AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 9/2022

IMPONUJĄCY POWRÓT TARGÓW IFA W 2022 R .......2


NOWE SŁUCHAWKI FIRMY JABRA .......3


OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO DLA URZĄDZENIA OSOBISTEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI PRZEBYWANIA PRACOWNIKA (Development of server software for a personal device with regard to the location of a worker)
J. BARGIEL, K. FIJAK......................4

Streszczenie
W artykule przedstawiono opracowaną architekturę oprogramowania serwerowego dla urządzenia osobistego służącego do lokalizacji przebywania pracownika. Przedmiotem badań było stworzone przez firmę urządzenie ISBLE, przeznaczone do sieci sensorowych, które powstało w wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014-2020 o tytule: „Opracowanie nowych typów terminali bezprzewodowych w oparciu o zastosowany innowacyjny mikrochipset wraz z algorytmem transmisji danych dla sieci Smart Mesh jako przykład uniwersalnej sieci sensorowej wykorzystującej różne standardy komunikacji bezprzewodowej”.
SŁOWA KLUCZOWE:Bluetooth Low energy, sieci Mesh, okreslanie lokalizacji w środowisku zamkniętym

ABSTRACT
The paper presents the developed server software architecture for a personal device used to locate the location of the employee. The subject of the research was the ISBLE device created by the company, intended for sensor networks, which was developed as a result of a project under the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship 2014-2020 entitled: “Development of new types of wireless terminals based on the applied innovative microchipset together with a data transmission algorithm for Smart Mesh networks as an example of a universal sensor network using different wireless communication standards”.
KEYWORDS:Bluetooth Low energy, Mesh networks, location determination in closed environments


INTEGRACJA STEROWNIKA LOGO! 8 Z SYSTEMEM KNX
(Logo! 8 controller with Siemens PLC controller integration solution)
Ł. GINALSKI, K. KICZYŃSKI, M. SUPRONIUK...............9

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto opis sposobu integracji systemu inteligentnej instalacji elektrycznej KNX ze przekaźnikiem programowalnym Logo! 8 firmy Siemens wykorzystanego podczas realizacji zadania dyplomowego przez studenta Wydziału Elektroniki oraz pokazano przykład programowania sterownika. W formie graficznej przedstawiono uzyskane funkcjonalności zbudowanego układu integracji. Zaproponowane zostały przykłady zastosowania wykonanej integracji oraz możliwości jej rozbudowy
SŁOWA KLUCZOWE:integracja urządzeń, inteligentna instalacja elektryczna KNX, PLC Logo! 8

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication contains an integration the KNX system with a programmable relay Logo! 8 controller method description made by student of the Electronics Faculty as his graduation work. A controller programming example was also shown. The obtained functionalities of the built integration system are presented in graphic form. Examples of the application of the shown integration and the capabilities of its extension were proposed.
KEYWORDS:devices integration, KNX smart home system, PLC Logo! 8


CARE, TIARA, EUCARD, EUCARD2, ARIES – DWIE DEKADY ROZWOJU BADAWCZEJ INFRASTRUKTURY AKCELERATOROWEJ W EUROPIE
(CARE, TIARA, EuCARD, EuCARD2, ARIES – two decades of particle accelerator infrastructure development in Europe)
R. ROMANIUK...............14

Streszczenie
ARIES, czyli Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, to projekt Integrating Activity poświęcony badaniom, rozwojowi i innowacjom europejskich akceleratorów cząstek oraz związanej z nimi infrastruktury i technologii. Projekt był realizowany od maja 2017 r. do kwietnia 2022 r. i współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Przyszłe akceleratory będą potrzebowały wyższej energii i jasności, aby umożliwić naukowcom dalsze badanie podstawowych elementów budujących wszechświat. Aby osiągnąć ten cel, należy opracować nowe technologie i materiały, aby infrastruktury akceleratorów mogły sprostać wymogom przyszłych badań. Akceleratory i związane z nimi technologie są wykorzystywane w wielu różnych dyscyplinach naukowych i mają szerokie zastosowanie w takich dziedzinach, jak przemysł, opieka zdrowotna, energia, środowisko, bezpieczeństwo i dziedzictwo kulturowe. ARIES połączył innowacyjny program badawczo-rozwojowy z szerszym zaangażowaniem społeczności naukowej, aby zapewnić rozwój nowych technologii i zastosowań praktycznych. ARIES obejmował 41 partnerów ze środowiska akademickiego i przemysłowego z 18 różnych krajów europejskich, w tym CERN. Praca była podzielona na 18 pakietów roboczych (WP), obejmujących szereg działań sieciowych (NA), wspólnych działań badawczych (JRA) i transnarodowych działań dostępowych (TNA). Autor z zespołem badawczym z Politechniki Warszawskiej uczestniczył w latach 2003-2022 w cyklu integracyjnych projektów infrastrukturalnych dotyczących rozwoju techniki akceleratorowej w Europie.
SŁOWA KLUCZOWE:program H2020, projekt ARIES CERN, akceleratory cząsteczkowe, wielka infrastruktura badawcza, systemy elektroniczne, fizyka eksperymentalna

ABSTRACT
ARIES, or Accelerator Research and Innovation for European Science and Society, is an Integrating Activity project dedicated to research, development and innovation of European particle accelerators and related infrastructure and technology. The project ran from May 2017 to April 2022 and was co-funded by the European Commission under the Horizon 2020 program. Future accelerators will need higher energy and luminosity to enable scientists to continue exploring the fundamental building blocks of the universe. To achieve this goal, new technologies and materials must be developed to enable accelerator infrastructures to meet the demands of future research. Accelerators and related technologies are used in many different scientific disciplines and have wide applications in areas such as industry, healthcare, energy, environment, security and cultural heritage. ARIES has combined an innovative research and development program with the wider involvement of the scientific community to ensure the development of new technologies and practical applications. ARIES involved 41 partners from academia and industry from 18 different European countries, including CERN. The work was broken down into 18 work packages (WPs) covering a range of network activities (NA), joint research activities (JRA) and transnational access activities (TNA). Author, together with research team from Warsaw University of Technology, participated during 2003- 2022 in infrastructure integrating projects on particle accelerators development in Europe.
KEYWORDS:H2020 program, ARIES-CERN project, particle accelerators, large research infrastructures, electronic systems, experimental physics


WŁAŚCIWOŚCI MIKROFALOWYCH CYRKULATORÓW Z MATERIAŁAMI FERRIMAGNETYCZNYMI
(Properties of microwave circulators with ferrimagnetic materials)
E. SĘDEK...............22

Streszczenie
W artykule przedstawiono metodę obliczeń szybkiego spadku izolacji cyrkulatora ferrimagnetycznego włączonego do rzeczywistego układu mikrofalowego. Przyjęto założenie bezstratności cyrkulatora, co jest dopuszczalnym przybliżeniem obliczeniowym, gdyż praktycznie wykonywane cyrkulatory charakteryzują się stratami wtrąceniowymi na poziomie 0,3 dB .Przedstawiono zależności obliczeniowe i wykresy pokazujące spadki izolacji cyrkulatora w zależności od różnych parametrów takich jak: WFS obciążenia, WFS-y wrót cyrkulatora oraz WFS źródła sygnału w układzie w którym cyrkulator zastosowano. Opracowana metoda wykazuje dużą przydatność dla projektantów złożonych układów i systemów mikrofalowych zawierających cyrkulatory ferrimagnetyczne.
SŁOWA KLUCZOWE:cyrkulator ferrimagnetyczny, izolacja cyrkulatora, granat mikrofalowy

ABSTRACT
This paper presents a method for calculating the rapid decrease isolation in ferrimagnetic circulator incorporated into a real microwave system. The assumption of a lossless circulator has been made, which is an acceptable computational approximation, since practically made circulators are characterized by insertion losses about 0.3 dB Computational equations and graphs showing the isolation decreases of the circulator depending on various parameters such as the WFS of the load, the WFS of the circulator ports and the WFS of the signal source in the system in which the circulator is used are presented. The developed method shows great use for the designers of complex microwave systems containing ferrimagnetic circulators.
KEYWORDS:ferrimagnetic circulator, circulator isolation, microwave garnet


PROJEKT UKŁADU ZASILANIA I MAGAZYNOWANIA ENERGII DLA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO
(Design of the power supply and storage system for the unmanned aircraft)
S. KWIECIEŃ, A. TYPIAK...............27

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto opis procesu budowy bezzałogowego statku powietrznego, z którym zintegrowano panele fotowoltaiczne firmy Sunpower Maxeon 3 oraz baterie li-ion Panasonic NCR18650 wykorzystane podczas realizacji zadania dyplomowego przez studenta Wydziału Elektroniki oraz szczegółowy opis jego konstruowania. W formie pełnowymiarowego modelu przedstawiono efekty pracy, które widoczne były poprzez ciągły oraz nieprzerwany lot motoszybowca. Realizowany był przy wykorzystaniu energii słonecznej.
SŁOWA KLUCZOWE:motoszybowiec, energia odnawialna, baterie litowo-jonowe, samowystarczalny

ABSTRACT
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. This publication describes the process of building an unmanned aerial vehicle with integrated solar panels from Sunpower Maxeon 3 and Panasonic NCR18650 li-ion batteries used during the completion of the diploma task by a student of the Faculty of Electronics, and a detailed description of its construction. The effects of the work were presented in the form of a full-scale model, which were visible through the continuous and uninterrupted flight of the motor sailplane. It was realized with the use of solar energy.
KEYWORDS:motor sailplane, renewable energy, lithium-ion batteries, self-sufficient


GENERATOR STRUKTUR SYNTAKTYCZNYCH JĘZYKA NORWESKIEGO
(Generator of syntactic structures of the Norwegian language)
Z. HANDZEL, M. GAJER...............32

Streszczenie
Tematyka artykułu dotyczy budowy generatora struktur syntaktycznych współczesnego języka norweskiego. Działanie tego rodzaju systemu oparte jest na gramatykach formalnych wprowadzonych do opisu składni języka przez Noama Chomsky’ego. Zadaniem stworzonego przez autorów narzędzia informatycznego jest przede wszystkim wspomaganie procesu nauki języka norweskiego jako języka obcego, a także ułatwienie pracy lingwistów, językoznawców i tłumaczy zainteresowanych współczesnym językiem norweskim.
SŁOWA KLUCZOWE:lingwistyka komputerowa, struktury syntaktyczne, gramatyki formalne

ABSTRACT
The subject of the article is the construction of a generator of syntactic structures of modern Norwegian. The operation of such a system is based on formal grammars introduced to describe the syntax of the language by Noam Chomsky. The task of the IT tool created by the authors is primarily to support the process of learning Norwegian as a foreign language, as well as to facilitate the work of linguists, and translators interested in modern Norwegian.
KEYWORDS:computational linguistics, syntactic structures, formal grammars


PROJEKT ORAZ BADANIA AUTONOMICZNEGO UKŁADU PRZEZNACZONEGO DO POMIARU GSR
(Design and research of the autonomous system to measuring the GSR)
P. SŁAPCZYŃSKI, T. SONDEJ...............34

Streszczenie
W artykule opisano projekt układu elektronicznego przeznaczonego do badania reakcji GSR (ang. Galvanic Skin Response) z uwzględnieniem trudności związanych z charakterem pomiaru. Omówiono w nim biologiczny mechanizm powstawania reakcji skórno-galwanicznej, budowę zaprojektowanego urządzenia pomiarowego oraz metodykę badań przeprowadzonych w celu sprawdzenia użyteczności urządzenia.
SŁOWA KLUCZOWE:GSR, EDA, reakcja skórno-galwaniczna, aktywność elektrodermalna

ABSTRACT
The article describes the project of GSR measurement system, taking into account all difficulties related to the type of the measurement. It discusses the biological mechanism of the skin-galvanic reaction, the construction of the designed device for measuring this reaction, and the methodology of tests carried out to check the usefulness of the device.
KEYWORDS:GSR (galvanic skin response), EDA (electrodermal activity)


IMPLEMENTACJA STOSU BLUETOOTH LOW ENERGY W MIKROKONTROLERACH
(Implementation of the Bluetooth Low Energy stack in microcontrollers)
J. KOŁTON, T. SONDEJ...............40

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd stosowanych rozwiązań oprogramowania układowego (firmware) obsługującego interfejs Bluetooth Low Energy (BLE) ze wskazaniem ich zalet i wad. Bliżej opisano zestaw narzędzi deweloperskich Nordic nRF SDK przeznaczonych do rozwoju własnej aplikacji wykorzystującej prekompilowany stos BLE SoftDevices.
SŁOWA KLUCZOWE:BLE, Bluetooth, stos BLE, mikrokontroler, MCU

ABSTRACT
The article presents an overview of the used firmware solutions supporting the Bluetooth Low Energy (BLE) interface, indicating their advantages and disadvantages. The Nordic nRF SDK development toolkit for developing your own application using the Nordic SoftDevices precompiled BLE stack is described in more detail.
KEYWORDS:BLE, Bluetooth, BLE stack, microcontroller, MCU


WSPANIAŁY JUBILEUSZ SALONU MSPO! .......46