AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 2/2022

AUTOMATICON® 2022 .......2


INŻYNIEROWIE Z KRAKOWA ZMIENIAJĄ ŚWIAT .......3


NIEDOBORY TRANZYSTORÓW I UKŁADÓW SCALONYCH W 2022 r .......4


„MATKI RÓWNOLEGŁE” .......4


ROZPRASZANIE CIEPŁA W ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA DEDYKOWANYCH DLA POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH – ZAGADNIENIA WYBRANE (Heat dissipation in light sources designed for low-speed vechicles – selected issues)
M. WESOŁOWSKI, W. ŻAGAN, T. HAJDUK......................5

Streszczenie
Układy rozpraszania ciepła w źródłach światła wyposażonych w LED są niezwykle istotne, zwłaszcza w układach dużych mocy. Parametry elektryczne i świetlne diod elektroluminescencyjnych zależą bowiem od temperatury elementów półprzewodnikowych. W niniejszym artykule analizie poddano konstrukcję radiatora przeznaczonego do eksploatacji w lampie dedykowanej do eksploatacji w pojazdach wolnobieżnych. Określono podstawowe sposoby przekazywania energii cieplnej oraz wykonano obliczenia pozwalające na wybór odpowiedniego układu rozpraszania ciepła. Wykonane badania modeli fizycznych radiatorów klasycznych oraz wyposażonych w rurki cieplne, pozwoliły na wyznaczenie racjonalnej konstrukcji radiatora.
SŁOWA KLUCZOWE:nagrzewanie LED, radiator, symulacje

ABSTRACT
Thermal energy dissipation systems are very important equipment of light sources with LED's, especially characterized by high power values. Electrical and light parameters of light emitted diodes depend strongly on temperature of semiconducting devices. In the paper the design of heat sink for exploitation in low-speed vehicles was analyzed. Basic ways of thermal energy dissipation from light source were described and chosen simulation results were shown to obtain optimal heat dissipation system. Performed tests of physical models f different heat sinks (classic and equipped with the heat pipes) enable to determine rational design of the heat sink.
KEYWORDS:LED heating, heat sink, simulationsSIEĆ SENSORYCZNA DO POMIARU WIELKOŚCI BIOMEDYCZNYCH CZŁOWIEKA
(Sensory network for measuring human biomedical quantities)
R. NOGŁY, M. WNUK...............13

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane parametry życiowe człowieka wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich pomiar. Następnie przedstawiono systemy przesyłania informacji wokół systemu badania parametrów życiowych człowieka. Zwrócono uwagę na potrzebę zastosowania wielu technologii w celu zapewnienia kompatybilności na wielu poziomach. W dalszej części przedstawione zostały przykładowe anteny które znajdą zastosowanie wokół sieci sensorycznej, po czym został przedstawiony projekt anteny tekstylnej mogącej zostać użytej na poziomie sensorcentrala wraz z charakterystykami opisującymi jej parametry.
SŁOWA KLUCZOWE:sieć sensoryczna, parametry życiowe, temperatura, saturacja, ciśnienie krwi, EKG, WBAN, Bluetooth, antena, antena tekstylna

ABSTRACT
The paper presents selected human vital parameters along with devices that enable their measurement. Then, the information transmission systems around the human vital parameters study system are discussed. The need for multiple technologies to ensure compatibility at multiple levels has been highlighted. Further on, examples of antennas that will be used around the sensory network are presented, and then a design of a textile antenna that can be used at the sensor-control panel level was presented, along with the characteristics describing its parameters.
KEYWORDS:sensory network, vital signs, temperature, saturation, blood pressure, EKG, WBAN, Bluetooth, antenna, textile antenna

KOMPONENTY INTERNETU KWANTOWEGO
(Quantum Internet components)
R.ROMANIUK..........18

Streszczenie
Internet kwantowy jest terminem używanym obecnie, choć zapewne na wyrost, w obszarze informacyjnych technik kwantowych ITK. Nieodpartą pokusą jest po prostu zastąpienie wszystkich elementów obecnej sieci globalnej komponentami z przymiotnikiem kwantowy. Hosty, serwery, modemy, koncentratory, karty sieciowe i wiele innych urządzeń, oprogramowanie, protokoły, itp. muszą być kwantowe. Tak niestety w ogólnym przypadku nie jest i droga do takiego stanu jest dość odległa. Innym podejściem, także odległym od realizacji praktycznej, jest zupełnie nowy projekt koncepcji sieci kwantowej bazujący nie na topologii klasycznej a na potencjalnej topologii umożliwiającej dystrybucję tylko tego co najważniejsze, czyli zasobów kwantowych jak koherencja, a szczególnie zasobów nielokalnych jak splątanie. Koncepcji budowy Internetu kwantowego jest kilka, przy czym najprostszą metodą jest jednak podążanie wydeptanymi ścieżkami. Do realizacji takiego najprostszego Internetu kwantowego potrzebne są między innymi pamięci kwantowe, wzmacniaki kwantowe, konwertery kubitów stacjonarnych w kubity lotne i odwrotnie, itp. Unia Europejska promuje rozwój w tym kierunku poprzez tworzenie filarów tematycznych np. Cyfrowa Europa w ramach programów ramowych, poprzednio H2020 a obecnie Horyzont Europa. Europejski Flagowiec Kwantowy EQF, Otwarte Środowisko Dystrybucji Klucza Kwantowego OpenQKD, Kwantowy Sojusz Internetowy QIA, Europejska Infrastruktura Komunikacji Kwantowej EuroQCI, są przykładami takich inicjatyw.
SŁOWA KLUCZOWE:ksieć kwantowa, Internet kwantowy, komunikacyjny kanał kwantowy, pamięć kwantowa, wzmacniak kwantowy

ABSTRACT
Quantum Internet is a term that is already used today, though probably exaggerated, in quantum information techniques. It is an irresistible temptation to simply replace all the elements of the current global network with components with the adjective quantum. Hosts, servers, modems, hubs, network bridges and switches, network cards and many other devices, software, protocols, etc. must be quantum. Unfortunately, this is not the case and the road to such a state is quite distant. Another approach, also distant from practical implementation, is a completely new design of the concept of a quantum network based not on a classical topology but on a potential topology allowing the distribution of only what is most important, i.e., quantum resources, in particular nonlocal resources. There are several concepts for building the quantum Internet, and the simplest method is to follow well-trodden paths. To implement such the simplest quantum Internet, you need, among others, quantum memories, quantum repeaters, stationary qubit converters to flying qubits and vice versa, etc. The European Union promotes development in this direction by creating thematic pillars, eg. Digital Europe within the framework programs, previously H2020 and now Horizon Europe. The European Quantum Flagship EQF, the OpenQKD Quantum Key Distribution Environment, the QIA Quantum Internet Alliance, the EuroQCI European Quantum Communication Infrastructure are examples of such initiatives.
KEYWORDS:quantum network, quantum Internet, quantum communication channel, quantum memory, quantum repeater

TERAPIA FLASH – NOWY CUD W RADIOTERAPII NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH?
(Flash therapy – a new miracle in cancer radiation therapy malicious?)
A. LENARTOWICZ, V. MARKOPOLSKYI, J. PRACZ...............27

Streszczenie
Wydaje się, że nowatorska metoda radioterapii (RT) w leczeniu onkologicznym, z wykorzystaniem promieniowania o wysokiej mocy dawki (FLASH), pozwala znacząco zmniejszyć toksyczność wywołaną promieniowaniem w zdrowych tkankach, jednocześnie wykazując wysoką skuteczność w zabijaniu komórek nowotworowych. Dotychczas przeprowadzono wiele badań przedklinicznych oraz jedno badanie kliniczne, które wykazały korzyści tej metody w porównaniu z metodą konwencjonalną. Dalsze prowadzenie badań napotyka jednak na ograniczony dostęp do urządzeń generujących stabilną i powtarzalną wiązkę promieniowania o ultrawysokiej mocy dawki. Niniejsza praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat badań przedklinicznych, hipotez mechanizmu efektu FLASH w komórkach oraz koniecznych udoskonaleń urządzeń generujących wiązkę, tak aby było możliwe osiągnięcie wysokiej mocy dawki przy spełnieniu jednocześnie wymagań terapii.
SŁOWA KLUCZOWE:radioterapia, akcelerator medyczny, moc dawki promieniowania

ABSTRACT
The novel method of radiation therapy in cancer treatment using high dose radiation (FLASH) appears to be able to significantly reduce radiation-induced toxicity in healthy tissues, while demonstrating high efficiency in killing cancer cells. So far, many preclinical studies and one clinical trial have been carried out, which showed significant advantages of this method compared to the conventional method. However, further research is faced with limited access to devices generating a stable and repeatable beam of ultra-high dose radiation. This paper presents the current state of knowledge on preclinical research, the hypotheses of the FLASH effect mechanism in cells and the necessary improvements to the beam generating devices, so that it is possible to achieve a high dose rate while meeting the requirements of the therapy.
KEYWORDS:radiotherapy, medical accelerator, dose rateREDAKTOR CEZARY RUDNICKI KOŃCZY 80 LAT .......34