Elektronika nr 3/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 3/2020

ABSEN DEBIUTUJE Z NOWĄ SERIĄ LED DOOH.............. 2


CHARYTATYWNY KONCERT PN. „SOLIDARNI Z WUHAN”.............. 2


LABORATORIUM OCENY BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYKI .............. 3


SIEĆ 5G W POLSCE.............. 3


EKSTRAKCJA DANYCH NUMERYCZNYCH Z WYKRESÓW SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH
(Extraction of numerical data from auditory evoked potentials charts)
D. MAŁY, A. DOBROWOLSKI..........4

Streszczenie
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej ekstrakcję danych liczbowych z wykresów słuchowych potencjałów wywołanych z zachowaniem wszelkich charakterystycznych cech przetwarzanej krzywej. Opracowany kod podzielony został na cztery zasadnicze moduły: moduł wczytania pliku graficznego zawierającego wykres słuchowego potencjału wywołanego, moduł wstępnego przetwarzania obrazu, moduł ekstrakcji danych oraz moduł skalowania.
. SŁOWA KLUCZOWE:słuchowe potencjały wywołane, ekstrakcja danych, cyfrowe przetwarzanie obrazów.

ABSTRACT
This article shows application project developed in Matlab, allowing data extraction form auditory evoked potential charts with keeping the characteristic features of processed curve. Designed Matlab script was divided into four fundamental modules: module for loading a graphic file containing a graph of auditory evoked potential, image preprocessing module, data extraction module and scaling module.
KEYWORDS:auditory evoked potentials, data extraction, digital image processingWPŁYW DOBORU PUNKTU ZASILANIA NA CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWE ANTENY FRAKTALNEJ HEIGHWAYA
(The effect of choice of feeding point on Heighway fractal antenna resonant frequencies)
K. DRĄGOWSKI, M. PASTERNAK..........9

Streszczenie
W pracy analizowany był wpływ lokalizacji punktu zasilania na właściwości rezonansowe anteny mikropaskowej w kształcie fraktala Heighwaya. Obiekt ten jest dość rzadko wykorzystywany w technice antenowej. Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych oraz pomiary wykonanej anteny mikropaskowej w kształcie fraktala Heighwaya po drugiej iteracji wykazały dość interesującą zależność częstotliwości rezonansowych takiej struktury od miejsca lokalizacji puntu zasilania. Własność ta może być wykorzystana do przełączania pasma pracy anteny.
. SŁOWA KLUCZOWE:anteny fraktalne, anteny wielopasmowe, fraktal Heighwaya

ABSTRACT
In the paper the influence of choice of feeding point on Heighway fractal antenna resonant frequencies was considered. Such an object is rarely applied in antenna technology. The simulations and measurements results of microstrip antenna in a shape of Heighway fractal after second iteration show very interesting dependence of resonant frequencies on feeding point of the antenna. The feature can be applied to switch of the antenna bandwidth.
KEYWORDS:fractal antennas, multiband antennas, Heigway fractal

UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ANTEN MIKROPASKOWYCH W APLIKACJACH TEKSTRONICZNYCH

(Conditionings of the use of microstrip antennas in textronic applications)
O. M. SKWIERAWSKI, R. KUBACKI............12

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania parametrów elektrycznych anteny mikropaskowej umieszczonej w bezpośredniej bliskości ciała człowieka. Badania ukierunkowano na przeprowadzenie analizy zmian częstotliwości rezonansowej, pasma pracy jak również kształtu charakterystyki promieniowania anteny, spowodowanych obecnością stratnego obiektu jakim jest ciało człowieka. Obecnie występuje duże zapotrzebowanie na anteny montowane na ubraniach czy mundurach w celu dynamicznego przekazywania informacji w sposób bezprzewodowy. Zaprojektowano antenę mikropaskową dostosowaną do pracy na częstotliwości standardu Bluetooth. Antenę pracującą w wolnej przestrzeni potraktowano jako antenę referencyjną. Z kolei badano parametry elektryczne tej anteny umieszczonej w odległościach 0.3, 0.5 oraz 1 cm od fantomu tkanki mięśniowej. Przeprowadzone badania umożliwią poprawne projektowanie anteny planowanej do zastosowania w aplikacjach tekstronicznych czyli w „inteligentnych ubiorach”
SŁOWA KLUCZOWE:anteny mikropaskowe, anteny tekstroniczne

ABSTRACT
In the work the investigation of electrical parameters of the microstrip antenna situated in the direct vicinity of the body of the man has been presented. Investigation was directed to analyze of changes of the resonant frequency, the band of the work as well as the shape of the radiation pattern of the antenna, caused by the presence of the losses object which is the body of the man. Currently the large demand appears on antennas assembled on clothes or uniforms for the purpose of the dynamic transmission of information in the wireless applications. The microstrip antenna intended to the standard Bluetooth was designed. Such antenna working in free space one treated as the reference antenna. The electrical parameters of this antenna situated in distances 0.3, 0.5 and 1 cm from the phantom of the muscular tissue were investigated. Obtained result of investigation can be used in designing of the antenna planned to the use in textronic textile applications that is in „intelligent clothes”.
KEYWORDS:microstrip antennas, textronic textile antennas

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
POMIAR SKUTECZNOŚCI EKRANOWANIA WYBRANEJ KOMORY BEZODBICIOWEJ

(Measurement of shielding effectiveness of the selected anechoic chamber)
M. STOBIECKI, R. PRZESMYCKI......................18

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przegląd dokumentów standaryzacyjnych i metod pomiarowych dotyczących pomiaru skuteczności ekranowania SE. Omówiono opracowaną metodykę pomiarową do pomiaru skuteczności ekranowania bazującą na selektywnym odbiorniku pomiarowym oraz przestrajanym generatorze sygnałowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników pomiarów skuteczności ekranowania wybranej komory bezodbiciowej zrealizowanych z wykorzystaniem opracowanego stanowiska pomiarowego do pomiaru skuteczności ekranowania. Pomiary przeprowadzono za pomocą selektywnego odbiornika pomiarowego oraz generatora sygnałowego. Metoda ta odznacza się dużym zakresem dynamiki oraz szerokim zakresie częstotliwości dzięki czemu pomiary wykonano w zakresie od 50 MHz do 15 GHz.
SŁOWA KLUCZOWE:skuteczność ekranowania, odbiornik pomiarowy, komora bezodbiciowa

ABSTRACT
The article presents an overview of standardization documents and measurement methods for the measurement of shielding effectiveness SE. The developed measurement methodology for measuring shielding effectiveness based on a selective measuring receiver and a tunable signal generator is discussed. The main purpose of the article is to present the results of measurements of the shielding effectiveness of the selected anechoic chamber carried out using the developed laboratory stand to measure the shielding effectiveness. The measurements were carried out using a selective measuring receiver and signal generator. This method has a large dynamic range and wide frequency range so that measurements are made in the range of from 50 MHz to 15 GHz.
KEYWORDS:shielding efficiency, measuring receiver, anechoic chamber

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
PRZENOŚNE STANOWISKO DO POMIARU NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

(Portable laboratory stand for electromagnetic field strength measurement)
L. NOWOSIELSKI, K. FIDEREK, B. DUDZIŃSKI......................22

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru natężenia pola elektrycznego przy użyciu opracowanego zestawu pomiarowego. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu oraz jego ukompletowanie. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów, które zostały wykorzystane do walidacji stanowiska pomiarowego.
SŁOWA KLUCZOWE:natężenie pola elektromagnetycznego, sonda pomiarowa, kompatybilność elektromagnetyczna

ABSTRACT
The article presents the methodology for measuring electric field strength using a developed measuring set. The article presents the block diagram of the set and its completing. Sample measurement results were presented, which were used to validate the measuring station.
KEYWORDS:field strength, measurement probe, electromagnetic compatibility

PORÓWNANIE NISKOKOSZTOWYCH METOD PRZETWARZANIA CYFROWO-ANALOGOWEGO
(Comparison of low-cost methods of digital to analog conversion)
A. NIGOT, T. SONDEJ..........26

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono działanie i badania trzech, niskokosztowych metod przetwarzania sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe (DAC) tj.: wewnętrzny przetwornik DAC mikrokontrolerów rodziny STM32, zewnętrzny DAC typu MCP4726 firmy Microchip Technology oraz przetwornik DAC zrealizowany przy użyciu dwóch wyjść PWM (modulacja szerokości impulsu). Porównano sposób obsługi tych przetworników, ich zniekształcenia oraz współczynnik zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion). Przedstawione metody posiadały zbliżoną dokładność, natomiast współczynnik THD dla częstotliwości 1 kHz, wynosił 10,34% dla metody PWM oraz < 1% dla pozostałych dwóch metod.
SŁOWA KLUCZOWE:DAC, sygnał cyfrowy, sygnał analogowy, niskokosztowy, PWM, STM32, ARM

WZMACNIACZE AKUSTYCZNE Z GAN (1).............. 32


TARGI ENEX............. 33