Elektronika nr 11/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 11/2020

ELECTRONICA 2020.......2

ERICSSON RADIO TECH DAY – 5G Z POLSKI DLA EUROPY.......3


NOWA METODA PROJEKTOWANIA LINII TRANSMISYJNYCH SPRZĘŻONYCH W ŚRODOWISKU MATLAB
(A new method of designing coupled transmission line in a matlab environment)
E. SĘDEK , U. JAGODZISKA-SZYMAŃSKA..........4

Streszczenie
W artykule przedstawiono nową metodę projektowania, w szczególności sprzężonych linii paskowych i mikropaskowych. Metoda wykorzystuje tylko właściwości MATLABA, którego zmienną jest macierz i znajduje położenie minimalnego elementu tej macierzy. Metoda może być stosowana zarówno dla linii transmisyjnych sprzężonych, jak i pojedynczych linii mikropaskowych. Metoda ta została nazwana bezpośrednią w porównaniu z metodą graficzną, która również pozwala na znalezienie minimum funkcji opisującej linię transmisyjną. Metodę tę zaprezentowano również w niniejszym artykule w celu ich porównania. W nowej metodzie wykorzystuje się różnicę kwadratu impedancji Z0 oraz impedancji, którą chcemy zrealizować Z01. W zaproponowanej metodzie bezpośredniej wykorzystujemy wewnętrzne możliwości MATLABA polegające na tym, że operuje on zmienną, która jest macierzą wierszową lub dwuwymiarową. Wykorzystując tę wewnętrzną jego cechę nie musimy korzystać z zewnętrznej (kosztownej) biblioteki optymalizacyjnej „Optimization Toolbox” a jedynie dopisać do programów projektowych krótkie fragmenty uzupełniające, pokazane w artykule.
SŁOWA KLUCZOWE:linie transmisyjne sprzężone, wyznaczanie parametrów linii, funkcja celu U

ABSTRACT
The paper presents a new method of designing, in particular, coupled strip and microstrip lines. The method uses only the properties of MATLAB whose variable is a matrix and finds the position of the minimum element of this matrix. The method can be used for both coupled transmission lines and single microstrip lines. This method has been called direct compared to the graphical method, which also allows to find the minimum function describing the transmission line. This method is also presented in this paper for comparison purposes. The new method uses the difference of the square of the impedance Z0 and the impedance that we want to realize Z01. In the proposed direct method, we use the internal capabilities of MATLAB consisting in the fact that it operates a variable, which is a row or two-dimensional matrix. By using this internal feature, we do not have to use the external (expensive) optimization library “Optimization Toolbox”, but only add to the design programs short supplementary fragments shown in the paper.
KEYWORDS:designing couple transmission line, method of determining the given line parameters, objective function U

ZAGADNIENIA STRAT MOCY W ELEKTROMAGNESACH NADPRZEWODNIKOWYCH
(Power losses in the superconducting electromagnets)
J. SOSNOWSKI..........7

Streszczenie
W artykule zanalizowano zagadnienie strat mocy w coraz powszechniej stosowanych w technice elektromagnesach nadprzewodnikowych. Rozpatrzono straty mocy wynikłe z nieliniowości charakterystyk prądowo-napięciowych przewodów nadprzewodnikowych, straty powstałe wskutek zjawisk histerezy w cyklu powolnie zmiennego prądu elektromagnesu nadprzewodnikowego, a także straty generowane w doprowadzeniach prądowych do tych elektromagnesów.
SŁOWA KLUCZOWE:elektromagnesy nadprzewodnikowe, straty mocy, prądy krytyczne, efekty histerezy magnetycznej

ABSTRACT
The article analyzes the issue of power losses in superconducting electromagnets increasingly used in electricity. Power losses resulting from non-linearity of current-voltage characteristics of superconducting wires, losses resulting from hysteresis phenomena in the cycle of slowly varying current of a superconducting electromagnet were considered, as well as losses generated in current leads to these electromagnets.
KEYWORDS:superconducting electromagnets, power losses, critical currents, magnetic hysteresis effectsSPOSOBY REDUKCJI HAŁASU BEZPILOTOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
(The noise reduction techniques for Unmanned Air Vehicles) S.TATKO, E. CHRUŚCIEL, S. KONATOWSKI..........13

Streszczenie
W artykule scharakteryzowane zostały metody pozwalające na redukcję hałasu wytwarzanego przez bezpilotowe statki powietrzne (BSP). Dokonano oceny ich skuteczności w oparciu o dostępne wyniki symulacji oraz własne pomiary.
. SŁOWA KLUCZOWE:BSP, redukcja hałasu

ABSTRACT
This article describes methods that can be used to reduce unwanted noise created by UAV’s. Effectiveness of these methods has been assessed based on available simulation results as well as own measurements.
KEYWORDS:UAV, noise reductionZASTOSOWANIE FORMATU WYMIANY DANYCH JSON POMIĘDZY PODZESPOŁAMI LINIOWEGO AKCELERATORA ELEKTRONÓW
(Using JSON format for data exchange between parts of linear electron accelerators)
M. ANDRASIAK, A. MISIARZ, M. ANDRASIAK..........21

Streszczenie
W pracy przedstawiono kilka przypadków wykorzystujących format wymiany danych bazujących na JSON (JavaScript Object Notation), odnosząc je do formatu wymiany danych MODBUS przy opracowywaniu oprogramowania zarządzającego i sterującego pracą akceleratora elektronów. Akceleratory elektronów produkowane przez Zakład Aparatury Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych wymagają wymiany danych pomiędzy poszczególnymi podzespołami wykorzystującymi 8 bitowe mikroprocesory, procesory ARM oraz PC. Przyjęcie korzystnego formatu wymiany danych jest krytyczne dla tworzenia oprogramowania i zarządzania pracą zespołu programistów.
. SŁOWA KLUCZOWE:format wymiany danych, akcelerator elektronów

ABSTRACT
The paper presents several cases using the JSON (JavaScript Object Notation) data exchange format, relating them to the MODBUS data exchange format in the development of software for managing and controlling the operation of the electron accelerator. Electron accelerators made in ZdAJ require data exchange between different modules based on 8bit microprocessors, ARM processors and PC. Using proper data format is critical to software development and the management of the development team.
KEYWORDS:data format, electron accelerator

TARCZA NAUKOWA: ŁUKASIEWICZ PRODUKUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI MASECZKI MEDYCZNE.............. 25
-->