AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 8/2020

FlightSense™- CZUJNIKI PRZELOTU FIRMY ST MICROELECTRONICS.......2

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO....... 3


INTERNET W LESIE...... 3


TESTOWANIE JAKOŚCI USŁUGI IGMP W ŚRODOWISKU HETEROGENICZNYM
(The QoS Testing of IGMP service in heterogeneous networks)
P. ŁUBKOWSKI..........4

Streszczenie
Rozwój technologii internetowych jak również spadek cen dostępnych przepustowości sprawia, że rynek usług multimedialnych rozrasta się w lawinowym tempie. Ogromną popularnością cieszą się usługi strumieniowej transmisji wideo wykorzystywane w takich aplikacjach jak wideo na żądanie (VoD), telewizja internetowa (IPTV) czy portale multimedialne (YouTube itp.). Podstawowym wyzwaniem związanych z realizacją tych usług jest możliwość zapewnienia transmisji danych multimedialnych do wielu użytkowników jednocześnie. Możliwości takie stwarza usługa transmisji multicastowej bazująca na protokole IGMP (Internet Group Management Protocol). W artykule zaprezentowano metodykę testowania jakości usługi IGMP w złożonym środowisku heterogenicznym z wykorzystaniem specjalizowanego narzędzia pomiarowego w postaci analizatora Spirent TestCenter. Przedstawiona metodyka stwarza możliwość wielokryterialnej oceny usługi IGMP w funkcji parametrów wpływających na jakość komunikacji multimedialnej.
SŁOWA KLUCZOWE:multicast, jakość usług, metodyka pomiaru, sieci heterogeniczne

ABSTRACT
The development of Internet technologies as well as the drop in the prices of available bandwidths means that the multi-media services market is growing at an avalanche rate. Video streaming services used in such applications as video on demand (VoD), Internet TV (IPTV) or multimedia portals (YouTube etc.) are very popular. The basic challenge associated with the implementation of these services is the ability to provide multimedia data transmission to many users at the same time. Such possibilities are created by a multicast transmission service based on the Internet Group Management Protocol (IGMP). The article presents the methodology of testing the quality of IGMP service in a complex heterogeneous environment with the use of a specialized measuring tool in the form of Spirent TestCenter. The presented methodology creates the possibility of multi-criteria evaluation of the IGMP service as a function of parameters affecting the quality of multimedia communication.
KEYWORDS:multicast, quality of services, measurement methodology, heterogeneous networks

STANOWISKO DO AUTOMATYCZNEGO POMIARU CHARAKTERYSTYK PROMIENIOWANIA ANTEN W KOMORZE BEZODBICIOWEJ
(The laboratory stand for automatic measurement of radiation patterns of antennas in anechoic chamber)
R. PRZESMYCKI, T. PRZESMYCKI..........9

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest przedstawienie opracowanego stanowiska do automatycznego pomiaru charakterystyk promieniowania anten w komorze bezodbiciowej. W ramach artykułu przedstawiono przegląd oraz analizy metod wykorzystywanych do pomiaru charakterystyk promieniowania anten. Przedstawiono założenia do wykonania stanowiska pomiarowego oraz scharakteryzowano aparaturę niezbędną do wykonania badań. W ramach artykułu opisano wybrane anteny pomocnicze służące do realizacji procesu walidacji stanowiska pomiarowego oraz środowisko, w którym wykonane zostały pomiary – komorę bezodbiciową. W artykule przedstawiono również aplikację, która służy do zarządzania procesem pomiarowym, poprzez sterowanie wykorzystywanymi urządzeniami zgodnie z przyjętą metodą pomiarową.
SŁOWA KLUCZOWE:antena, charakterystyka promieniowania, komora bezodbiciowa, stanowisko pomiarowe

ABSTRACT
The main purpose of the article is to present the developed stand for automatic measurement of radiation characteristics of antennas in an anechoic chamber. The article presents a review and analysis of methods used to measure the radiation patterns of antennas. The assumptions for the construction of the measuring station were presented and the equipment necessary to perform the tests was characterized. As part of the article, selected auxiliary antennas for the implementation of the measuring station validation process and the environment in which the measurements were made - an anechoic chamber were described. The article also presents an application that is used to manage the measuring process by controlling the devices used in accordance with the adopted measuring method.
KEYWORDS:antenna, radiation pattern, anechoic chamber, laboratory standWBUDOWANE W ODZIEŻ URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
(Built-in clothes device for monitoring life parameters)
L. NOWOSIELSKI, B. DUDZIŃSKI..........15

Streszczenie
W artykule opisano podstawowe parametry życiowe człowieka takich jak: tętno, temperatura ciała, poziom napięcia mięśniowego, oddech i ciśnienie krwi. W artykule przedstawiono schemat blokowy oraz ideowy systemu monitorującego parametry życiowe wraz z algorytmem oprogramowania urządzenia. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
. SŁOWA KLUCZOWE:tętno, napięcie mięśniowe, temperatura, ciśnienie tętnicze krwi, oddech, fotopletyzmografia

ABSTRACT
The article describes basic human life parameters such as: heart rate, body temperature, muscle tension, breathing and blood pressure. The article presents a block diagram and electrical diagram system for monitoring vital parameters along with the device software algorithm. Sample measurement results are presented.
KEYWORDS:heart rate, muscle tone, temperature, blood pressure, breathing, photoplethysmographySYMULACYJNA ANALIZA RADIOLOKACYJNEJ ANTENY AKTYWNEJ Z ELEKTRONICZNIE STEROWANĄ WIĄZKĄ
(Simulation analysis of an active radiolocation antenna with electronically scanned array)
P. WRONIEWICZ, A.KAWALEC..........20

Streszczenie
Wymagania stawiane nowoczesnym systemom radiolokacyjnym wpływają na rozwój konstrukcji anten aktywnych. Zalety tych rozwiązań w odniesieniu do anten pasywnych powodują coraz szersze ich wykorzystanie. W artykule przedstawiono podstawową budowę anteny aktywnej oraz modułów nadawczo-odbiorczych wchodzących w skład konstrukcji takiej anteny. Następnie zaprezentowano symulacyjną analizę prostokątnej anteny aktywnej z elektronicznie sterowaną wiązką na pasmo S oraz porównanie symulacji anteny dwuwierszowej, czterokolumnowej z badaniami przeprowadzonymi na rzeczywistej antenie. Przedstawiono charakterystyki antenowe dla różnych odległości między modułami nadawczo-odbiorczymi oraz dla skrajnych częstotliwości pasma pracy anteny. Symulacje zostały przeprowadzone w oparciu o środowisko programistyczne MatLab®
. SŁOWA KLUCZOWE:radiolokacja, elektroniczne sterowanie wiązką, formowanie wiązki, antena aktywna, szyki fazowane

ABSTRACT
The requirements for modern radar system busts the development of active antennas. The advantages of those solutions in relation to passive antennas provides their wider usage. This article presents the basic structure of an active antenna and transceiver modules used in the construction of such an antenna. The article also presents the simulation analysis of a rectangular active electronically scanned array for S band and comparison of the simulation of a two-row, four-column antenna with the test carried out on the actual antenna. The antenna characteristics are presented for various distances between the transceiver modules and for the cutoff frequencies of the antenna operating band. The simulations were carried out based on the MatLab® development environment.
KEYWORDS:radiolocation, electronically scanned array, beamforming, active antenna, phased arrays

PODSYSTEM LOKALIZACJI OBIEKTÓW RUCHU NAZIEMNEGO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA LOTNISKA
(Subsystem of location of ground traffic facilities in the airport safety system)
M. PANKOWSKI, A. WITCZAK..........25

Streszczenie
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów – montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego – umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
. SŁOWA KLUCZOWE:lotnisko, ruch naziemny, lokalizacja, bezpieczeństwo

ABSTRACT
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
KEYWORDS:airport, ground traffic, location, security

STACJA METEO W SYSTEMIE INFORMACYJNYM LOTNISKA

(Weather station in the airport information system)
P.J. POPŁONYK, A. WITCZAK.................30

STRESZCZENIE
Informacja pogodowa odgrywa kluczową rolę w działaniach lotnictwa. Jest ona dostarczana przez systemy zewnętrzne a także przez lokalne stacje pomiarowe na lotnisku. Informacja ta jest przetwarzana w prognozy średnio i krótkoterminowe oraz jest na bieżąco wykorzystywana w operacjach lotniczych. W artykule przedstawiono model lokalnej stacji meteorologicznej zrealizowanej z wykorzystaniem dostępnych na rynku elementów pomiarowych.
SŁOWA KLUCZOWE:prognoza pogody, stacja meteorologiczna, lotnictwo

ABSTRACT
Weather information plays a key role in aviation operations. It is provided by external systems as well as by local measuring stations at the airport. This information is processed into medium and shortterm forecasts and is used in air operations on an ongoing basis. The article presents a model of a local meteorological station realized with the use off the shelf sensors.
KEYWORDS:weather forecast, meteorological station, aviation