AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 11/2023

9. EDYCJA TARGÓW EVERTIQ EXPO . . . . . . . . 2

UKŁAD CZASOWY 555 Z CEWKĄ INDUKCYJNĄ . . . . . . . . 3

METODY MASKOWANIA PASYWNEGO OBIEKTÓW NAZIEMNYCH I POWIETRZNYCH
(Methods of passive masking of ground and air objects)
J. MATUSZEWSKI, M. ŁABOWSKI . . . . . . . . 4

Streszczenie
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zakłóceń pasywnych stosowanych w maskowaniu obiektów naziemnych i platform powietrznych. Opisano podstawowe parametry iwłaściwości reflektorów rogowych, soczewki Luneburga i dipoli. Przedstawiono podstawowe zależności matematyczne wykorzystywane do obliczeń ich maksymalnej skutecznej odbicia. Wyniki obliczeń przedstawiono w odpowiednich tabelach. Skuteczna realizacja pasywnych zakłóceń radiolokacyjnych w systemach walki radioelektronicznej zależy od dokładnej znajomości częstotliwości pracy zakłócanych radarów oraz zastosowanej metody maskowania.
SŁOWA KLUCZOWE: walka elektroniczna, zakłócenia pasywne, reflektory rogowe, dipole i flary

ABSTRACT
The article presents a brief description of passive interference used to mask ground objects and air platforms. The basic parameters and properties of horn reflectors, Luneburg lenses and dipoles are described. The basic mathematical relationships used to calculate their maximum effective reflection are presented. The calculation results are presented in the appropriate tables. Effective implementation of passive radar interference in electronic warfare systems depends on accurate knowledge of the operating frequency of the interfered radars and the masking
KEYWORDS: electronic warfare, self-protection, chaffs and flares

BIOFOTONIKA KLASYCZNA I KWANTOWA
CZĘŚĆ 8 – TECHNIKI LABORATORYJNE, OBRAZOWANIE I MIKROSKOPIA WIELOFOTONOWA I NIELINIOWA
(Classical and Quantum Biophotonics Part 8 – laboratory assays, thermoacoustic, photoacoustic, photothermal imaging)
R.ROMANIUK . . . . . . . 10

Streszczenie
Biofotonika jest dziedziną na pograniczu biologii i fotoniki. Jest obszarem badawczym i aplikacyjnym obejmującym zjawiska i procesy, substancje, obiekty w skali rozmiarowej od nanometrów do makro, jak wirusy, molekuły, organella, komórki, bakterie, membrany, tkanki, małe i większe organizmy, w aspekcie ich właściwości fotonicznych. Biofotonika obejmuje oprzyrządowanie laboratoryjne badawcze i standaryzowane kliniczne i ogólnego zastosowania. Aktywnym kierunkiem rozwoju biofotoniki jest jej gałąź kwantowa, gdzie badane są procesy zachodzące w nanoskali. Zainteresowanie tymi nanoprocesami, albo zawierającymi zjawisko fotoniczne, albo badane metodami fotonicznymi, bierze się z faktu że stanowią one często fundament procesów zachodzących i odzwierciedlanych potem w makroskali całego obiektu biologicznego. Cykl artykułów na temat biofotoniki jest skrótem wykładu prowadzonego przez autora na WEiTI Politechniki Warszawskiej dla doktorantów. Kolejna część cyklu dotyczy obrazowania nieliniowego wielofotonowego, bliskiego pola i SPM. Poprzednie części dotyczyły obszarów badawczych i korelacji biofotoniki z pokrewnymi dyscyplinami, procesów biofotonicznych, foto-biosubstancji, obiektów, spektroskopii, biofotonicznych technik laboratoryjnych, w tym mikroskopii i spektroskopii ultra-rozdzielczej.
SŁOWA KLUCZOWE: biofizyka, biofotonika, biochemia, nanomedycyna, biologia kwantowa, obrazowanie fotoakustyczne, biomikroskopia SPM/AFM, mikroskopia pola bliskiego

ABSTRACT
Biophotonics is a field on the border of biology and photonics. It is a research and application area covering phenomena and processes, substances, objects in the size scale from nanometers to macro, such as viruses, molecules, organelles, cells, bacteria, membranes, tissues, small and larger organisms, in terms of their photonic properties. Biophotonics includes research and standardized clinical and general-purpose laboratory instrumentation. An active direction in the development of biophotonics is its quantum branch, where processes that occur at the nanoscale are studied. The interest in these nanoprocesses, either containing a photonic phenomenon or studied with photonic methods, stems from the fact that they often constitute the foundation of processes that occur and are later reflected in the macroscale of the entire biological object. The series of articles on biophotonics is an abbreviation of a lecture delivered by the author at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology for PhD students. This part of the series deals with the issues of nonlinear, multiphoton, near field and SPM bio-imaging. The previous parts concerned research areas and correlations of biophotonics with related disciplines, biophotonic processes, photo-biosubstances, objects, spectroscopy, biophotonic laboratory assays and techniques.
KEYWORDS: biophysics, biophotonics, biochemistry, nanomedicine, quantum biology, photoacoustic imaging, SPM/AFM biomicroscopy, near field microscopy

KONCEPCJA SYSTEMU DO INTEGRACJI DANYCH Z INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW
(Conception of the system for data integration from smart sensors)
D. TEPEREK, B. WAWRZYNIUK. . . . . . . . 19

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję systemu do integracji da- nych z inteligentnych czujników. Integracja danych za pomocą proponowanego rozwiązania będzie przeprowadzana głównie na inteligentnych pomiarach energii elektrycznej. Aby platforma mogła działać poprawnie w pierwszej kolejności należy przede wszystkim opracować wyspecjalizowane algorytmy uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji mogące pracować w tym systemie. Proponowane rozwiązanie pozwoli na dołączenie do systemu automatyki urządzeń o różnych protokołach komunikacyjnych zwiększając tym samym możliwości danego systemu zarządzania.
SŁOWA KLUCZOWE: układy programowalne, integracja danych, energetyka, zarządzanie energią, inteligentne sieci

ABSTRACT
This article presents the concept of a system for integrating data from smart sensors. Data integration by means of the proposed solution will be carried out mainly on smart electricity measurements. In order for the platform to work properly first of all, it is necessary to develop specialized machine learning or artificial intelligence algorithms that can work in this system. The proposed solution will allow devices with different communication protocols to be attached to the automation system, thus increasing the capabilities of a given management system.
KEYWORDS: programmable systems, data integration, energetic, energy management, smart grid

MOBILNA IDENTYFIKACJA OSÓB NA PODSTAWIE OBRAZU TWARZY
(Mobile face image identification )
B. CHECHŁACZ, M. WIŚNIOS. . . . . . . . 24

Streszczenie
W artykule zaprezentowano efekty działania metody identyfikacji osób bazującą na obrazie twarzy zaimplementowanej na platformach mobilnych. Zaprojektowano skrypt w języku Python, który następnie zoptymalizowano do użytku z urządzeniami mobilnymi o ograniczonej mocy obliczeniowej. Następnie przedstawiono proces tworzenia autorskiej bazy uczącej i testowej wykorzystywanej do wytrenowania oraz zbadania jakości działania opracowanego algorytmu. W ramach podsumowania zestawiono uzyskane wyniki oraz opisano możliwości rozwojowe opracowanego stanowiska projektowego.
SŁOWA KLUCZOWE: Mobilna identyfikacja osób, Biometryczne bazy twarzy, Multiplatformowość, Raspberry, Python

ABSTRACT
The publication describes image processing algorithms and the influence of neural networks on their development. As part of the thesis, an in-house method for identifying people based on facial images was developed. A Python script was designed, which was then optimised for use with mobile devices with limited computing power. The process of creating the author’s learning and test base used to train and test the performance of the developed algorithm is then presented. As a conclusion, the results obtained are summarised and the development possibilities of the design bench are described. (Mobile face image identification)
KEYWORDS: Mobile person identification, Biometric face database, Multiplatform, Raspberry, Python

PROSTYM JĘZYKIEM O PROCESIE INWESTYCYJNYM
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE! . . . . . . . 29