Elektronika nr 12/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 12/2020

ELECTRONICA 2020.......2

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEM.......3


BRAMA ZDALNEGO DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ AUTOMATYKI STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z FUNKCJAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA
(Gateway of remote access to substation automation devices equipped with cybersecurity functions)
R. KOWALIK, M. JANUSZEWSKI, K. KUREK..........6

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję oraz działanie systemu zdalnego dostępu do urządzeń automatyki zainstalowanych w stacji elektroenergetycznej. Opisano w nim również historię rozwoju systemów zdalnego nadzoru zabezpieczeń, zmiany zachodzące przez ostatnie lata w ich wykonaniu i pełnionych funkcjach oraz przedstawiono nowe rozwiązania opracowanego przez autorów [1], [4].
SŁOWA KLUCZOWE:automatyka elektroenergetyczna, brama zdalnego dostępu, łącze inżynierskie, koncentrator zabezpieczeń, cyberbezpieczeństwo stacji elektroenergetycznej

ABSTRACT
Description of Authors solution for remote access to the devices commonly used in power substation automation has been detailed in the paper. The history of remote access systems to substation protection devices and important changes in their design and implemented applications were presented. Additionally, important innovative features of new Authors solution were described in the paper [1], [4].
KEYWORDS:power system automation, remote access gateway, engineering link, power system protection concentrator, cybersecurity of the substation

BEZKIERUNKOWA ANTENA RAMOWA W SYSTEMACH RFID
(Omnidirectional RFID frame antenna)
M. WNUK, M. BUGAJ..........14

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję mikroipaskowej bezkierunkowej anteny ramowej przeznaczonej do pracy w systemach RFID. Opracowana antena charakteryzuje się bardzo prostą budową. Koncepcja oraz projekt powstały dzięki przeglądowi rozwiązań antenowych w różnych technologiach. Scharakteryzowano technologię RFID wraz ze wskazaniem zalet jakie ze sobą niesie, przykładami zastosowań oraz wymaganiami normy ISO/IEC 14443 określającej standard pracy systemów RFID. Zarówno uzyskane wyniki symulacji, jak i pomiarów potwierdzają, że wykonana antena może poprawnie pracować w systemie RFID z pasywnym znacznikiem.
SŁOWA KLUCZOWE:RFID, antena mikropaskowa, czytnik, znacznik pasywny

ABSTRACT
The article presents the concept of a micro-strip non-directional frame antenna designed to work in RFID systems. The developed antenna has a very simple structure. The concept and design were created thanks to the review of antenna solutions in various technologies. The RFID technology was characterized along with an indication of its advantages, examples of applications and the requirements of the ISO/IEC 14443 standard, which defines the standard of operation of RFID systems. Both the obtained simulation and measurement results confirm that the antenna made can work properly in the RFID system with a passive tag.
KEYWORDS:RFID, microstrip antena, czytnik, znacznik pasywnyWYDAJNE ŹRÓDŁA NEUTRONÓW
(Efficient neutron sources) R. ROMANIUK..........21

Streszczenie
Neutron jest nukleonem, nie występującym w stanie swobodnym w warunkach otoczenia człowieka. Jest cząstką trwałą w środowisku gęstej materii jądrowej i nietrwałą w stanie swobodnym. Generacja neutronów do stanu swobodnego polega na energetycznym oswobodzeniu go z materii jądrowej. Źródłem neutronów swobodnych są izotopy promieniotwórcze oraz reakcje jądrowe rozszczepienia, fragmentacji, spallacji i fuzji. Użytkowe źródło neutronów jest złożonym urządzeniem dostarczającym wiązkę o wymaganej gęstości, energii, monochromatyczną lub o założonym składzie spektralnym do miejsca jej wykorzystania. Energetyczna sprawność całkowita takiego urządzenia jest niewielka, ale mimo to podlega optymalizacji, tym bardziej, że na tą sprawność składa się wiele czynników, poza budową samego generatora, jak rodzaj tarczy konwertera, rodzaj moderatora – termalizatora, kolimatory, zastosowane materiały, konstrukcja neutronowodów, konstrukcja komory oddziaływania, parametry impulsu neutronowego – moc, długość, częstotliwość repetycji i wiele innych. Konstruktorzy walczą o zwiększenie tej sprawności, także w celu uzyskania jak największej jakości i gęstości strumienia neutronów. Wiązki neutronowe stosuje się w biologii, medycynie (terapia borowo-neutronowa), energetyce, inżynierii materiałowej, do transmutacji, badaniach środowiskowych, w produkcji izotopów przemysłowych i medycznych (radionuklidów krótkożyjących), do obrazowania materiałów metodami rozproszeniowymi, i wiele innych. Nowoczesne, wydajne źródła neutronów są infrastrukturą bardzo kosztowną, ale bardzo potrzebną.
. SŁOWA KLUCZOWE:neutrony, źródła neutronowe, rozpraszanie neutronów, rozszczepienie jądrowe, spallacja, fuzja jądrowa

ABSTRACT
A neutron is a nucleon that does not exist in the free state in the conditions of the human environment. It is a stable particle in the environment of dense nuclear matter and unstable in the free state. Generation of neutrons to a free state consists in energetic liberation of them from nuclear matter. The source of free neutrons are radioactive isotopes and nuclear fission, fragmentation, spallation and fusion reactions. A useful neutron source is a complex device delivering a beam of the required density, energy, monochromatic or spectral composition to the place of its use. The total energy efficiency of such a device is small, but it is still subject to optimization, the more so as this efficiency consists of many factors, apart from the construction of the generator itself, such as the type of the converter target, the type of moderator - thermalizer, collimators, materials used, the design of neutron guides, construction of interaction chambers, neutron pulse parameters - power, length, repetition frequency and many others. Designers are fighting to increase this efficiency, also in order to obtain the highest quality and density of the neutron flux. Neutron beams are used in biology, medicine (boron-neutron therapy), energy, materials engineering, transmutation, environmental research, production of industrial and medical isotopes (short-lived radionuclides), scattering imaging of materials, and many others. Modern, efficient neutron sources are a very expensive but very necessary infrastructure.
KEYWORDS:neutrons, neutron sources, neutron scattering, nuclear fission, spallation, fusionNOWY ERICSSON MOBILITY REPORT
..........27

WZROST ZAINTERESOWANIA LIDAREM
..........28

TARCZA NAUKOWA: ŁUKASIEWICZ PRODUKUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI MASECZKI MEDYCZNE.............. 25
-->