AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 4/2020

5G A ZDROWIE ZE SZCZEGÓLNYM


WZMACNIACZ AKUSTYCZNY GAN (2).............. 4


SYMULACJE NIE TYLKO DLA ELEKTRONIKÓW .............. 5


KONSTRUKCJA MINIATUROWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ MATRYCOWY CZUJNIK AMG8833
(Design of thermographic camera that uses AMG8833 sensor)
K. PŁACHETA, M. WESOŁOWSKI..........6

Streszczenie
Bezkontaktowe pomiary temperatury oraz urządzenia dedykowane do ich wykonywania są znane i wykorzystywane od dekad w wielu gałęziach gospodarki. W szczególności popularność kamer termowizyjnych wzrasta w ostatnich latach, głównie z uwagi na spadek cen tych urządzeń.
Pomimo wielu potencjalnych źródeł błędów pomiarowych, kamery termograficzne z powodzeniem wykorzystywane są, zarówno w aplikacjach przemysłowych, medycznych, jak i wielu innych dziedzinach. W niniejszej pracy zaprezentowano konstrukcję prostej kamery opartej o czujnik termograficzny AMG8833. Urządzenie, pomimo niewielkiej rozdzielczości, może być wykorzystywane w wielu dziedzinach, gdzie zakres mierzonych temperatur jest niski. Potencjalne możliwości zostały potwierdzone wykonanymi badaniami.
SŁOWA KLUCZOWE:kamera termowizyjna, budowa, badania, czujnik AMG8833

ABSTRACT
Non-contact temperature measurements and devices designed for implementation of this technique are known and used for decades in many different applications. In particular, popularity of thermal imaging cameras increases in last years, especially due to reduction of prices of these devices. Despite many potential sources of measurements errors, thermographic cameras are successfully used both in medical, industrial applications and many other fields. In the paper design of simple thermographic camera based on AMG8833 sensor has been detailed.
Presented device, despite the small resolution of matrix sensor, can be implemented in many applications, where range of measured temperatures is limited to 100°C. Potential capabilities of the device were confirmed by performed tests.
KEYWORDS:thermographic camera, design, tests, AMG8833 sensorSTANOWISKO DO BADANIA PARAMETRÓW STRUKTUR PRZYŚPIESZAJĄCYCH AKCELERATORÓW ELEKTRONÓW – WYMAGANIA I ZAŁOŻENIA
(Stand for testing parameters of accelerating structures for electron accelerators – requirements and assumptions)
A. BACZEWSKI, A. MISIARZ, Z. KUCIAK, M. SALWA, M. TERKA..........15

Streszczenie
Praca przedstawia wykonaną analizę dotyczącą wymagań związanych z budową w Narodowym Centrum Badań Jądrowych stanowiska przygotowanego do prowadzenia pełnych badań produkowanych w NCBJ struktur akceleracyjnych do liniowych akceleratorów elektronów. Stanowisko jest realizowane w ramach programu pt. „Utworzenie Centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”. W publikacji przedstawiono sposoby rozwiązania problemów, którym musi sprostać takie stanowisko. Opisano również propozycje dalszej rozbudowy tego stanowiska, mając na względzie stały rozwój w zakresie badań, opracowywania i budowy akceleratorów elektronów generujących promieniowanie jonizujące oraz układów współpracujących.
. SŁOWA KLUCZOWE:stanowisko badawcze, struktury akceleracyjne, akcelerator liniowy elektronów

ABSTRACT
The work presents the analysis carried out regarding the requirements related to the construction at the National Centre for Nuclear Research of a test stand prepared for conducting full tests of acceleration structures produced at NCBJ for linear electron accelerators. The stand is implemented as part of the CentriX research and implementation centre program. The publication presents ways to solve the problems facing this stand. Proposals for further development of this stand were also described, with a view to constant development in the field of research and construction of electron accelerators generating ionizing radiation and cooperating systems.
KEYWORDS: test stand, accelerating structures, electron linear accelerator

REWITALIZACJA ZAGROŻONYCH JĘZYKÓW Z WYKORZYSTANIEM GENERATORÓW STRUKTUR SYNTAKTYCZNYCH
(Revitalization of endangered languages with the use of syntactic structures generators)
Z. HANDZEL, M. GAJER............20

STRESZCZENIE
W artykule poruszono zagadnienia związane z budową generatorów struktur syntaktycznych. Tego rodzaju narzędzia informatyczne pozwalają na generowanie poprawnych składniowo zdań w wybranym języku. Oryginalną propozycję autorów stanowi zastosowanie generatorów struktur syntaktycznych na potrzeby wspomagania procesu rewitalizacji języków zagrożonych wymarciem.
SŁOWA KLUCZOWE:lingwistyka komputerowa, struktury syntaktyczne, zagrożone język

ABSTRACT
In the paper we present the issues related with syntactic structures generators. Such computer tools allow us to generate syntactically correct sentences in selected language. The original proposal of the authors is application of syntactic structures generators for the purpose of revitalization of endangered languages.
KEYWORDS:computational linguistics, syntactic structures, endangered languages