AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 5/2020

ShowStoppersTV
– WYDARZENIE PRASOWE W DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI.............. 2


XXI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU -(ON-LINE) .............. 3


URUCHOMIENIE BADAWCZEJ SIECI 5G W ŁODZI.............. 4


TOMASZ ŁYSEK
WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW ZWROTNIC
ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH .............. 5


AUTOMATYZACJA PROCESU OBRÓBKI TERMICZNEJ STRUKTUR PRZYSPIESZAJĄCYCH DO AKCELERATORÓW LINIOWYCH
(The automatic heat treatment process of accelerating structures for linear accelerators)
A. MISIARZ, M. ANDRASIAK, M. ŚMIERZYŃSKI, M. ANDRASIAK, M. PISKORSKI..........6

Streszczenie
Wygrzewanie struktury jest jednym z pierwszych i podstawowych etapów zapewnienia wysokiej próżni w strukturze. W wyniku procesu obróbki termicznej następuje usunięcie z powierzchni i wnętrza materiałów stykających się z próżnią wszelkich gazów pozostałych podczas wcześniejszych wszystkich procesów technologicznych związanych z wykonaniem struktury [1].
Stosowana dotychczas technologia wygrzewania polegała na stopniowym podnoszeniu temperatury poszczególnych elementów struktury do poziomu 250°C przy zastosowaniu grzałek oraz przy jednoczesnej kontroli próżni. Ponieważ wygrzewanie jest procesem długotrwałym a podnoszenie temperatury powoduje gazowanie z materiałów stykających się z obszarem próżni, a więc wpływa na jej poziom, to konieczne jest sterowanie przebiegiem tego procesu poprzez bezpośredni nadzór wykwalifikowanego pracownika.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas wytwarzania kolejnych typów struktur w Narodowym Centrum Badań Jądrowych opracowano i wykonano stanowisko technologiczne, na którym procesy obróbki termicznej są realizowane w sposób automatyczny, powtarzalny, z zachowaniem pełnych informacji dotyczących ich przebiegu.
SŁOWA KLUCZOWE:akceleratory liniowe elektronów, struktura przyspieszająca, automatyzacja procesu, obróbka termiczna, próżnia

ABSTRACT
The process of heating the accelerating structure is one of the first and basic stages of providing a high vacuum in the structure. As a result of heat treatment, all gases remaining as a result of all previous technological processes are removed from the surface and interior of materials in contact with vacuum.
Traditionally used heating technology consisted of gradually increasing the temperature of individual structural elements to a level of 250 ° C by means of heaters and simultaneously checking the vacuum. Since heating is a long-term process, and raising the temperature causes gassing from materials in contact with the vacuum area, and thus affects its level, it is necessary to supervise the process by a qualified employee
Based on many years of experience at the National Center for Nuclear Research, a technological stand has been developed and manufactured, on which heat treatment processes are carried out automatically, repeatably, with full information regarding their parameters.
KEYWORDS:linear electron accelerator, accelerating structure, process automatization, heat treatment, vacuumELEKTROMAGNESY NADPRZEWODZĄCE W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH I METODY ICH ZABEZPIECZEŃ
(Superconducting electromagnets in nuclear devices and methods of their protection)
J. SOSNOWSKI, P. KRAWCZYK..........10

Streszczenie
W artykule przedyskutowano rozwój problematyki elektromagnesów nadprzewodzących oraz stan obecny ich wykorzystania w urządzeniach jądrowych, szczególnie w fizyce jądrowej głównie w formie akceleratorów, jak też w medycynie. Omówiono metody zabezpieczenia elektromagnesów nadprzewodzących przed rozchodzeniem sie strefy rezystywnej, co zilustrowano na przykładzie słynnego incydentu, który miał miejsce w CERN.
. SŁOWA KLUCZOWE:Nadprzewodnictwo, elektromagnesy, urządzenia jądrowe,quench

ABSTRACT
The article discusses the development of superconducting electromagnets and the current state of their use in nuclear devices, especially in nuclear physics mainly in the form of accelerators and in medicine. Methods for protecting superconducting electromagnets against the propagation of the resistive zone are discussed, as illustrated by the example of a famous incident that took place at CERN.
KEYWORDS: Superconductivity, electromagnets, nuclear devices, quench

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
WPROWADZENIE I CELE DEBATY TECHNICZNEJ
pt. „NARZĘDZIA ICT NA RZECZ REALIZACJI CELÓW AGENDY 2030
I WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI”

Z. PIOTROWSKI......................15

Wspomnienie
PROFESOR NATALIA GOLNIK (1953 – 2020) .............. 19