AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 9/2020

FlightSense™- CZUJNIKI PRZELOTU FIRMY ST MICROELECTRONICS.......2

IFA 2020 ZA NAMI.......2


LABORATORY TEST STAND FOR DETERMINATION OF PHOTOVOLTAIC PANELS EFFICIENCY IN RELATION TO TEMPERATURE
(Stanowisko pomiarowe do wyznaczania efektywności paneli fotowoltaicznych w funkcji temperatury)
A. DĄBROWSKI, M. WESOŁOWSKI..........5

Streszczenie
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
SŁOWA KLUCZOWE:multicast,Fotowoltaika, Temperatura, Sprawność, Pomiary

ABSTRACT
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
KEYWORDS:Photovoltaics, Temperature, Efficiency, Measurement

WPŁYW TOLERANCJI WYMIAROWYCH REZONATORÓW NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW MIKROFALOWYCH STRUKTUR PRZYSPIESZAJĄCYCH LINIOWYCH AKCELERATORÓW ELEKTRONÓW PRODUKOWANYCH W NARODOWYM CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
(Influence of cavities dimensional tolerances on the parameters of microwave accelerating structures of linear electron accelerators manufactured at the National Center for Nuclear Research)
K. KOSIŃSKI, W. SOROKA, P. POLITOWSKI, R. GABRYEL, M. RADOMSKI..........12

Streszczenie
Celem pracy było wyznaczenie wpływu tolerancji wykonania rezonatorów struktury przyspieszającej na ich podstawowy parametr mikrofalowy jakim jest ich własna częstotliwość rezonansowa. Symulacje i obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem nst. narzędzi: – programu Poisson Superfish (The Los Alamos Accelerator Code Group), – pakietu Microwave Studio i jego modułu Eigenmode (CST 2010), – programu QuickWave (QWED).
SŁOWA KLUCZOWE:akceleratory liniowe, struktury przyspieszające, symulacje, technika mikrofalowa

ABSTRACT
The aim of the work was to determine the effect of manufacturing tolerances of the accelerating structure cavities on their basic microwave parameter, which is their own resonance frequency. Simulations and calculations were carried out using:
– Poisson Superfish (The Los Alamos Accelerator Code Group),
– Microwave Studio package and its Eigenmode module (CST 2010),
– QuickWave (QWED).
KEYWORDS:linear accelerators, accelerating structures, simulations, microwave techniqueMETODA WYZNACZANIA UDZIAŁU ROZPŁYWU PRĄDÓW W PRZEWODACH UZIEMIAJĄCYCH PŁASKIEJ SIATKI OCHRONY ODGROMOWEJ
(Method for determining the share of current distribution in the grounding conductors of the flat lightning protection net) E. SMYCZ, C. STEC..........18

Streszczenie
W opracowaniu rozważany jest teoretyczny model obwodu o strukturze płaskiej sieci odgromowej. Sformułowano równania węzłowe i zastosowano macierzową metodę ich rozwiązania. Jako wyniki uzyskano rozkład potencjałów w węzłach siatki, oraz względne udziały prądów w przewodach uziemiających w zależności od zlokalizowanego punktu wyładowania.
. SŁOWA KLUCZOWE:płaska siatka odgromowa, struktura oczkowa, metoda macierzowa analizy

ABSTRACT
The theoretical model of a circuit with flat lightning network structure is being considered in the study. Nodal equations were formulated and a matrix method of solving them was used. As results, the distribution of potentials in the grid nodes was obtained, as well as the relative proportions of currents in grounding wires depending on the localized discharge point.
KEYWORDS:flat lightning protection, mesh structure, matrix method of analysisDZIAŁANIE ZABEZPIECZEŃ ODLEGŁOŚCIOWYCH PODCZAS ZWARĆ JEDNOFAZOWYCH
(Operation of distance protection during single-phase short circuits)
A. SKUZA, M. SUPRONIUK..........23

Streszczenie
W referacie, który powstał na podstawie badań wykonanych na potrzeby pracy dyplomowej zrealizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej omówiono zagadnienie zwarć jednofazowych na linii wysokiego napięcia. Przedstawiono przebiegi napięć i prądów podczas zwarcia bezpośredniego oraz reakcję zabezpieczeń podimpedancyjnych na tego rodzaju zakłócenie. Badaniu zostały poddane dwa rodzaje zabezpieczeń, reprezentujących dwie różne charakterystyki rozruchowe: zabezpieczenie cyfrowe oraz elektromechaniczne.
. SŁOWA KLUCZOWE:elektroenergetyka, automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia odległościowe, zwarcia w sieciach

ABSTRACT
In the paper, which is a summary of a part of the diploma thesis realized at the Military University of Technology – the issue of single- phase short circuits on high voltage lines was discussed. The courses of voltages and currents during a direct short circuit are presented, as well as the reaction of subimpedance protections to such a disturbance. Two types of protections, representing two different start-up characteristics were tested: digital and electromechanical.
KEYWORDS:power engineering, safety automation, distance protection, short circuits

WPŁYW ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA NA CHARAKTERYSTYKI WYJŚCIOWE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH. KONSTRUKCJA PROSTEGO URZĄDZENIA POMIAROWEGO
(Influence of spectral distribution of incident light, on the output characteristics of photovoltaic panels. Design of simple measuring device)
M. WESOŁOWSKI, M. MŁYNARCZYK..........28

Streszczenie
W niniejszej pracy analizie poddano zagadnienie wpływu rozkładu widmowego padającego promieniowania, na charakterystyki prądowo-napięciowe oraz moc wyjściową ogniw i paneli fotowoltaicznych. Zaprezentowano konstrukcję prostego urządzenia pozwalającego na przybliżony pomiar rozkładu widmowego promieniowania, na podstawie sygnału generowanego przez odbiornik wyposażony w diody RGB. Zakres pomiarowy odbiornika rozszerzono poprzez stosowanie filtrów szarych. Dokonano pomiarów rzeczywistych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw, zarówno przy stosowaniu źródeł LED, jak i w różnych warunkach pogodowych.
. SŁOWA KLUCZOWE:ogniwa fotowoltaiczne, pomiar rozkładu widmowego, pomiar charakterystyk wyjściowych

ABSTRACT
The paper deals with the analysis of the influence of spectral distribution of incident light (radiation) on current - voltage characteristics and output power generated by photovoltaic cells and panels. The design of simple device that enable for approximate measurements of incident radiation wad detailed. Device uses the receiver composed of three RGB diodes. Measuring range of developed device was extended by using the grey filter. Additionally measurements of real output characteristics were performed using LED light source and sunlight in different weather conditions.
KEYWORDS:photovoltaic cells, measurements of spectral distribution, measurements of output characteristicst

PODSYSTEM LOKALIZACJI OBIEKTÓW RUCHU NAZIEMNEGO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA LOTNISKA

(Subsystem of location of ground traffic facilities in the airport safety system)
M. PANKOWSKI, A. WITCZAK.................35

STRESZCZENIE
Rozwój lotnictwa wpływa na wzrost ilości pojazdów poruszających się w rejonie portu lotniczego co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ich kolizji. Dodatkowy system monitorujący ruch naziemny umożliwi kontrolerowi ruchu lotniczego zwiększenie jego świadomości sytuacyjnej. W artykule przedstawiono demonstrator takiego podsystemu. Składa się on z Lokalizatorów – montowanych w każdym pojeździe naziemnym oraz Punktu Centralnego – umieszczonego w wieży kontroli lotów, który odpowiada za wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnego rozmieszczenia pojazdów oraz ich parametrów ruchu. Dane związane z ruchem monitorowanych obiektów pozyskiwane są z systemu GPS a komunikacja pomiędzy Lokalizatorami a Punktem Centralnym odbywa się za pośrednictwem specjalnie w tym celu stworzonej bezprzewodowej sieci lokalnej.
SŁOWA KLUCZOWE:lotnisko, ruch naziemny, lokalizacja, bezpieczeństwo

ABSTRACT
Development of aviation affects the growth of vehicles moving around the airport what increased the likelihood of collisions between them. Additional ground traffic monitoring system will enable an air traffic controller to increase his situational awareness. The article presents the demonstrator of such subsystem, which consist of Locator - mounted on every vehicle moving in the vicinity of the airport and the Central Point - located in the flight control tower, which is responsible for displaying the current location of vehicles and their traffic parameters. Data related to the movement of monitored objects are obtained from the GPS system and communication between the Locators and the Central Point takes place via a specially created wireless local network.
KEYWORDS:airport, ground traffic, location, security