Elektronika nr 2/2021

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 2/2021

5G PRZYSPIESZY DEMATERIALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW.......2


QUANTUM 2.0
(Quantum 2.0)
R. ROMANIUK..........3

Streszczenie
Pod pojęciem technika kwantowa a w tym fotonika kwantowa rozumiemy tutaj elementy i układy, oraz metody i konstrukcje wykorzystywane w informacyjnych technologiach kwantowych nazywanych w literaturze dumnie i chyba jeszcze nieco na wyrost epoką Quantum 2.0. Niektóre z produktów epoki Q 2.0 są już na rynku. Można zamówić i kupić kwantowy grawimetr absolutny, kwantowy fotoniczny zegar atomowy dokładniejszy o co najmniej rząd wielkości od fontanny cezowej, a także można sobie samemu zbudować z dostępnych na rynku elementów swój komputer kwantowy elementarnej klasy NISQ. Elektronika testowa i kwantowe środowisko programistyczne ARTIQ i SINARA kosztują relatywnie niewiele, bo w wersji podstawowej zaledwie kilkanaście tysięcy Euro. Znacznie droższe jest serce kwantowe komputera NISQ w postaci np. zestawu pułapek jonowych wymagających krio-chłodzenia i precyzyjnego sterowania laserowego. Alternatywnie do obliczeń można także skorzystać z chmury kwantowej oferowanej publicznie przez niektóre największe firmy informatyczne. Fotonika kwantowa jest stosowana w niemal wszystkich rozwiązaniach informacyjnych technologii kwantowych. Wymaga specjalnego rodzaju źródeł i detektorów promieniowania optycznego, jednoczęstotliwościowych i jednofotonowych, splątujących fotony, generujących kubity, modulatorów, funkcjonalnych elementów nieliniowych jak kowerterów częstotliwości, fotonicznych układów scalonych, sprzęgaczy, światłowodów jednopolaryzacyjnych itp. W pewnej części rozwiązań można stosować klasyczne komponenty fotoniczne dla wysokiej jakości telekomunikacji światłowodowej. Artykuł opracowano głównie na podstawie raportu OSA-OIDA.
SŁOWA KLUCZOWE:informacyjne technologie kwantowe, fotonika kwantowa, SINARA, ARTIQ, komputer kwantowy NISQ, kubit, dwupoziomowy układ kwantowy, splątanie obiektów kwantowych, superpozycja stanów kwantowych, interferencja stanów kwantowych, epoka Quantum 2.0

ABSTRACT
By quantum technology, including quantum photonics, we understand here components and systems, as well as methods and constructions used in quantum information technologies, which in literature are called proudly, and perhaps even slightly exaggerated, the era of Quantum 2.0. Some of the Q 2.0 era products are already on the market. You can order and buy an absolute quantum gravimeter, a quantum photonic atomic clock more accurate at least an order of magnitude than a Caesium fountain, and you can also build your own elementary NISQ quantum computer from the components available on the market. Test electronics and quantum programming environment ARTIQ and SINARA cost relatively little, because in the basic version only several thousand Euro. The quantum heart of the NISQ computer is much more expensive, e.g. a set of ion traps that require cryo-cooling and precise laser control. Alternatively, you can also take advantage of the quantum cloud offered to the public by some of the largest IT companies. Quantum photonics is used in almost all information solutions of quantum technologies. It requires a special type of optical radiation sources and detectors, single-frequency and singlephoton, photon entangling, generating qubits, modulators, functional non-linear elements such as frequency converters, photonic integrated circuits, couplers, single-polarizing optical fibers, etc. Some quantum applications may use standard photonic components for high quality fiber optic communications. The paper was prepared using mainly OSA-OIDA report.
KEYWORDS:information quantum technologies, quantum photonics, SINARA, ARTIQ, quantum computer NISQ, qubit, two-level quantum system, entanglement of quantum objects, superposition of quantum states, interference of quantum states, Quantum 2.0 era

MODELOWANIE MASZYN PRĄDU STAŁEGO Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA MatLab
(Modeling of DC machines with the use of MatLab environment)
M. OLKOWSKI, M. SUPRONIUK..........12

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis zjawisk zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego. Opis matematyczny wykorzystywany w algorytmie obliczeń na bazie którego aplikacja, będąca projektem w pracy dyplomowej, wykreśla charakterystyki statyczne oraz przebiegi czasowe maszyn prądu stałego. Zostały przedstawione wyniki otrzymywane w procesie symulacji w tej aplikacji. Zawarto krótki opis interfejsu graficznego wraz z jego funkcjami.
SŁOWA KLUCZOWE:maszyny prądu stałego, modelowanie, charakterystyki mechaniczne, charakterystyki zewnętrzne, stany dynamiczne

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. The publication contains a brief description of the phenomena occurring in DC electric machines. Mathematical description used in the calculation algorithm on the basis of which the application, which is a project in the thesis, draws the static characteristics and time courses of DC machines. The results obtained in the simulation process in this application are presented. A brief description of the graphical interface with its functions is included.
KEYWORDS:DC machines, modeling, mechanical characteristics, external characteristics, dynamic states

WYBRANE PROBLEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH
(Selected problems of the superconducting magnets protection)
J.SOSNOWSKI..........17

Streszczenie
W artykule przedyskutowano zagadnienia zabezpieczeń elektromagnesów nadprzewodnikowych przed niekontrolowanym wyjściem ze stanu nadprzewodnictwa – quenchem. Omówiono układy zabezpieczające zewnętrzne, jak też pracujące wewnątrz kriostatu. Dokonano przeglądu ostatnich odkryć z zakresu występowania nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej pod olbrzymim ciśnieniem.
SŁOWA KLUCZOWE:elektromagnesy nadprzewodnikowe, układy zabezpieczające, quench

ABSTRACT
The article discusses the issues of protection of superconducting electromagnets against uncontrolled exit from the superconducting state - quench. External protection systems as well as those operating inside the cryostat are discussed. Recent discoveries regarding the occurrence of superconductivity at room temperature under extreme pressure have been reviewed.
KEYWORDS:superconducting electromagnets, protection systems, quenchPROJEKT REFLEKTORA BRAGGA DLA PASMA 26 GHz
(Bragg reflektor project for the 26 GHz band) K. ADAMKIEWICZ, A. DUKATA..........21

Streszczenie
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – inżynierskiej realizowanej przez studentkę Wojskowej Akademii Technicznej. W pracy dyplomowej została zaprezentowana teoria propagacji fal elektromagnetycznych w ośrodkach warstwowych, której podstawowe rezultaty zaprezentowano w artykule. Na jej podstawie opracowano program w środowisku MatLab wizualizujący współczynnik odbicia mocy w funkcji częstotliwości dla częstotliwości środkowej f0 = 26 GHz, odpowiadającej jednemu z pasm telefonii 5G w Polsce. Przedstawiono wyniki symulacji oraz wynikające z nich wnioski.
. SŁOWA KLUCZOWE:reflektor Bragga, pasmo Ka, telefonia 5G

ABSTRACT
The article is based on the diploma thesis realized by the student of the Military University of Technology. The theory of propagation of electromagnetic waves in layered media is presented in the thesis. Based on this theory, a program in MatLab was developed to visualize the power reflection coefficient as a function of frequency for the center frequency f0 = 26 GHz, corresponding to one of the 5G telephony bands in Poland. The article presents an analysis of the simulation results and conclusions
KEYWORDS:Bragg Reflector, Ka band, 5G telephony

TECHNOLOGIA TESTOWANIA PAKIETÓW WLCSP
(WLCSP Packages Test Technology)
K. DĄBROWIECKI..........25

Streszczenie
W artykule przedstawiono rozwiązania kart do testowania pakietów WLCSP. Przeanalizowano wymagania testowe pakietów WLCSP i omówiono testy weryfikujące karty testowe wykorzystujące w głowicach mikrokontaktory sprężynkowe. Przedstawiono wybrane testy niezawodności kart testowych.
SŁOWA KLUCZOWE:WLCSP, UBM, BGA, Fan-in, Fan-out, karta testowa, mikrokontaktory sprężynkowe, kulki lutu

ABSTRACT
The article presents probe card solutions for testing of the WLCSP packages. The test requirements were presented and the spring pin probe cards were discussed. Selected reliability tests of the probe cards were described.
KEYWORDS:WLCSP, UBM, BGA, Fan-in, Fan-out, probe card, pogo pins, solder bumps

PROJEKT MODUŁU METEOROLOGICZNEGO
(Project of the meteorological module)
P. PANEK, L. KACHEL..........30

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy związanej z projektem modułu meteorologicznego opartego na platformie Arduino wykorzystując moduł z czujnikiem BME280. W implementacji wykorzystano środowisko programistyczne ARDUINO IDE. Program odpowiadający za poprawne działanie modułu został napisany w języku C++. Opracowany moduł meteorologiczny składa się ze stacji wewnętrznej i zewnętrznej. Moduł meteo ma na celu przejrzyste przedstawienie danych zebranych z czujnika pomiarowego. Stacja wewnętrzna została wyposażona w wyświetlacz, który wyświetla takie dane jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie. Stacja wewnętrzna komunikuje się ze stacją zewnętrzną, w celu przesłania zebranych danych. Wykorzystane moduły są połączone z mikrokontrolerem za pomocą interfejsu SPI.
SŁOWA KLUCZOWE:Arduino, BME280, SPI

ABSTRACT
This article presents the results of work related to the project of a meteorological module based on the Arduino platform using a module with a BME280 sensor. The ARDUINO IDE programming environment was used in the implementation. The program responsible for the correct operation of the module has been written in C ++. The developed meteorological module consists of an indoor and outdoor station. The meteo module aims to clearly present the data collected from the measuring sensor. The indoor station has been equipped with a display that displays data like; temperature, humidity, pressure. The indoor station communicates with the outdoor station to transfer the collected data. The modules used are connected to the microcontroller via the SPI interface.
KEYWORDS:Arduino, BME280, SPI

OPROGRAMOWANIE KLASY MACHINE-AIDED HUMAN TRANSLATION JAKO NARZĘDZIE INFORMATYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE WIEDZY O ZAGROŻONYCH WYMARCIEM JĘZYKACH
(Machine-Aided Human Translation software as a computer tool that can be used for collecting and storing knowledge about endangered languages)
Z. HANDZEL, M. GAJER..........33

Streszczenie
Tematyka artykułu dotyczy zagadnień związanych z opracowywaniem narzędzi informatycznych przeznaczonych dla lingwistów zainteresowanych badaniem języków zagrożonych wymarciem. Autorzy przedstawili propozycję budowy narzędzi stanowiących generatory struktur syntaktycznych oraz systemów wspomagających przekład, które mogą posłużyć jako środek do usprawnienia rekonstrukcji i rewitalizacji zagrożonych wymarciem języków.
SŁOWA KLUCZOWE:lingwistyka komputerowa, przetwarzanie języka naturalnego, inżynieria lingwistyczna, wymierające języki

ABSTRACT
The scope of the article concerns issues related to the development of computer tools intended for linguists interested in the study of languages threatened with extinction. The authors present a proposal for the construction of tools that are generators of syntactic structures and machine-aided human translation systems, which can serve as a means of improving the reconstruction and further revitalization of endangered languages.
KEYWORDS:computational linguistics, natural language processing, linguistic engineering, endangered languages

PROJEKTOWANIE PŁYTEK DRUKOWANYCH DUŻEJ MOCY.......36


STABILIZATOR NAPIĘCIA 7,5 A Z LT1083.......38


ZMARŁ PROF. DR HAB. INŻ. JAROSŁAW ŚWIDERSKI.......40