AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 6/2023

DEFENCE24 DAY.................2

ERICSSON DOSTAWCĄ RAN I CORE DLA SIECI LTE450 PGE.................3

EMO WORLD TOUR.................4

SYMULATOR RADIOSTACJI RRC 9210 F@STNET JAKO NARZĘDZIE SZKOLENIOWE
(Computer based training for RRC 9210 tactical radio)
K. BEDNARZ, J. WOJTUŃ . . . . . . . . . . .5

Streszczenie
Artykuł przedstawia przykładową implementację symulatora radiostacji RRC-9210 z użyciem wysokopoziomowego języka programowania Java oraz środowiska programistycznego NetBeans. Jego celem jest danie sposobności szkolenia operatorów danej radiostacji, w przypadku braku możliwości pracy na rzeczywistym sprzęcie. Rozwiązanie takie może okazać się pomocne podczas nauczania zdalnego, co również zostanie omówione w artykule.
SŁOWA KLUCZOWE: symulator, aplikacja desktopowa, F@stnet, szkolenie

ABSTRACT
The article presents an example implementation of the RRC- 9210 radio simulator using the high-level Java programming language and the NetBeans development environment. Its purpose is to enable the operators’ training of a given radio, in the event of the inability to work on real equipment. Such a solution can be helpful during distance learning, which will also be discussed in the article.
KEYWORDS: imulator, desktop application, F@stnet, training

BIOFOTONIKA KLASYCZNA I KWANTOWA
CZĘŚĆ 4 – TECHNIKI LABORATORYJNE, OŚWIETLENIE I OBRAZOWANIE MIKROSKOPOWE

(Classical and Quantum Biophotonics – substances, phenomena, instruments
Part 4 – laboratory assays, lighting and microscopic imaging)
R. ROMANIUK . . . . . . . . . . .10

Streszczenie
Biofotonika jest dziedziną na pograniczu biologii i fotoniki. Jest obszarem badawczym i aplikacyjnym obejmującym zjawiska i procesy, substancje, obiekty w skali rozmiarowej od nanometrów do makro, jak wirusy, molekuły, organella, komórki, bakterie, membrany, tkanki, małe i większe organizmy, w aspekcie ich właściwości fotonicznych. Biofotonika obejmuje oprzyrządowanie laboratoryjne badawcze i standaryzowane kliniczne i ogólnego zastosowania. Aktywnym kierunkiem rozwoju biofotoniki jest jej gałąź kwantowa, gdzie badane są procesy zachodzące na ogół w nanoskali. Zainteresowanie tymi nanoprocesami, albo zawierającymi zjawisko fotoniczne, albo badane metodami fotonicznymi, bierze się z faktu że stanowią one często fundament procesów zachodzących i odzwierciedlanych potem w makroskali całego obiektu biologicznego. Cykl artykułów na temat biofotoniki jest skrótem wykładu prowadzonego przez autora na WEiTI Politechniki Warszawskiej dla doktorantów. Kolejna część cyklu dotyczy ogólnie bogatej problematyki obrazowania klasycznego i wysoko rozdzielczego. Poprzednie części dotyczyły obszarów badawczych i korelacji biofotoniki z pokrewnymi dyscyplinami, procesów biofotonicznych, foto-biosubstancji, obiektów, spektroskopii, biofotonicznych technik laboratoryjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: biofizyka, biofotonika, biochemia, nanomedycyna, oświetlenie, biomedyczne obrazowanie super-rozdzielcze, mikroskopia super-rozdzielcza, obrazowanie kwantowe, optyka jednofotonowa

ABSTRACT
Biophotonics is a field on the border of biology and photonics. It is a research and application area covering phenomena and processes, substances, objects in the size scale from nanometers to macro, such as viruses, molecules, organelles, cells, bacteria, membranes, tissues, small and larger organisms, in terms of their photonic properties. Biophotonics includes research and standardized clinical and general-purpose laboratory instrumentation. An active direction in the development of biophotonics is its quantum branch, where processes that usually occur at the nanoscale are studied. The interest in these nanoprocesses, either containing a photonic phenomenon or studied with photonic methods, stems from the fact that they often constitute the foundation of processes that occur and are later reflected in the macroscale of the entire biological object. The series of articles on biophotonics is an abbreviation of a lecture given by the author at the Faculty of Economics and Information Technology of the Warsaw University of Technology for PhD students. The next part of the series deals with the general issues of super-resolution imaging. The previous parts concerned research areas and correlations of biophotonics with related disciplines, biophotonic processes, photo-biosubstances, objects, spectroscopy, biophotonic laboratory techniques.
KEYWORDS: biophysics, biophotonics, biochemistry, nanomedicine, lighting, biomedical superresolution imaging, superresolution microscopy, quantum imaging, single photon optics

PRZEMYSŁOWE AKCELERATORY ELEKTRONÓW I ICH ZASTOSOWANIA W TECHNOLOGIACH RADIACYJNYCH.
RADIACYJNIE INDUKOWANE PROCESY CHEMICZNE. SIECIOWANIE POLIMERÓW X

(Industrial electron accelerators and their applications in radiation technologies.
Radiation induced chemical processes. Polimer crosslinking )
S. BUŁKA. . . . . . . . . . .26

Streszczenie
Niniejszy opis dotyczy podstaw oraz prezentacji technologii, które mogą być wdrożone przy użyciu promieniowania jonizującego, zastosowań w energetyce, przetwórstwie polimerów i kompozytów, radiacyjnym sieciowaniu kabli, przewodów, powłok i pokryć powierzchniowych, produkcję komponentów dla energetyki i przemysłu takich jak: rury, taśmy termokurczliwe, wytwarzanie komponentów dla innych sektorów gospodarki (opony, części do samochodów elektrycznych, statków, części do samolotów i pojazdów szynowych.
SŁOWA KLUCZOWE: polimery, proces chemiczny, technologia radiacyjna, akcelerator

ABSTRACT
This overview concerns the basics and presentation of tech- nologies that can be implemented using ionizing radiation, applications in the power industry, processing of polymers and composites, radiation cross-linking of cables, wires, surface coatings and coatings, production of components for the power industry and industry, such as: pipes, heat shrinkable tapes, production of components for other sectors of the economy (tyres, parts for electric cars, ships, parts for airplanes and rail vehicles.
KEYWORDS: polymers, chemical process, radiation technology, accelerator

DWUPUNKTOWE METODY IDENTYFIKACJI MODELI FOLPD UŻYWANYCH DO APROKSYMACJI DYNAMIKI UKŁADÓW WIELOINERCYJNYCH
(Two-point methods of FOLPD models identification used for approximation of the multi-inertial systems dynamics)
J. BYRSKI. . . . . . . . . . .32

Streszczenie
W artykule zostaną przedstawione nowe proste wzory szybkiego wyznaczania stałej czasowej T i opóźnienia czasowego τ modelu FOLPD (First Order Lag Plus Delay). Takie modele są bardzo przydatne do szybkiej oceny dynamiki wieloinercyjnych systemów wysokiego rzędu. Rozpatrzone zostaną dwa przypadki. W pierwszym, zidentyfikowany model FOLPD powinien aproksymować dynamikę dowolnego nieznanego układu wieloinercyjnego. W drugim przypadku zostaną zidentyfikowane parametry takiego modelu FOLPD, który będzie dobrze przybliżał układ inercyjny drugiego rzędu o znanych stałych czasowych T1, T2. W obu przypadkach identyfikacja modelu FOLPD będzie wynikać z najlepszego dwupunktowego dopasowania odpowiedzi skokowych jakiegoś systemu i modelu FOLPD. W pierwszym przypadku przedstawione zostaną dwie tabele dla znanych jak i dla nowych formuł identyfikacyjnych na T i τ. W drugim przypadku zostaną podane gotowe wzory analityczne na T i τ w funkcji znanych stałych czasowych T1 i T2, bez konieczności aktywnych eksperymentów.
SŁOWA KLUCZOWE: dwupunktowa identyfikacja, modele pierwszego rzędu z opóźnieniem, FOLPD, aktywna identyfikacja, upraszczanie modeli

ABSTRACT
In the paper the new simple formulas for the fast determination of the time constant T and the time delay τ of the First Order Lag Plus Delay (FOLPD) model will be presented. Such models are very useful for quick evaluation of the high-order multi-inertial systems dynamics. Two cases will be considered. In the first, the identified FOLPD model should approximate the dynamics of an unknown multi-inertial system. In the second case, the parameters of FOLPD model will be identified, which will well approximate the second-order inertial system with known time constants T1, T2 In both cases, the identification of the FOLPD model will result from the best two-point fit of the step responses of some system and the FOLPD model. In the first case, two tables will be present- ed for known and for new identification formulas for T and τ In the second case, ready-made analytical formulas for T and τ as a function of the known time constants T1 and T2 will be given, which will eliminate the need of performing active experiments.
KEYWORDS: Two-point identification, first-order models with delay, FOLPD, active identification, model simplification