AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 11/2018Streszczenie
W artykule zaprezentowano rozwiązanie trójfazowego zasilacza UPS z dodatkową funkcją aktywnej kompensacji równoległej. Proponowane rozwiązanie umożliwia kompensację przesunięcia fazowego oraz wyższych harmonicznych wypadkowego prądu w danym węźle sieci elektroenergetycznej. Zasilacz UPS bazuje na strukturze typu VFI, która odznacza się separacją energetyczną wejścia od wyjścia zasilacza. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla podstawowych punktów pracy zasilacza UPS.
Słowa kluczowe:przesunięcie fazowe; wyższe harmoniczne; struktura VFI; zasilacz UPSStreszczenie
W artykule przedstawiono projektowany wielofunkcyjny system przeznaczony do terapii i rehabilitacji fizykalnej do stosowania w placówkach medycznych oraz w warunkach domowych. System składa się ze sterownika z panelem dotykowym, aplikatorów i systemu e-zarządzania. Zaimplementowane technologie ICT pozwalają na udostępnienie użytkownikom usługi e-zarządzania poprzez efektywny monitoring zabiegu oraz wynajmu sprzętu jako formy użytkowania.
Słowa kluczowe:aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, aplikatory pola magnetycznego, terapia polem magnetycznym i światłem, magnetoterapia, magnetostymulacja, magnetoledoterapiaStreszczenie
W pracy omówiono zastosowania optymalnego przepływu mocy biernej w celu minimalizacji strat energii w sieciach elektroenergetycznych. Zaproponowano metody wykorzystujące zróżnicowane warunki obciążeń w analizowanych odmiennych interwałach czasowych. Wykonano dwie zróżnicowane metody analizy algorytmu ORPF (Optimum Reactive Power Flow). Metody minimalizacji strat energii oraz strat mocy zostały porównane przy wykorzystaniu modelu systemu elektroenergetycznego złożonego z 34 linii. Do realizacji obliczeń wykorzystano metody optymalizacyjne zaimplementowane w programie MATLAB. Wykonane obliczenia pozwoliły na stwierdzenie poprawności proponowanych rozwiązań w postaci metod optymalizacyjnych. Główne zalety wynikają z możliwości zmniejszenia strat energii w systemie oraz poprawie stabilności napięć.
Słowa kluczowe:system elektroenergetyczny, optymalizacja, kompensacja mocy biernejStreszczenie
W referacie przedstawiono analizę oraz badania symulacyjne pokładowego autonomicznego systemu zasilania, zarówno w zakresie elektroenergetycznego systemu zasilania EPS, jak też energoelektronicznego systemu zasilania PES, implementowanych na współczesnych zaawansowanych samolotach kluczowych koncernów lotniczych (Airbus, Boeing, Lockheed Martin). Wybrane badania symulacyjne dokonano, nie tylko w zakresie wytwarzania, przetwarzania oraz przesyłania energii elektrycznej na pokładzie nowoczesnego samolotu, lecz przede wszystkim w aspekcie analizy zmienności charakteru urządzeń końcowych (odbiorników), m.in. w zakresie obciążenia indukcyjno-pojemnościowego, rezystancyjno-pojemnościowego oraz ich wzajemnych modyfikacji. W końcowej części pracy, na podstawie przeprowadzonych testów symulacyjnych pokładowego systemu zasilania wybranego samolotu, kompatybilnego z trendem samolotu bardziej elektrycznego oraz dokonaniu niezbędnej jego analizy, wyciągnięto wnioski praktyczne.
Słowa kluczowe:architektura, autonomiczny system zasilania, samolot bardziej elektrycznyStreszczenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych typów filtrów, ich możliwości i skuteczności w filtrowaniu sygnałów niskonapięciowych. Przeprowadzono analizę porównawczą przykładowych sygnałów EEG przy użyciu kilku filtrów, a następnie dobrano najlepsze parametry filtrów do filtrowania sygnałów elektroencefalograficznych rejestrowanych z częstotliwością próbkowania 500 Hz.
Słowa kluczowe:sygnały biologiczne, niskie czestotliwości, EEGStreszczenie
Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące elektrohydraulicznej regulacji turbin. Turbiny te pracują w elektrowniach zawodowych i przemysłowych. W wielu przypadkach warto proces wdrażania regulatorów poprzedzić symulacją ich pracy. Dotyczy to całych układów jak i ich części składowych. W referacie przedstawiono wyniki symulacji pracy układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego a także wybranych urządzeń wchodzących w ich skład (Ogranicznik Szybkości Obciążania, serwomotory zaworów regulacyjnych, parowy ogranicznik mocy i in.) Symulację przeprowadzono wykorzystując program SCILAB w wersji 5.4.1 z wbudowaną nakładką XCOS Wyniki symulacji porównano z przebiegami zarejestrowanymi na rzeczywistym obiekcie.
Słowa kluczowe:blok energetyczny, regulacja elektrohydrauliczna, symulacjaStreszczenie
Wartości statycznych modułów ścinania są dostępne w literaturze dla wielu materiałów, jednak zmieniają się one istotnie w trakcie drgań o wysokich częstotliwościach. W artykule opisano metody wyznaczania wysokoczęstotliwościowego modułu ścinania materiałów lepkosprężystych z zastosowaniem rezonatorów kwarcowych pracujących z drganiami ścinającymi. Parametr ten jest niezbędny przy różnych obliczeniach o charakterze inżynierskim, gdzie należy uwzględnić własności lepkosprężyste materiałów, przede wszystkim polimerów. Znajomość tego modułu jest także ważna z punktu widzenia modelowania lepkosprężystych parametrów warstw sensorowych w czujnikach z falą akustyczną. W artykule podano metodę ekstrakcji zespolonego modułu ścinania materiałów naniesionych na drgający rezonator kwarcowy oraz zasadnicze ograniczenia tej metody.
Słowa kluczowe:warstwy lepkosprężyste, zespolony moduł ścinania, rezonatory kwarcoweStreszczenie Artykuł prezentuje, ogólnie wykorzystywany, ogólnoświatowy system nawigacji satelitarnej GPS, ale szczególną uwagę kieruje na jego dodatkową funkcję precyzyjnej nawigacji satelitarnej, tzw. GPS-PPS. W systemie tym wykorzystuje się funkcje kryptograficzne do szyfrowania danych nawigacyjnych oraz innych przesyłanych z powietrza poprzez satelity nawigacyjne (długość, szerokość geograficzną, wysokość elipsoidalną oraz czas GPS z bardzo dużą dokładnością), a także i przede wszystkim przesyłania kluczy szyfrujących do specjalnych modułów szyfrujących w wojskowych naziemnych odbiornikach satelitarnych poprzez powietrze (tzw. OTAR). Klucze te jak i same odbiorniki są jawne lecz podlegają identyfikacji i rozliczaniu przez władze COMSEC.
Słowa kluczowe:GPS-PPS, GPS-SPS, COMSEC, OTAR, WGS-84, PNT, PRN, SAASM, jamming, spoofing, SPS, SIS, PPS SIS, KEK, TEKStreszczenie Zastosowanie modeli dynamiki w modelowaniu biomechanicznym pozwala na wyznaczenie obciążeń w układzie kostnym lub kostno- mięśniowym. Celem opracowania modelu dynamiki kończyny górnej jest wyznaczenie oraz analiza momentów działających na układ podczas wykonywania ruchu. Model matematyczny kończyny górnej o pięciu stopniach swobody został opisany przy pomocy równań Lagrange’a drugiego stopnia. Następnie, poprzez symulację zadanego ruchu rozwiązano zadane proste dynamiki. Opracowany model dynamiki został sparametryzowany na podstawie ogólnodostępnych danych antropometrycznych.
Słowa kluczowe:modelowanie, biomechanika, kończyna górna, równanie Lagrange’a.


Zobacz lista recenzentów 2017