ELEKTRONIKA MAJ 2007

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVIII) nr 5/2007

Łączenie młodych - perspektywą technik informacyjnych i komunikacyjnych
- A. Wilk . . . 7

Nowy numer kierunkowy (wywiad z W. Gawędą, prezesem
Zarządu MediaTel SA) . . . 11

Szerokopasmowy, natychmiastowy pomiar chwilowej wartości
fazy oraz częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych
(The wide-band instantaneous phase and frequency
measurement of radiolocation and telecommunication
signals) - B. Smólski, A.K. Rutkowski . . . 12

Kierunki rozwoju techniki satelitarnej (Development of satellite
systems) - J. Bogucki . . . 20

System radiotelegrafii automatycznej i możliwości jego
zastąpienia w GMDSS (Radio telex and possibility of replacement
it for use in GMDSS) - J. Czajkowski . . . 23

Urządzenia TBA-IŁ do kontroli baterii akumulatorów w siłowniach
telekomunikacyjnych (TBA-IL equipment for battery monitoring
in telecommunication power systems) - T. Kunert, P. Godlewski . . .25

Jednomodowe przestrajalne lasery półprzewodnikowe do
zastosowań w układach czujnikowych spektroskopii absorpcyjnej
(Tunable singlemode semiconductor lasers for absorption
spectroscopy sensors) - B. Mroziewicz . . . 31

Nietypowe algorytmy w urządzeniach zabezpieczeniowych dla
elektroenergetyki (Non-standard algorithms in protection relays
for power engineering) - Z. Kołodziejczyk . . . 42

Wykorzystanie protokołu komunikacyjnego MoDBUS RTU
w urządzeniach EAZ bazujących na platformie ARM (Taking
advantage of MODBUS RTU protocol in ARM-based power protection
devices) - P. Kluk . . . 46

Dynamika pomiaru toru prądowego urządzenia EAZ
współpracującego z cewką Rogowskiego (Dynamic range
of current measurement in protection device equipped with
Rogowski coil) - A. Lisowiec . . . 51

Uszkodzenia półprzewodnikowych przyrządów mocy w warunkach
eksploatacyjnych (Failures of power semiconductor
devices in service conditions) - S. Januszewski, M. Kociszewska-
Szczerbik, H. Świątek, K. Zymmer . . . 55

NOWOŚCI TECHNIKI (TECHNOLOGY NEWS) . . . 61

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . 62

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS, CONFERENCES) . . . 62

Streszczenia artykułów znajdują się na stronach 63-64

Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

sMÓlsKi B., RUTKowsKi a.K.: szerokopasmowy, natychmiastowy
pomiar chwilowej wartości fazy oraz częstotliwości sygnałów
radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 12
Przedstawione w pracy szerokopasmowe mikrofalowe dyskryminatory
fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz odznaczają
się bardzo dobrymi właściwościami pod względem szybkości
pomiaru parametrów sygnałów mikrofalowych, wykorzystywanych
m.in. w radiolokacji i telekomunikacji. Parametry te uzyskuje się dzięki
temu, że operacje na wielkościach zespolonych dokonywane są przy
użyciu korelatorów składających się z biernych podzespołów mikrofalowych.
Ostateczna estymacja parametrów mierzonego sygnału mikrofalowego
dokonywana jest za pomocą układów cyfrowych w oparciu
o napięcia wolnozmienne uzyskane w procesie detekcji sygnałów
we wrotach wyjściowych korelatorów mikrofalowych. Przedstawiony
materiał jest wprowadzeniem do specyfiki pomiarów chwilowych wartości
parametrów krótkotrwałych sygnałów mikrofalowych, których
częstotliwość jest znacznie większa niż częstotliwość próbkowania
dostępnych przetworników analogowocyfrowych.
Opisano mikrofalowe dyskryminatory jednofunkcyjne i kwadraturowe.
słowa kluczowe: natychmiastowy pomiar fazy, natychmiastowy pomiar
częstotliwości, mikrofale

BoGUcKi j.: Kierunki rozwoju techniki satelitarnej
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 20
W artykule opisano kierunki zmian w rozwoju techniki satelitarnej.
Omówiono rozwój techniki satelitarnej od wczesnych lat sześćdziesiatych
po współczesne inteligentne satelity.
słowa kluczowe: systemy satelitarne, satelity inteligentne

cZajKowsKi j.: system radiotelegrafii automatycznej i możliwości
jego zastąpienia w GMdss
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 23
W artykule przedstawiono zasadę działania jednego z podsystemów
składowych GMDSS, a mianowicie wąskopasmowego systemu radiotelegrafii
o wydruku bezpośrednim i możliwości zastąpienia go przez
system nowej generacji realizujący transmisję danych.
słowa kluczowe: system radiotelegrafii automatycznej, detekcja i korekcja
błędów, czasowy odbiór zbiorczy

KUNeRT T., GodlewsKi P.: Urządzenia TBa-ił do kontroli baterii
akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 25
Wielu użytkowników baterii akumulatorów zainstalowanych w sprzęcie
powszechnego użytku (telefony komórkowe, samochody) uważa,
że konserwacja akumulatora sprowadza się do okresowego jego ładowania.
Nie zastanawiają się nad tym, dlaczego akumulator należy
wymieniać na nowy już po dwóch, trzech latach użytkowania. Okazuje
się, że akumulatory, szczególnie ołowiowokwasowe
klasy VRLA, są
konstrukcjami i wrażliwymi na warunki eksploatacji. Artykuł omawia
sposoby konserwacji akumulatorów VRLA i urządzenia stosowane
podczas ich okresowej kontroli.
słowa kluczowe: siłownia telekomunikacyjna, baterie ołowiowokwasowe,
baterie VRLA, kontrola okresowa baterii, rozładowanieładowanie
kontrolne baterii

Mroziewicz B.: jednomodowe przestrajalne lasery półprzewodnikowe
do zastosowań w układach czujnikowych spektroskopii absorpcyjnej Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 31
Spektroskopia absorpcyjna, wykorzystywana do wykrywania śladowych
ilości obcych substancji w gazach, coraz częściej posługuje się
czujnikami, w których źródłem promieniowania są lasery półprzewodnikowe.
W artykule omówiono zasady budowy takich czujników oraz
konstrukcję i właściwości znajdujących w nich zastosowanie laserów
półprzewodnikowych. Specjalną uwagę poświęcono laserom z zewnętrzną
wnęką rezonansową oraz kwantowym laserom kaskadowym,
szczególnie przydatnym dla spektroskopii absorpcyjnej w zakresie
średniej podczerwieni.
słowa kluczowe: spektroskopia absorpcyjna, optyczne czujniki gazowe,
jednomodowe przestrajalne diody laserowe, lasery z zewnętrzną
wnęką rezonansową, kwantowe lasery kaskadowe

KołodZiejcZyK Z.: Nietypowe algorytmy w urządzeniach zabezpieczeniowych
dla elektroenergetyki
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 42
Przedstawiono problematykę realizacji nietypowych algorytmów w
urządzeniach zabezpieczeniowych dla elektroenergetyki. Omówiono
przykłady takich algorytmów i sposoby rozwiązywania problemów
związanych z ich implementacją w urządzeniach zabezpieczeniowych
słowa kluczowe: urządzenie zabezpieczeniowe, stacja rozdzielcza,
logika programowalna

KlUK P.: wykorzystanie protokołu komunikacyjnego ModBUs
RTU w urządzeniach eaZ bazujących na platformie aRM
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 46
Przedstawiono architekturę implementacji protokołu komunikacyjnego
MODBUS RTU w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna
automatyka zabezpieczeniowa) zrealizowanym na mikrokontrolerze
z rdzeniem ARM. Implementacja ta efektywnie wykorzystuje oba wbudowane
porty szeregowe oraz wektorowy kontroler przerwań 32bitowego
mikrokontrolera ARM LPC2138 firmy Philips. Znaczną uwagę
poświęcono optymalnemu doborowi rodzajów i priorytetów przerwań.
W rezultacie, uzyskano dwa kanały komunikacyjne, mogące równolegle
transmitować binarne dane w standardzie MODBUS RTU, z prędkością
do 115200 bitów na sekundę, bez pogorszenia wydajności
pozostałej części systemu.
słowa kluczowe: protokół MODBUS RTU, mikrokontroler ARM,
urządzenie EAZ

lisowiec a.: dynamika pomiaru toru prądowego urządzenia
eaZ współpracującego z cewką Rogowskiego
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 51
Cewka Rogowskiego umożliwia uzyskanie bardzo dużej dynamiki pomiaru
prądu. W artykule przedstawiono układ wzmacniacza wejściowego
urządzenia EAZ umożliwiający dostosowanie poziomu sygnału
wyjściowego cewki do zakresu wejściowego przetwornika analogowocyfrowego.
Zaprezentowano zasady projektowania wzmacniacza
tak, aby uzyskać jak największe tłumienie niepożądanych sumacyjnych
sygnałów zakłócających na wejściu wzmacniacza.
słowa kluczowe: urządzenie zabezpieczeniowe EAZ, cewka Rogowskiego,
wzmacniacz elektroniczny

jaNUsZewsKi s., KocisZewsKa-sZcZeRBiK M., ŚwiĄTeK
H., ZyMMeR K.: Uszkodzenia półprzewodnikowych przyrządów
mocy w warunkach eksploatacyjnych
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 55
Analiza uszkodzeń półprzewodnikowych przyrządów mocy (PPM)
daje wartościowe informacje niezbędne do racjonalnego projektowania
urządzeń energoelektronicznych. Omówiono różnice w mechanizmach
uszkodzeń PPMów
i przyrządów sygnałowych. Przedstawiono
podstawowe przyczyny uszkodzeń diod prostowniczych, tyrystorów
konwencjonalnych SCR, tyrystorów wyłączalnych GTO i tranzystorów
IGBT. Naświetlono procesy zmęczeniowe spowodowane narażeniami
temperaturowomechanicznymi.
Rozważania zilustrowano przykładowymi
fotografiami zniszczonych PPMów.
słowa kluczowe: PPM, sygnałowe przyrządy mocy, analiza uszkodzeń,
diody prostownicze, tyrystory SCR, GTO, tranzystory IGBT