AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 3/2024

PROTOTYP MOBILNEGO WIELOCZUJNIKOWEGO SYSTEMU OBSERWACYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZABEZPIECZENIA STREFY NADGRANICZNE. . . . . . . . . . 2

IM WIĘCEJ STACJI BAZOWYCH TYM WIĘKSZE PEM? KOLEJNY MIT OBALONY. . . . . . . . . . 4

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH – REFLEKSJE PO JUBILEUSZU 65-LECIA IZBY RZECZOZNAWCÓW I 105-LECIA SEP
(Association of Polish Electrical Engineers – Reflections on 65th Anniversary of its Chamber of Licensed Experts and 105th Anniversary of SEP)
R. ROMANIUK, A. SKORUPSKI, M. ZASTAWNY . . . . . . . 6

Streszczenie
Z okazji jubileuszu IRSEP zorganizowano w dniu 12 marca br. konferencję naukowo-techniczną, głównie patrzącą w przyszłość i rozwój Izby i Stowarzyszenia, ale także przypominającą nieco barwnej historii. Konferencję rozpoczęto uroczystą sesją jubileuszową z udziałem władz SEP. W lutym 2024 roku minęło 65 lat od utworzenia Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich IRSEP. W tym okresie czasu zarówno samo Stowarzyszenie, jak i jego Izba Rzeczoznawców ulegało znacznym przemianom. Szczególnie istotne zmiany w warunkach uprawiania rzeczoznawstwa stowarzyszeniowego zachodziły w ostatnich latach, wraz z dynamicznymi przemianami gospodarczymi i politycznymi w kraju. Rzeczoznawstwo silnie bazuje na warunkach gospodarczych, oraz sposobach rozszerzania i dostępności kompetencji naukowo-technicznych i przemysłowych w społeczeństwie. Kiedyś te najwyższe kompetencje były dość ściśle ograniczone do dobrze zorganizowanych środowisk zawodowych związanych np. ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi takimi jak: SEP, SIMP, PZiTB i innymi oraz ciałami federacyjnymi, jak FSNT-NOT, itp. Kompetencje były także generowane w najlepszych centrach przemysłowych, często związanych z politechnicznymi ośrodkami akademickimi. Dzisiaj jest i nieco podobnie, ale także zupełnie inaczej. Rola rzeczoznawstwa i jego odniesienia do stowarzyszeń, w tym SEP, ulega znacznym przemianom. SEP, łącznie z Izbą Rzeczoznawców, musi stawić czoła tym wyzwaniom.
SŁOWA KLUCZOWE: SEP, IRSEP, CORSEP, Izba Rzeczoznawców, rzeczoznawca, rzeczoznawstwo, ekspertyzy

ABSTRACT
A scientific and technical conference was organized on the occasion of IRSEP anniversary on March 12 this year. The conference was mainly looking into the future and the development of the Chamber and the Association, but also recalling a bit of colourful history. The conference began with a ceremonial anniversary session with the participation of the SEP authorities. At the beginning of the year 2024, 65 years will have passed since the establishment of the Chamber of Experts/Appraisers of the Association of Polish Electricians IRSEP. During this period, both the Association itself and its Chamber of Experts underwent significant changes. Particularly significant changes in the conditions for practicing association appraisal have occurred in recent years, along with dynamic economic and political changes in the country. Expertise/appraisal is strongly based on economic conditions and the ways in which scientific, technical and industrial competences are expanded and available in the society. In the past, these highest competencies were quite strictly limited to well-organized professional communities related to, for example, scientific and technical associations such as SEP, SIMP, PZiTB and others, and federal bodies such as FSNT- NOT, etc. Competencies were also generated in the best industrial centres, often associated with academic polytechnic centres. Today, it is somewhat similar, but also completely different. The role of appraisal/expertises and its relation to associations, including SEP, is undergoing significant changes. SEP and The Chamber of Experts must face these challenges.
KEYWORDS: SEP, IRSEP, CORSEP, Chamber of Experts, appraiser, experts and appraisers in electrical engineering, expertise, Asso- ciation of Polish Electrical Engineers

ZBADANIE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNYCH ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ACTI9 ACTIVE
(Investigating the possibilities of modern protection for an electrical installation connected to the existing Acti9 Active system)
K. SZELĄG, M. SUPRONIUK, P. PAZIEWSKI, B. PERKA, K. PIWOWARSKI, P. PREIBISCH . . . . . . . 20

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową studenta Wojskowej Akademii Technicznej, która dotyczy aparatury modułowej Acti9 Active która ma możliwość monitorowania zabezpieczonych obwodów. Celem pracy było opracowanie i realizacja stanowiska demonstracyjnego przedstawiającego system Acti9 Active w taki sposób, aby zachować dydaktyczno-naukowy charakter. W artykule pokrótce omówione zostały najważniejsze korzyści jakie niesie zastosowanie nowoczesnej aparatury modułowej.
SŁOWA KLUCZOWE: System Acti9 Active, Schneider, zabezpiecze- nia niskiego napięcia, pomiar parametrów elektrycznych, łączność bezprzewodowa, instalacja elektryczna

ABSTRACT
The article was based on the diploma thesis of a student of the Military University of Technology, which concerns the Acti9 Active modular device that has the ability to monitor secured circuits. The origin of the document was the development and implementation of a demonstration station presenting the Acti9 Active system in such a way as to maintain its didactic and scientific nature. The article briefly discusses the most important benefits of using modern modular equipment.
KEYWORDS: Acti9 Active system, Schneider, low voltage protection, measurement of electrical parameters, wireless communication, electrical installation

INŻYNIERIA WIRTUALNOŚCI I TECHNOLOGIE GAMINGOWE W ESPORCIE
(Virtuality engineering and gaming technologies in esports)
A. BIAŁECKI, J. GAJEWSKI, R. ROMANIUK. . . . . . . 24

Streszczenie
Sport elektroniczny (esport) powstał z połączenia wewnętrznej potrzeby rywalizacji ludzi i rozwoju technologicznego w wielu powiązanych dziedzinach. Jednocześnie to zjawisko ma wiele wspólnego ze sportami tradycyjnymi, które od wielu lat formalizowały to, w jaki sposób powinien przebiegać proces szkolenia. Bez technologii, które umożliwiły powstanie gier komputerowych i zjawiska gamingu taki rozwój byłby niemożliwy. W tej pracy postaramy się przedstawić szerszą dziedzinę badań nad esportem i pojęcie inżynierii wirtualności. Jednocześnie wskazujemy możliwe przyszłe kierunki rozwoju niektórych aspektów dyscypliny, która jest niezmiernie obszerna. Poszczególne informatyczne aspekty esportu to na przykład zastosowanie technologii wytwarzania gier, wirtualnej rzeczywistości (VR), rzeczywistości rozszerzonej (AR), uczenia maszynowego (ML), sztucznej inteligencji (AI) i inne. Jednak esport to nie tylko informatyka, ale także prawo (prawa intelektualne, ubezpieczenia, bezpieczeństwo i ograniczenia wiekowe), administracja (drużyny, kluby, organizacje, przepisy ligowe i turnieje), biologia (medycyna, psychologia, uzależnienia, szkolenia i edukacja). Ostatecznie opisaliśmy także pewne stereotypy związane z esportem i grami komputerowymi mając na celu wskazanie niepokojących aspektów rozwoju tej dyscypliny. Ten artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia badawcze rozwijane w kraju i w środowisku międzynarodowym.
SŁOWA KLUCZOWE: sport elektroniczny, esport, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, gaming, interakcja czło- wiek-kompute

ABSTRACT
Electronic sports (esports) emerged from the internal need for competitive play and technological developments in many related fields. At the same time, this phenomenon has a lot in common with traditional sports, which formalized the theory guiding training processes for many years. Technological development made the emergence of computer games and gaming phenomenon possible. This work will present a broader study of esports and the concept of virtuality engineering. At the same time, we indicate the possible future directions of development of some aspects of the discipline, which is incredibly vast. The various IT aspects of esports include, for example, the use of game production technologies, virtual reality (VR), augmented reality (AR), machine learning (ML), artificial intelligence (AI), and others. However, esports is not only connected to IT but also the law (intellectual rights, insurance, safety, and age restrictions), administration (teams, clubs, organizations, league regulations, and tournaments), and biology (medicine, psychology, addictions, training, and education). Finally, we also described some stereotypes associated with esports and computer games to point out disturbing aspects of the development of the sport. This article aims to present research issues being developed domestically and internationally.
KEYWORDS: electronic port, esport, reality augmented, virtual reality, gaming, human-interaction computer