AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 5/2022

HOW THE SMART HARDWARE ENGINEER CAN EASILY DESIGN POWER SUPPLIES .......2


EPC2050 – TRANZYSTOR MOS DUŻEJ MOCY (TRYB WZBOGACANY) .......3


ŻYCIE Z POCZUCIEM BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU „ZANIECZYSZCZONYM” FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI .......4


REJESTRACJA SERII ZDJĘĆ, Z WYMUSZENIEM ZMIENNYCH WARUNKÓW OŚWIETLENIOWYCH, JAKO TECHNIKI WSPOMAGAJĄCEJ PRZY AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIU TEKSTU (Registration of a series of photos, with the imposition of changing lighting conditions, as a supporting technique in automatic text recognition)
G. JĘDRZEJEWSKI, S. GALLA......................8

Streszczenie
W artykule przedstawiono autorskie rozwiązania problemu wykonywania zdjęć niewyraźnych tekstów na opakowaniach i niewielkich produktach. W sytuacji gdy napis posiada niską rozdzielczość (drukarka atramentowa), albo jest wykonany poprzez technikę tłoczenia, wykonanie zwykłego, pojedynczego zdjęcia daje przeważnie niezadowalające wyniki. Dzięki przedstawionym tu rozwiązaniom, znacząco polepszamy materiał wejściowy (fotografie), który jest podstawą, na przykład do analizy przez algorytmy uczenia maszynowego, dedykowanych do rozpoznawania znaków (OCR).
SŁOWA KLUCZOWE:OCR, rozpoznawanie tekstu, uczenie maszynowe, rejestracja obrazu, fotografia przemysłowa, ERP

ABSTRACT
The article presents proprietary solutions to the problem of taking pictures of blurred texts on packaging and small products. In a situation where the inscription has a low resolution (inkjet printer) or is made by embossing, taking a simple, single photo usually gives unsatisfactory results. Thanks to the presented here solutions, we significantly improve the input material (photos), which is the basis, for example for analysis by machine learning algorithms, dedicated to character recognition (OCR).
KEYWORDS:OCR, text recognition, machine learning, image registration, industrial photography, ERP


ANALIZA ZASTOSOWANIA ODWRACALNYCH OGNIW PALIWOWYCH W SYSTEMACH GROMADZENIA ENERGII ODNAWIALNEJ
(Analysis of the use of reversible fuel cells in renewable energy storage systems)
M. MAZIUK, J. DOMARADZKI...............13

Streszczenie
W pracy przedstawiono przegląd i analizę dostępnych technologii ogniw paliwowych oraz przedyskutowano możliwość ich wykorzystania w systemach gromadzenia energii odnawialnej. W części eksperymentalnej przeanalizowano działanie odwracalnego ogniwa typu PEMFC pracującego w demonstracyjnym (mini)systemie fotowoltaicznym. Ogniowo pracując w trybie elektrolizera zapewnia generację nowego paliwa – wodoru. Sprawność przetwarzania energii elektrycznej w wodór wynosiła około 86%, natomiast w trybie generacji energii elektrycznej sprawność była równa około 36%. Na podstawie uzyskanych wyników określono, że sprawność całego procesu gromadzenia i odtwarzania energii elektrycznej wynosi około 30%. W perspektywie dalszego rozwoju technologii ogniw paliwowych oraz metod wytwarzania i przetwarzania zielonej energii otrzymany wynik należy uznać za obiecujący.
SŁOWA KLUCZOWE:energia odnawialna, ogniwo paliwowe, magazyn energii

ABSTRACT
This paper presents an overview and analysis of available fuel cell technologies and discusses the possibility of their use in renewable energy storage systems. In the experimental part, the performance of a reversible PEMFC type cell operating in a demonstration (mini)photovoltaic system is analysed. The cell, operating in electrolyser mode, provides the generation of another type of fuel - hydrogen. The efficiency of converting electricity into hydrogen was about 86%, while in the electricity generation mode the efficiency was about 36%. On the basis of the obtained results, it was determined that the efficiency of the entire process of collecting and reproducing electrical energy is about 30%. In the perspective of further development of fuel cell technology and methods of producing and converting green energy, the result obtained should be regarded as promising.
KEYWORDS:renewable energy, fuel cell, energy storage


INTERNET KWANTOWY
(Quantum Internet)
R. ROMANIUK...............19

Streszczenie
Fundamentalne twierdzenia o niemożliwościach kwantowych są związane łącznie z zasadami zachowania energii w systemie zamkniętym, zakazem Pauliego i twierdzeniem spin-statystyka, zasadą nieoznaczoności Heisenberga, wykluczeniem prędkości superluminalnej, paradoksem informacyjnym czarnej dziury, jej parowaniem i trójparametrowym opisem w postaci tylko masy, ładunku elektrycznego i momentu obrotowego, determinizmem kwantowym i odwracalnością czasu (symetrią CPT), ciągłym wielokanałowym sprzężeniem mikro świata kwantowego z makroświatem termodynamicznym objawiającym się dynamiką wyboru dekoherencji, itp. W tak zdefiniowanym przy pomocy twardych ograniczeń obszarze zadaniem do realizacji jest budowa kwantowego złożonego, technicznego systemu funkcjonalnego. Dostępnym budulcem są kubity, kudity, bramki i układy oraz pamięci kwantowe, itp. Ogólnym zasobem sygnałowym w kwantowych technikach informacyjnych ITK jest nielokalność, możliwość jej opanowania technicznego, oraz jej potencjalna ocena ilościowa i jakościowa, często odnoszona do poziomu LOCC. W szczególności, nie do końca ekwiwalentnymi, zasobami są diskord kwantowy, kontekstualność, kwantowa entropia, a najczęściej splątanie. Narzędziami do budowy systemów ITK są teleportacja kwantowa, tomografia kwantowa, współdzielenie stanów splątanych, sterowanie kubitów fizycznych i logicznych, wirtualizacja kubitów, destylacja splątania, korekcja błędów kwantowych, transfer stanów kwantowych między kubitami stacjonarnymi i lotnymi, itp. Celem jest budowa Internetu kwantowego, docelowo całkowicie kwantowego, a obecnie w wersji NISQ.
SŁOWA KLUCZOWE:Internet kwantowy, sieć kwantowa, zasoby kwantowe, nielokalność kwantowa, splątanie, teleportacja, destylacja i przełączanie splątania

ABSTRACT
Fundamental quantum no-go theorems are related to the principles of conservation of energy in a closed system, the Pauli exclusion principle and the spin-statistics theorem, the Heisenberg uncertainty principle, the exclusion of superluminal velocity, the black hole information paradox, its evaporation and the only three-parameter description with mass, electric charge and angular momentum, quantum determinism and time reversibility (CPT symmetry), continuous multichannel coupling of the quantum micro world with the thermodynamic macro world manifested by the dynamics of decoherence selection rules, etc. The available building blocks are qubits, kudits, gates and circuits, quantum memories, etc. The general signal resource in IQT is nonlocality, the possibility of its harnessing at the technical level, and its potential quantitative and qualitative assessment, often related to the LOCC level. In particular, not entirely equivalent resources are quantum discord, contextuality, quantum entropy, and most often the entanglement. The tools for building IQT are quantum teleportation, quantum tomography, entangled states sharing, control of physical and logical qubits, qubit virtualization, entanglement distillation, correction of quantum errors, transfer of quantum states between stationary and flying qubits, etc. The goal is to build a quantum Internet, ultimately entirely quantum, and currently in the NISQ v ersion.
KEYWORDS:Quantum Internet, quantum network, quantum resources, quantum nonlocality, entanglement, teleportation, entanglement distillation, entanglement swapping


NADPRZEWODNIKOWE DETEKTORY PROMIENIOWANIA
(Superconducting radiation detectors)
J. SOSNOWSKI...............27 Streszczenie
W artykule przedyskutowano coraz bardziej rozwijającą się problematykę detektorów nadprzewodnikowych, stosowanych do rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, w tym nawet pojedynczych fotonów, a także cząstek i zjonizowanych atomów. Przybliżono rodzaje takich bolometrów, zasadę ich działania i ewentualne perspektywy zastosowań w różnych działach elektroniki, a także fizyki jądrowej.
SŁOWA KLUCZOWE:detektory nadprzewodnikowe, pojedyncze fotony, zjonizowane cząstki, zastosowania

ABSTRACT
The article discusses the increasingly developing problem of superconducting detectors used to register electromagnetic radiation, including even single photons, as well as particles and ionized atoms. The types of such bolometers, the principle of their operation and possible application perspectives in various branches of electronics, as well as nuclear physics, are discussed.
KEYWORDS:superconducting detectors, single photon, ionized particles, applications


Krajowa Konferencja Elektroniki
(National Conference on Electronics)
K. DETKA, D. BISEWSKI, K. NIERADKO, K. CHMIELEWSKA...............30

Streszczenie
W artykule przedstawiono relację z jubileuszowej XX. Krajowej Konferencji Elektroniki, która odbyła się w dniach 5 – 9 września 2021 roku w Darłówku Wschodnim. Zaprezentowano zakres tematyczny sesji specjalnych i plakatowych, a także informacje na temat artykułów wyróżnionych w ramach konkursu Młodych Naukowców. Przedstawiono również informację w zakresie wydarzeń towarzyszących Konferencji oraz wybrane dane statystyczne dotyczące jej uczestników.
SŁOWA KLUCZOWE:konferencja, elektronika

ABSTRACT
The paper presents a report on the jubilee of the 20th National Conference on Electronics (NCE) which was held on September 5-9, 2021 in Darłówek Wschodni. The topics of special and poster sessions, as well as information on the articles awarded in the Young Scientists competition, have been presented. Information on the events accompanying the conference and selected statistical data on its participants have been discussed.
KEYWORDS:conference, electronics


CO ZMIENIŁO SIĘ NA DRODZE OD WI-FI 5 DO WI-FI 7 ..........34


PO COVIDZIE ..........35


JUBILEUSZ 70-LECIA URODZIN
PROF. DR HAB. INŻ. RYSZARDA S. ROMANIUKA
..........40