AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 10/2021NARDA EFC-400. PROGRAMOWANIE DO OBLICZEŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ SIECI ENERGETYCZNE I STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ
J. KWIATKOWSKI......................2

SZPITAL NA KRAWĘDZI, CZYLI JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA WSPOMAGA PRACĘ SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ .......6


POLSKI STARTUP ŚLEDZI AWARIE PRZY WSPARCIU SIECI 5G .......7


ELEKTRONARZĘDZIA ZASILANE BATERYJNIE Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO .......8


PIERWSZY SAMOLOT BOEING 737-8200 W WARSZAWIE .......8


CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BŁĘDY POMIARU IMPEDANCJI W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (Factors influencing errors in impedance measurements in high voltage power networks)
A. SKUZA, M. SUPRONIUK......................9

Streszczenie
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Wyniki opisujące zagadnienia pomiaru impedancji w sieciach elektroenergetycznych wysokiego napięcia pozwoliły na analizę możliwości sfałszowania pomiarów w wyniku powstania zakłóceń. Przedstawiono przebiegi napięć i prądów podczas zwarcia bezpośredniego pośredniego oraz podczas pracy dwóch źródeł na zwarcie, a także przebiegi impedancji podczas kołysań mocy.
SŁOWA KLUCZOWE:elektroenergetyka, zabezpieczenia odległościowe, pomiar impedancji

ABSTRACT
The article is based on the diploma thesis carried out at the Military University of Technology. The results describing the impedance measurement issues in high voltage power networks allowed for the analysis of the possibility of falsifying the measurements as a result of disturbances during normal and fault operations. Voltage and current waveforms during a direct indirect short-circuit, during operation of two sources on short-circuit and impedance waveforms during power swings were presented.
KEYWORDS:power engineering, distance protection, impedance measurementSPOSOBY OGRANICZANIA ZUŻYCIA ENERGII BEZPRZEWODOWYCH SENSORÓW MEMS
(Methods to reduce energy consumption of wireless MEMS sensors)
M. OSINIAK, Z. PIÓRO, E. ANTOSZKIEWICZ, L. ŁUKASIAK...............14

Streszczenie
Przedstawiono konieczność wyboru pomiędzy tłumieniem względnie dużych szumów sensorów MEMS (rozdzielczością pomiaru) a zużyciem energii z baterii zasilających węzły sensoryczne dla zastosowań w IoT. Zaproponowano dwa niekonwencjonalne rozwiązania tego problemu pozwalające radykalnie zmniejszyć zużycie energii przy zachowaniu parametrów filtracji (rozdzielczości pomiaru).
SŁOWA KLUCZOWE:monitoring konstrukcji dachów, inklinometr MEMS, szumy sensorów MEMS, filtracja szumów

ABSTRACT
The need to choose between the damping of relatively high noise of MEMS sensors (measurement resolution) and the energy consumption from batteries powering sensor nodes for IoT applications is presented. Two unconventional solutions to this problem have been proposed allowing to radically reduce energy consumption while maintaining filtration parameters (measurement resolution).
KEYWORDS:roof construction monitoring, MEMS inclinometer, noise of MEMS sensors, noise dumping

DEKOHERENCJA KWANTOWA
(Quantum decoherence)
R. ROMANIUK..........18

Streszczenie
Artykuł jest kolejną częścią dydaktycznego cyklu swobodnych popularnych esejów na temat informacyjnych technologii kwantowych. Cykl tematyczny ITK został rozpoczęty w styczniowym zeszycie Elektroniki 1/2021 i pokrywał się z prowadzonymi przez autora wykładami dla doktorantów na ten temat na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dekoherencja kwantowa jest nietrywialnym i złożonym procesem przejścia przez niedokładnie znaną granicę między światami kwantowym i klasycznym. Niedokładność wiedzy o tej granicy dotyczy jej położenia, rozmycia w kwantowej i klasycznej przestrzeniach fazowych, wymiarów obszaru przejściowego, właściwości fizycznych, zakresu obowiązywania praw obu światów w pobliżu tej granicy, różnorodności kanałów przechodzenia granicy, zadziwiającej selektywności i wybiórczości (nazywanej superselekcją/nadwyborem) dekoherencyjnych sprzężeń różnych stanów obiektu kwantowego (tutaj kubitu) z przestrzenią termodynamiczną, itp. Ta granica musi pozostać rozmyta, bo prawa prawdopodobieństwa i znajomość stanów są różne po obu jej stronach. Kubit przechodząc proces dekoherencji podlega wymienionym zjawiskom w obszarze granicznym zależnie od właściwości kanałów dekoherencji które go dotyczą. Ogólnie kanały dekoherencji są związane z nieuchronnym sprzężeniem kubitu ze światem makroskopowym, nazywanym tutaj klasycznym lub przestrzenią termodynamiczną. Kanałami dekoherencji są zakłócenia i szumy kwantowe. W komputingu kwantowym stan kubitu mierzymy po wykonaniu cyklu obliczeń kwantowych. Sprzęt pomiarowy i proces pomiaru są kanałami dekoherencji. Pomiar jest procesem gwałtownym i nieodwracalnym transformującym kwantowy kubit do świata klasycznego. W czasie obliczeń może dochodzić do częściowej dekoherencji stanu kubitu. Może to być proces odwracalny metodami kwantowymi.
SŁOWA KLUCZOWE:koherencja kwantowa, dekoherencja kwantowa, superpozycja kwantowa, kwantowa przestrzeń fazowa, splątanie kwantowe, szum kwantowy, granica między światem kwantowym i klasycznym, kubit, komputing kwantowy

ABSTRACT
This article is the next part of a didactic series of popular essays on quantum information technology. The QIT thematic cycle was started in the January issue of Electronics monthly Journal and coincided with the author’s lectures on this topic for PhD students at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology. Quantum decoherence is a non-trivial and complex process of passing through an inaccurately known boundary between the quantum and classical worlds. The inaccuracy of knowledge about this border concerns its location, blurring in quantum and classical phase spaces, dimensions of the transition region, physical properties, the scope of the laws of both worlds near this border, the diversity of the border crossing channels, astonishing selectivity of decoherence couplings (superselection) between different quantum states of quantum object (qubit) with thermodynamic space, etc. This border must remain blurred and fuzzy because the laws of probability and knowledge of the states are different on both sides. The qubit undergoing the process of decoherence is subject to the above-mentioned phenomena in the border area depending on the properties of the decoherence channels that concern it. Generally, the decoherence channels are associated with the inevitable coupling of the qubit with the macroscopic world, hereinafter referred to as the classical, macroscopic, or thermodynamic space. The channels of decoherence are interference and quantum noise. In quantum computing, the state of a qubit is measured after the cycle of quantum computations. The measurement equipment and the measurement process are channels of decoherence. Measurement is a violent and irreversible process transferring the qubit to the classical world. During the calculations, there may be a partial decoherence of the qubit state. It could be a process that can be reversed by quantum methods.
KEYWORDS:quantum coherence, quantum decoherence, quantum superposition, quantum phase space, quantum entanglement, quantum noise, quantum-classical boundary, qubit, quantum computing