Elektronika nr 2/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 2/2020

USE OF MOBILE RF MEASURING EQUIPMENT FOR PERFORMANCE TESTS ON VEHICLE ANTENNAS
(Podręczny analizator RF i odbiornik pomiarowy NARDA „SignalShark” w testach anten samochodowych).............2

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
BADANIE ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA PROMIENIOWANE POLE LEKTROMAGNETYCZNE O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

(Resting medical equipment immunity to radiated electomagnetic field)
D. DĄBROWSKI, L. NOWOSIELSKI..........6

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia EMC dotyczące urządzeń medycznych. Przedstawiono w nim opis koncepcji procedury badawczej oraz opis stanowiska do wykonania badania odporności urządzeń medycznych na promieniowane pole elektryczne o częstotliwości radiowej uwzględniając wymagania normatywne. Badanie jakościowe ma na celu uzyskanie wyników niezbędnych do oceny zgodności badanego urządzenia medycznego z wymaganiami zawartymi w normach.
. SŁOWA KLUCZOWE:urządzenia medyczne, kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia o częstotliwości radiowej.

ABSTRACT
The paper concerns the problem of electromagnetic compatibility of medical equipment. It presents a description of the concept of the test procedure and a description of the position for testing the immunity of medical devices to radiated radio frequency electric field, considering normative requirements. The research was aimed at obtaining the results necessary to assess the compliance of the tested medical device with the requirements contained in the standards.
KEYWORDS:medical equipment, electromagnetic compatibility, radiofrequency interference

NISKOKOSZTOWA STACJA LUTOWNICZA O KRÓTKIM CZASIE NAGRZEWANIA
(Low-cost soldering station with fast heating time)
K. SZWEDO, T. SONDEJ............10

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono projekt mikroprocesorowej, niskokosztowej stacji lutowniczej, wykorzystującej grot kompozytowy T-12. Sterowanie stacją realizowane jest za pomocą mikrokontrolera ATmega328 w którym zaimplementowano funkcje kontrolno-pomiarowe oraz regulator PID (proporcjonalno-całkująco- różniczkujący). Wykonana stacja może być zasilana napięciem z zakresu od +12 V do +24 V. Czas nagrzewania grotu do temperatury +350°C wynosi tylko 60 s.
SŁOWA KLUCZOWE:stacja lutownicza, grot kompozytowy,Arduino

ABSTRACT
The article presents the design of a microprocessor-based, lowcost soldering station, using the T-12 composite tip. The station is supervised by the ATmega328 microcontroller in which the control and measurement functions and the PID (Proportional- Integral-Derivative) controller have been implemented. The station can be supplied with voltage from +12 V to +24 V. The heating time of the tip to +350°C is only 60 s.
KEYWORDS:soldering station, composite soldering tip, Arduino

OCENA SKUTECZNOŚCI WYBRANYCH ATAKÓW NA SIECI SENSOROWE IEEE 802.15.4/6LOWPAN Z PROTOKOŁEM RPL
(Assessment of the effectiveness of selected attacks on the IEEE 802.15.4/6LoWPAN/RPL-based sensor networks)
S. MAKOWSKI, J. KRYGIER......................13

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki oceny skuteczności dwóch ataków na sieci sensorowe 6LoWPAN, w których zastosowano protokół routingu RPL. Wybrano atak umożliwiający zalewanie sieci dodatkowym ruchem sygnalizacyjnym (typu hello flood) oraz atak modyfikujący parametr określający wersję drzewa tworzonego przez protokół RPL. Oba ataki pokazały, że w przypadku ich zastosowania żywotność sieci sensorowych bez dodatkowego zabezpieczenia znacząco się zmniejsza.
SŁOWA KLUCZOWE:sieci sensorowe, ataki, 6LoPWAN, RPL

ABSTRACT
The paper is focused on the assessment of the effectiveness of the basic attacks on the 6LoWPAN-based sensor network, where RPL routing protocol is used. The hello flood and DODAG version increase attacks were applied to show that a sensor network lifetime can be significantly decreased. It was observed, that the DODAG version increase attack influences all nodes in the network, while hello flood attack applies locally.
KEYWORDS:sensor networks, attacks, 6LoWPAN, RPL

OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI DANYCH Z PORTU SZEREGOWEGO W CZASIE RZECZYWISTYM
(Computer software for real time visualizing data from the serial port)
D. MUZYCZUK, T. SONDEJ..........19

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono oprogramowanie komputerowe, przeznaczone do zobrazowania danych z portu szeregowego COM w postaci tekstowej i graficznej oraz z zachowaniem wymagań czasu rzeczywistego. Dane przesyłane są w postaci znaków ASCII w kolejnych linijkach o określonej organizacji. Oprogramowanie umożliwia jednoczesne rysowanie do szesnastu okien z wykresami i w każdym z nich może być 16 sygnałów. Każde okno może mieć różną częstotliwość aktualizacji danych. Optymalna częstotliwość odbioru danymi wynosi 100 Hz. Zwiększenie tej częstotliwości powoduje zauważalne opóźnienia w rysowaniu wykresów, co spowodowane jest ograniczeniem standardowych bibliotek systemowych, odpowiedzialnych za funkcje graficzne.
SŁOWA KLUCZOWE:port szeregowy, COM, zobrazowanie danych, czas rzeczywisty

ABSTRACT
The article presents computer software for real-time, text and graphic form data visualization from the COM serial port. The data is received in the ASCII form on subsequent lines of the specified organization. The software allows to simultaneously draw up to sixteen windows with charts and each of them can contain 16 signals. Each window may have a different frequency of data updates. The optimal frequency of data reception is 100 Hz. Increasing this frequency causes noticeable delays in drawing charts, which is caused by the limitation of standard system graphic libraries.
KEYWORDS:serial port, COM, data visualization, real time

PROJEKTOWANIE MIKROFALOWYCH POTRAJACZY CZĘSTOTLIWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DIOD SCHOTTKY’EGO
(Design of microwave frequency triplers with the use of Schottky diodes)
K.WOŹNIAK, Z. SZCZEPANIAK..........23

STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano metodykę projektowania potrajaczy częstotliwości sygnału mikrofalowego z wykorzystaniem diod Schottky’ego. Wyprowadzono zależności opisujące proces powielania częstotliwości dla antyrównoległej pary diod oraz zaprezentowano optymalną strukturę potrajacza. Proces projektowania został zilustrowany na przykładzie projektu potrajacza dla częstotliwości wejściowej 1 GHz, dla którego przedstawiono wyniki symulacji oraz pomiarów układu zrealizowanego w technologii NLP.
SŁOWA KLUCZOWE:potrajacz częstotliwości, powielanie częstotliwości, układy nieliniowe

ABSTRACT
The paper comprises design methodology for frequency triplers based on Schottky diodes. The frequency multiplication process is introduced and mathematically described for a pair of anti-parallel diodes. The optimal circuit structure of frequency tripler has been introduced. The design process has been illustrated for a case of the tripler with the input frequency equal to 1 GHz. The simulation results and the measurements are provided for the circuit fabricated in microstrip line technology.
KEYWORDS:frequency tripler, frequency multiplication, nonlinear circuits

ZASTOSOWANIE RADIA PROGRAMOWALNEGO DO IMPLEMENTACJI BARIERY MIKROFALOWEJ
(The use of programmable radio for the implementation of the microwave barrier)
M. GÓRNY, A.KAWALEC, M. CZYŻEWSKI, M. KNIOŁA..........28

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez parametry urządzenia SDR oraz wyniki symulacji i testów rzeczywistych systemu.
SŁOWA KLUCZOWE:telekomunikacja, radar, FMCW, radio programowalne, SDR

ABSTRACT
This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
KEYWORDS:Telecommunication, radar, FMCW, programmable radio, SDR

5G ZMIENI MEDIA.............. 34


TURBODOŁADOWANIE WIFI – NOWY ZESTAW FRITZ! MESH SET............. 34


BANKOWOŚĆ Z SZYBKOŚCIĄ 5G .............. 35