AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 5/2023

ŁADOWARKI DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH.................2

NADAJNIK RADAROWY 120 GHZ – RFETRX_120_067.................4

GDZIE LEŻĄ GRANICE MOŻLIWOŚCI WZROSTU UDZIAŁU FOTOWOLTAIKI W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ?
(Where are the limits to the growth potential of photovoltaics in electricity generation? )
Z. HANDZEL, M. GAJER . . . . . . . . . . .5

Streszczenie
W nadchodzących latach przewidywany jest dalszy dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Przewiduje się, że już za kilka lat moc ta może przekroczyć wartość 30 GW. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że dalszy jej wzrost jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym i że przynieść to może same tylko korzyści. Autorzy artykułu zwracają uwagę na problemy, które pojawią się nieuchronnie wraz z dalszym zwiększaniem mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Co więcej, postulują istnienie krytycznej wartości całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, której przekroczenie nie jest już ekonomicznie uzasadnione
SŁOWA KLUCZOWE: system elektroenergetyczny, odnawialne źródła energii, fotowoltaika

ABSTRACT
In the coming years, further dynamic growth in installed pho- tovoltaic capacity is expected. It is expected that in just a few years this capacity could exceed 30 GW. The general opinion is that further growth is a most welcome development and that this can only bring benefits. The authors of the article point out the problems that will inevitably arise with further incre- ases in installed PV capacity. Furthermore, they postulate the existence of a critical value for the total installed capacity of photovoltaics, beyond which it is no longer economically viable
KEYWORDS: electricity system, renewable energy sources, photovoltaics

BIOFOTONIKA KLASYCZNA I KWANTOWA CZĘŚĆ 3 – TECHNIKI LABORATORYJNE, SPEKTROSKOPIA I OBRAZOWANIE
(Classical and Quantum Biophotonics – substances, phenomena, instruments
Part 3 – laboratory assays, spectroscopy and imaging)
R. ROMANIUK . . . . . . . . . . .8

Streszczenie
Cykl artykułów na temat Biofotoniki porusza kolejno takie zagadnienia jak: – podstawowa terminologia biofotoniczna używana w publikacjach naukowych biomedycznych i technicznych, – zjawiska i procesy biofotoniczne, – materiały, substancje i obiekty biofotoniczne, – biofotoniczna aparatura pomiarowa, metody badawcze i procedury laboratoryjne, – zasady bioobrazowania i koherencyjna tomografia optyczna, – biofotoniczne technologie kwantowe, – techniki biospektroskopowe, – biomikroskopia fluorescencyjna, fotoakustyczna i nadrozdzielcza, – optogenetyka, – terapia fotodynamiczna i techniki teranostyczne, – energetyka biofotoniczna. Głównym przedmiotem niniejszej części są wybrane techniki laboratoryjne oraz przegląd różnych funkcjonalnych i najbardziej efektywnych odmian specjalizowanych technik biospektroskopowych. Każda z części cyklu zawiera na końcu rozdział przedstawiający kilka przykładów bieżących prac badawczych w obszarze biofotoniki lub nowych zastosowanych metod przed- klinicznych i/lub klinicznych. Cykl artykułów jest streszczeniem wykładu na temat biofotoniki kwantowej prowadzonego przez autora na WEiTI PW dla doktorantów. Wykład dotyczy szczególnie nurtu kwantowego w biofotonice.
SŁOWA KLUCZOWE: biofotonika, fotobiologia, optyka biologicz- na, biofizyka, biochemia, bioelektronika, biomechatronika, fotobionika, optogenetyka, terapia fotodynamiczna, nanomedycyna

ABSTRACT
The series of articles on Biophotonics addresses such issues as: – basic biophotonic terminology used in scientific, biomedical and technical publications, – biophotonic phenomena and processes, – biophotonic materials, substances and objects, – biophotonic measuring equipment, research methods and laboratory procedures, – principles of bioimaging and optical coherence tomography, – biophotonic quantum technologies, – biospectroscopic techniques, – fluorescence, photoacoustic and superresolution biomicroscopy, – optogenetics, – photodynamic therapy and theranostics, – biophotonic energetics. The main subject of this part are selected laboratory techniques and an overview of various functional and effective varieties of specialized biospectroscopic techniques. Each part of the cycle includes a chapter at the end presenting some examples of current research in the field of biophotonics or new applied pre-clinical and/or clinical methods. The series of articles is a summary of the lecture on quantum biophotonics conducted by the author at the WEiTI PW for PhD students. The lecture emphasises the quantum topical track in biophotonics.
KEYWORDS: biophotonics, photobiology, biological optics, biophysics, biochemistry, bioelectronics, biomechatronics, photomimetics, optogenetics, photodynamic therapy, nanomedicine

METODY ODBIORU I CYFROWEJ REJESTRACJI ORAZ CHARAKTERYZACJI WIBROAKUSTYCZNYCH SYGNAŁÓW KASZLU
(Methods of detection, digital recording and characterization of vibroacoustic cough signals)
D. SZUBERLA, T. PAŁKO, W. ŁUKASIK, E. M. GRABCZAK, K. J. PAŁKO . . . . . . . . . . .21

Streszczenie
Kaszel jest często spotykanym objawem różnego rodzaju stanów chorobowych zarówno pochodzenia infekcyjnego (przeziębienie, grypa itp.) jak również w chorobach przewlekłych (gruźlica, koklusz, rozedma płuc, nowotwory płuc i in.). Obecnie mimo prowadzonych od wielu lat prac badawczo-konstrukcyjnych w wielu ośrodkach medycznych i inżynieryjno-technicznych na świecie, brak jest skutecznych, zadowalających lekarzy, urządzeń do monitorowania kaszlu. Celem niniejszej pracy jest modyfikacja dwóch przenośnych układów do cyfrowej rejestracji wibroakustycznych sygnałów kaszlu opracowanych na Politechnice Warszawskiej w ramach dyplomowych prac inżynierskich lub magisterskich prowadzonych przez dwóch współautorów niniejszego artykułu (TP, WŁ), przeznaczonych zarówno dla potrzeb eksperymentalno-doświadczalnych, jak i klinicznych. Jeden z układów jest przystosowany do współpracy z mikroczujnikiem akcelerometrycznym, a drugi z mikrofonem do rejestracji dźwięku. Innym ważnym celem tej pracy jest cyfrowa analiza i charakteryzacja parametryczna tych sygnałów, która została przeprowadzona przy użyciu programu Microsoft Visual Basic. Pięć eksperymentalno-klinicznych badań zostało przeprowadzonych na wybranych ochotnikach w Klinice Chorób Wewnętrznych Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Każda z rejestracji trwała ok. 40 minut. Do charakteryzacji tych sygnałów wybrano następujące parametry: intensywność (amplituda) i częstość incydentów kaszlu, czas ich trwania, przesunięcie czasowe sygnału z mikrofonu względem sygnału z akcelerometru, widmowa gęstość mocy sygnałów, a także całkowita liczba napadów kaszlu. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalno-doświadczalnych potwierdziły prawidłowe działanie badanych układów i dobrą jakość rejestrowanych sygnałów wibroakustycznych nadających się do dalszego numerycznego ich przetwarzania i analizy oraz obiektywnej charakteryzacji.
SŁOWA KLUCZOWE: czujnik akcelerometryczny, mikrofon, pulmonologia, rejestracja kaszlu, analizatory kaszlu

ABSTRACT
Cough is a common symptom of various conditions both of infectious origin (cold, flu, etc.) and in chronic diseases (tuberculosis, whooping cough, emphysema, lung cancer, etc.). At present, despite the research and design work carried out for many years in many medical and engineering centres, there is a lack of effective and satisfactory cough monitoring devices for physicians. The purpose of this paper is to modify two portable systems for digital and recording of vibroacoustic cough signals developed at the Warsaw University of Technology as part of graduate engineering or master’s theses promoted by the two co-authors of this article (TP, WŁ) and intended for both experimental and clinical use. One of the circuits is designed to work with an accelerometric microsensor for vibration, and the other with a microphone for sound recording. Another important objective of this work is the digital analysis and parametric characterization of these signals, which were carried out using Microsoft Visual Basic. Five experimental-clinical studies were carried out on selected volunteers at the Department of Internal Medicine, Pulmonology and Allergology at Warsaw Medical University. Each recording lasted approximately 40 minutes. The following parameters were selected for characterization of these signals: intensity (amplitude) and frequency of coughing incidents, their duration, time shift of the microphone signal relative to the accelerometer signal, power spectral density of the signals, as well as the total number of coughing incidents. The obtained results of the experimental studies confirmed the correctness of the tested systems and the good quality of the recorded vibroacoustic signals suitable for further numerical processing and analysis and objective characterization.
KEYWORDS: accelerometric sensor, microphone, pulmonology, cough signal recording, cough analyzers

TECHNIKI CYFROWE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
A.M. WILK. . . . . . . . . . .26

Ś.P. PROFESOR DR INŻ. HENRYK TUNIA - TRZYKROTNY DOKTOR HONORIS CAUSA .................40