AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis treści zeszytu Elektronika nr 5/2024

50 LAT REAKTORA MARIA . . . . . . . . . . 2

ELEKOMUNIKACJA OPTYCZNA KURCZY ZIEMIĘ CZĘŚĆ 2
(Optical communications shrinks the Earth Part 2)
R. ROMANIUK. . . . . . . . 6

Streszczenie
Telekomunikacja jest jednym z fundamentalnych komponentów cywilizacji. Łącznie z transportem, a może także energetyką, należy do tej grupy filarów cywilizacji które kurczą Ziemię. Czynnikiem w telekomunikacji optyczno-radiowej kurczącym naszą planetę jest użyteczne pasmo, jego odpowiednia do zastosowania granulacja, i gęsty geograficznie dostęp do niego. Takie pasmo staje się rzeczywiście coraz bardziej dostępne, a w związku z tym nieuchronne są dyskusje o jego zasoby. Fundamentalne pytanie wydaje się wręcz nielogiczne. Czy pasmo jest nieograniczone? Pasmo jest związane z energią i entropią. Analogiczne pytanie zadaje się odnośnie zasobów energii i odpowiedź jest bardziej oczywista. Z naszego egocentrycznego punktu widzenia zasoby energii są nieograniczone. Podobnie jest z pasmem, jego zasoby są nieograniczone. Nasze wysiłki badawcze i techniczne, dotyczące panowania nad pasmem, polegają na wycięciu z tej nieograniczoności użytecznego kawałka. Tutaj przypominamy kilka ścieżek badawczych i technicznych na drodze do funkcjonalizacji pasma optycznego w obszarze telekomunikacji światłowodowej. Poszerzanie pasma było związane z pokonaniem tłumienia spektralnego do granic fizycznych, zarządzaniem dyspersją, wzmacnianiem i korekcją sygnału bez wychodzenia poza światłowód, opanowaniem rozpraszania, koherencji i zjawisk nieliniowych, funkcjonalizacją optycznego grzebienia częstotliwości, integracją fotoniczną, przymierzeniem się do transmisji solitonowej i obecnie kwantowej.
SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja światłowodowa, pasmo transmisji optycznej, ograniczenia transmisji światłowodowej, nieliniowość światłowodu, zwielokrotnienie transmisji, domeny transmisji – przestrzenna SDM i falowa WDM, optyczny grzebień częstotliwości

ABSTRACT
elecommunications is one of the fundamental components of civilization. Together with transport, and perhaps also energy, it belongs to the group of pillars of civilization that shrink the Earth. The factor in optical-radio telecommunications that shrinks our planet is the useful bandwidth, its granulation appropriate for use, and geographically dense access to it. Such bandwidth is actually becoming more and more available, and therefore discussions about its resources are inevitable. The fundamental question seems downright illogical. Is the bandwidth unlimited? The bandwidth is related to energy and entropy. A similar question is asked about energy resources and the answer is more obvious. From our egocentric point of view, energy resources are unlimited. It is similar with the bandwidth, its resources are unlimited. Our research and technical efforts to control the bandwidth consist in cutting out a useful piece of this limitlessness. Here we recall several research and technical paths on the way to the functionalization of the optical bandwidth in the area of optical fiber communications. Broadening the bandwidth was related to overcoming spectral attenuation to physical limits, managing dispersion, amplification and correction of the signal without going out of the optical fiber, mastering scattering, coherence and nonlinear phenomena, functionalization of the optical frequency comb, photonic integration, and aiming at soliton and now quantum transmission.
KEYWORDS: optical fiber communications, optical frequency combs, optical bandwidth, confinements of optical fibre transmission, optical fibre nonlinearity, transmission domains – space SDM and wave WDM

ANALIZA ZMIAN NAPIĘCIA W PUNKCIE PRZYŁĄCZENIA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH – ANALIZA PRZYPADKU
(Analysis of voltage changes at the point of connection of agricultural biogas plants - a case study )
Z. SKIBKO, Ł. PISAREK, M. SUPRONIUK. . . . . . . 15

Streszczenie
Zasilanie odbiorników elektrycznych, a szczególnie urządzeń elektronicznych napięciem o odpowiedniej jakości jest podstawą do ich prawidłowej pracy. Coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych pracują prócz odbiorników odnawialne źródła energii elektrycznej. Istnieje wiele opracowań opisujących oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na jakość energii elektrycznej w sieci. Brak jest w literaturze opracowań dotyczących wpływu biogazowni rolniczych na napięcie w punkcie ich przyłączenia. Autorzy postanowili wypełnić tę lukę badawczą. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań wpływu pracy biogazowni rolniczej na podstawowe parametry napięcia sieci. Przeprowadzona analiza zarejestrowanych wartości wykazała wysoką wartość napięcia (a co za ty idzie również odchylenia napięcia) w punkcie przyłączenia elektrowni oraz przekroczenie dopuszczalnej wartości współczynnika długoterminowego odkształcenia napięcia.
SŁOWA KLUCZOWE: odchylenie napięcia, wahanie napięcia, migotanie światła, biogazownia rolnicza

ABSTRACT
Power supply of electrical consumers, especially electronic devices with voltage of the appropriate quality is the basis for their proper operation. Increasingly, in addition to consumers, renewable sources of electricity are working in power grids. There are many studies describing the impact of photovoltaic and wind power plants on the quality of electricity in the grid. There are no studies in the literature on the impact of agricultural biogas plants on the voltage at their point of connection. The authors decided to fill this research gap. This article presents the results of the study of the impact of the operation of an agricultural biogas plant on the basic voltage parameters of the grid. The analysis of the recorded values showed a high value of voltage (and, consequently, voltage deviation) at the point of connection of the power plant, as well as exceeding the permissible value of the long-term voltage distortion factor.
KEYWORDS: voltage deviation, voltage fluctuation, light flicker, agricultural biogas plant

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ INS/UWB
(Integrated indoor navigation system INS/UWB)
A. WĘDZONKA, P. KANIEWSKI. . . . . . . 21

Streszczenie
W artykule opisano zintegrowany system nawigacji wewnątrz pomieszczeń, umożliwiający określenie położenia użytkownika wewnątrz budynku, w którym niedostępne są sygnały satelitarnych systemów nawigacyjnych. Komponentami składowymi opisanego rozwiązania jest system nawigacji ultraszerokopasmowej oraz inercyjny system nawigacji. W systemie zastosowano filtr Kalmana przetwarzający dane o położeniu z obu komponentów systemu.
SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja w obiektach zamkniętych, inercyjny system nawigacji, technika ultraszerokopasmowa, integracja systemów nawigacyjnych

ABSTRACT
The article describes an integrated indoor navigation system that allows to determine the location of the user inside a building where satellite navigation system signals are not available. The components of the described solution are an ultra-wideband navigation system and an inertial navigation system. The system uses a Kalman filter that processes position data from both system components.
KEYWORDS: indoor navigation, inertial navigation system, ultra-wideband technology, integration of navigation systems

WIELKIE OBIETNICE I WYZWANIA REWOLUCJI KWANTOWEJ – TECHNOLOGICZNY SKOK W PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ DLA DEEP TECHOWYCH PROJEKTÓW . . . . . . . . . 26

POLSKA FIZYCZKA I JEJ ZESPÓŁ FINALISTAMI KONKURSU EUROPEAN INVENTOR AWARD 2024 ZA OPRACOWANIE TECHNOLOGII DRUKOWANIA CIENKICH I ELASTYCZNYCH OGNIW SŁONECZNYCH . . . . . . . . . 27

DIODA ŚWIECĄCA STABILIZUJE NAPIĘCIE ZASILANIA CMOS. . . . . . . . . 28

OBWODY ZASILANIA TRANZYSTORÓW POLOWYCH ZŁĄCZOWYCH . . . . . . . . . 28

DECT FORUM, PÓŁPRZEWODNIKI OSTATNIEJ MILI . . . . . . . . . 29

IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ . . . . . . . . . 30