AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 9/2018Streszczenie
W artykule przedstawiono zastosowanie niskokosztowej kamery podczerwieni termicznej o rozdzielczości 32x32 punkty do detekcji osób w pomieszczeniach dla zastosowania w systemach inteligentnego oświetlenia. Opisywane urządzenie złożone jest z kamery podczerwieni oraz mikrokontrolera realizującego algorytm obróbki obrazu w czasie rzeczywistym. Artykuł przedstawia kroki algorytmiczne niezbędne do detekcji obecności osoby w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ignorowaniu innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
Słowa kluczowe: czujnik obecności, podczerwień, przetwarzanie obrazówStreszczenie
Praca poświęcona jest barwnikowym ogniwom słonecznym (DSSC) – ich strukturze, ze szczególnym naciskiem na budowę fotoanody z warstwą półprzewodnika, metodom osadzania TiO2, charakterystyce optycznej i morfologicznej otrzymanych filmów. Zamieszczono wyniki badań testowych ogniw DSSC wytworzonych w Laboratorium ML System S.A. dotyczących wpływu grubości warstw aktywnych na parametry określające ich sprawne działanie. Badania prowadzone przez wiele ośrodków naukowych potwierdzają, iż takie ogniwa mają dużą przewagę nad powszechnie stosowanymi ogniwami krzemowymi. Głównym powodem jest stosunkowo niski koszt materiałów i brak zapotrzebowania na zaawansowane technologie produkcyjne. Ponadto zastosowanie szerokiej gamy kolorów i kontrola transparentności stwarza możliwość wykorzystania DSSC jako elementu zintegrowanego z elewacją budynku.
Słowa kluczowe:TiO2, DSSC, sitodruk, doctor blade, nanotechnologia, fotowoltaikaStreszczenie
W pracy zbadano możliwości zminimalizowania współczynnika odbicia światła, a w konsekwencji zwiększenia sprawności wytwarzanych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, poprzez wytworzenie cienkiej warstwy antyrefleksyjnej Al2O3 metodą atomowego osadzania warstw. Badania morfologii powierzchni warstw wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, z kolei strukturę zbadano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego. W celu okreslenia własności optycznych cienkich warstw Al2O3 wykonano badania współczynnika odbicia światła przy użyciu spektrofotometru. Ogniwo fotowoltaiczne z osadzoną w temperaturze 300°C metodą ALD warstwą antyrefleksyjną przy zadanej liczbie cykli 830 osiągnęło sprawność 12,51%, podczas gdy sprawność ogniwa referencyjnego bez warstwy antyrefleksyjnej wyniosła 7,22%.
Słowa kluczowe:atomowe osadzanie warstw, warstwy antyrefleksyjne, krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, własności optyczne, charakterystyki prądowo-napięcioweStreszczenie
Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest jedną z podstawowych metod pomiaru dawki promieniowania jonizującego. Mierzona luminescencja jest proporcjonalna do dawki pochłoniętej przez detektor. Czytniki OSL wykorzystują do stymulacji zazwyczaj światło monochromatyczne o stałej intensywności (CW-OSL) lub zmieniające się liniowo (LM-OSL). Nowy czytnik luminescencyjny Helios X1 oferuje szersze możliwości. Stymulacja detektora może być dokonywana za pomocą dwóch długości fali, które mogą być modulowane nieliniowo niezależnie od siebie. Ten sposób stymulacji umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji o właściwościach detektora.
Słowa kluczowe:optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria luminescencyjna, czytnik OSL, pułapki nośników ładunku, centra rekombinacjiStreszczenie
W artykule przedstawiono podstawy rekursywnego wyznaczania dyskretnej transformaty Fouriera (ang. DFT – Digital Fourier Transform). Następnie zaproponowano uproszczoną wersję algorytmu, która umożliwia istotne oszczędności implementacyjne. Wobec ingerencji w matematyczny opis algorytmu, przeprowadzono testy funkcjonalne proponowanego podejścia. Wyniki referencyjne otrzymano za pomocą dwóch implementacji krótkookresowej transformaty Fouriera (ang. STFT – Short Time Fourier Transform). Przedstawiono zalety i ograniczenia metody oraz kierunki dalszych badań.
Słowa kluczowe:transformata Fouriera, analiza czasowo-częstotliwościowa, Sliding DFT, FFTStreszczenie
W artykule opisano budowę, podstawowe własności oraz wybrane przykłady zastosowań stosów piezoelektrycznych. Technologia ta jest dość słabo opisana w krajowej literaturze fachowej, chociaż dawno już weszła w fazę technicznej dojrzałości. Niniejsze opracowanie o charakterze przeglądowym ma na celu przybliżenie Czytelnikom jej podstawowych cech.
Słowa kluczowe:piezoelektryczność, aktuatory, stosy piezoelektryczneStreszczenie
Artykuł zawiera wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu częściowego zacienienia w zmiennej temperaturze roboczej na pracę komercyjnego modułu fotowoltaicznego. Badania zostały wykonane z wykorzystaniem stanowiska Eternal Sun solar simulator, które symuluje warunki oświetleniowe zgodne ze standardem AM 1,5, oraz uzupełnione symulacjami numerycznymi. Podczas wykonywanych badań po raz pierwszy sprawdzono, jaki wpływ na pracę modułu ma jego nagrzewanie oraz jednoczesne częściowe zasłonięcie w różnych konfiguracjach.
Słowa kluczowe:fotowoltaika, zacienienie modułów, temperatura pracy, spraność konwersjiStreszczenie XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2018 – nowoczesny sprzęt wojskowy i udany biznes z historią w tleZobacz lista recenzentów 2017