zeszytu Elektronika nr 8/2018

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 8/2018Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystykę stanowiska pomiarowego do badania emisji elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych na portach zasilających EUT. Zaprezentowano metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych wg normy PN-EN 50121-3-2 i PN-EN 50121-4. W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych pomiarów oraz zaproponowano metodę eliminacji zakłóceń na porcie wejściowym 24V DC centrali ppoż.
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń przewodzonych, filtr przeciwzakłóceniowyStreszczenie
W artykule przedstawiono główne aspekty budowania logicznego punktu styku sieci między dwoma operatorami Voice over IP. Wskazano zalecany zakres negocjacji między operatorami. Zaproponowano kroki, które umożliwiają skuteczną współpracę oraz pozwalają wykrywać nadużycia. Omówiono najważniejsze sposoby zabezpieczania własnej sieci przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Wybrane mechanizmy zostały zbadane w środowisku laboratoryjnym złożonym z dwóch central Asterisk PBX. W artykule przedstawiono wnioski wynikające z tych badań.
Słowa kluczowe: Voice over IP, SIP, Asterisk PBX, nadużyciaStreszczenie
Dynamiczny rozwój pasywnych sieci dostępowych o architekturze FTTH pracujących w konfiguracji punkt – wielopunkt (P2MP – Point- to-Multipoint) wymaga zastosowania elementów rozgałęziających o stabilnych parametrach pracy, które charakteryzują się niezależnością parametrów od wpływu otaczającego środowiska. W oparciu o zbiór metod badawczych i pomiarowych stosowanych dla grupy składającej się z biernych elementów rozgałęziających, nieselektywnych dla długości fali została opracowana i zaimplementowana metodyka badawcza umożliwiająca testowanie pasywnych elementów sieci FTTH. W artykule przedstawiono wyniki badań wieloportowych biernych elementów rozgałęziających wprowadzoną do portu wejściowego moc optyczną, bez użycia wzmacniacza, aktywnej modulacji lub przełączania przeprowadzone w oparciu o zaprezentowaną metodykę. Wnioski z wykonanych badań znajdują swoje oparcie w analizie pomiarów wykonywanych na każdym etapie badawczym i wskazują na możliwość zastosowania opracowanej metodyki w procesie badania pasywnych elementów sieci dostępowej FTTH.
Słowa kluczowe: FTTH, pasywny element rozgałęziający, splitter optyczny, metodyka badania sieci dostępowejStreszczenie
W artykule przedstawiono model dwuzakresowej anteny LTE pracującej na paśmie 1800 MHz oraz 2600 MHz oraz wyniki badań wpływu grubości dielektryka anteny na wybrane jego wybrane parametry. Zaprojektowana i zbudowana antena pracuje w pasmie częstotliwości 1,71–1,93 GHz dla technologii GSM 1800, GSM 1900 oraz 2,42–2,85 GHz dla technologii LTE 2500, LTE 2600. Używając modelu linii transmisyjnej otrzymano wstępne wymiary anteny, a następnie w środowisku programu CST Studio Suite za pomocą optymalizacji uzyskano zaprezentowane parametry [2, 3]. Parametry otrzymane przed oraz po zmianie grubości dielektryka zostały ze sobą porównane. Wykonana praktycznie antena została zbadana w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wojskowej Akademii Technicznej.
Słowa kluczowe: antena LTE, grubość dielektryka, antena dwuzakresowa, antena mikropaskowaStreszczenie
W artykule przedstawiono badania dotyczące oceny jakości usługi tekstowej komunikacji natychmiastowej zrealizowanej w oparciu o standard XMPP. Zaproponowano miary jakości dla tej usługi. Przygotowano model klienta oraz serwera XMPP w środowisku symulacyjnym OMNeT++. Następnie przeprowadzono badania symulacyjne i zamieszczono wyniki badań.
Słowa kluczowe: jakość usługi, komunikator, tekstowa komunikacja natychmiastowa, XMPP, OMNeT++Streszczenie
Nowoczesne techniki antenowe stwarzają większe możliwości kształtowania wiązki promieniowania anteny i ukierunkowywania promieniowania na wybranym kierunku. Anteny tubowe charakteryzują się dobrze poznanymi własnościami elektrycznymi, a ich użycie jest ciągle aktualne. W pracy przedstawiono możliwość sterowania wiązką promieniowania układu antenowego złożonego z anten tubowych, pracujących na częstotliwości 915 MHz, przy pomocy elektronicznego sterowania.
Słowa kluczowe: układ antenowy, sterowanie wiązką promieniowania, walka radioelektroniczna, wysokomocowe impulsy mikrofalowe (HPM)Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwość kształtowania wiązki głównej promieniowania mikrofalowego przy pomocy anteny Własowa z cięciem skośnym z reflektorem. Przeanalizowano wpływ kąta podniesienia reflektora na kierunek maksymalnego promieniowania oraz na szerokość wiązki głównej. Analizowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie do kierunkowania wiązki promieniowania wysokomocowych impulsów mikrofalowych (HPM) na wybrany obiekt rażenia. Kierunkowanie wiązki promieniowania można realizować poprzez mechaniczne podnoszenie reflektora w stosunku do osi. Zmiana kierunku promieniowania anteny nadawczej będzie szczególnie przydatna gdy generator impulsów HPM będzie umieszczony w bezpilotowym środku przenoszenia przelatującym nad obiektem rażenia.
Słowa kluczowe: antena Własowa, walka radioelektroniczna, wysokomocowe impulsy mikrofalowe (HPM)Streszczenie Wysoka rozróżnialność w odległości i częstotliwości stanowią istotny problem zarówno w aplikacjach radarowych (RADAR, ang. Radio Detection and Ranging), jak i sodarowych (SODAR, ang. Sound Detection and Ranging). Pomimo wielu wspólnych cech systemów radarowych i sodarowych, duża różnica w zakresie częstotliwości pracy wymusza dokładną analizę emitowanych sygnałów sondujących. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie parametrów sygnałów złożonych odpowiedzialnych za uzyskanie odpowiedniej rozdzielczości zasięgu oraz częstotliwości przy użyciu sygnałów o niskiej częstotliwości dla aplikacji sodarowych.
Słowa kluczowe: SODAR, funkcja nieoznaczoności, modulacja częstotliwościStreszczenie
W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związany z coraz szerszym wykorzystaniem w różnych dziedzinach życia bezzałogowych statków powietrznych (dronów). W artykule przedstawiono krótką charakterystykę metod lokalizacji obiektów przy użyciu platform powietrznych, analizę niezbędnych zależności matematycznych potrzebnych do obliczania ich pozycji oraz związanych z tym błędów lokalizacji. Badanie błędów lokalizacji obiektów przeprowadzono dla trzech różnych wariantów toru lotu drona w kierunku do źródła emisji, różnej liczby namiarów, różnych wartości błędu średniokwadratowego namiarów oraz różnych błędów pomiaru odległości. Wyniki badań symulacyjnych dla wszystkich założonych wariantów lotu drona przedstawiono na odpowiednich wykresach i w tabelach porównawczych.
Słowa kluczowe: monitoring, błędy lokalizacji, dronyZobacz lista recenzentów 2017