Elektronika nr 6/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 6/2020

COVID-19 A ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W TELEINFORMATYCE.............. 2


SALON – PGZ OŚWIADCZENIE TARGÓW...... 2


WIRTUALNA KONFERENCJA I WYSTAWA NA TEMAT ENERGOELEKTRONIKI
– PowerUP EXPO.............. 3


KOPLECAK SŁONECZNY.............. 3


OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ORGANICZNYCH DIOD ŚWIECĄCYCH DO OŚWIETLENIA WNĘTRZ
(Assessment of opportunities for application of organic light-emitting diodes in interior lighting)
E. ŻERAŃSKA, P. PRACKI..........4

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m2 na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m2 na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
SŁOWA KLUCZOWE:elektrotechnika, technika świetlna, oświetlenie wnętrz, LED

ABSTRACT
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m2 per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m2 per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
KEYWORDS:electrical engineering, lighting technology, interior lighting, LEDWYBRANE KOMPONENTY UKŁADÓW CHŁODZENIA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
(Selected Components of Semiconductor Devices Cooling Systems)
K. POSOBKIEWICZ, K. GÓRECKI..........11

Streszczenie
Praca dotyczy wybranych komponentów systemów chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych. Opisano budowę i zasadę działania elementów pasywnych tych systemów, takich jak ciepłowody, komory parowe i cieczowe, oraz aktywnych modułów termoelektrycznych Peltiera i zintegrowanych systemów chłodzenia cieczowego. Przedyskutowano parametry wpływające na wydajność opisywanych elementów, a także wskazano ich zastosowania.
SŁOWA KLUCZOWE:chłodzenie elementów półprzewodnikowych, ciepłowód, komora parowa, komora cieczowa, moduł Peltiera, chłodzenie wodne

ABSTRACT
In the paper selected components of cooling systems of semiconductor devices have been presented. Structure and principles of operation of Heat Pipes, Vapour and Liquid Chambers as well as Thermoelectric Peltier Modules and integrated liquid cooling systems (AiO LC) have been described. Typical applications and parameters influencing on performance of devices and systems under consideration have been indicated.
KEYWORDS:semiconductor devices cooling, heat pipe, vapour chamber, liquid chamber, Peltier module, water coolingTECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
ANALIZA ALGORYTMÓW ŚLEDZENIA OBIEKTÓW NA BAZIE OBRAZU VIDEO
(Analysis of video-based tracking algorithms)
T. WALCZYNA, J. MATUSZEWSKI..........19

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę wybranych algorytmów śledzenia obiektów na bazie obrazu video. Śledzenie obiektów ma szereg zastosowań, takie jak jak monitoring, w interakcjach człowieka z komputerem, sterowanie pojazdami i robotami. Przedstawione tutaj algorytmy zostały wybrane ze względu na zdolność działania w czasie rzeczywistym i nie wymagających uzyskiwania informacji z przyszłych klatek filmu video. Analiza ich efektywności została przeprowadzona dla dwóch filmów video. Efektywność śledzenia w danej chwili czasu określana jest indeksem nakładania się obrazów Jaccarda, liczbą analizowanych klatek filmu na sekundę i poprawnością śledzenia. Wyniki obliczeń dla wszystkich analizowanych algorytmów przedstawiono na wykresach i w tabelach.
. SŁOWA KLUCZOWE:algorytmy śledzenia obiektów; konwolucyjne sieci neuronowe; rozpoznawanie obrazów

ABSTRACT
The article presents an analysis of selected object tracking algorithms based on a video image. The importance of object tracking is reflected in a wide range of applications, such as monitoring, in human-computer interactions as well as vehicle and robot control. These algorithms were selected taking into account the ability to operate in real time, not requiring obtaining information from future frames of the video. The analysis was carried out for two video films. The tracking efficiency at a given time is determined by the Jaccard index Intersection-over-Union (IoU), number of analyzed frames per second and tracking correction. The calculation results for all analyzed algorithms are depicted on the appropriate figures and comparative tables.
KEYWORDS:object tracking algorithms; convolutional neural network; image recognitionTECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
PROJEKT ROBOTA MOBILNEGO STEROWANEGO BEZPRZEWODOWO
(Design of a mobile robot controlled wirelessly)
W. ROSZAK, J. MATUSZEWSKI..........25

Streszczenie
Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną, która wykorzystuje zasoby wiedzy elektroniki, automatyki, sensoryki, informatyki. Postęp technologiczny umożliwia tworzenie nowoczesnych robotów, a szeroki dostęp do współczesnej elektroniki otwiera nowe perspektywy i możliwości [1]. W artykule został przedstawiony projekt robota mobilnego, który cechuje się prostą konstrukcją, niewielkim rozmiarem i niskim kosztem wykonania. Projekt ma charakter konstrukcyjny i zawiera opis zastosowanego rozwiązania budowy robota oraz oprogramowania służącego do sterowania nim. Badanie układu przeprowadzono w celu określenia dokładności wykorzystywanych czujników, zasięgu komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem oraz czasu pracy robota mobilnego. Wyniki badań zostały przedstawione na rysunku i w tabelach porównawczych.
. SŁOWA KLUCZOWE:robot mobilny, komunikacja bezprzewodowa, aplikacja mobilna

ABSTRACT
Robotics is an interdisciplinary field that uses the knowledge resources of electronics, automation, sensorics, computer science. Technological progress makes it possible to create modern robots, and wide access to modern electronics opens new perspectives and possibilities. The article presents a project of a mobile robot, which is characterized by a simple design, small size and low cost. The project has a constructional character and includes a description of the robot’s construction solution and software used to control it. The examination of the system was carried out in order to determine the accuracy of the sensors used, the range of wireless communication with the device and the working time of the mobile robot. The test results are depicted on figure and in comparison tables.
KEYWORDS:mobile robot, wireless communication, mobile application

ANALIZA PORÓWNAWCZA PROTOKOŁÓW IoT ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚCI KOMERCJALIZACJI NA RYNKU
(Smart Home Comparative analysis of IoT protocols due to commercialization possibilities on the Smart Home market)
A. WITKOWSKI..........30

Streszczenie
Mimo, że protokoły IoT zostały stworzone z pobliżu początku aktualnego millenium, w globalnym użyciu są zaledwie od kilku lat. Zainteresowanie nimi, a raczej przyrządami, które je obsługują wzrasta jednak z każdym rokiem wykładniczo. Urządzenia IoT znajdują wykorzystanie w każdej gałęzi przemysłu, lecz w zdecydowanej większości używane są na rynku domów inteligentnych (Smart Home). W niniejszym tekście, omówione zostały cztery najpopularniejsze protokoły wykorzystywane na powyższym rynku – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee oraz Z-Wave. Poza kwestiami technicznymi, wzięte zostały pod uwagę również aspekty pozatechniczne, jak chociażby preferencje użytkowników czy możliwości rozwoju protokołów. Rezultaty porównania nie wykluczają żadnego z powyższych protokołów, lecz uwzględniają możliwość współpracy w celu maksymalizacji komfortu użytkownika końcowego.
. SŁOWA KLUCZOWE:Internet Rzeczy, IoT, Smart Home, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

ABSTRACT
Although IoT protocols were created near the beginning of the current millennium, they have been in global use for only a few years. Interest in them, or rather the devices that support them, are growing exponentially each year. IoT devices are used in every industry, but the vast majority are used on the Smart Home market. In this text, four of the most popular protocols used in the above market are discussed - Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. In addition to technical issues, non-technical aspects were also taken into account, such as user preferences or protocol development options. The results of the comparison do not exclude any of the above protocols, but take into account the possibility of cooperation to maximize the comfort of the end user.
KEYWORDS:Internet of Things, IoT, Smart Home, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy

TheOpenVentilator – NIEZAWODNY RESPIRATOR FIRMY OMRON.................34