Wersje Językowe

MENU

ARCHIWUM

CZASOPISMO ELEKTRONIKA JEST PATRONEM MEDIALNYM

INFORMACJE

NASI PARTNERZY

Elektronika nr 1/2023

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 1/2023

HISTORIA LED....2

TLENEK GALU – NOWY MATERIAŁ PÓŁPRZEWODNIKOWY....3

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO....4

FUNDAMENTALS OF THE RADIOLOCATION AND RADIONAVIGATION....6

KOREA POŁUDNIOWA PO RAZ DRUGI Z WYSTAWĄ NARODOWĄ NA MSPO....7

IFA POZOSTAJE W BERLINIE....8

NAJMNIEJSZA REZYSTANCJA KANAŁU....8

INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM ECO-GIS
S. MROZIŃSKI....9

OBRAZOWANIE KWANTOWE
(Quantum Imaging)
R. ROMANIUK......................................15

Streszczenie
Informacyjne techniki kwantowe obejmują obok komputingu kwantowego także obrazowanie kwantowe (OK). Obrazowanie kwantowe jest jednocześnie fragmentem optyki kwantowej. Podobnie do obrazowania klasycznego, obrazowanie kwantowe jest procesem który zawiera warstwę sprzętową, po stronie nadawczej i odbiorczej, i warstwę programistyczną, jak akwizycji obrazu, czyli np. oświetlenia/prześwietlenia lub nie obiektu, identyfikacji scenerii, detekcji odpowiedniego fragmentu sceny, zapisu danych, transmisji danych, przetwarzania. Większość z tych elementów procesu obrazowania może mieć charakter kwantowy. Jeśli scena jest oświetlona to światło może być nieklasyczne kwantowe, sub- -Poissonowskie. Scenę można oświetlać także deterministycznymi pojedynczymi fotonami lub parą fotonów splątanych z zastosowaniem techniki fotonu zwiastowanego. Po stronie odbiorczej w obrazowaniu kwantowym można stosować fotodetektory i kamery jednofotonowe. Kwantowe dwufotonowe obrazowanie koincydencyjne tworzy obraz przez łączenie informacji z dwóch detektorów: wysokorozdzielczej matrycy CCD nie obserwującej obiektu i jednopikselowego detektora obserwującego obiekt. Para splątanych fotonów jest detekowana przez oba detektory jednocześnie. Jeden foton z pary, sygnałowy, pada na obiekt, oddziałuje z nim, i następnie jest rejestrowany przez detektor jednopikselowy. Drugi foton pary, zwiastowany, podąża inną drogą optyczną do detektora CCD. Klasyczna metoda obrazowania koincydencyjnego używa skorelowanych wiązek koherentnych bez wykorzystania splątania fotonów. Korelacyjne obrazowanie kwantowe redukuje SNR. W kwantowym obrazowaniu fluorescencyjnym, a także z zastosowaniem fali materialnej de Broglie np. z atomami He, możliwe jest obejście klasycznego ograniczenia Rayleigha - Abbego rozdzielczości obrazu optycznego tylko do 200 nm. Osiągane rozdzielczości obrazowania kwantowego są na poziomie pojedynczych nm.
SŁOWA KLUCZOWE:obrazowanie kwantowe, informacyjne techniki kwantowe, optyka kwantowa, limit Abbego.

ABSTRACT
Quantum information techniques include, aside from quantum computing, also quantum imaging (QI). Quantum imaging is also a part of quantum optics. Similar to classical imaging, quantum imaging is a process that includes a hardware layer, on the transmitting and receiving side, and programmatic layer like: image acquisition, i.e. lighting/trans illumination of an object, identification of the scenery, detection of the appropriate part of the scene, data recording, data transmission, processing. Most of these elements of the imaging process can be quantum in nature. If the stage is lit, the light may be non-classical quantum, sub-Poissonian. The scene can also be illuminated with deterministic single photons or a pair of entangled photons using the heralded photon technique. On the receiving side, in quantum imaging, photodetectors and single-photon cameras can be used. Quantum two-photon coincidence imaging (ghost imaging) creates an image by combining information from two detectors: a high-resolution CCD not observing the object and one-pixel detector that observes the object. A pair of entangled photons is detected by both detectors simultaneously. One photon from the pair, the signal photon, falls on the object and is then registered by a one-pixel detector. The second photon of the pair, heralded, follows a different optical path to the CCD detector. The classical method of coincidence imaging uses correlated coherent beams without the use of photon entanglement. Correlational quantum imaging reduces the SNR. In quantum fluorescence imaging, as well as using de Broglie material waves with Helium atoms, it is possible to circumvent the classic Rayleigh - Abbe limitation of the optical image resolution to 200 nm. The obtainable resolutions of quantum imaging reach the level of single nm
KEYWORDS:quantum imaging, information quantum technologies, quantum optics, Abbe resolution limit


PRZEMYSŁOWE AKCELERATORY ELEKTRONÓW I ICH ZASTOSOWANIA W TECHNOLOGIACH RADIACYJNYCH ASPEKTY NIEZAWODNOŚCIOWE I EKONOMICZNE
(Industrial electron eccelerators and their applications in radiation technology reliability and economic aspects)
S. BUŁKA, Z. ZIMEK...............25

Streszczenie
Niezawodność czyli prawdopodobieństwo, że akcelerator może pełnić swoje funkcje w określonym czasie w wyznaczonych warunkach, oraz dostępność czyli czas, w którym akcelerator wypełnia swoje zadania to parametry, które w zastosowaniach przemysłowych nabierają podstawowego znaczenia. Wyroby modyfikowane radiacyjnie muszą spełniać wszystkie kryteria przydatności zgodnie z oczekiwaniami rynku, a jednocześnie technologie radiacyjne muszą wykazać się lepszymi wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi w porównaniu do konwencjonalnych technologii aktualnie istniejących. Stąd konieczność optymalizacji decyzji inwestycyjnych głównie z uwagi na wysokość kosztów związanych z zakupem akceleratora i jego eksploatacją. Konieczne jest prowadzenie nieustannych wysiłków dla zwiększenia zrozumienia przydatności technologii radiacyjnych, co może być ważnym czynnikiem wzrostu tego przemysłu. W obecnych warunkach współpraca z przemysłem staje się niezbędnym warunkiem inicjowania i rozwijania badań aplikacyjnych niezbędnych przy opracowaniu nowych technologii radiacyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE:akceleratory elektronów, awaryjność, analiza niezawodnościowa, czynniki ekonomiczne

ABSTRACT
Reliability that is the probability, that the accelerator can function in the definite time in appointed conditions. Accessibility is the time, in which the accelerator functions properly. Both parameters arę becoming important for industrial facilities exploitation. Products modified by radiation have to fulfill all criteria of usefulness according to market expectations. Radiation technologies have to simultaneously be characterized by better technical and economic ratings in comparison with conventional technologies. Hence the necessity of the optimization of investment decisions related to costs connected with the accelerator purchase and exploitation. The efforts arę necessary for enlargement of the understanding of the radiation processing usefulness what can be the important factor of this industry growth in future. The co-operation with the industry becomes the indispensable condition of initiating and unrolling applied study related to new radiation technologies development.
KEYWORDS:electron accelerators, failure rate, reliability analysis, economic factors


ZASTOSOWANIE TRANZYSTORÓW GaN W PRZEKSZTAŁTNIKACH DC/DC
(Application of GaN transistors in DC / DC converters)
P. PAZIEWSKI, M. SUPRONIUK, B. PERKA, K. PIWOWARSKI, W. KACZMAREK...............29

Streszczenie
W artykule opisano możliwości zastosowania tranzystorów wykonanych z azotku galu GaN do układów energoelektronicznych przekształtników energii elektrycznej DC/DC. Użycie tranzystorów w technologii GaN pozwala na uzyskanie wyższych częstotliwości łączeń i sprawności w porównaniu z układami opartymi na tranzystorach SiC. Zaprezentowany został układ przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie. Przedstawiono tematykę doboru dławika oraz materiały wykorzystywane na rdzenie dławików w przekształtnikach mocy. Zaprezentowane zostały przykładowe obecnie dostępne tranzystory w technologii GaN do zastosowań w energoelektronice. Autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych zaprojektowanego układu przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie w technologii GaN.
SŁOWA KLUCZOWE:energoelektronika, przekształtniki DC/ DC, przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie, tranzystory GaN

ABSTRACT
The article describes the possibilities of using gallium nitride GaN transistors in power electronic DC / DC converters. The use of GaN transistors allows higher switching frequencies and efficiency compared to systems based on SiC transistors. The DC / DC boost converter was presented. The topic of choke selection and materials used for choke cores in power converters are presented. Examples of currently available GaN transistors for power electronics applications have been presented. The authors presented the results of simulation tests of the designed DC / DC boost converter in GaN technology.
KEYWORDS:power electronics, DC/DC converter, boost converter, GaN transistors


ELEKTRONIKA W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ – REZYSTORY WYSOKONAPIĘCIOWE.
(High voltage electronics – high voltage resistors)
B. PERKA...............34

Streszczenie
Rezystory wysokonapięciowe to elementy, które wymagają specjalnych wymogów konstrukcyjnych, zwłaszcza w zakresie odporności napięciowej oraz charakteryzują się dużą mocą obciążenia. Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych powoduje rozwój badań w tym zakresie, które są intensywnie wspomagane przez producentów elektronicznych wysokonapięciowych elementów pasywnych.
SŁOWA KLUCZOWE:wysokie napięcie, rezystor wysokonapięciowy, rezystancja

ABSTRACT
High-voltage resistors are elements that require special design requirements, especially in terms of voltage resistance and are characterized by high load power. The search for new design and material solutions results in the development of research in this area, which is intensively supported by manufacturers of electronic high-voltage passive components.
KEYWORDS:high voltage, high voltage resistor, resistance