AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 4/2024

SMARTS AREA MONITOR COMPACT - NOWY CZUJNIK POLA EM W OFERCIE NARDA . . . . . . . . . . 2

III KONFERENCJA OPERATORÓW HURTOWYCH: CZAS NA LIKWIDACJĘ BARIER INWESTYCYJNYCH I WIĘKSZE WYKORZYSTANIE SIECI. . . . . . . . . . 4

DOMOWA STACJA POGODY Z KOMUNIKACJĄ BLUETOOTH
(Home weather station with Bluetooth communication)
G. KOŁODZIEJCZUK, G.NITECKI . . . . . . . 6

Streszczenie
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej, która dotyczy projektu i wykonania domowej stacji pogody z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Bluetooth. Genezą dokumentu było opracowanie i realizacja stacji pogody, która bazuje na komunikacji bezprzewodowej pomiędzy modułami multisensorów a płytką mikrokontrolera pełniącego role Huba oraz pomiędzy Hubem a serwerem. W artykule pokrótce omówiona została przyjęta koncepcja projektu oraz jego praktyczna implementacja w warstwie sprzętowej i programowej.
SŁOWA KLUCZOWE: stacja pogody, Bluetooth, mikrokontroler, Arduino, Wemos, Docker, InfluxDB, Grafana

ABSTRACT
The article was based on the diploma thesis of a graduate of the Military University of Technology, which concerns the design and implementation of a home weather station using the Bluetooth communication protocol. The genesis of the document was the development and implementation of a weather station, which is based on wireless communication between multisensory modules and the microcontroller board acting as the Hub, and between the hub and the server. The article briefly discusses the adopted concept of the project and its practical implementation in the hardware and software layers.
KEYWORDS: weather station, Bluetooth, microcontroller, Arduino, Wemos, Docker, InfluxDB, Grafana

BADANIE WPŁYWU SENSORA ULTRADŹWIĘKOWEGO NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYT- KOWNIKA SAMOCHODU OSOBOWEGO
(Testing the impact of an ultrasonic sensory on the safety of a passenger car user)
J. MATUSZEWSKI, P. GOŁEK. . . . . . . 11

Streszczenie
Artykuł zawiera krótką charakterystykę sensorów samochodowych mających wpływ na bezpieczeństwo użytkownika samochodu osobowego w kontekście wykrywania przeszkód i zapobiegania wypadkom. Główną uwagę poświęcono czujnikom ultradźwięko- wym, omawiając ich zasadę działania oraz metodologię pomiaru odległości. Opracowano model czujnika ultradźwiękowego na platformie Arduino. W ramach badania, przeprowadzono pomiary z czujnika ultradźwiękowego w środowisku zagłuszającym oraz bez zagłuszeń. Na podstawie zebranych danych stworzono wy- kresy, które ilustrują skuteczność czujnika w różnych warunkach. Wyniki badania pokazały, jak istotne są precyzyjne pomiary, i jak sensor ultradźwiękowy może efektywnie wspierać kierowcę w uni- kaniu kolizji. Wnioski z przeprowadzonych badań opracowanego modelu czujnika podkreślają znaczenie ciągłego rozwoju sensorów bezpieczeństwa w samochodach osobowych i potrzebę lepszego dostosowania technologii sensorowej do zmiennych warunków drogowych i zachowania kierowców..
SŁOWA KLUCZOWE: sensory samochodowe, czujnik ultradźwięko- wy, pomiar odległości, platforma Arduino

ABSTRACT
The article contains a short description of car sensors that influence the safety of passenger car users in the context of detecting obstacles and preventing accidents. Main attention was devoted to ultrasonic sensors, discussing their principle of operation and distance measurement methodology. An ultrasonic sensor model was developed on the Arduino platform. As part of the study, measurements were carried out with an ultrasonic sensor in a jamming and non-jamming environment. Based on the collected data, diagrams were created that illustrate the sensor’s effectiveness in various conditions. The study results showed how important precise measurements are and how an ultrasonic sensor can effectively support the driver in avoiding collisions. The conclusions from the research on the developed sensor model emphasize the importance of continuous development of safety sensors in passenger cars and the need to better adapt the sensor technology to changing road conditions and driver behavior.
KEYWORDS: car sensors, ultrasonic sensor, distance measurement, Arduino platform

PRZEMYSŁOWE AKCELERATORY ELEKTRONÓW I ICH ZASTOSOWANIA W TECHNOLOGIACH RADIACYJNYCH
RADIACYJNIE INDUKOWANE PROCESY CHEMICZNE RADIACYJNIE WSPOMAGANA OBRÓBKA SKŁADNIKÓW OPON SAMOCHODOWYCH
(Industrial electron ccelerators and their applications in radiation technologies Radiation induced chemical processes Radiation-assisted processing of car tire components )
S. BUŁKA. . . . . . . 17

Streszczenie
Technologia napromieniowania wiązką elektronów (EBR) jest jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród innych technik wykorzystujących promieniowanie i jest stosowana w przemyśle gumowym i oponiarskim ze względu na jej zdolność do sieciowania niektórych kauczuków w zależności od ich struktury chemicznej. EBR może zapewnić dobrą wytrzymałość początkową gumy i wyrobów gumowych poprzez częściowe usieciowanie, co ma praktyczne znaczenie w procesie budowy opon radialnych. Elementy opon, w których EBR ma praktyczne zastosowanie, obejmują bieżniki opon, wykładziny wewnętrzne, pasy i mieszanki warstwowe nadwozia. Pokazano wpływ EBR na strukturę i właściwości gum oponowych, takich jak kauczuk naturalny (NR), poli-butadien. Podkreślono także zasadność zastosowania tego procesu we współczesnym przemyśle oponiarskim.
SŁOWA KLUCZOWE: obróbka radiacyjna, guma oponowa, sieciowanie, opona radialna

ABSTRACT
Electron beam radiation (EBR) technology is one of the most promising technologies among other radiation-driven technologies and has been used in the rubber and tyre industry due to its ability to cross-link certain rubbers depending on their chemical structures. EBR can provide good green strength to rubber and rubber products by partial cross-linking which has practical importance in the radial tyre building process. The tyre components where EBR has practical application include tyre treads, inner liners, belt, and body ply skim compounds. The effect of EBR on the structure and properties of tyre rubbers, such as natural rubber (NR), polybutadiene rubber (BR). The viability of the application of this process in the modern-day tyre industry is also highlighted.
KEYWORDS: radiation processing, tyre rubber, crosslinking, radial tyre

BIOFOTONIKA KLASYCZNA I KWANTOWA CZĘŚĆ 11 – TECHNIKI LABORATORYJNE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA I SONODYNAMICZNA
(Classical and Quantum Biophotonics Part 11: laboratory assays, photodynamic and sonodynamic therapy)
R. ROMANIUK. . . . . . . 21

Streszczenie
Biofotonika jest dziedziną na pograniczu biologii i fotoniki. Jest obszarem badawczym i aplikacyjnym obejmującym zjawiska i procesy, substancje, obiekty w skali rozmiarowej od nanometrów do makro, jak wirusy, molekuły, organelle, komórki, bakterie, membrany, tkanki, małe i większe organizmy, w aspekcie ich właściwości fotonicznych. Biofotonika obejmuje oprzyrządowanie laboratoryjne badawcze i standaryzowane kliniczne i ogólnego zastosowania. Aktywnym kierunkiem rozwoju biofotoniki jest jej gałąź kwantowa, gdzie badane są procesy zachodzące w nanoskali. Zainteresowanie tymi nanoprocesami, albo zawierającymi zjawisko fotoniczne, albo badane metodami fotonicznymi, bierze się z faktu że stanowią one często fundament procesów zachodzących i odzwierciedlanych potem w makroskali całego obiektu biologicznego. Cykl artykułów na temat biofotoniki jest skrótem wykładu prowadzonego przez autora na WEiTI Politechniki Warszawskiej dla studentów i doktorantów. Kolejna część cyklu dotyczy teranostyki fotodynamicznej. Poprzednie części dotyczyły obszarów badawczych i korelacji biofotoniki z pokrewnymi dyscyplinami, procesów biofotonicznych, foto-biosubstancji, obiektów, spektroskopii, biofotonicznych technik laboratoryjnych, w tym mikroskopii i spektroskopii ultra-rozdzielczej.
SŁOWA KLUCZOWE: biofizyka, biofotonika, biochemia, nanomedy- cyna, biologia kwantowa, obrazowanie wysokorozdzielcze, fototerapia dynamiczna, fotoimmunoterapia, sonoterapia dynamiczna, inżynieria genetyczna

ABSTRACT
At Biophotonics is a field on the border of biology and photonics. It is a research and application area covering phenomena and processes, substances, objects in the size scale from nanometers to macro, such as viruses, molecules, organelles, cells, bacteria, membranes, tissues, small and larger organisms, in terms of their photonic properties. Biophotonics includes research and standardized clinical and general-purpose laboratory instrumentation. An active direction in the development of biophotonics is its quantum branch, where processes that occur at the nanoscale are studied. The interest in these nanoprocesses, either containing a photonic phenomenon or studied with photonic methods, stems from the fact that they often constitute the foundation of processes that occur and are later reflected in the macroscale of the entire biological object. The series of articles on biophotonics is an abbreviation of a lecture delivered by the author at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology for M.Sc. and PhD students. This part of the series deals withphotodynamic theranostics. The previous parts concerned research areas and correlations of biophotonics with related disciplines, biophotonic processes, photo-biosubstances, objects, spectroscopy, biophotonic laboratory assays and techniques.
KEYWORDS: biophysics, biophotonics, biochemistry, nanomedicine, quantum biology, super resolution imaging and microscopy, dynamic phototherapy, photoimmunotherapy, genetic engineering, photodynamic therapy, sonodynamic therapy

INTEROPERACYJNOŚĆ BEZPILOTOWEGO SYSTEMU EWAKUACJI MEDYCZNEJ W KONTEKŚCIE STANDARDÓW NATO
(Interoperability of unmanned medical evacuation system in the context of NATO standards)
D. KACPROWICZ. . . . . . . 29

Streszczenie
Artykuł omawia interoperacyjność bezpilotowego systemu ewa- kuacji medycznej MEWA MED w kontekście standardów NATO. Przedstawia projekt MEWA MED oraz jego znaczenie dla efektyw- ności działań międzynarodowych koalicji wojskowych, szczególnie w obszarze medycyny pola walki. Analizuje, w jaki sposób system ten wpisuje się w cele i działania programu MIP (Multilateral Inte- roperability Programme), wspierając integrację działań obronnych państw członkowskich NATO
SŁOWA KLUCZOWE: Interoperacyjność, bezpilotowy system, ewakuacja medyczna, NATO, MIP, MEWA, MED

ABSTRACT
The article discusses the interoperability of the unmanned me- dical evacuation system MEWAMED in the context of NATO standards. It presents the MEWAMED project and its signifi- cance for the effectiveness of international military coalition operations, especially in the field of battlefield medicine. It analyzes how this system fits into the goals and actions of the Multilateral Interoperability Programme (MIP), supporting the integration of defense actions of NATO member states.
KEYWORDS: Interoperability, unmanned system, medical evacuation, NATO, MIP, MEWA MED

CYFROWA KONTROLA RUCHU W REGIONIE HANOWERU PODCZAS TARGÓW . . . . . . . . . 33

FAKTY I LICZBY DOTYCZĄCE TARGÓW HANNOVER MESSE . . . . . . . . . 33

5G NA TERENACH TARGOWYCH W HANOWERZE . . . . . . . . . 34