AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 3/2022

OBRADY 14. FORUM GOSPODARCZEGO TIME .......2


ERICSSON STAWIA NA EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNĄ .......3


WZMACNIACZ AKUSTYCZNY DUŻEJ MOCY Z TRANZYSTORAMI Z GaN .......4


TARGI ELEKTRONIKI DLA NOWOCZENEGO DOMU .......4


SPOTKANIA Z PROFESOREM GERARDEM MOUROU (Encounters with Professor Gerard Mourou)
R. ROMANIUK......................5

Streszczenie
Wojskowa Akademia Techniczna nadaje profesorowi Gerardowi Mourou doktorat honorowy. Miałem zaszczyt spotykać Profesora w kilku wielkich laboratoriach w różnych miejscach na świecie. Laboratoria klasy odkrywczej związane są coraz częściej z budową dużych infrastruktur badawczych. Dotyczy to także techniki laserowej oraz ogólnie źródeł światła następnych generacji. Dzięki osobistym osiągnięciom naukowym oraz wyjątkowym zdolnościom managerskim udało się Profesorowi opracować koncepcję i zainicjować budowę kilku takich infrastruktur we Francji w USA oraz w skali pan- -europejskiej.

ABSTRACT
Military University of Technology awards Professor Gerard Mourou an honorary doctorate. I had the honor of meeting the Professor in several large laboratories in various places around the world. Discovery-class laboratories are more and more often associated with the construction of large research infrastructures. This also applies to laser technology and to light sources of the next generation in general. Thanks to his personal scientific achievements and exceptional managerial abilities, the Professor managed to develop a concept and initiate the construction of several such infrastructures in France, the USA and on a pan-European scale.


WPŁYW ROZMIESZCZENIA ŁAT MIKROPASKOWYCH NA PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKI UKŁADU ANTENOWEGO
(Influence of arrangement of microstrip patches on the parameters and characteristics of the antenna array)
K. SZCZEPANKIEWICZ, M. PASTERNAK, M. WNUK...............9

Streszczenie
W artykule poruszono tematykę szyków antenowych oraz problematykę dostosowania odległości pomiędzy elementami promieniującymi. Przedstawiono zalety oraz wady wykorzystywania szyków antenowych, typy układów, sposoby ich zasilania oraz metody używane do analizy.
Zaprojektowano układ antenowy nadający się do pracy w paśmie 2,4 oraz 5,8 GHz według przyjętych zasad projektowych. Następnie przedstawiono efekty zmiany rozmieszczenia promienników.
SŁOWA KLUCZOWE:antena mikropaskowa, układ antenowy, szyk antenowy, S11, WFS, charakterystyka promieniowania.

ABSTRACT
The article deals with the subject of antenna arrays and the problems of adjusting the distance between the radiating elements. The advantages and disadvantages of using antenna arrays, types of circuits, methods of their supply and methods used for analysis are presented.
An antenna system suitable for operation in the 2.4 and 5.8 GHz bands has been designed according to the adopted design principles. Then, the effects of changing the arrangement of radiators are presented.
KEYWORDS:micropatch antenna, micropatch antenna array, radiation pattern

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
URZĄDZENIA ZDALNEGO STEROWANIA I MONITOROWANIA OPRACOWANE PRZEZ FIRMĘ MICON Sp. z o.o. ..........16


STRATY W NIESYMETRYCZNYCH LINIACH MIKROPASKOWYCH (NLP) NA PODŁOŻU FERRIMAGNETYCZNYM
(Losses in asymmetrical microstrip lines (NLP) on ferrimagnetic substrates)
E. SĘDEK...............19

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę strat (tłumienia) w linii mikropaskowej na podłożu ferrimagnetycznym. Opisano równaniami straty dielektryczne, straty magnetyczne oraz straty przewodzenia. Ponadto omówiono straty promieniowania linii i straty związane z możliwością wzbudzania się fal powierzchniowych. Analizę zilustrowano wykresami wykonanymi w środowisku programowym MATLAB. Wykazano, że w liniach mikropaskowych na podłożu ferrimagnetycznym największe są straty magnetyczne, a następnie straty przewodzenia i dielektryczne.
SŁOWA KLUCZOWE:materiały ferrimagnetyczne, linie mikropaskowe, straty (tłumienie) w liniach milropaskowych na podłożu ferrimagnetycznym

ABSTRACT
This paper presents an analysis of (attenuation) losses in a microstrip line on a ferrimagnetic substrate. Dielectric losses, magnetic losses and conduction losses are described by equations. In addition, line radiation losses and losses due to the possibility of surface wave excitation are discussed. The analysis is illustrated with plots made in MATLAB software environment. It is shown that in microstrip lines on ferrimagnetic substrate, magnetic losses are the highest, followed by conduction and dielectric losses.
KEYWORDS:ferrimagnetic materials, microstrip lines, losses (attenuation) in microstrip lines on ferrimagnetic substratePROJEKT I BADANIA LABORATORYJNE WAGI ELEKTRONICZNEJ
(Design and laboratory testing of an electronics scale)
D. KACZOR, R. BIAŁEK...............25

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto opis zaprojektowania i wykonania działającej wagi elektronicznej. Zostały przedstawione kolejne etapy powstawania urządzenia. Zaprezentowano procedurę badania urządzenia i przedstawiono możliwości metrologiczne wagi.
SŁOWA KLUCZOWE:pomiary masy, waga elektroniczna, czujnik tensometryczny

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication describes the design and implementation of a working electronic scale. The next stages of creating the device were presented. The procedure for testing the device and the metrological capabilities of the balance were presented.
KEYWORDS:mass measurements, electronic scale, strain gauge sensorINTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ FIRMY SATEL ZE STEROWNIKIEM PLC FIRMY SIEMENS
(Integration of the Satel alarm control panel with Siemens PLC controller)
R. MAJEWSKI, M. SUPRONIUK...............29

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto opis sposobu integracji centrali alarmowej firmy Satel ze sterownikiem PLC firmy Siemens wykorzystanego podczas realizacji zadania dyplomowego przez studenta Wydziału Elektroniki oraz szczegółowy opis otwartego protokołu komunikacyjnego udostępnionego przez firmę Satel, przez który urządzenia zostały zintegrowane. W formie graficznej przedstawiono uzyskane funkcjonalności zbudowanego układu integracji. Zaproponowane zostały przykłady zastosowania wykonanej integracji oraz możliwości jej rozbudowy.
SŁOWA KLUCZOWE:integracja urządzeń, otwarty protokół komunikacyjny, interfejs RS-232, sterowanie centralą alarmową

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication contains a description of how to integrate the Satel alarm control panel with a Siemens PLC controller made by student of the Electronics Faculty and a detailed description of the Satel open communication protocol through which the devices were integrated. The obtained functionalities of the built integration system are presented in graphic form. Examples of the application of the performed integration and the possibility of its extension were proposed.
KEYWORDS:device integration, open communication protocol, interface RS-232, control of the alarm control panelSTANOWISKO LABORATORYJNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH DLA STEROWNIKÓW PLC
(Laboratory station for designing control and supervisory systems for PLC controllers)
T. SKŁADANEK, M. SUPRONIUK...............34

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Niniejsza publikacja porusza tematykę projektowania systemów SCADA z wykorzystaniem sterowników logicznych PLC w oparciu o powstałe stanowisko o dydaktycznym charakterze. Omówione zostały główne zagadnienia projektowe dotyczące stanowiska oraz instrukcja omawiająca przykładowe zadanie. Przedstawione zostały również możliwości rozbudowy i rozwoju projektu.
SŁOWA KLUCZOWE:sterownik PLC, SCADA, panel dotykowy HMI, dydaktyka, automatyka

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication deals with the subject of designing SCADA systems with the use of PLC logic controllers based on the educational station created. The main design issues regarding the position were discussed, as well as the manual regarding exemplary task. The possibilities of further expansion and development of the project were also presented.
KEYWORDS:PLC devices, SCADA, touch interface HMI, didactics, automationPrzetwornica DC/DC dedykowana do zasilania wzmacniacza pracującego w klasie D
(DC/DC converter dedicated to powering a D-class amplifier)
K. ŁUKOWSKI, R. BIAŁEK...............38

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszym artykule zawarto opis działania przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie. Przedstawione zostały etapy jej projektowania wraz z wybranymi badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi. Projekt przetwornicy wykonano pod kątem zastosowania jej do zasilania wzmacniacza akustycznego pracującego w klasie D, w którym tranzystory pracują w dwóch skrajnych stanach: zatkania oraz nasycenia. Opisano problemy techniczne, które wystąpiły podczas badań laboratoryjnych, a także sposoby ich eliminacji.
SŁOWA KLUCZOWE:przetwornica DC/DC, układy energoelektroniczne, automatyzacja pomiarów

ABSTRACT
This paper is based on a diploma thesis by a student at the Military University of Technology. It describes the operation of a DC/ DC voltage step-up converter. The article also demonstrates the converter’s design stages along with selected simulation and laboratory studies. The converter’s design has been developed in light of its use for energizing an amplifier operating within class D, in which transistors work in cut-off and saturation region. The authors have discussed technical issues encountered in the course of laboratory tests, as well as a solution how to eliminate them.
KEYWORDS:DC/DC converter, power electronics systems, measurement automation

Polski Komitet Optoelektroniki SEP
(Polish Optoelectronics Committee, Association of Polish Electrical Engineers)
R. ROMANIUK...............44

Streszczenie
owstały w 1985 roku PKOpto SEP integrował wówczas wiele nieco rozproszonych działań krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki. W szczególności porządkował i formalizował nasze kontakty ze SPIE – The International Society for Optical Engineering, które zaczęły się już kilka lat wcześniej. Impulsem do nawiązania takich formalnych kontaktów było rozpoczęcie organizacji w kraju Sympozjów Światłowody i Ich Zastosowania, z których dwa pierwsze odbyły się w lutym w roku 1976 i 1979. W czasie tych spotkań organizowanych pod patronatem PAN, ale przy współpracy z SEP-em, były zorganizowane niewielkie wystawy publikacji SPIE z obszaru optyki, inżynierii optycznej i optoelektroniki. Dostępne w Internecie dokumenty archiwalne pokazują determinację krajowego środowiska naukowo-technicznego optoelektroniki z jaką prowadzono działania nad formalizacją takiej współpracy międzynarodowej ze Stowarzyszeniem SPIE [1]. Pewnym wzorem w tym względzie było utworzenie wcześniej bo w roku 1975 Polskiej Sekcji IEEE. To właśnie z inicjatywy PKOpto SEP powstała Polska Sekcja SPIE, przekształcona wiele lat później w Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne.


ABSTRACT
Established in 1985, PKOpto SEP integrated then many slightly dispersed activities of the national scientific and technical optoelectronics community. In particular, the Committee organized and formalized our contacts with SPIE - The International Society for Optical Engineering, which had already started a few years earlier. The impulse to establish such formal contacts was the initiation of the organization of the Symposia on Fiber Optics and Their Applications in Poland, the first two of which were held in February 1976 and 1979. During these meetings, organized under the patronage of the Polish Academy of Sciences, but in cooperation with the Association of Polish Electrical Engineers, small exhibitions of SPIE publications in the field of optics, optical engineering and optoelectronics were organized. Archival documents available on the Internet show the determination of the Polish scientific and technical community of optoelectronics, with which the activities on the formalization of such international cooperation with the SPIE Association were carried out. A model in this regard was the establishment of the Polish Section of the IEEE earlier, in 1975. It was on the initiative of PKOpto SEP that the Polish Section of SPIE was established, transformed many years later into the Polish Photonics Association.