Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA LISTOPAD 2006

Spis treści zeszytu Elektronika (XLVII) nr 11/2006

Metoda zwiększania precyzji obliczeń za pomocą dwóch zmiennoprzecinkowych
akumulatorów w procesorach sygnałowych
VLIW (Method for extension of precision of calculations by means
of two floating-point accumulators in digital VLIW signal processors)
- P. Pawłowski, A. Dąbrowski . . . 5

Opracowanie fotoelektrycznej metody badania rozkładu napięcia
wyprostowanych pasm w płaszczyźnie powierzchni bramki
struktur MOS (A photoelectric method to determine distributions of
flat-band voltage local values over the gate area of MOS structures)
- K. Piskorski, H.M. Przewłocki . . . 9

Analiza składu chemicznego obszaru przejściowego w układzie DLC/Si
(Analysis of chemical composition of interface area in DLC/Si system)
- E. Staryga, J. Rogowski, M. Knapik, D. Jarzyńska,M. Cłapa . . . 12

Kodowanie funkcji wyjściowych z obszarów diagramu BDD zespołu
funkcji logicznych wyznaczonych podczas dekompozycji
diagramu dla układów FPGA (FPGA-oriented output function
coding for BDD areas obtained by decomposition of a multiple-output
function BDD) - A. Dzikowski, E. Hrynkiewicz . . . 15

Zastosowanie autonomicznych systemów PV do zasilania pływających
stacji monitorowania wody (Applying the autonomous
PV systems for powering the floating water monitoring stations) -
W. Grzesiak, M. Cież, T. Maj, K. Zaraska, S. Kozioł, J. Wiejak. . . .18

Analiza wyników pomiarów szumów m. cz. diod LED transoptorów
CNY 17 (Low frequency noise of diodes of optocouplers
CNY 17 type - analysis of measurements results) - B. Stawarz . . . 20

Diagnostyka uszkodzeń w systemach SoC oparta na monitorowaniu
średniej wartości prądu IDD (Defects diagnostic in SoC
based on monitoring of mean value of IDD current) - P. Dziurdzia . . . 23

Kodowanie stanów: minimalizacja liczby warstw z przekodowaniem
(State assignment: logic level minimization with overcoding)
- R. Czerwiński, D. Kania . . . 26

Dwuzakresowy sprzęgacz gałęziowy do systemów WLAN2.45
i WLAN5.25 (Dual-band branchline coupler for WLAN2.45 and
WLAN5.25 systems) - M. Kitliński, A. Barczuk, Ł. Lota, M. Błędowski . . . 29

Nowe rozwiązania układowe z 32-bitowymi kontrolerami DSP
rodziny TMS320F28xx (New hardware solutions based on the
TMS320F28xx family of DSP controllers) - L. Dębowski. . . . 31

Laboratoryjne urządzenie do bezpośredniego naświetlania laserowego
(Laboratory system for laser direct imaging) - R. Barbucha,
M. Kocik, G. Kozioł, J. Borecki, J. Mizeraczyk . . . 35

Niskonapięciowe układy analogowe oparte na inwerterach CMOS
(Low voltage analog circuits based on CMOS inverters) - W. Machowski. . . . 37

Stabilność rezystorów RuO2+szkło do zastosowań kriogenicznych
(Stability of RuO2+glass thick-film resistors for cryogenic implementations)
- D. Rycerz, K. Mleczko, Z. Zawiślak, D. Żak . . . 42

Przesuwnik fazy z diodami waraktorowymi na potrzeby sterowania
wiązką antenową (Varactor diode phase shifter for a beam stearing
purpose) - D. Gryglewski, T. Morawski, J. Zborowska, M. Bury,
S. Kozłowski . . . 45

Prototyp algorytmicznego przetwornika A/C wykorzystujący programowalny
układ FPAA (Prototyping of algorithmic analog digital
converters based on FPAA devices) - R. Suszyński, K. Wawryn. . . . . 49

SVMOS - nowy unipolarny przyrząd mocy (SVMOS - the new semiconductor
power device) - J. Podgórski, Z. Lisik . . . 53

Integrating USB functionality into system-on-chip - elements
of the technical solution (Integracja kontrolera magistrali USB
w systemie scalonym - części składowe rozwiązania technicznego)
- D. Kaczmarczyk, W. Sakowski . . . 55

SMIS - nowa struktura unipolarna (SMIS - a novel unipolar structure)
- A. Rosowski, Z. Lisik . . . 59

TECHNIKA SENSOROWA: Optoelektroniczny czujnik gazu
wykorzystujący metodę CEAS (Optoelectronic gas system detection
with CEAS method) - Z. Bielecki, M. Nowakowski, J. Wojtas,
T. Stacewicz, A. Czyżewski . . . 65

Szumy 1/f i rozdzielczość czujników temperatury typu Rox (1/f
noise and resolution of Rox-type temperature sensors) - P. Ptak . . . 68

Europejskie przygotowania w Gdańsku do Światowej Konferencji
Radiokomunikacyjnej WRC-07 (European preparation to
the World Radiocommunication Conference (WRC-07) during the
meeting in Gdansk) - J. Czajkowski . . . 71

Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

PAWŁOWSKI P., DĄBROWSKI A.: Metoda zwiększania precyzji
obliczeń za pomocą dwóch zmiennoprzecinkowych akumulatorów
w procesorach sygnałowych VLIW
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 5
Zaprezentowano metodę poprawy precyzji akumulacji liczb zmiennoprzecinkowych
z wykorzystaniem dwóch akumulatorów. Zaletą
przedstawionej metody jest możliwość znaczącego zwiększenia precyzji
działań przy zachowaniu klasycznej reprezentacji liczb w formacie
zmiennoprzecinkowym według standardu IEEE-754. Umożliwia to
implementację metody dwóch akumulatorów w standardowych procesorach
sygnałowych, bez modyfikacji sprzętowych. Przedstawiono
realizację algorytmów w procesorze sygnałowym ADSP-21061 oraz
projekt dedykowanego procesora VLIW.
Słowa kluczowe: zmiennoprzecinkowy system reprezentacji liczb,
standard IEEE-754, akumulator, procesor sygnałowy, procesor VLIW

PISKORSKI K., PRZEWŁOCKI H. M.: Opracowanie fotoelektrycznej
metody badania rozkładu napięcia wyprostowanych pasm
w płaszczyźnie powierzchni bramki struktur MOS
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 9
Przedstawiono fotoelektryczną metodę określania rozkładu lokalnych
wartości napięcia wyprostowanych pasm VFB w płaszczyźnie (x, y)
powierzchni bramki struktur MOS. Do badań rozkładu VFB (x, y) zastosowano
fotoelektryczną metodę SLPT (ang. Scanned Light Pulse
Technique) [3]. W pierwszym etapie badań skupiono się na optymalizacji
warunków pomiaru uśrednionej wartości VFB na całej powierzchni
bramki, tzn. badano odpowiedź elektryczną struktury MOS na pulsujący
strumień światła, przy czym strumień ten obejmował w tym
przypadku całą powierzchnię bramki. Mierzona w ten sposób (dla
całej powierzchni bramki) wartość VFB jest odpowiednikiem wartości
VFB określonej klasyczną metodą charakterystyk C(V ) [4, 5]. W pracy
przedstawiono podstawy teoretyczne fotoelektrycznej metody pomiaru,
opisano stosowany układ pomiarowy oraz przedstawiono wyniki
pomiarów, które porównano z wynikami pomiarów VFB klasyczną metodą
charakterystyk C(V ).
Słowa kluczowe: napięcie wyprostowanych pasm w półprzewodniku,
efektywna kontaktowa różnica potencjałów, struktura MOS

STARYGA E., ROGOWSKI J., KNAPIK M., JARZYŃSKA D., CŁAPA
M.: Analiza składu chemicznego obszaru przejściowego w układzie DLC/Si
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 12
Warstwy diamentopodobnego węgla są atrakcyjnym materiałem ze względu
na dużą twardość, odporność chemiczną oraz właściwości elektryczne.
Właściwości fizykochemiczne warstw DLC są ściśle związane z warunkami
i parametrami procesu osadzania, dlatego też istotne jest zbadanie
składu chemicznego warstw oraz ich struktury w zależności od parametrów
wytwarzania. Badania składu chemicznego warstw wykonano przy
użyciu spektrometrii mas jonów wtórnych TOF-SIMS. Warstwy DLC osadzono
na gładkich podłożach krzemowych przy użyciu techniki RF PCVD
(13,56 MHz). Warstwy nakładane były przy różnych wartościach ujemnego
potencjału autopolaryzacji z zakresu od - 60 V do - 420 V. Zarejestrowano
widma masowe i profile głębokościowe dla powierzchni, objętości
i obszaru granicznego układu DLC/Si. W składzie chemicznym warstwy
DLC, oprócz węgla, zarejestrowano wodór i tlen. Uzyskane profile głębokościowe
wskazują na obecność zanieczyszczeń takich jak żelazo i chrom
w obszarze granicznym pomiędzy podłożem a warstwą DLC.
Słowa kluczowe: DLC, heterostruktura DLC/Si, TOF-SIMS

DZIKOWSKI A., HRYNKIEWICZ E.: Kodowanie funkcji wyjściowych
z obszarów diagramu BDD zespołu funkcji logicznych wyznaczonych
podczas dekompozycji diagramu dla układów FPGA
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 15
Artykuł przedstawia wpływ kodowania funkcji wyjściowych z obszarów
diagramu MTBDD, wyznaczonych różnymi metodami dekompozycji.
Problem kodowania jest bardzo istotny, ponieważ od niego
zależy liczba bloków CLB układu FPGA, które zostaną wykorzystane
do implementacji dekomponowanego zespołu funkcji logicznych.
Problem kodowania ma również pośrednio wpływ na czas propagacji
uzyskanej w procesie dekompozycji struktury.
Słowa kluczowe: binarne diagramy decyzyjne, dekompozycja, FPGA

GRZESIAK W., CIEŻ M., MAJ K., ZARASKA K., KOZIOŁ S., WIEJAK
J.: Zastosowanie autonomicznych systemów PV do zasilania
pływających stacji monitorowania wody
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 18
Opisano rodzaj platformy wchodzącej w skład autonomicznych stacji
monitorowania wód. Platforma stanowi urządzenie pływające, przeznaczone
do użytku na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych,
umożliwiające posługiwanie się zestawem czujników parametrów środowiska
(temperatura, wilgotność itp.) i jego zanieczyszczeń (np. wykrywanie
oleistych wycieków). Może być również używana jako pływająca
boja. Zasilana jest z modułów fotowoltaicznych, nie wymaga
nadzoru i konserwacji z wyjątkiem rzadkich przypadków. Urządzenie
porozumiewa się ze stacją centralną przez łącze radiowe, przesyła
zarówno wyniki pomiarów, jak i sygnały alarmowe w przypadku wykrycia
skażeń wody.
Słowa kluczowe: system PV, moduł PV, akumulator, regulator ładowania,
system monitorowania wody

STAWARZ B.: Analiza wyników pomiarów szumów m. cz. diod
LED transoptorów CNY 17
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 20
Zaprezentowano wyniki pomiarów szumów m. cz. diod transoptorów
oraz wyniki badań stacjonarności tych przebiegów. Test stacjonarności
zastosowano do parametrów statystycznych przebiegów szumowych,
takich jak wartość średnia, wariancja, skośność oraz kurtoza.
Stwierdzono, że niemal wszystkie przebiegi szumowe diod transoptorów
były stacjonarne.
Słowa kluczowe: szumy 1/f, szumy wybuchowe, stacjonarność, transoptory,
diody transoptorów

DZIURDZIA P.: Diagnostyka uszkodzeń w systemach SoC oparta
na monitorowaniu średniej wartości prądu IDD
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 23
Przedstawiono możliwości wykorz ystania monitorowania średniej
wartości prądu IDD do śledzenia poprawnego funkcjonowania systemów
SoC. Zaprezentowano zalety monitorowania prądu IDD do wykrywania
błędów dynamicznych związanych z naruszeniem szybkości
narastania i opadania sygnałów zegarowych, skutkujących następnie
zwiększonymi czasami propagacji. Przedstawiono również wpływ
uszkodzeń trwałych, objawiających się zwiększonymi pojemnościami
pasożytniczymi lub zmniejszonymi rezystancjami pomiędzy węzłami
układu na przebieg sygnałów napięciowych i odpowiadających im
wartościom średniego prądu IDD.
Słowa kluczowe: monitorowanie prądu IDD, diagnostyka uszkodzeń
w systemach SoC, niezawodność mikroukładów

CZERWIŃSKI R., KANIA D.: Kodowanie stanów: minimalizacja
liczby warstw z przekodowaniem
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 26
Przedstawiono oryginalny sposób kodowania stanów synchronicznych
automatów sekwencyjnych ukierunkowany na minimalizację
liczby warstw logicznych bloku przejść. Istota zaproponowanego
pomysłu polega na przypisywania odpowiednim parom stanów reprezentacji
binarnej o odległości kodowej równej jeden. Idea metody
kodowania polega na wydłużaniu długości słowa, co prowadzi
do minimalizacji liczby warstw bloku przejść. Wykorzystanie tablicy
rozkładu implikantów oraz analiza pierwotnych i wtórnych warunków
sklejenia umożliwia dopasowanie struktury układu sekwencyjnego do
struktury matrycowego układu programowalnego, którego rdzeń stanowi
struktura AND/OR typu PAL.
Słowa kluczowe: synteza logiczna, kodowanie stanów, automaty
sekwencyjne, CPLD, PAL

KITLIŃSKI M., BARCZUK A., LOTA Ł., BŁĘDOWSKI M.: Dwuzakresowy
sprzęgacz gałęziowy do systemów WLAN2.45 i WLAN5.25
Elektronika (XLVII), nr 11/2006, s. 29
Przedstawiono klasyczny 3 dB sprzęgacz gałęziowy zaprojektowany w
taki sposób, aby można go było wykorzystać w dwóch podzakresach
częstotliwości, tzn. w pasmach WLAN2.45 i WLAN5.25. Dwuzakresową
pracę uzyskano przez odpowiednią modyfikację obwodu, (layoutu)
polegającą na dołączeniu rozwartych na końcu odcinków linii,
równoważnych określonym reaktancjom. Model układu i badania eksperymentalne
potwierdziły możliwość wykorzystania takich układów
w urządzeniach radiowych obsługujących dwa zakresy częstotliwości.
Słowa kluczowe: sprzęgacz gałęziowy, sprzęgacz, układy dwuzakresowe,
układy zintegrowane w.cz.