ELEKTRONIKA CZERWIEC 2007

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVIII) nr 6/2007

Konsorcjum XFEL Polska (Consortium XFEL Poland) - R. S. Romaniuk . . . 4

Fotonika mikrofalowa (Microwave photonics) - B. A. Galwas . . . 5

Przerwy w zasilaniu odbiorników w instalacjach z zasilaczami
UPS małej mocy (Interruptions in the power supply to equipment
in systems with low power UPS) - P. Lisowski . . . 10

Konwerter skryptu Matlab na kod C do procesorów osadzonych
w systemie LLRF akceleratora liniowego FLASH (MATLAB
script to C code converter for embedded processors and application
in LLRF system for FLASH laser) - K. Bujnowski, A. Siemionczyk,
P. Pucyk, J. Szewiński, K. T. Poźniak, R. S. Romaniuk . . . 19
TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS,CONFERENCES) . . . 22

Generator impulsów pikosekundowych na tranzystorach MESFET
- projekt i realizacja praktyczna (MESFET - based picosecond
pulse generator - project and practical design) - T. Daniluk . . . 23

Parametry galwanomagnetyczne i przewodnościowe warstw
epitaksjalnych MBE z InAs/GaAs, In0,53Ga0,47 As/InP i GaAs/
GaAs (Galvanomagnetic and conductivity parameters of the
epitaxial MBE layers of InAs/GaAs, In0,53Ga0,47 As/InP and GaAs/
GaAs) - A. Wolkenberg, T. Przesławski . . . 26

Kompozycje elektrycznie przewodzące w produkcji płytek
drukowanych (Electrically conductive polymers in PCB manufacturing)
- R. Kisiel, J. Felba, J. Borecki, T. Fałat, A. Mościcki . . . 31

Rozpylanie leków falami ultradźwiękowymi (Ultrasonic dispersion
of medicines) - J. Kania . . . 39

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . 45

Metody zabezpieczania układów CM OS o wysokiej skali integracji
przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD
(ESD protection solution for VLSI IC) - B. PóŁtorak, K. Domański,
J. Szatkowski, W. Bała . . . 46

Ferroikowe materiały inteligentne (Ferroics smart materials)
- Z. Surowiak, D. Bochenek . . . 50


Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

GALWAS B.A.: Fotonika mikrofalowa
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 5
Opisano najważniejsze procesy i układy, w których wykorzystano wzajemne
oddziaływanie sygnałów pasma mikrofalowego i fal milimetrowych
z sygnałami pasm optycznych. Przedstawiono podstawowe techniki
transmisji sygnałów mikrofalowych łączami optycznymi oraz sposoby generacji
sygnałów mikrofalowych wykorzystujące techniki fotoniki. Przedstawiono
wybrane techniki wykorzystania sygnałów optycznych do sterowania
układami mikrofalowymi. Artykuł kończy prezentacja wybranych
systemów radiowych wykorzystujących transmisję łączami optycznymi.
Słowa kluczowe: fotonika mikrofalowa, łącze optyczne, optyczna
generacja mikrofal

LISOWSKI P.: Przerwy w zasilaniu odbiorników w instalacjach
z zasilaczami UPS małej mocy
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 10
Omówiono potencjalne przyczyny przerw w zasilaniu chronionych
odbiorników spowodowane zmianą stanu zasilacza UPS małej
mocy. Zwrócono uwagę na zjawiska występujące podczas zmiany
stanu zasilacza UPS z podstawowego w autonomiczny na skutek
awarii sieci zasilającej. Przedyskutowano efekty prądu włączenia
transformatora głównego oraz opóźnioną reakcję rozłącznika głównego
w stanach przejściowych. Zaproponowano działania zmierzające
do wyeliminowania potencjalnych przyczyn przerw w zasilaniu
odbiorników.
Słowa kluczowe: zasilacze UPS małej mocy, przerwy w zasilaniu,
stany przejściowe
BUJNOWSKI K., SIEMIONCZYK A., PUCYK P., SZEWIŃSKI J.,
POŹNIAK K.T., R OMANIUK R.S.: Konwerter skryptu Matlab na
kod C do procesorów osadzonych w systemie LLRF akceleratora
liniowego FLASH
Elektronika (XLVIII), nr 5/2007, s. 19
Scharakteryzowano zasadę działania lasera, wykorzystującego wysokoenergetyczne
elektrony do wytwarzania spójnej wiązki promieniowania.
Omówiono laser FLASH, który wytwarza femtosekundowe,
intensywne impulsy w zakresie promieniowana ultrafioletowego
i umożliwia prowadzenie szeregu eksperymentów z zakresu fizyki,
biologii, chemii, technologii materiałowej. Omówiono rolę systemu
LLRF służącego do stabilizacji pola E-M w nadprzewodzących wnękach
akceleratora liniowego przyspieszającego swobodne elektrony.
Przedstawiono wykorzystywany aktualnie system kontroli bazujący
na układach FPGA i jego zadania funkcjonalne, w tym realizacje
algorytmów identyfikacji parametrów wnęki opracowanych i wykonywanych
w środowisku Matlab. W głównej części pracy omówiono
zagadnienie implementacji algorytmu identyfikacji parametrów
wnęki w procesorze PowerPC wbudowanym w układ FPGA Virtex
IIPro. Przedstawiono budowę konwertera skryptów Matlaba na kod
C, przeznaczonego do zastosowania w systemach zagnieżdżonych.
Generowany kod jest optymalizowany pod względem objętości oraz
przenośności między rozmaitymi platformami sprzętowymi. Opisano
strukturę funkcjonalną konwertera i zasadę jego działania oraz zrealizowaną
konstrukcję programistyczną konwertera z wykorzystaniem
narzędzi FLEX i BIZOS.
Słowa kluczowe: środowisko programistyczne Matlab, oprogramowanie
C, konwerter oprogramowania

DANILUK T.: Generator impulsów pikosekundowych na tranzystorach
MESFET - projekt i realizacja praktyczna
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 23
Przedstawiono projekt generatora impulsów pikosekundowych na bazie
tranzystorów MESFET. Kolejnymi etapami przy realizacji generatora
było opracowanie modelu tranzystora MESFET na potrzeby symulacji
komputerowej, optymalizacja parametrów podzespołów w celu
maksymalnego skrócenia impulsu wyjściowego, realizacja praktyczna
generatora i weryfikacja parametrów w rzeczywistym układzie.
Słowa kluczowe: tranzystor MESFET, generator impulsów

W OLKENBERG A., PRZESŁAWSKI T.: Parametry galwanomagnetyczne
i przewodnościowe warstw epitaksjalnych MBE z InAs/GaAs,
In0,53Ga0,47 As/InP i GaAs/GaAs
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 26
Przedstawiono przegląd problemów pomiarowych parametrów transportowych
epitaksjalnych warstw MBE z InAs/GaAs, In0,53Ga0,47 As/InP
i GaAs/GaAs przy stosowaniu do pomiarów pola magnetycznego. Opisano
wpływ temperatury pomiaru na dokładność wyników. Zwrócono
uwagę na dobór właściwych wartości natężenia pola magnetycznego.
Wnioskowano, że porównywanie mierzonych wartości z obliczanymi
teoretycznie przynosiło najlepsze rezultaty w przypadku warstw
GaAs.
Słowa kluczowe: parametry transportowe, warstwy epitaksjalne
MBE, InAs/GaAs, In0,53Ga0,47 As/InP, GaAs/GaAs

KISIEL R., FELBA J., B ORECKI J., FAŁAT T., M OŚCICKI A.: Kompozycje
elektrycznie przewodzące w produkcji płytek drukowanych
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 31
Omówiono technologię realizacji połączeń międzywarstwowych w płytkach
dwustronnych i „metalizację” mikrootworów w płytkach wielowarstwowych
za pomocą odpowiednio zmodyfikowanych elektrycznie
przewodzących kompozycji polimerowych na bazie żywicy epoksydowej
z wypełniaczem srebrowym i modyfikatorami. Zastosowanie tych
kompozycji w połączeniach międzywarstwowych pozwoli na zastąpienie
ekologicznie szkodliwych procesów metalizacji elektrochemicznej
procesem nanoszenia i utwardzania kompozycji przewodzącej. Przeprowadzone
testy narażeniowe połączeń: starzeniowy, wilgotne gorąco
stałe, oraz cykliczne zmiany temperatury nie spowodowały krytycznych
zmian rezystancji połączeń międzywarstwowych.
Słowa kluczowe: kompozycje elektrycznie przewodzące, płytki drukowane,
mikrootwory

PÓŁTORAK B., DOMAŃSKI K., SZATKOWSKI J., BAŁA W.: Metody
zabezpieczania układów CM OS o wysokiej skali integracji
przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 46
Przedstawiono budowę, działanie, sposób charakteryzacji i rozwiązania
konstrukcyjne układów zabezpieczających przed wyładowaniami
elektrostatycznymi (ESD) układów scalonych wykonywanych w technologii
CMOS.
Słowa kluczowe: ESD, tyrystor, wyładowanie elektrostatyczne,
CMOS, układy scalone, ggNMOS, TLP, HBM, MM, CDM

SUR OWIAK Z., B OCHENEK D.: Ferroikowe materiały inteligentne
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 50
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę materiałów ferroikowych
(kryształy, ceramika). Nazwą materiały ferroikowe obejmuje
się materiały ferromagnetyczne (FM), ferroelektryczne (FE)
i ferroelastyczne (FES). Te trzy rodzaje materiałów nazywane są
podstawowymi ferroikami. Mechanicznym lub elastycznym analogiem
ferromagnetyzmu i ferroelektryczności jest ferroelastyczność.
Materiały wykazujące jednocześnie właściwości ferroelektryczne
(FE) i ferroelastyczne (FES) nazywane są ferroelastoelektrykami
(FE+FES=FESE). Ferroiki (FE, FM, FES) i ferroelastoelektryki
(FESE) należą do rodziny materiałów inteligentnych. Są one defi-
niowane jako materiały, które mogą być zmieniane i kontrolowane
przez zewnętrzne bodźce (magnetyczne, elektryczne, mechaniczne,
cieplne). Materiały inteligentne mogą znaleźć zastosowanie
w różnych dziedzinach techniki (automatyzacja, procesy kontroli,
robotyka, wytwarzanie materiałów, technika lotnicza, trakcje elektryczne,
elektronika, technika obronna, technika medyczna i biotechnologia).
Słowa kluczowe: ferroiki, ferromagnetyki, ferroelektryki, ferroelastyki,
materiały inteligentne

KANIA J.: Rozpylanie leków falami ultradźwiękowymi
Elektronika (XLVIII), nr 6/2007, s. 39
Przedstawiono interpretację zjawiska rozpylania cieczy w oparciu
o teorię kawitacji. Omówiono budowę i właściwości nowoczesnych
przetworników ogniskujących, wyszczególniając parametry istotne
dla oceny przetworników podawane przez producentów. Zamieszczono
formuły umożliwiające obliczenie niektórych parametrów wynikających
ze schematów zastępczych.
Słowa kluczowe: rozpylanie cieczy, kawitacja, przetworniki ogniskujące,
parametry przetworników