIC, energooszczędne układy CMOS

KOWALSKI J., STRZELECKI M.: Synchronization test results of
oscillator network CMOS VLSI chip
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 53
This paper presents synchronization test results of CMOS VLSI ASIC
integrated circuit, which implements a network of synchronized oscillators.
The network chip architecture was briefly described. This circuit
was designed for segmentation of binary images, which is an important
issue in biomedical image analysis. The hardware realisation of
oscillator network provides much faster image segmentation compared
to computer simulation techniques. Oscillator's free frequency tuning
idea and procedure have been proposed. Automatic oscillator's
frequency tuning procedure has been implemented in LabView. Tuned
chip allowed for synchronization of longer chain objects presented in
the input image. Synchronization result of oscillators corresponding to
a spiral image obtained using tuned oscillator network chip has been
presented and discussed.
Keywords: coupled oscillators, oscillatory neural network, microelectronic
implementation, ASIC, image segmentation.

KRASZEWSKI G.: Fast implementation of 16-bit FIR filters for AltiVec architecture
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 58
The paper presents parallelized structures of 16-bit integer, onedimensional
FIR filters optimized for AltiVec SIMD processing unit
used in PowerPC processor family. As FIR filtering, like most of DSP
kernels, is memory bandwidth limited, proposed structures minimize
number of memory accesses, increasing filter computation speed.
Performance of three alternative filter structures is compared and
analysed.
Keywords: FIR filters, digital convolution, SIMD, AltiVec

DĄBROWSKI A., DRGAS Sz. Speech recognition by means of feature
extraction method based on slope transformation assisted
with denoising
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 61
This paper describes a method for speech feature extraction using morphological
signal processing based on the so-called "slope transformation".
The proposed approach has been used to extract the signal upper
spectral envelope. Results of experiments of the automatic speech
recognition (ASR), which were undertaken to check the performance
of the presented method, have shown some evident improvements of
the effectiveness of recognition of isolated words, especially for women
voices. The proposed method was combined with the speech enhancement
and then evaluated. Results showed that for low signal-to-noise
ratios the denoising algorithms used in the preprocessing stage bring
additional recognition accuracy increase.
Keywords: automatic speech recognition, slope transformation, denoising,
speech enhancement

WOJTYNA R.: CMOS transconductance-mode analog circuit for
fast determining Euclidean distance
Elektronika (XLVIII), no 4/2007, p. 65
The paper presents new idea of Euclidean distance determination in
hardware. The concept is based on applying atypical analog circuits
to perform the needed operations of squaring and square root extracting.
The obtained in hardware Euclidean distance is in a current
form while input vectors, whose similarity is assessed, are voltages.
Hence, the whole circuit determining the Euclidean distance is
a transconductance mode unit. Its ability for fast functioning results
from the fact that the squaring operations are realized parallel to
each other and all circuits operate without clock and synchronization.
Squaring and square root extracting is carried out within a chip.
CMOS circuits suitable for these tasks have been proposed and described
in detail.
SPICE simulation results are shown to be in a good agreement with
the theory presented.
Keywords: hardware signal processing, analog ASIC's, low-power
CMOS circuits