Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA KWIECIEŃ 2008

Spis treści zeszytu Elektronika XLIX nr 4/2008

SPIS TREśCI - CONTENTS

Obliczenia równoległe z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych
w przetwarzaniu sygnałów (Parallel computations
using multi-issue instructions in signal processing) - A. Dąbrowski,
P. Pawłowski, T. Marciniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 6

Short review on the design and application of fractional delay
Hilbert transform filter using Farrow structure (Krótkie omówienie
projektowania i zastosowania ułamkowo-opóźniającego
zespolonego filtru Hilberta wykorzystującego strukturę Farrowa)
- E. Hermanowicz, A. Paruzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Design of two-channel linear-phase FIR biorthogonal filter banks
using multicriterion optimization (Projektowanie dwukanałowego,
biortogonalnego zespołu filtrów typu FIR o liniowej fazie z wykorzystaniem
optymalizacji wielokryterialnej) - F. Wysocka-Schillak . 19

Multimodalna baza danych do celów identyfikacji osób - model
i zastosowania (Person identification-oriented multimodal database
- model and applications) -J. Balcerek, I. Chmielewska . . . . . 23

Speaker identification based on Gaussian mixture model - experiments
with Polish language utterances (Identyfikacja mówcy
na podstawie sumy rozkładów normalnych - eksperymenty
z wypowiedziami w języku polskim) - A. Dąbrowski, Sz. Dragas,
D. Cetnarowicz, I. Chmielewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
LFM radar signal detection in the joint time-frequency domain
(Detekcja sygnałów radarowych LFM we wspólnej dziedzinie czasczęstotliwość)
- W. Niczyporuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Perceptually constrained signal subspace method for speech enhancement
- approximate solutions (Uzdatnianie mowy metodą
podprzestrzeni sygnału z ograniczeniami percepcyjnymi - rozwiązania
przybliżone)- A. Borowicz, A. Petrovsky . . . . . . . . . . . . . . . 38

Pitch estimation of narrowband-filtered speech signal using instantaneous
complex frequency (Estymacja tonu krtaniowego
wąskopasmowo fitrowanego sygnału mowy przy użyciu zespolonej
pulsacji chwilowej) - K. Świder, M. Papaj, A. Paruzel . . . . . . . . . . 45

Rozpoznawanie samogłosek na podstawie sekwencji wideo (Vowel
recognition in video sequences) - A. Konieczka, A. Dąbrowski 54

Podpasmowe algorytmy filtracji adaptacyjnej w spaczonym, modulowanym
kosinusowo banku filtrów (Subband adaptive filtering in
warped cosine-modulated filter bank) - K. Bielawski, M. Parfieniuk . 59


A multiresolution auditory model using adaptive WP excitation
scalograms (Wielorozdzielcze modelowanie percepcyjne przy
wykorzystaniu skalogramów wzbudzenia adaptacyjnej pakietowej
transformacji falkowej) - A. Petrovsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Method of the measurement of the time between centre of chosen
sounds (Metoda pomiaru czasu między środkami wybranych
dźwięków) - A. Meyer, H. Portalska, M. Portalski . . . . . . . . . . . . . 71

Matching pursuit algorithm with frame-based auditory optimized
WP-dictionary for audio transient modeling (Algorytm poszukiwania
dopasowującego do modelowania przejść sygnału audio z wykorzystaniem
percepcyjnie zoptymalizowanego słownika opartego na
pakietowej transformacji falkowej) - A. Petrovsky, A. Petrovsky. . . . 74

Some aspects of designing perceptron network to predict bladder-
cancer patient-urvival (Pewne aspekty projektowania sieci
perceptronowej do przewidywania długości życia chorych na raka
pęcherza moczowego) - M. Kolasa, R. Wojtyna, W Jóźwicki . . . . 80

Wykorzystanie arytmetyki hiperzespolonej do realizacji ośmiokanałowych,
nadpróbkowanych, paraunitarnych banków filtrów
o liniowych odpowiedziach fazowych (Using hypercomplex arithmetic
to realize eight-channel oversampled linear-phase paraunitary
filter banks) - M. Parfieniuk, A. Petrovsky . . . . . . . . . . . . . . . . 84

HFCC based recognition of bird species (Rozpoznawanie gatunków
ptaków na podstawie współczynników HFCC) - R. Wielgat,
T.P. Zieliński, T. Potempa, A. Lisowska-Lis, D. Król . . . . . . . . . . . . . 90

Digital filtering by discrete trigonometric transforms realized with
generalized convolution (Filtracja cyfrowa oparta na dyskretnych
transformatach trygonometrycznych, realizowana za pomocą splotu
uogólnionego) - P. Korohoda, A. Dąbrowski . . . . . . . . . . . . . . . 95
Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Warszawskiej - K. Zaremba,
T. Pałko, N. Golnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Inżynieria Biomedyczna - nowy kierunek studiów w polskich
uczelniach, stan obecny - T. Pałko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego i model mechaniczny
oka (Methods of introocular pressure measurements and mechanical
model of human eye) - E. Rogalska, T. Pałko . . . . . . . . . . . . 109

Biomedyczne urządzenie do detekcji pojedynczych fotonów (Single
photon detection device for biomedical purposes) - A. Trybuła,
G. Domański, B. Konarzewski, J. Marzec, K. Zaremba . . . . . . . . 112

Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym (Imaging
of tissue slides with polarized light) - N. Golnik, A. Golnik, T. Pałko 115

Wielokanałowe urządzenie do pomiaru zmian ukrwienia tkanek
(Multichannel device for measurement of blood concentration changes
in tissue) - A. Trybuła, G. Domański, B. Konarzewski, J. Marzec,
K. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Zintegrowany system wspomagania diagnostyki mammograficznej
(Integrated system for assistance of mammography diagnosis) - A. Przelaskowski,
T. Podsiadły-Marczykowska, P. Boniński, A. Wróblewska . . 122

Sprzęt i oprogramowanie do obrazowania czynności mózgu techniką
rezonansu magnetycznego (Instrumentation for functional
brain imaging with Nuclear Magnetic Resonance) - P. Bogorodzki,
E. Piątkowska-Janko, M. Orzechowski, R. Kurjata, W. Obrębski,
Ł. Kołaszewski, M. Wagner, T. Wolak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Automatyzacja pomiarów elektrogustometrycznych (The automation
method of electrogustometrical examination) - T. Kamiński,
A. Grzanka, P. Dobosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Monitorowanie czynności skurczowej macicy (Monitoring of an
uterine contractile activity) - D. Radomski, A. Grzanka, S. Graczyk 139

System do pomiaru czasu przelotu fotonów przez tkankę (Timeresolved
system for time of flight measurement) - A. Trybuła,
G. Domański, B. Konarzewski, J. Marzec, K. Zaremba . . . . . . . . 142

Kompresja i transkodowanie medycznego wideo: metody kontroli
jakości danych (Coding and transcoding of medical video:
quality assessment methods) - A. Przelaskowski, R. Jóźwiak . . . 145

Electrical capacitance tomograph ET3 (Elektryczny tomograf pojemnościowy
typu ET3) - T. Olszewski, W. Smolik, J. Mirkowski,
R. Szabatin, D. Radomski, P. Brzeski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ALHAT - noszony rejestrator oddechu dla alergików (ALHAT
- wearable breath recorder for allergic patients) - P. Marchewka 158

Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "Biomedyczni".
System zdalnego monitoringu EKG (The Scientific Society of Biomedical
and Nuclear Engineering "Biomedyczni". ECG remote monitoring
system) - P. Kamiński, P. Chmielewski, W. Obrębski, Ł. Kołaszewski, A.
Laskowski, B.Radzik, M. Pachocki, E. Piątkowska-Janko . . . . . . . . . 159

TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA: Nowe możliwości
wykorzystania techniki mikrofalowej w zastosowaniach diagnostyki
medycznej oraz kompleksowej oceny stanu zdrowia
(New possibilities of the use of microwave techniques in applications
for medical diagnosis and global evaluation of human health-state)
- Z. Szczepaniak, A. Arvaniti, E. Sędek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

The method of amplitude weighting of linear frequency modulated

chirp signals for radar application (Metoda amplitudowego ważenia

sygnałów z liniową modulacją częstotliwości w zastosowaniach
radarowych) - A. Milewski, E. Sędek , S. Gawor . . . . . . . . . . . . . . 165

Static shape and core mapping selection for rectangular on-chip

networks (Dobór kształtu i odwzorowania rdzeni w prostokątnych
sieciach wewnątrzukładowych) - P. Dziurzański, T. Mąka . . . . . . . 169

Identyfikacja obiektów regulacji temperatury zmodyfikowaną metodą
wymuszenia skokowego (Identification of temperature control
systems using the modified step response method)- W. Łobodziński 172

Analiza wpływu czynników materiałowych i technologicznych na
właściwości połączeń międzywarstwowych w wysokoprecyzyjnych
płytkach drukowanych (Analysis of material and technological
factors influence on properties of interconnections in High-Tech
PCBs) - J. Borecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Kompatybilność elektromagnetyczna w dużym systemie pomiarowym
- przykładowe rozwiązania w spektrometrze elektronowego
rezonansu paramagnetycznego (EPR) (Electromagnetic compatibility
in a large measurement system - example solutions in electron paramagnetic
resonance (EPR) spectrometer) - J. Duchiewicz, A. L. Dobrucki,
A. Francik, A.E. Sowa, J. S. Witkowski, T. Duchiewicz, A. Sadowski 186

Stopnie ochrony w urządzeniach EAZ zapewnianej przez obudowy
(Kod IP ), badania oraz wytyczne konstrukcyjne (Classes for protection
relay enclosures; testing and design recommendations) - K. Rojek 190

Elektrotermiczny model cewki z rdzeniem ferrytowym do analizy
przetwornic dc-dc (Electrothermal model of the inductor with the
ferrite core for the analysis of dc-dc converters) - K. Górecki . . . . 194

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Ocena dokładności pomiarów podstawowych parametrów
przepływów dwufazowych ciecz-gaz ultradźwiękową, impulsową
metodą echa (Assessment of the accuracy for two-phase liquidgas
flows primary parameters measurements with ultrasonic-impulse
echo method) - A . Andruszkiewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS, CONFERENCES)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

DĄBROWSKI A., PAWŁOWSKI P., MARCINIAK T.: Obliczenia równoległe
z wykorzystaniem instrukcji wielozadaniowych w przetwarzaniu
sygnałów
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 6
Przeanalizowano możliwości wykonywania obliczeń równoległych
za pomocą instrukcji wielozadaniowych nowoczesnych procesorów
sygnałowych (DSP) i zbadano ich przydatność do wybranych zadań
przetwarzania sygnałów. Analizowano cechy architektur tych układów,
przy czym szczególną uwagę poświęcono architekturze VLIW (Very
Long Instruction Word). W celu zilustrowania skuteczności instrukcji
wielozadaniowych, zbadano efektywność wykonywania typowych
zadań przetwarzania sygnałów za pomocą stałoprzecinkowego procesora
sygnałowego Blackfin (w zestawie SDK 2.01 ze środowiskiem
VisualDSP++ 4.5) oraz za pomocą zmiennoprzecinkowych procesorów
Sharc i TigerSharc.
Słowa kluczowe: równoległe przetwarzanie sygnałów, cyfrowe procesory
sygnałowe, instrukcje wielozadaniowe, architektura VLIW

HERMANOWICZ E., PARUZEL A.: Krótkie omówienie projektowania
i zastosowania ułamkowo-opóźniającego zespolonego filtru
Hilberta wykorzystującego strukturę Farrowa
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 13
Zaprezentowano łatwy i efektywny sposób połączenia funkcji filtru
Hilberta i filtru ułamkowo-opóźniającego w jednym zagregowanym
filtrze nazwanym ułamkowo-opóźniającym zespolonym filtrem Hilberta,
z angielskiego oznaczonym jako FDHTF (ang. Fractional Delay
Hilbert Transform Filter). Praca ta ma na celu krótki przegląd wiedzy
na temat projektowania i zastosowania tego filtru. Rozpoczynamy od
niezbędnych wiadomości dotyczących filtru ułamkowo-opóźniającego,
struktury Farrowa oraz zespolonego filtru Hilberta, aby następnie
połączyć tą wiedzę do zaprojektowania filtru docelowego. Proponujemy
wykorzystanie uzyskanego filtru w adaptacyjnym estymatorze
opóźnienia międzypróbkowego. Uzyskaną wartość opóźnienia wykorzystujemy
jako parametr "sterujący" FDHTF.
Słowa kluczowe: filtr zespolony, struktura Farrowa, ułamkowo-opóżniający
filtr Hilberta, filtr ułamkowo-opóźniający

WYSOCKA-SCHILLAK F.: Projektowanie dwukanałowego, biortogonalnego
zespołu filtrów typu FIR o liniowej fazie z wykorzystaniem
optymalizacji wielokryterialnej
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 19
Zaprezentowano nową metodę projektowania biortogonalnego
, dwukanałowego zespołu filtrów typu FIR o liniowej charakterystyce
fazowej i quasi-perfekcyjnej rekonstrukcji sygnału. W metodzie
tej uzyskuje się rozwiązanie kompromisowe pomiędzy otrzymaniem
równomiernie falistego błędu rekonstrukcji oraz spełnieniem innych
wymagań. Zadanie zaprojektowania zespołu filtrów jest rozwiązywane
przez przekształcenie go w odpowiednie zadanie optymalizacji
wielokryterialnej. Podano trzy przykłady obliczeniowe ilustrujące użyteczność
metody przy uwzględnieniu różnych dodatkowych wymagań
dotyczących charakterystyk filtrów.
Słowa kluczowe: biortogonalny zespół filtrów, dwukanałowy zespół
filtrów, filtry typu FIR, liniowa charakterystyka fazowa, quasi-perfekcyjna
rekonstrukcja sygnału, optymalizacja wielokryterialna

BALCEREK J., CHMIELEWSKA I.: Multimodalna baza danych do
celów identyfikacji osób- model i zastosowania
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 23
Przedstawiono model systemu multimodalnej bazy danych, zorientowany
na identyfikację mówcy, zaprojektowany w celu przechowywania
rekordów w postaci plików audio, wideo, graficznych i tekstowych.
Dostęp do rekordów jest możliwy on-line przez sieć w architekturze
typu klient-serwer przy użyciu Systemu Zarządzania Bazą Danych
typu open source, przy czym dostęp obejmuje dodawanie, modyfikowanie,
pobieranie i uzupełnianie rekordów w zależności od poziomu
autoryzacji użytkownika. Dzięki modułowej strukturze i odpowiednio
zaprojektowanemu mechanizmowi kategoryzacji, skalowalność systemu
jest możliwa zarówno w skali makro (bazy danych zorientowane
na zastosowanie) jak i mikro (liczba mówców/nagrań, język, itd.).
Słowa kluczowe: multimodalna baza danych, architektura klient-serwer,
poziomy autoryzacji, mechanizm kategoryzacji, skalowalność,
udostępnianie on-line zasobów bazy

DĄBROWSKI A., DRGAS Sz., CETNAROWICZ D., CHMIELEWSKA
I.: Identyfikacja mówcy na podstawie sumy rozkładów normalnych
- eksperymenty z wypowiedziami w języku polskim
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 29
Przedstawiono eksperymenty identyfikacji mówcy za pomocą prototypowego
systemu rozpoznawania mowy na podstawie sumy rozkładów
normalnych (GMM) i współczynników mel-cepstralnych, (MFCC),
uzyskanych z wykorzystaniem polskojęzycznej bazy Corpora [4].
W eksperymentach zbadano minimalną ilość danych potrzebnych do
wytrenowania wiarygodnego modelu oraz długość sygnału wymaganą
do poprawnej klasyfikacji. Ponadto przebadano dyskryminacyjne
właściwości polskich fonemów do identyfikacji mówcy. Wyodrębniono
fonemy, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawnego
rozpoznawania.
Słowa kluczowe: identyfikacja mówcy, model sumy rozkładów normalnych,
współczynniki mel-cepstralne, baza danych Corpora

NICZYPORUK W.: Detekcja sygnałów radarowych LFM we wspólnej
dziedzinie czas-częstotliwość
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 33
Artykuł przedstawia wydajność detekcji sygnałów radarowych LFM
przy wykorzystaniu transformat Radona i Hougha. Transformaty te
wydobywają z obrazu czas-częstotliwość równanie liniowe. Główny
problem, który jest rozpatrywany w tym artykule to proces niezależnego
poszukiwania sygnałów LFM przez przechwytujący odbiornik.
Zakłada się z góry, że informacja odnośnie czasu trwania sygnału
i czasu opóźnienia nie jest znana. W takim przypadku WVD sygnału
może być rozdzielona na części i może być pogorszona charakterystyka
pracy. Symulacje komputerowe zostały przeprowadzone dla
różnych szerokości przesuwanego okna czasowego, różnych prędkości
poszukiwań i różnych stosunków sygnału do szumu (SNR).
Słowa kluczowe: dystrybucja Wignera-Ville, transformaty Radona
i Hougha, detekcja sygnałów radarowych LFM

BOROWICZ A., PETROVSKY A.: Uzdatnianie mowy metodą podprzestrzeni
sygnału z ograniczeniami percepcyjnymi - rozwiązania
przybliżone
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 38
Artykuł dotyczy zaproponowanej ostatnio metody podprzestrzeni sygnału
z ograniczeniami percepcyjnymi (PCSS). Prezentowane są dwa
uproszczenia metody PCSS. Pierwsze podejście opiera się na przybliżonej
diagonalizacji macierzy kowariancji energii szumu w dziedzinie
transformaty. Rozwiązanie przybliżone umożliwia optymalne
w sensie percepcyjnym kształtowanie widma szumu resztkowego
i nie wymaga transformacji wybielających. Drugie podejście stanowi
realizację metody PCSS w dziedzicznie częstotliwości. Osiąga się
to wykorzystując założenie, że macierze kowariancji są macierzami
okresowymi. Uzyskany estymator okazuje się niemal identyczny
z dobrze znaną regułą IND. Przeprowadzana jest ocena wybranych
metod przy użyciu obiektywnych miar jakościowych oraz nieformalnych
testów odsłuchowych. Wyniki wskazują, że metody przybliżone
oferują porównywalną jakość mowy do metody dokładnej w typowych
warunkach.
Słowa kluczowe: uzdatnianie mowy, KLT, metody podprzestrzeni
sygnału, psychoakustyka

śWIDER K., PAPAJ M., PARUZEL A.: Estymacja tonu krtaniowego
wąskopasmowo fitrowanego sygnału mowy przy użyciu zespolonej
pulsacji chwilowej
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 45
Rozważana jest nowa metoda estymacji tonu krtaniowego, oparta na
Zespolonej Pulsacji Chwilowej (ZPCh). Zaprezentowany został nowy
interaktywny algorytm analizy ZPCh sygnału mowy. Działanie algorytmu
zostało porównane z działaniem innych powszechnie używanych
metod. Porównanie dowodzi, że metoda jest dokładna oraz wskazuje
na związek między ZPCh a tonem krtaniowym szczególnie dla wąskopasmowo-
filtrowanego sygnału mowy.
Słowa kluczowe: Zespolona Pulsacja Chwilowa (ZPCh), estymacja
tonu krtaniowego, sygnał mowy

KONIECZKA A., DĄBROWSKI A.: Rozpoznawanie samogłosek
na podstawie sekwencji wideo
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 54
W artykule opisano metodę przydatną do wykorzystania przy rozpoznawaniu
samogłosek wypowiadanych przez osoby pozbawione krtani.
W tej metodzie zastosowano analizę ruchu markerów umieszczonych
na twarzy mówcy. Ruch markerów rejestruje się cyfrową kamerą
wideo i analizuje za pomocą opracowanego oprogramowania.
Słowa kluczowe: rozpoznawanie mowy, analiza danych wideo, rozpoznawanie
samogłosek, krtań

BIELAWSKI K., PARFIENIUK M.: Podpasmowe algorytmy filtracji
adaptacyjnej w spaczonym, modulowanym kosinusowo banku
filtrów
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 59
W pracy badane są właściwości podpasmowych odmian trzech znanych
algorytmów filtracji adaptacyjnej: unormowanego algorytmu
LMS, algorytmu rzutu afinicznego wstecz rzędu 2 (APA) oraz rekursywnego
algorytmu najmniejszych kwadratów (RLS). Za ich postawę
przyjęto spaczony modulowany kosinusowo bank filtrów, który dokonuje
nierównomiernego podziału pasma, dostarczając rzeczywistych
sygnałów kanałowych i dobrze aproksymując psychoakustyczną skalę
Barków. System adaptacji o strukturze niezależnej od banku syntezy
umożliwia poprawę zbieżności i obniżenie złożoności obliczeniowej
filtracji adaptacyjnej w porównaniu z rozwiązaniami pełnopasmowymi
lub wykorzystującymi banki modulowane DFT.
Słowa kluczowe: algorytmy adaptacyjne, spaczony, modulowany kosinusowo
bank filtrów, psychoakustyka

PETROVSKY A.: Wielorozdzielcze modelowanie percepcyjne
przy wykorzystaniu skalogramów wzbudzenia adaptacyjnej pakietowej
transformacji falkowej
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 65
Artykuł przedstawia wielorozdzielczy model skalogramu wzbudzenia
audytoryjnego oraz jego zastosowanie do przekształcenia i kodowania
sygnału audio. Model wykorzystuje pakietową transformację falkową
do dekompozycji czasowo-częstotliwościowej sygnału wejściowego.
Struktura drzewiasta pakietowej transformacji falkowej jest dobierana
na podstawie kryterium optymalności sformułowanego pod kątem
minimalizacji entropii. Z punktu widzenia aplikacji, wielorozdzielczy
model skalogramu wzbudzenia audytoryjnego, oparty na transformacie
adaptującej się do sygnału, pozwala na uzyskanie niskiego tempa
bitowego w kodowaniu audio przy minimalnej stracie jakości sygnału
zrekonstruowanego.
Słowa kluczowe: wielorozdzielczy model audytoryjny, pakietowa
transformacja falkowa, skalogramy

MEYER A., PORTALSKA H., PORTALSKI M.: Metoda pomiaru
czasu między środkami wybranych dźwięków
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 71
Przedstawiono metodę i program służący do pomiaru czasów między
środkami wyrazów lub wygrywanych dźwięków. Zaproponowany algorytm
może być wykorzystany do oceny stanu osób z dysfunkcjami
centralnego układu nerwowego. Pokazano różnice między wynikami
osób zdrowych i chorych.
Słowa kluczowe: pomiar czasu, mowa, dźwięki, diagnostyka

dopasowującego
do modelowania przejść sygnału audio z wykorzystaniem
percepcyjnie zoptymalizowanego słownika opartego
na pakietowej transformacji falkowej
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 74
Artykuł prezentuje algorytm poszukiwania dopasowującego (ang. Matching
Persuit) z percepcyjnie zoptymalizowanym słownikiem opartym
na pakietowej transformacji falkowej. Algorytm zastosowano do
jak najbardziej trafnego wyboru komponentów użytych do zwartego
przedstawienia przejść w sygnale audio. Poszukiwanie dopasowujące
wykorzystuje słownik złożony z funkcji określonych pakietową transformacją
falkową, która percepcyjnie adaptuje się do ramek sygnału.
Oparta na entropii i ocenie psychoakustycznej funkcja kosztu pozwala
zminimalizować zależności percepcyjne i przystosować pakietową
transformację falkową do ograniczonego rozmiaru słownika. Zaproponowana
metodologia wyboru najbardziej istotnych komponentów
opiera się na maksymalizacji dopasowania pomiędzy skalogramami
percepcyjnego wzbudzenia skojarzonymi odpowiednio z sygnałem
oryginalnym i modelowanym. Technika ta pozwala istotnie zredukować
liczbę funkcji atomowych poszukiwania dopasowującego w stosunku
do znanych technik, które wykorzystują tłumione sinusoidy
i nadkompletne słowniki pakietowej transformacji falkowej.
Słowa kluczowe: algorytm poszukiwania dopasowującego pakietową
transformacją falkową, skalogram


KOLASA M., WOJTYNA R., JÓŹWICKI W.: Pewne aspekty projektowania
sieci perceptronowej do przewidywania długości życia
chorych na raka pęcherza moczowego
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 80
W pracy podjęto próbę wskazania metody doboru optymalnej liczby
neuronów dla warstwy ukrytej sieci neuronowej, analizującej dane
modelu przeżycia pooperacyjnego u pacjentów z rakiem pęcherza
moczowego. Trójwarstwową sieć zaprojektowano w środowisku Matlab,
z zastosowaniem modelu perceptronu wielowarstwowego. Jako
metodę uczenia sieci zastosowano klasyczny algorytm uczenia metodą
wstecznej propagacji błędu ze współczynnikiem momentum.
Dla założonego modelu przewidywania przeżycia u chorych z rakiem
pęcherza moczowego uzyskano charakterystyczny przebieg krzywej
błędnych prognoz. W oparciu o stworzony zbiór uczący zbadano działanie
sieci dla różnej liczby neuronów w warstwie ukrytej. Zaobserwowano
wyraźne minimum błędu dla 13 neuronów w tej warstwie. Nie
można wykluczyć, że przebieg krzywej ma charakter powtarzalny dla
różnych wektorów wejścia/wyjścia i może być pomocny w typowaniu
liczby neuronów w sieciach dedykowanych modelowi biologicznemu.
Słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, warstwa ukryta sieci, rak
pęcherza moczowego, prognozowanie, analiza przeżycia

PARFIENIUK M., PETROVSKY A.: Wykorzystanie arytmetyki hiperzespolonej
do realizacji ośmiokanałowych, nadpróbkowanych,
paraunitarnych banków filtrów o liniowych odpowiedziach
fazowych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 84
W ostatnich latach nadmiarowe reprezentacje sygnałów uzyskiwane
za pomocą nadpróbkowanych banków (zespołów) filtrów znalazły wiele
zastosowań w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Nadmiarowość
okazuje się użyteczna w kodowaniu sygnałów z wysoką jakością,
umożliwia zabezpieczenie danych przed błędami transmisji, a związana
z nią niewrażliwość na przesunięcie sygnału w czasie jest korzystna
w punktu widzenia usuwania szumu i analizy tekstur. Choć we
wcześniejszych pracach z tych dziedzin przeważnie wykorzystywano
paraunitarne banki filtrów, nie poruszano zagadnień związanych z realizacją
takich systemów. Artykuł prezentuje nową, kwaternionową
strukturę kratową do implementacji ośmiokanałowych nadpróbkowanych
paraunitarnych banków filtrów o liniowych odpowiedziach fazowych
OLPPUFB (ang. Oversampled Linear-Phase Paraunitary Filter
Banks), która gwarantuje zachowanie energii sygnału niezależnie od
precyzji, z jaką są reprezentowane jej współczynniki.
Słowa kluczowe: nadpróbkowany paraunitarny bank/zespół filtrów,
kwaternion, liczba hiperzespolona, teoria ram

WIELGAT R., ZIELIŃSKI T.P., POTEMPA T., LISOWSKA-LIS A.,
KRÓL D.: Rozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie współczynników
HFCC
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 90
W artykule zaprezentowano wyniki wstępnych badań dotyczących rozpoznawania
głosów ptaków. Nagrania cyfrowe ptaków dokonano z częstotliwością
próbkowania 96 kHz w zaszumionym środowisku miejskim.
Jako cech użyto współczynników mel-cepstralnych (MFCC) oraz ostatnio
zaproponowanych współczynników human-cepstralnych (HFCC).
Zaobserwowano większą skuteczność rozpoznawania, prowadzonego
z użyciem tych drugich. Pokazano, że odpowiednie ograniczenie maksymalnej
częstotliwości podczas wyznaczania współczynników HFCC
prowadzi do podniesienia efektywności rozpoznawania. Uzyskane obiecujące
wyniki są dobrym prognostykiem do planowanego, praktycznego
zastosowania opisanych metod do monitorowania ostoi ptaków.
Słowa kluczowe: rozpoznawanie gatunków ptaków, współczynniki
MFCC, współczynniki HFCC, nieliniowa transformacja czasowa

KOROHODA P., DĄBROWSKI A.: Filtracja cyfrowa oparta na dyskretnych
transformatach trygonometrycznych, realizowana za
pomocą splotu uogólnionego
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 95
W artykule pokazano, że transformatowa filtracja cyfrowa oparta np.
na jednej z 16. dyskretnych transformacji trygonometrycznych, typowo
realizowana w dziedzinie transformaty za pomocą statycznych
i zazwyczaj gęstych (a zatem kosztownych obliczeniowo) mnożeń,
może być znacznie bardziej wydajnie zrealizowana bezpośrednio
w dziedzinie pierwotnej za pomocą tzw. uogólnionego splotu. Zaproponowaną
koncepcję opisuje się macierzami splotu uogólnionego,
które są różne dla poszczególnych transformacji. Macierze te są
rzadkie lub mogą być rzadkie kosztem niewielkich i zazwyczaj w pełni
akceptowalnych przybliżeń. Pokazano, że filtracja za pomocą splotu
uogólnionego może wymagać dużo mniej obliczeń niż typowa filtracja
realizowana w dziedzinie transformaty, nawet jeśli zastosowano
w niej algorytmy szybkich transformacji w przód i wstecz. Rozważania
teoretyczne zilustrowano przykładami dolnoprzepustowych filtrów
półpasmowych.
Słowa kluczowe: transformatowa filtracja cyfrowa, szybka filtracja
cyfrowa, splot uogólniony

ROGALSKA E., PAŁKO T.: Metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego
i model mechaniczny oka
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 109
Opisano nieinwazyjne metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego
(IOP) ze szczególnym uwzględnieniem techniki nieingerującej
w kształt rogówki. Opracowany czujnik wykorzystuje efekt zmiany
krzywizny rogówki pod wpływem zmian IOP. Zależność ta pozwala na
wyznaczenie wartości IOP za pomocą analizy deformacji tensometrów
umieszczonych na powierzchni rogówki. Przedstawiono również
mechaniczny model oka ludzkiego, pozwalający na odkształcenie zarówno
sztucznej rogówki, jak i tensometrów. W modelu tym specjalny
trzpień oscylujący z zadaną amplitudą i częstotliwością symuluje
zmiany IOP. Wyniki badań potwierdziły użyteczność przyjętej metody
do statycznych i dynamicznych pomiarów IOP.
Słowa kluczowe: ciśnienie śródgałkowe, metody i czujniki, model
oka

TRYBUŁA A., DOMAŃSKI G., KONARZEWSKI B., MARZEC J., ZAREMBA
K.: Biomedyczne urządzenie do detekcji pojedynczych
fotonów
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 112
Zaprezentowano jednokanałowy system do detekcji i zliczania pojedynczych
fotonów. Opracowany system składa się z fotopowielacza,
pracującego w trybie zliczania fotonów, układu wzmacniającego,
dyskryminatora i licznika. Przeprowadzono testy urządzenia, które
potwierdzają możliwość zastosowania go w technikach obrazowania
optycznego w medycynie i biologii.
Słowa kluczowe: techniki optyczne, zliczanie pojedynczych fotonów

GOLNIK N., GOLNIK A., PAŁKO T.: Wizualizacja preparatów tkankowych
w świetle spolaryzowanym
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 115
Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym
umożliwia analizę rozkładu elementów dwójłomnych w tkankach prawidłowych
i zdegenerowanych lub chorobowo zmienionych. Podstawą
metody jest zarejestrowanie obrazów tkanki w świetle przechodzącym
o różnej polaryzacji. Do tego celu zbudowano prosty zestaw
laboratoryjny, umożliwiający uzyskanie serii obrazów odpowiedniej
jakości dla zadanych ustawień polaryzatora i analizatora. Wykonano
testową serię obrazów preparatów tkanek prawidłowych i nowotworowych.
Z uzyskanych obrazów wyliczano macierze Muellera, a następnie
poddano je analizie, stosując metodę autokorelacyjną oraz
analizę statystyczną obrazów odpowiadających elementom macierzy
Muellera. Stwierdzono, że dla kilku rodzajów prawidłowych i patologicznie
zmienionych tkanek obserwuje się różnice w rozkładzie elementów
dwójłomnych.
Słowa kluczowe: polarymetria, obrazowanie tkanek biologicznych,
macierze Muellera

TRYBUŁA A., DOMAŃSKI G., KONARZEWSKI B., MARZEC J., ZAREMBA
K.: Wielokanałowe urządzenie do pomiaru zmian ukrwienia
tkanek
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 119
Zaprezentowano wielokanałowy system do badania ukrwienia tkanek
metodą optyczną. Urządzenie może pracować zarówno w trybie
transmisyjnym, jak i odbiciowym. Przy jego wykorzystaniu możliwe
jest obrazowanie ukrwienia podpowierzchniowych warstw tkanek
miękkich. Przedstawiono wyniki badań na fantomach oraz wstępne
wyniki pomiarów in vivo ukrwienia palców dłoni oraz tkanki miękkiej
przedramienia. Po przeprowadzeniu wzorcowania urządzenie może
posłużyć do wielopunktowych pomiarów utlenowania krwi.
Słowa kluczowe: techniki optyczne, ukrwienie tkanek

PRZELASKOWSKI A., PODSIADŁY-MARCZYKOWSKA T., BONIŃ-
SKI P., WRÓBLEWSKA A.: Zintegrowany system wspomagania
diagnostyki mammograficznej
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 122
Przedstawiono koncepcję zintegrowanej stacji diagnostycznej do interpretacji
badań mammograficznych. Główne elementy wspierające
pracę specjalisty to narzędzie CAD, tj. komputerowego wspomagania
diagnozy, interfejs do oceny badań, bazujący na ontologii mammografii
oraz teleinformatyczny system z indeksowaniem po zawartości
i wyszukiwaniem referencyjnych badań w celach porównawczych.
Skoncentrowano się na formalnym opisie dziedziny wiedzy użytecznej
w diagnostyce mammografii oraz charakterystyce systemu teleinformatycznego
integrującego usługi dostępne w stacji diagnostycznej.
Słowa kluczowe: wspomagania diagnostyki mammografii, ontologia
mammografii, indeksowanie zawartością obrazów

BOGORODZKI P., PIĄTKOWSKA-JANKO E., ORZECHOWSKI M.,
KURJATA R., OBRĘBSKI W., KOŁASZEWSKI Ł., WAGNER M.,
WOLAK T.: Sprzęt i oprogramowanie do obrazowania czynności
mózgu techniką rezonansu magnetycznego
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 128
Opisano aparaturę i oprogramowanie przeznaczone do badań czynnościowych
fMRI, opracowane w ramach realizacji projektu badawczego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prac inżynierskich
i magisterskich studentów Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych (specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie).
Słowa kluczowe: fMRI, aparatura biomedyczna

KAMIŃSKI T., GRZANKA A., DOBOSZ P.: Automatyzacja pomiarów
elektrogustometrycznych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 136
Przedstawiono nową konstrukcję elektrogustometru - przyrządu do
pomiaru progu odczuwania smaku. Aparat ten stymuluje receptory
smaku prądem o przebiegu prostokątnym i w zautomatyzowany
sposób umożliwia poszukiwanie progów smakowych. W urządzeniu
wykorzystano stymulację dwubiegunową, dzięki czemu bodziec jest
podawany lokalnie. Rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo pacjenta
podczas pomiarów i znacznie ułatwiają pracę lekarzowi.
Słowa kluczowe: smak, gustometria, elektrogustometria, elektrogustometria
dwubiegunowa

RADOMSKI D., GRZANKA A., GRACZYK S.: Monitorowanie czynności
skurczowej macicy
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 139
Monitorowanie aktywności skurczowej macicy jest ważnym klinicznym
obszarem zastosowań bioinżynierii medycznej. Przedstawiono
metodę analizy bioelektrycznej czynności skurczowej macicy. Bazując
na nieliniowym modelu opisującym elektrofizjologię skurczu macicy,
przedstawiono wykorzystanie wskaźnika entropii z próby sygnału
elektromiograficznego macicy do różnicowania aktywności mechanicznej
macicy. Uzyskane wyniki sugerują możliwość zastosowania
tego wskaźnika do prognozy ryzyka porodu przedwczesnego.
Słowa kluczowe: biopomiary, elektrofizjologia, nieliniowa analiza
sygnału, położnictwo

TRYBUŁA A., DOMAŃSKI G., KONARZEWSKI B., MARZEC J.,
ZAREMBA K.: System do pomiaru czasu przelotu fotonów przez
tkankę
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 142
Zaprezentowano system do pomiaru czasu przelotu fotonów przez
tkankę. Opracowany system zawiera impulsowe źródło światła, fotodetektor
i układ do pomiaru krótkich czasów. Przedstawiono wyniki
pomiarów rozkładów czasu przelotu w fantomach.
Słowa kluczowe: techniki optyczne, techniki czasowo-rozdzielcze

PRZELASKOWSKI A., JÓŹWIAK R.: Kompresja i transkodowanie
medycznego wideo - metody kontroli jakości danych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 145
Zaproponowano metody oceny/kontroli jakości medycznych badań
wideo kompresowanych i transkodowanych w celu efektywnego gromadzenia
i archiwizacji tych badań, a także transmisji, zarządzania
danymi wideo w medycznych systemach informacyjnych, doskonalenia
metod telekonsultacji i telediagnozy. Zaproponowano numeryczną
miarę jakości wideo bazującą na różnorodnych metrykach opisu
różnic uzupełnionych modelami percepcji przestrzennej i czasowej
oraz ogólnymi przesłankami (wskaźnikami) diagnostycznych znaczeń
określonych cech obrazów. Ponadto opisano procedurę subiektywnego
testu oceny jakości badań, dostosowaną do specyfiki testu kontroli
jakości. Wykonano eksperymenty na zbiorach badań bronchoskopowych
oraz kontrastowych badań USG, kodowanych według MPEG-
2, MPEG-4 oraz H.264 z uwzględnieniem transkodowania pomiędzy
poszczególnymi standardami kompresji.
Słowa kluczowe: ocena jakości medycznych badań wideo, kodowanie
wideo, transkodowanie medycznego wideo

OLSZEWSKI T., SMOLIK W., MIRKOWSKI J., SZABATIN R., RADOMSKI
D., BRZESKI P.:Elektryczny tomograf pojemnościowy
typu ET3
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 151
W artykule zawarto opis i analizę standardowego układu "ładuj - rozładuj",
stosowanego do pomiarów małych pojemności elektrycznych
w tomografii elektrycznej. Zaproponowano szereg udoskonaleń.
Przedstawiono koncepcję modułowego elektrycznego tomografu
pojemnościowego, wykorzystującego kanały sygnałów "ładuj - rozładuj",
umieszczonych na oddzielnych płytkach obwodów drukowanych.
Zbudowany system wykorzystuje kanały sygnałowe w różnych
konfiguracjach w zależności od konfiguracji elektrod w sondach pojemnościowych.
Zaprezentowany system tworzy optymalną platformę
dla rozwoju sprzętu najlepiej dostosowanego do różnorodnych potencjalnych
aplikacji.
Słowa kluczowe: elektryczna tomografia pojemnościowa

MARCHEWKA P.: ALHAT - noszony rejestrator oddechu dla alergików
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 158
Istnieje problem we wczesnym diagnozowaniu pacjentów podejrzanych
o alergię. Jednym z elementów rozwiązania jego jest urządzenie
rejestrujące w sposób ciągły stan pacjenta, w długim czasie, w naturalnym
środowisku badanego. Zaprezentowano noszony rejestrator
oddechu dla alergików.
Słowa kluczowe: alergia, rejestrator oddechu

KAMIŃSKI P., CHMIELEWSKI P., OBRĘBSKI W., KOŁASZEWSKI
Ł., LASKOWSKI A., RADZIK B., PACHOCKI M., PIĄTKOWSKAJANKO
E.: Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej
"Biomedyczni". System zdalnego monitoringu EKG
Elektronika XLIX, nr 4/2008, s. 159
Przedstawiono historię Koła Naukowego "Biomedyczni", jego cele
i zainteresowania oraz opisano realizowany projekt ogólnopolskiego
systemu monitoringu elektrokardiograficznego Tele-EKG.
Słowa kluczowe: Koło Naukowe "Biomedyczni", EKG, telemetria,

monitoring

SZCZEPANIAK Z., ARVANITI A., SĘDEK E.: Nowe możliwości wykorzystania
techniki mikrofalowej w zastosowaniach diagnostyki
medycznej oraz kompleksowej oceny stanu zdrowia
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 161
Zaprezentowano nowe techniki mikrofalowe do pomiarów parametrów
biomedycznych, tj. częstotliwości akcji serca i oddechu oraz poziomu
glukozy we krwi. Przedstawiono koncepcję użycia zestawu sensorów
medycznych w systemie oceniającym stan zdrowia człowieka. Realizacja
tego typu systemu w postaci bezprzewodowej sieci sensorów
i stanowiska dowodzenia z zaawansowaną obróbką i interpretacją informacji
może znaleźć zastosowanie zarówno w branży medycznej,
jak i wojskowej.
Słowa kluczowe: czujniki medyczne, radar, monitoring stanu zdrowia

MILEWSKI A., SĘDEK E., GAWOR S.: Metoda amplitudowego ważenia
sygnałów z liniową modulacją częstotliwości w zastosowaniach
radarowych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 165
Sygnały z liniową modulacją częstotliwości tzw. chirp są stosowane
we współczesnych radarach. Sygnały te, po zastosowaniu tzw. kompresji,
zapewniają zwiększenie zasięgu radaru. Zaproponowana w artykule
metoda ważenia amplitudowego zapewnia po kompresji niski
poziom listków bocznych przetwarzanego sygnału. Aby to osiągnąć,
zaproponowano kilka metod ważenia, które mogą być użyteczne dla
pewnej klasy sygnałów o małym współczynniku kompresji TB<100 (T
- czas trwania impulsu, B - szerokość pasma)
Słowa kluczowe: przetwarzanie sygnałów, sygnały typu chirp, kompresja
sygnałów, system radarowy

DZIURZAŃSKI P., MĄKA T.: Dobór kształtu i odwzorowania rdzeni
w prostokątnych sieciach wewnątrzukładowych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 169
Pomimo licznych badań prowadzonych w tematyce sieci wewnątrzukładowych
(ang. NoC - Network on Chip), zagadnienia doboru
kształtu i algorytmy odwzorowania rdzeni nie były dotychczas poddane
szerszej analizie. W artykule został przebadany wpływ tych
czynników na przepustowość i efektywność zsyntetyzowanych układów
realizujących strumieniowe algorytmy wideo. Otrzymane wyniki
pokazują, że dobór odpowiedniego kształtu sieci do aplikacji jest
istotnym czynnikiem przy odwzorowaniu wielordzeniowych struktur
układowych. Przedstawiona strategia może zwiększyć efektywność
docelowego układu poprzez zbalansowanie przepływów.
Słowa kluczowe: sieci wewnątrzukładowe,
dobór kształtu sieci, odwzorowanie
rdzeni, strumieniowe wideo

ŁOBODZIŃSKI W.: Identyfikacja obiektów regulacji temperatury
zmodyfikowaną metodą wymuszenia skokowego
Elektronika 9XLIX), nr 4/2008, s. 172
Artykuł prezentuje nową metodę wyznaczania parametrów charakteryzujących
dynamikę rezystancyjnych pieców elektrycznych. Metoda
ta stanowi modyfikację metody wymuszenia skokowego. Wykazano,
że proponowane podejście umożliwia precyzyjne wyznaczenie
parametrów dynamicznych uproszczonego modelu pieca również
w przypadku sygnału wyjściowego znacznie zakłóconego szumem.
Dodatkową zaletą metody jest możliwość znacznego skrócenia czasu
eksperymentu po skoku wymuszenia.
Słowa kluczowe: regulacja temperatury, identyfikacja obiektów dynamicznych,
metody numeryczne

BORECKI J.: Analiza wpływu czynników materiałowych i technologicznych
na właściwości połączeń międzywarstwowych w wysokoprecyzyjnych
płytkach drukowanych
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 179
Jednym z największych wyzwań dynamicznego rozwoju przemysłu
elektronicznego jest miniaturyzacja nowo projektowanych urządzeń
elektronicznych. Aby móc sprostać nieustannym wymaganiom odbiorców
sprzętu elektronicznego, niezbędne jest poszukiwanie nowych,
czasem niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych,
które umożliwią wytwarzanie zminiaturyzowanych, a zarazem coraz
bardziej funkcjonalnych urządzeń elektronicznych. Duży obszar
w tym zakresie dotyczy nowoczesnych technik wytwarzania płytek
obwodów drukowanych, a szczególnie miniaturyzacji połączeń
międzywarstwowych. W artykule przedstawiono analizę wpływu
czynników materiałowych i technologicznych na właściwości połączeń
międzywarstwowych w płytkach drukowanych o dużej gęstości montażu.
Analizie poddano główne etapy wytwarzania połączeń międzywarstwowych,
w której zastosowano technikę planowania eksperymentów
Taguch'ego oraz modelowania numerycznego.
Słowa kluczowe: mikrootwór, magnetron, modelowanie numeryczne,
metalizacja impulsowa

DUCHIEWICZ J., DOBRUCKI A.L., FRANCIK A., SOWA A.E., WITKOWSKI
J.S., DUCHIEWICZ T., SADOWSKI A.: Kompatybilność
elektromagnetyczna w dużym systemie pomiarowym - przykładowe
rozwiązania w spektrometrze elektronowego rezonansu
paramagnetycznego (EPR)
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 186
Przedstawiono problemy związane z wewnętrzną i zewnętrzną kompatybilnością
elektromagnetyczną w dużym systemie pomiarowym,
składającym się z wielu niezależnych i współpracujących ze sobą
bloków. Skuteczne metody rozwiązywania tych problemów pokazano
na przykładzie spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego
(EPR).
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna -wewnętrzna
i zewnętrzna, duże systemy pomiarowe - konstrukcja

ROJEK K.: Stopnie ochrony w urządzeniach EAZ zapewnianej
przez obudowy (Kod IP), badania oraz wytyczne konstrukcyjne
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 190
W artykule omówiono wymagania dotyczące stopnia ochrony, sposoby
badań oraz wynikających z nich wytycznych przy konstruowaniu
urządzeń EAZ.
Słowa kluczowe: stopnie ochrony, badania, zalecenia projektowe

GÓRECKI K.: Elektrotermiczny model cewki z rdzeniem ferrytowym
do analizy przetwornic dc-dc
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 194
Zaproponowano nowy elektrotermiczny model cewki z rdzeniem ferrytowym
przeznaczony do analizy przetwornic dc-dc w programie
SPICE. Przedstawiono postać modelu, sposób jego implementacji
w programie SPICE oraz wyniki jego weryfikacji doświadczalnej.
Przedstawiono również wyniki analiz przetwornicy boost ilustrujące
wpływ samonagrzewania w cewce na charakterystyki tej przetwornicy.
Słowa kluczowe: rdzenie ferrytowe, dławiki, SPICE,
modele elektrotermiczne

ANDRUSZKIEWICZ A.: Ocena dokładności pomiarów podstawowych
parametrów przepływów dwufazowych ciecz- gaz ultradźwiękową,
impulsową metodą echa
Elektronika (XLIX), nr 4/2008, s. 199
W artykule przedstawiono ocenę dokładności wyznaczenia prędkości
wznoszenia, częstotliwości tworzenia oraz obszaru występowania
fazy gazowej w przepływie ciecz-gaz. Pomiary tych wielkości
wykonano za pomocą ultradźwiękowej-impulsowej metody echa, przy
zastosowaniu defektoskopu ultradźwiękowego USIP 20 GP8
i 8 czujników ultradźwiękowych K15K dla kilku dysz wlotowych
powietrza do zbiornika.
Słowa kluczowe: ultradźwiękowa-impulsowa metoda echa,
niepewność pomiaru, metoda korelacyjna