AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 11/2021

WYSTAWA … JAK DAWNIEJ – EVERTIQ EXPO .......2


APEL DO CZŁONKÓW SEP I SPOŁECZNOŚCI ELEKTRYKÓW W POLSCE W SPRAWIE WŁĄCZENIA SIĘ W WALKĘ Z KORONAWIRUSEM .......4


KRYPTOGRAFIA I RANSOMWARE, CZYLI JAK ATAKUJE SIĘ KORPORACJE W XXI W. (Cryptography and ransomware, or how corporations are attacked in the 21st century)
J. KOWALSKI......................5

Streszczenie
W ostatnich latach pojawiło się wiele informacji na temat ataków na wielkie korporacje i koncerny. W wielu przypadkach atak taki nie polegał na próbie wyprowadzenia wrażliwych danych z sieci firmowej, lecz na szyfrowaniu zawartości dysków wraz z żądaniem okupu w celu umożliwienia deszyfracji. W taki właśnie sposób działa ransomware, którego przykłady wykorzystania zostały przedstawione w niniejszym artykule. W celu pełnego zrozumienia sposobu działania ransomware omówiono również jego przemianę i rozwój na przestrzeni lat od początków w postaci ataków na pojedynczych użytkowników kończąc na atakach na wielkie korporacje. Zaprezentowane zostały także wraz z omówieniem największe ataki, które miały miejsce w ostatnim czasie oraz przedstawiono kluczowy i jeden z najważniejszych składników ransomware, czyli metody kryptograficzne, które są wykorzystywane w celu szyfrowania zawartości dysków. W artykule zebrano również porady jak się bronić przed atakami oraz jak działać, jeśli dojdzie już do takiego ataku.
SŁOWA KLUCZOWE:ransomware, malware, kryptografia, rozwój ransomware, WannaCry, Notpetya, bezpieczństwo

ABSTRACT
In recent years, a lot of information has appeared on attacks on large corporations and concerns. In many cases, such an attack was not an attempt to lead sensitive data out of the corporate network but encryption of the contents of disks together with a ransom demand to enable decryption. This is how ransomware works, examples of which are shown in this article. To fully understand how ransomware works, its transformation and development over the years, from its inception in the form of attacks on single users to attacks on large corporations, are also discussed. The most significant attacks that have taken place recently were also presented along with a discussion and the key and one of the essential components of ransomware, i.e. cryptographic methods used to encrypt the content of disks. The article also collects advice on how to defend yourself against attacks and how to act in the event of an attack.
KEYWORDS:ransomware, malware, cryptography, ransomware development, WannaCry, Notpetya, securityJAKOŚĆ USŁUG W SIECIACH DEFINIOWANYCH PROGRAMOWO
(Quality of Service in Software Defined Networks)
S. SZCZUREK...............10

Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe mechanizmy zarządzania jakością usług w Sieciach Definiowanych Programowo. Poruszono kwestie monitorowania i klasyfikacji ruchu sieciowego oraz podano podstawową architekturę sieci definiowanej programowo.
SŁOWA KLUCZOWE:Sieci Definiowane Programowo, monitorowanie ruchu sieciowego, jakość usług

ABSTRACT
The article presents the basic mechanisms of service quality management in Software Defined Networks. The issues of monitoring and classification of network traffic were discussed, and the basic architekture of a software-defined network was given
KEYWORDS:Software Defined Networks, network traffic monitoring, quality of service QoS

ROZPOZNAWANIE WZORCÓW: PROJEKTOWANIE, EWALUACJA ZASTOSOWANIA
(Pattern recognition: design, evaluation, applications)
Ł. RYBAK, J. DUDCZYK..........12

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej procesu rozpoznawania wzorców. We wstępie pracy zdefiniowano terminy istotne w kontekście rozważań opisanych w kolejnych sekcjach artykułu oraz określono cel, którym było dokonanie przeglądu istotnych zagadnień ściśle związanych z procesem rozpoznawania wzorców. Następnie scharakteryzowano poszczególne etapy wspomnianego procesu podkreślając zależności pomiędzy nimi. W kolejnej sekcji artykułu opisano istotne problemy występujące na etapie ewaluacji systemu rozpoznawania wzorców. Szczegółowo przedstawiono popularną metodę stosowaną do ich rozwiązywania. Następnie przywołano szereg prac, w których autorzy stosowali proces rozpoznawani wzorców do wielu rzeczywistych problemów.
SŁOWA KLUCZOWE:rozpoznawanie wzorców, ewaluacja, klasyfikacja, k-najbliższych sąsiadów, k-krotna walidacja krzyżowa

ABSTRACT
The article contains a literature review concerning the pattern recognition process. The terms, important in the context of the considerations described in the following sections of the article, were defined in the introduction. Moreover the purpose of the article was stated. The aim was to review significant issues closely related to the pattern recognition process. Then, the each stage of the above-mentioned process were characterized, emphasizing the relationships between them. The next section of the article describes the significant problems that occur at the stage of pattern recognition system evaluation. The popular method used to solve them was presented in detail. Subsequently, a series of papers were referenced in which the authors applied the pattern recognition process to many real-world problems.
KEYWORDS:pattern recognition, evaluation process, classification, k-nearest neighbours, k-fold cross validation

WYBRANE PROBLEMY KONSTRUKCJI I MONTAŻU UKŁADÓW RF
(Selected problems of construction and assembly of RF circuits)
W. KOWALKE , K. GÓRECKI, P. PTAK..........16

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane problemy konstrukcji i montażu układów elektronicznych dedykowanych do pracy w zakresie wysokich częstotliwości. Opisano problem powiązania procesu projektowania układów elektronicznych w odniesieniu do wymogów jakościowych. Rozważono wpływ wybranych parametrów elektrycznych na konstrukcje wybranych elementów mocy. Na przykładzie wzmacniacza Doherty’ego opisano właściwości układu wzmacniającego RF i jego konstrukcję ze szczególnym uwzględnieniem procesu jego montażu na płytce drukowanej. Omówiono problemy związane z różnymi ograniczeniami takich układów, w tym konstrukcyjne. Na przykładzie wzmacniacza Doherty’ego, przedstawiono sposób wzmocnienia sygnałów RF, który pozwala zredukować koszt drogich elementów elektronicznych mocy stosowanych w układach wzmacniaczy mocy.
SŁOWA KLUCZOWE:półprzewodnikowe elementy mocy, Wzmacniacze b.w.cz., układy elektroniczne, montaż komponentow elektronicznych, proces SMT, komponenty SMD, projektowanie modułów elektronicznych

ABSTRACT
The paper presents selected problems of the construction and assembly of electronic systems dedicated to operate in the high frequency range. The problem of linking the process of designing electronic circuits with regard to quality requirements are described. The influence of selected electrical parameters on the structures of selected power devices is considered. Using the example of the Doherty amplifier, the properties of the RF amplifying circuit and its construction are described, with particular emphasis on the process of its assembly on a printed circuit board. Problems related to various limitations of such systems, including design, are discussed. On the example of the Doherty amplifier, a method of amplifying RF signals is presented, which allows to reduce the cost of expensive power electronic components used in power amplifiers.
KEYWORDS:power semiconductor devices, RF amplifiers, Electronic circuits, Assembly of electronic components, SMT process, SMD components, Design of electronic modules

KUBIT LOGICZNY
(Logical qubit)
R. ROMANIUK..........23

Streszczenie
Kubit logiczny jest układem kwantowym rzeczywistym lub przeważnie wirtualnym, programistycznym realizującym funkcje pojedynczego kubitu fizycznego. Składa się zazwyczaj z wielu lub bardzo wielu kubitów fizycznych, lub pojedynczych modeli/ symboli kubitów fizycznych. W idealnym bramkowym układzie kwantowym, w zasadzie, kubit logiczny mógłby być niepotrzebny. Wszystkie operacje kwantowe mogą być wykonywane przez układ bramek jednokubitowych Pauliego X, Y ,Z, I, oraz H i dwukubitowych np. H-I, CX, CZ SWAP. Bramki wielokubitowe, np. CCX Toffoli, itp., mogą być wprowadzane w celu redukcji topologii układu i skrócenia długości łączących bramki drutów kwantowych. Sprzętowo i programistycznie redundancyjny kubit logiczny jest wprowadzany jako konieczny obecnie etap pośredni idealizujący, ale tylko do pewnego stopnia, zaszumione kubity fizyczne i ich nieidealne warunki pracy. Kubity logiczne mogą być wygodne do budowy oprogramowania kwantowego na poziomie logicznym, middleware, optymalizacji topologii i funkcjonalności bramkowych układów kwantowych, mitygacji błędów kwantowych, wirtualizacji układów/sieci kwantowych. Kosztem wprowadzenia kubitów logicznych jest zwiększone zużycie zasobów. Kubity logiczne są używane i praktycznie, i teoretycznie w układach komputingu kwantowego. W budowie przyszłego uniwersalnego komputera kwantowego UQC kubity logiczne i kwantowe bramki logiczne wydają się być niezastąpione.
SŁOWA KLUCZOWE:kubit, kubit fizyczny, kubit logiczny, kubit wirtualny, kubit programistyczny, logiczne bramki kwantowe, bramkowe układy kwantowe, szum kwantowy, błędy kwantowe, komputing kwantowy, NISQ, ECQC, SFTQC, UQC

ABSTRACT
A logical qubit is a real or virtual, software-based quantum system that performs the functions of a single physical qubit. It usually consists of many or large number of physical qubits, or single models/symbols of physical qubits. In an ideal quantum gate system, in principle, a logical qubit might be unnecessary. All quantum operations can be performed by a system of single-qubit and double-qubit gates, eg CX and I-H. Multi-qubit gates, eg CCX, Toffoli, etc., can be introduced to reduce the topology of the system and shorten the length of the quantum wires connecting the gates. Hardware and software redundant logical qubits are being introduced as the now necessary intermediate step, idealizing, but only to a certain extent, noisy physical qubits and their imperfect working conditions/environment. Logical qubits can be convenient for building quantum software at the logical level, optimizing the topology and functionality of quantum gate systems, mitigating quantum errors, and virtualizing quantum systems/networks. The cost of introducing logical qubits is increased resource consumption. Logical qubits are used practically and theoretically in quantum computing circuits. In future universal quantum computers UQC the logical qubits seem to be indispensable.
KEYWORDS:qubit, physical qubit, logical qubit, virtual qubit, software qubit, logical quantum gates, gate-based quantum circuits, quantum noise, quantum errors, quantum computing, NISQ, ECQC, SFTQC, UQC

METODY POMIARÓW MAGNETYCZNYCH ELEKTROMAGNESÓW W AKCELERATORACH
(Magnetic measurements methods of the electromagnets
J. SOSNOWSKI..........31

Streszczenie
Stały rozwój aparatury naukowej wymaga również udoskonalenia metod jej testowania. W artykule przeprowadzono przegląd metod pomiaru pól magnetycznych w elektromagnesach akceleratorów cząstek elementarnych. Oprócz metody sond hallowskich przedyskutowano metody wirujących cewek, integracyjną, rozciągniętego przewodu, wibrującej struny oraz płynącego przewodu, umożliwiające bardziej precyzyjne wyznaczenie rozkładu indukcji magnetycznej w elektromagnesach akceleratorów, jej składowych oraz strumienia magnetycznego.
SŁOWA KLUCZOWE:elektromagnesy w akceleratorach, rozkład indukcji magnetycznej, metody pomiarowe

ABSTRACT
The continuous development of scientific equipment requires the improvement of research methods for its testing. The article reviews the methods of studying magnetic fields in electromagnets of particles accelerators. Apart from the method of Hall probes, the methods of vibrating coils, integrated, stretched wire, vibrating string and flowing wire were discussed, enabling a more precise determination of the magnetic induction distribution in electromagnets, their components and magnetic flux.
KEYWORDS:electromagnets in accelerators, magnetic induction distribution, measurement methods

INŻYNIERIA SYSTEMÓW INTERNETU RZECZY .......35