Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA MAJ 2008

Spis treści zeszytu Elektronika rok XLIX nr 5/2008

Prace z kondensatem Bosego-Einsteina atomów rubidu
w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej
i Optycznej (Experiments on Bose-Einstein condensate
of rubidium atoms in the National Laboratory of Atomic,
Molecular and Optical Physics)
- W. Gawlik, M. Zawada . . 6

Wytwarzanie mikro- i nanostruktur metodami
mikroskopii bliskich oddziaływań (Fabrication of micro
- and nanostructures by scanning probe microscopy)
- K. Kolanek,T. Gotszalk, M. Zielony, P. Grabiec . . 9

Pomiary zapachu przy ustalonej emisji (Odor
measurements to be applied in case of invariable
emission rates) - K. Kostyrko . 12
Study of magnetic agglomerates in the nanomaterial system
(Ti-Si-C(N))/C by the magnetic resonance technique (Badania
aglomeratów magnetycznych w nanomateriale (Ti-Si-C(N))/C
za pomocą metody rezonansu magnetycznego) - N. Guskos,
E. A. Anagnostakis, G. Żołnierkiewicz, J. Typek, V. Likodimos,
A. Guskos, A. Biedunkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany
w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla
zastosowań fizyki kwantowej (High resolution two channel
Box-Car system implemented in single FPGA structure Virtex4
for apply in quantum physics) - R. Frankowski, W. Wasilewski,
M. Kowalski, M. Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Demonstracja modelu jednoatomowego sensora pola elektrycznego
typu AM (Demonstration of the model of an AM
single-atom electric field sensor) - G. Szawioła, A. Buczek,
W. Koczorowski, D. Kucharski, P. Mazerewicz, A. Walaszyk,
E. Stachowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Nowa metoda magnetometrii optycznej (Novel method of optical
magnetometry) - Sz. Pustelny, M. Gring, A. Wojciechowski,
K. Sycz, M. Kotyrba, W. Gawlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Parametry sygnałów synchronizacji i metody ich wyznaczania
(Parameters of synchronization signals and the methods of their
assessment) - A. Dobrogowski, M. Kasznia . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Calibration of atomic force microscope (Skalowanie mikroskopu
sił atomowych) - A. Masalska, P. Zawierucha,
M. Woszczyna, T. Gotszalk, Y. Ritz, E. Zschech. . . . . . . . . . . . 32
Pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej nanostruktur:
błąd systematyczny spowodowany pojemnościami sond
(I-V measurements of nanostructures: probe capacitance-dependent
systematic error) - M. Wawrzyniak . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nanometrologia na przykładzie badań powierzchni HOPG
(0001) i Au (111) za pomocą STM (Nanometrology of
HOPG (0001) and Au (111) surface topography using STM)
-M. Wróblewski, M. Kamiński, B. Susła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Quant ? Bridge MI6010Q as an alternative to CCC in the development
of the Czech Primary Quantum Standard of electrical
resistance (Mostek oporowy Quant ? Bridge MI6010Q jako
alternatywa dla komparatora CCC w czeskim pierwotnym kwantowym
wzorcu oporu elektrycznego) - P. Chrobok, P. Svoboda . 44
Filtr górnoprzepustowy pracujący w temperaturze 4,2 K
(High-pass filter operating at 4.2 K) - J. Pająkowski . . . . . . . . 46
Obliczenia szumów rezystorów i diod w programach symulacyjnych
(The noise calculation of resistors and diodes in simulation
programs) - S. Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
KSIĄŻKI (BOOKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 118

TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA: Mikrofalowe
układy ferrytowe w PIT SA - stan obecny i perspektywy
rozwoju (Micowave ferrite technology in PIT SA today and in
future) - E. Sędek, T. Mróz, M. Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Radiolokacyjne źródła informacji dla systemów dowodzenia
i kierowania (Radar information sources for command and
control systems) -J. Miłosz, A. Karwowski . . . . . . . . . . . . . . . 57
Określanie poziomu domieszkowania w absorberach ogniw
słonecznych Cu(In,Ga)Se2 (Shallow doping in Cu(In,Ga)Se2
solar cells)- M. Ćwil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Multi-core realization of audio decoders utilizing on-chip networks
(Wielordzeniowa realizacja dekoderów dźwięku przy
wykorzystaniu sieci wewnątrzukładowej)-P. Dziurzański,
T. Mąka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Power quality analysis in distribution networks integrated with
dispersed renewable energy sources (Analiza jakości napięcia
w sieciach przesyłowych zintegrowanych z rozproszonymi
źródłami energii odnawialnej) - A. Lisowiec, A. Nowakowski,
Z. Kołodziejczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Prostokątne anteny mikropaskowe zasilane przez sprzężenie
elektromagnetyczne (Rectangular microstrip patch
antennas fed by electromagnetic coupling) - M. Kowalczys,
W. Zieniutycz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Próby doświadczalne formowania rezystorów planarnych
wewnątrz wielowarstwowych płytek drukowanych
(Experimental trials of manufacturing of planar thin-
film resistors embedded in multilayer PWBs) -J. Borecki,
G. Kozioł, H. Hackiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Szkło nieliniowe dla fotoniki. Część 3. Nieliniowość refrakcyjna
szkła (Nonlinear glasses for photonics. Part 3. Refractive
nonlinearity of glass) -R. Romaniuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zewnętrznie liniowe, wewnętrznie nieliniowe dwójniki
aktywne - modele teoretyczne (Externally linear internally
nonlinear active one-poles - theoretical models)
- L. Topór-Kamiński, M. Pasko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna 2007. Ustalenia
końcowe w odniesieniu do radiokomunikacji morskiej
(World Radiocommunication Conference 2007. Final
results related to the maritime radiocommunication)
- J. Czajkowski, K. Korcz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Telekomunikacja satelitarna (Satellite telecommunications)
- J. Bogucki, J. Jarkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Optoelektroniczne urządzenia do pomiaru zasięgu widzialności
(Optoelectronic instruments for visibility range measurement)
- R. Synak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kodowanie stanów samokorekcyjnych układów sekwencyjnych
(State assignment for self-correcting sequential circuits)
- D. Kania, R. Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
TECHNIKA SENSOROWA: Enzymatyczne bioczujniki oparte
na dehydrogenazach wykorzystujących NAD+
(Enzymatic biosensors based on NAD+-dependent dehydrogenases)
- A. Kossakowska, D.G. Pijanowska,
W. Torbicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE (FAIRS, EXHIBITIONS,
CONFERENCES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

GAWLIK W., ZAWADA M.: Prace z kondensatem Bosego-Einsteina
atomów rubidu w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej,
Molekularnej i Optycznej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 6
Przedstawiono podstawowe właściwości kondensatu Bosego-Einsteina
oraz metody jego otrzymywania, badania i możliwe zastosowania.
Szczególna uwaga poświęcona jest pracom nad kondensatem atomów
rubidu 87 w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej
i Optycznej, gdzie osiągnięto pierwszy polski kondensat.
Słowa kluczowe: optyczne chłodzenie, pułapki atomowe, ultrazimne
atomy, kondensacja Bosego-Einsteina

KOLANEK K., GOTSZALK T., ZIELONY M., GRABIEC P.: Wytwarzanie
mikro- i nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 9
Postęp w dziedzinie wytwarzania urządzeń półprzewodnikowych
i układów scalonych wynika głównie z procesu miniaturyzacji. W wyniku
miniaturyzacji wzrasta wydajność oraz zmniejsza się pobór mocy
zaawansowanych przyrządów elektronicznych. W chwili obecnej technologia
fotolitografii jest podstawowym narzędziem pozwalającym
wytwarzać zawansowane przyrządy półprzewodnikowe. Tworzenie
przyrządów o rozmiarach poniżej 100 nm powoduje znaczne problemy
technologiczne. Nanolitografia, technika mikroskopii bliskich oddziaływań,
wykorzystująca proces lokalnej anodyzacji powierzchni, jest zaawansowaną
techniką pozwalającą wytworzać wzory na powierzchni
półprzewodnika. Ze względu na precyzyjną kontrolę procesu lokalna
anodyzacja jest wszechstronną techniką pozwalającą wytwarzać wzory
nanostruktur. Łącząc technikę nanolitografii z procesem mokrego
trawienia można wytworzyć nanostruktury o szerokości linii poniżej
100 nm. Przedstawiona technologia może w niedalekiej przyszłości
posłużyć do wytwarzania przyrządów elektroniki kwantowej.
Słowa kluczowe: lokalna anodyzacja powierzchni, nanolitografia,
nanotechnologia, mikroskopia bliskich oddziaływań, mikroskopia sił
atomowych, mokre trawienie

KOSTYRKO K.: Pomiary zapachu przy ustalonej emisji
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 12
Przegląd teorii i technologii pomiaru zapachów. Omówiono miary odczuwanego
zapachu i ustalone w ostatnich latach zasady olfaktometrii
(pomiary przy wykorzystaniu do detekcji zapachu węchu człowieka)
jako precyzyjnej dziedziny metrologii a w szczególności nowe pojęcia
jak Europejski Wzorzec Zapachu EROM oraz Europejska Jednostka
Zapachowa ouE. Pomiary stężenia zapachowego odorantów
z użyciem zaawansowanych technik analizy fizykochemicznej i Elektronicznego
Nosa, wspomaganego na etapie przetwarzania danych
pomiarowych metodami rozpoznawania obrazów.
Słowa kluczowe: zapachy, olfaktometria, elektroniczny nos, odoran

GUSKOS N., ANAGNOSTAKIS E.A., ŻOŁNIERKIEWICZ G., TYPEK
J., LIKODIMOS V., GUSKOS A., BIEDUNKIEWICZ A.: Badania
aglomeratów magnetycznych w nanomateriale (Ti-Si-C(N))/C za
pomocą metody rezonansu magnetycznego
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 18
Nanomateriał (Ti-Si-C(N)) został wytworzony metodą sol-żel w strumieniu
gazowego azotu. Widmo ERP tego materiału składa się z bardzo
waskiej linii pochodzącej od zlokalizowanych centrów magnetycznych
oraz z dodatkowego silnego i szerokiego sygnału znajdującego
się w słabym polu magnetycznym. Obliczono standardowe parametry
widma ERP/FMR (pole rezonansowe, szerokość linii, intensywność
zintegrowana) oraz zbadano ich zależności temperaturowe. Analiza
zmian temperaturowych tych parametrów pozwoliła określić charakterystyki
oddziaływań magnetycznych pomiędzy aglomeratami i układem
zlokalizowanych dipoli magnetycznych. Rozważono możliwość
istnienia procesów uporządkowani magnetycznego w układzie zlokalizowanych
centrów magnetycznych, które zostały wzmocnione przez
system aglomeratów magnetycznych.
Słowa kluczowe: aglomeraty magnetyczne, nanomateriały, metoda
rezonansu magnetycznego

FRANKOWSKI R., WASILEWSKI W., KOWALSKI M., ZIELIńSKI
M.: Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany
w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla
zastosowań fizyki kwantowej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 21
Przedstawiono nowy, dwukanałowy system zliczający zdarzenia
w bramkach czasowych przeznaczony do rejestracji i przetwarzania
sygnałów z fotodiod lawinowych. Zastosowanie wysoko rozdzielczej
linii opóźniającej pozwala na synchronizację sygnału zegara referencyjnego
z procesem badanym oraz zmniejszenie liczby rejestrowanych
zliczeń ciemnych. Zgromadzone dane przetwarzane są przez
wbudowany w układ programowalny 32-bitowy procesor PowerPC
i przesyłane poprzez złącze Ethernet do komputera PC. Wykorzystanie
zasobów układu programowalnego Virtex4 pozwala na uzyskanie
informacji o całkowitej liczbie zliczonych fotonów jak i historii rejestrowanych
zdarzeń.
Słowa kluczowe: pomiar odcinka czasu, linia opóźniająca, koincydencja
par fotonów

SZAWIOŁA G., BUCZEK A., KOCZOROWSKI W., KUCHARSKI D.,
MAZEREWICZ P., WALASZYK A., STACHOWSKA E.: Demonstracja
modelu jednoatomowego sensora pola elektrycznego typu AM
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 23
Istniejące mikroskopy sił atomowych operują sensorami-igłami, których
pełna kwantowa kontrola utrudniona jest przez ich wieloatomową
strukturę. W celu zrównania skali sensora sił do rozmiarów badanego
obiektu, proponuje się w niniejszej pracy zastosowanie jonów uwięzionych
w planarnej pułapce Paula jako sensora sił elektrycznych
w nanoskali. Zasada działania takiego sensora bazuje na efekcie
modulacji amplitudy (AM) składowych harmonicznych drgań jonów,
wywołanej zaburzeniami pola elektrycznego w bliskim sąsiedztwie
uwięzionych naładowanych cząstek. Koncepcja sensora jest demonstrowana
na makroskopowym modelu pułapki jonowej.
Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych, sensor sił elektrycznych,
pułapka jonowa

PUSTELNY S., GRING M., WOJCIECHOWSKI A., SYCZ K., KOTYRBA
M., GAWLIK W.: Nowa metoda magnetometrii optycznej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 26
Metody magnetometrii optycznej należą do najbardziej czułych stosowanych
obecnie metod pomiaru pola magnetycznego. Rozwijana
od kilku lat w Centrum Badań Magnetooptycznych Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego metoda magnetometryczna wykorzystująca
nieliniowy efekt Faradaya z modulowaną amplitudowo wiązką
światła pozwala na osiągnięcie czułości rzędu ułamka pT/Hz1/2 w zakresie
kilkudziesięciu ľT. W artykule omówione są fizyczne podstawy
tej metody oraz zaprezentowany aktualny stan prac nad tą tematyką.
Słowa kluczowe: pomiary pola magnetycznego, magnetometria optyczna,
nieliniowy efekt Faradaya

DOBROGOWSKI A., KASZNIA M.: Parametry sygnałów synchronizacji
i metody ich wyznaczania
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 29
W pracy przedstawiono podstawowe parametry opisujące stabilność
sygnału czasu. Następnie przedstawiono metody wyznaczania tych
parametrów w zastosowaniu do oceny stałości sygnałów synchronizacji
sieci telekomunikacyjnej.
Słowa kluczowe: sygnał czasu, błąd czasu, dewiacja Allana, dewiacja
czasu

MASALSKA A., ZAWIERUCHA P., WOSZCZYNA M., GOTSZALK
T., RITZ Y., ZSCHECH E.: Skalowanie mikroskopu sił atomowych
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 32
Mikroskopia bliskich oddziaływań umożliwia badanie ukształtowania
i właściwości powierzchni w skali subnanometrowej. Tak precyzyjne pomiary
wymagają jednak szczegółowego skalowania urządzenia w celu
uzyskania wiarygodnych wyników, dostarczających nie tylko jakościowych
ale również ilościowych informacji. W pracy przedstawimy wyniki
charakteryzacji piezoaktuatora odpowiedzialnego za przesuw struktury
podczas procesu skanowania. Zaprezentujemy jak zależy wychylenie
typowego piezoaktuatora od masy poruszanej próbki. Wskażemy
również wpływ wysokości badanej struktury na zniekształcenia obrazu
związane z tzw. błędami Abbego, które wynikają z przesuwu struktury
po powierzchni sfery wyznaczonej przez poruszający się piezoaktuator.
Słowa kluczowe: mikroskopia sił atomowych, skalowanie, geometria
ostrza pomiarowego, błędy skanowania

WAWRZYNIAK M.: Pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej
nanostruktur: błąd systematyczny spowodowany pojemnościami
sond
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 37
Zastosowanie oscyloskopu cyfrowego w pomiarach charakterystyki
prądowo-napięciowej nanostruktur umożliwia pomiar charakterystyk
w czasie ? 1 ľs. Przy tak krótkim czasie pomiarów w obwodzie pomiarowym,
który ma charakter obwodu RC uwidaczniają się stany przejściowe.
W artykule dokonano analizy wpływu pojemności sond oscyloskopu
na mierzone sygnały i wyznaczaną charakterystykę prądowo-napięciową.
Zaproponowano model, na podstawie którego wyprowadzono zależności
teoretyczne umożliwiające określenie błędu systematycznego,
przedstawionej metody pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej,
spowodowanego wpływem pojemności sond. Ujawniony błąd systematyczny
powodują nieliniowość charakterystyki prądowo-napięciowej, jej
przesuwanie w odniesieniu do początku układu współrzędnych oraz
rozciąganie zakresu, dla którego jest ona mierzona.
Słowa kluczowe: nanostruktury, kwantowanie przewodności, pomiary
przewodności elektrycznej, charakterystyka prądowo-napięciowa

WRÓBLEWSKI M., KAMIńSKI M., SUSŁA B.: Nanometrologia na przykładzie
badań powierzchni HOPG (0001) i Au (111) za pomocą STM
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 41
Niniejsza praca dotyczy niepewności pomiarowych w nanoskali.
Przedstawiono problem kalibracji skaningowego mikroskopu tunelowego
(STM) na przykładzie badania powierzchni wysoce zorientowanego
grafitu pirolitycznego (HOPG) oraz cienkich warstw złota
Au(111). Zwrócono również uwagę na interpretacje obrazów otrzymywanych
za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego.
Słowa kluczowe: STM, kalibracja, niepewności pomiarowe, Au(111),
HOPG(0001)

CHROBOK P., SVOBODA P.: Mostek oporowy Quant ? Bridge
MI 6010Q jako alternatywa dla komparatora CCC w czeskim pierwotnym
kwantowym wzorcu oporu elektrycznego
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 44
W celu ustanowienia państwowego kwantowego wzorca oporu elektrycznego
w Czeskim Instytucie Metrologicznym (CMI) od 2003 r. stosowano
w CMI komercyjne stanowisko pomiarowe z kwantowym wzorcem
Halla (Cryogenic QHR 2010). W latach 2003-2007 dokonywano
dwa razy w roku porównania wzorcowego opornika odniesienia (TINSLEY
100 ?) z kwantowym wzorcem Halla za pomocą kriogenicznego
komparatora prądowego CCC i/lub mostka oporowego (MI 6010C)
działającego w temperaturze pokojowej. Ostatnio opracowano nową
metodę z kwantowym mostkiem oporowym Quant ? Bridge MI 6010Q,
która daje podobne wyniki w dokładności i rozdzielczości pomiarów jak
metoda z użyciem CCC. Mostek pracujący w temperaturze pokojowej
może być częścią składową kwantowego, pierwotnego wzorca oporu
elektrycznego, a jego użycie stanowi zatem alternatywę dla komparatora
kriogenicznego CCC, prostszą w budowie i w obsłudze.
Słowa kluczowe: SQUID, CCC, wzorzec oporu

PAJĄKOWSKI J.: Filtr górnoprzepustowy pracujący w temperaturze
4,2 K
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 46
W artykule opisana jest praca i zachowanie filtru górnoprzepustowego
drugiego rzędu Sallen-Key w temperaturze 4,2 K. Filtr został zbudowany
przy wykorzystaniu wzmacniacza operacyjnego typu AD8594
wykonany w technologii CMOS. Przedstawiono wykres częstotliwościowy
i fazowy. Porównano stałą czasową odpowiedzi filtru na skok
jednostkowy w temperaturach 300 K i 4,2 K.
Słowa kluczowe: CMOS, niskie temperatury, Sallen-Key, wzmacniacz
operacyjnys

PAJĄKOWSKI J.: Filtr górnoprzepustowy pracujący w temperaturze
4,2 K
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 46
W artykule opisana jest praca i zachowanie filtru górnoprzepustowego
drugiego rzędu Sallen-Key w temperaturze 4,2 K. Filtr został zbudowany
przy wykorzystaniu wzmacniacza operacyjnego typu AD8594
wykonany w technologii CMOS. Przedstawiono wykres częstotliwościowy
i fazowy. Porównano stałą czasową odpowiedzi filtru na skok
jednostkowy w temperaturach 300 K i 4,2 K.
Słowa kluczowe: CMOS, niskie temperatury, Sallen-Key, wzmacniacz
operacyjny

MICHALAK S.: Obliczenia szumów rezystorów i diod w programach
symulacyjnych
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 49
W artykule przedstawiono wyniki symulacji szumów rezystorów i diod
uzyskane w programach do symulacji układów elektronicznych SPICE
(PSpice MicroSim) i APLAC. Przedstawiono modele szumowe
tych elementów oraz opisano różnice w obliczeniach szumów w obu
programach. Zwrócono uwagę na możliwość popełnienia błędów
w trakcie przeprowadzania symulacji szumów.
Słowa kluczowe: symulacja, szumy elementów, SPICE, APLAC

SĘDEK E., MRÓZ T., MAZUR M.: Mikrofalowe układy ferrytowe
w PIT S.A. - stan obecny i perspektywy rozwoju
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 53
W pracy przedstawiono aktualny stan prac nad mikrofalowymi materiałami
ferrytowymi oraz podzespołami ferrytowymi, które stosowane
są w urządzeniach radiolokacyjnych z płaskimi antenami ścianowymi
posiadającymi wielowiązkową charakterystyką odbiorczą. Podzespoły
te mogą być również stosowane w radarach z elektronicznie sterowaną
wiązką antenową.
Słowa kluczowe: ferryt mikrofalowy, cyrkulator ferrytowy, przesuwnik
fazy, antena ścianowa

MIŁOSZ J., KARWOWSKI A.: Radiolokacyjne źródła informacji
dla systemów dowodzenia i kierowania
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 57
W opracowaniu przedstawiono wdrożone do eksploatacji i opracowywane
w kraju sensory radiolokacyjne, zarówno bierne jak i czynne,
które przewidywane są jako źródła informacji w systemach dowodzenia
Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i dotyczy
prac realizowanych w kilku ostatnich latach, głównie w PIT. Przedstawiono
także uwarunkowania związane z pracami b+r, wdrożeniami,
eksploatacją w dziedzinie rozpoznania radiolokacyjnego, które zadecydują
o pomyślnym rozwoju tej dziedziny w kraju.
Słowa kluczowe: radiolokacyjne źródła informacji, dowodzenie i kierowanie,
radary stacjonarne, radary mobilne, rozpoznanie elektroniczne,
sieciocentryczne pole walki

ĆWIL M.: Określanie poziomu domieszkowania w absorberach
ogniw słonecznych Cu(In,Ga)Se2
Elektronika (XLIX), nr 3/2008, s. 65
Przedstawiono badania rozkładu domieszkowania w absorberach ogniw
słonecznych Cu(In,Ga)Se2 przy wykorzystaniu metody pojemnościowo-
napięciowej (C-V). Profil rozkładu defektów w warstwie aktywnej
uzyskany na podstawie charakterystyki C-V jest silnie niejednorodny
za co odpowiedzialny jest elektrostatyczny ładunek zgromadzony
w głębokich stanach materiału. Koncentracja głębokich pułapek jest
ok. rząd wielkości większa aniżeli poziom domieszkowania płytkich
stanów akceptorowych. Dyskusja i wnioski wsparte są numerycznymi
symulacjami charakterystyk C-V przy użyciu programu SCAPS.
Słowa kluczowe: Cu(In,Ga)Se2, defekty, poziom domieszkowania

DZIURZAńSKI P., MĄKA T.: Wielordzeniowa realizacja dekoderów
dźwięku przy wykorzystaniu sieci wewnątrzukładowej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 67
Zaprezentowano podejście do realizacji wielordzeniowych układów
opartych na sieciach wewnątrzukładowych implementujących dekodery
dźwięku. W tym celu zaproponowano wielościeżkowy algorytm
rutingu oraz heurystyki do odwzorowanie rdzeni wyrównujących
i zmniejszających transfery między rdzeniami w docelowym układzie.
Omówione podejście zostało użyte do wygenerowana modelu układu
realizującego trzy popularne algorytmy dekodowania dźwięku. Zaprezentowane
badania eksperymentalne potwierdzają zalety proponowanego
podejścia.
Słowa kluczowe: wielordzeniowe systemy jednoukładowe, dekodery
dźwięku, heurystyczne odwzorowanie rdzeni, sieci wewnątrzukładowe

LISOWIEC A., NOWAKOWSKI A., KOŁODZIEJCZYK Z.: Analiza
jakości napięcia w sieciach przesyłowych zintegrowanych z rozproszonymi
źródłami energii odnawialnej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 71
W artykule przedstawiono implementację funkcji analizy jakości sieci
w urządzeniu zabezpieczeniowym. Główny wysiłek prac badawczych
skupił się na opracowaniu algorytmów wyznaczania harmonicznych
i interharmonicznych sygnałów napięciowych i prądowych w paśmie
częstotliwości do 2 kHz. Metoda umożliwiająca wydajną implementację
funkcji pomiaru widma sygnałów w urządzeniu zabezpieczeniowym,
pracującym w systemie ze zmienną częstotliwością sieci zasilającej,
polega na zmianie efektywnej częstotliwości próbkowania
wyłącznie w dziedzinie cyfrowej. W artykule przedstawiono analizę
dokładności pomiaru widma w urządzeniu zabezpieczeniowym wykorzystującym
opracowane algorytmy.
Słowa kluczowe: jakość napięcia w sieci zasilającej, urządzenie zabezpieczeniowe,
cyfrowa zmiana częstości próbek

KOWALCZYS M., ZIENIUTYCZ W.: Prostokątne anteny mikropaskowe
zasilane przez sprzężenie elektromagnetyczne
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 74
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych oraz prac
eksperymentalnych nad prostokątnymi promiennikami mikropaskowymi
zasilanymi przez sprzężenie elektromagnetyczne realizowane
poprzez prostokątną szczelinę w ekranie. Rozważono trzy różne rozwiązania
konstrukcyjne, prowadzące do różnych szerokości pasma
pracy. Wyniki symulacji komputerowych współczynnika odbicia oraz
charakterystyk promieniowania porównano z wynikami pomiarów zrealizowanych
modeli anten, zaprojektowanych dla standardu 802.11b/
g. Pokazano, że poprzez niewielkie modyfikacje struktury można
uzyskać istotne poszerzenie pasma pracy, co pozwala uniezależnić
się od problemów wynikających z dokładności procedur projektowych
oraz rozrzutów produkcyjnych.
Słowa kluczowe: anteny mikrofalowe, anteny mikropaskowe, zasilanie
przez aparaturę sprzęgającą

BORECKI J., KOZIOŁ G., HACKIEWICZ H.: Próby doświadczalne
formowania rezystorów planarnych wewnątrz wielowarstwowych
płytek drukowanych
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 79
Wzrost szybkości działania i funkcjonalności nowoczesnego sprzętu
elektronicznego oraz jego miniaturyzacja powodują, że zwiększa się
liczba montowanych podzespołów elektronicznych (w tym biernych),
a jednocześnie wymaga się płytek drukowanych o coraz mniejszych
wymiarach. Zastąpienie rezystorów montowanych w procesie montażu
powierzchniowego przez elementy rezystywne umieszczone
wewnątrz płytki drukowanej stwarza realną możliwość wykorzystania
nowego sposobu miniaturyzacji urządzeń elektronicznych. Prezentowane
w artykule wyniki prób doświadczalnych formowania konstrukcji
płytek drukowanych z wbudowanymi rezystorami są pierwszym krokiem
w planowanym wdrożeniu w ITR technologii płytek drukowanych
z wbudowanymi podzespołami biernymi.
Słowa kluczowe: rezystory wbudowane, technologia OHMEGA-PLY,
wielowarstwowe płytki drukowane

ROMANIUK R.: Szkło nieliniowe dla fotoniki. Część 3. Nieliniowość
refrakcyjna szkła
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 83
W artykule, który jest trzecią częścią cyklu prac o szkłach nieliniowych,
przedstawiono i opisano czynniki bezpośrednio decydujące
o nieliniowej refrakcji. Omówiono różnice pomiędzy nieliniową refrakcją
w objętościowych próbkach szkła i w długich, ultraniskostratnych
światłowodach jednomodowych. Opisano refrakcyjne efekty nieliniowe
pierwszego rzędu (kwadratowe). Podano tabelaryczne wartości
nieliniowej refrakcji różnych rodzin szkieł optycznych dla fotoniki. Refrakcyjne
efekty nieliniowe różnicowano przez ich charakterystyczne
czasy relaksacji. Dualnym zjawiskiem do nieliniowej refrakcji szkła,
przez zależności Kramersa-Kroniga, jest jego nieliniowa absorpcja.
Odrębnym zagadnienim jest nieliniowa dyspersja.
Słowa kluczowe: szkła optyczne, fotonika, refrakcja optyczna, refrakcja
nieliniowa, podatność elektryczna trzeciego rzędu, efektywne pole
modowe, światłowody, nieliniowy współczynnik załamania, nieliniowość
optyczna pierwszego rzędu, przestrzeń dyspersyjna Abbego

ROMANIUK R.: Szkło nieliniowe dla fotoniki. Część 3. Nieliniowość
refrakcyjna szkła
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 83
W artykule, który jest trzecią częścią cyklu prac o szkłach nieliniowych,
przedstawiono i opisano czynniki bezpośrednio decydujące
o nieliniowej refrakcji. Omówiono różnice pomiędzy nieliniową refrakcją
w objętościowych próbkach szkła i w długich, ultraniskostratnych
światłowodach jednomodowych. Opisano refrakcyjne efekty nieliniowe
pierwszego rzędu (kwadratowe). Podano tabelaryczne wartości
nieliniowej refrakcji różnych rodzin szkieł optycznych dla fotoniki. Refrakcyjne
efekty nieliniowe różnicowano przez ich charakterystyczne
czasy relaksacji. Dualnym zjawiskiem do nieliniowej refrakcji szkła,
przez zależności Kramersa-Kroniga, jest jego nieliniowa absorpcja.
Odrębnym zagadnienim jest nieliniowa dyspersja.
Słowa kluczowe: szkła optyczne, fotonika, refrakcja optyczna, refrakcja
nieliniowa, podatność elektryczna trzeciego rzędu, efektywne pole
modowe, światłowody, nieliniowy współczynnik załamania, nieliniowość
optyczna pierwszego rzędu, przestrzeń dyspersyjna Abbego

TOPÓR-KAMIńSKI L., PASKO M.: Zewnętrznie liniowe, wewnętrznie
nieliniowe dwójniki aktywne - modele teoretyczne
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 89
Przedstawiono ogólną zasadę działania selektywnych układów analogowych
zewnętrznie liniowych, wewnętrznie nieliniowych (ELIN) oraz
ich właściwości. Opisano ogólny model integratora typu ELIN dla
dowolnej nieliniowej funkcji przetwarzania. Na jego bazie zaproponowano
układy symulacji cewki uziemionej bezstratnej z szeregową
rezystancją. Przedstawiono możliwość symulacji cewki bezstratnej
nieuziemionej. Pokazano model cewki o indukcyjności przestrajanej
ELIN dla kwadratowej funkcji przetwarzania. Do jego realizacji zastosowano
jako bloki nieliniowe analogowe układy mnożąco-dzielące.
Słowa kluczowe: układy nieliniowe, układy liniowe, dwójniki aktywne,
symulacja cewek o przestrajalnej indukcyjności

CZAJKOWSKI J., KORCZ K.: Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna
2007. Ustalenia końcowe w odniesieniu do radiokomunikacji
morskiej
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 92
Opisano obrady Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-
07, której wyniki mają decydujący wpływ na rozwój radiokomunikacji
światowej, na wprowadzenie nowych służb, technik i usług. WRC
ustala konieczne modyfikacje związane z racjonalnym, sprawiedliwym
i efektywnym wykorzystaniem widma częstotliwości. Przedstawiono
strukturę konferencji z podziałem na Komitety i przydzielone im
zadania. Omówiono tematykę obrad wynikającą z ustaleń poprzedniej
Konferencji.
Słowa kluczowe: Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, Międzynarodowy
Związek Telekomunikacyjny, Konferencja Przygotowawcza,
Konferencyjna Grupa Przygotowawcza, Regulamin Radiokomunikacyjny

BOGUCKI J., JARKOWSKI J.: Telekomunikacja satelitarna
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 95
W artykule opisano kierunki zmian w rozwoju telekomunikacji satelitarnej.
Omówiono rozwój telekomunikacji satelitarnej od wczesnych
lat 60., po współczesne inteligentne satelity.
Słowa kluczowe: telekomunikacja satelitarna, satelity inteligentne

SYNAK R.: Optoelektroniczne urządzenia do pomiaru zasięgu
widzialności
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 100
Przedstawiono teoretyczne podstawy pomiaru zasięgu widzialności
i metody pomiaru tego parametru, a także scharakteryzowano urządzenia
i systemy pomiarowe wytwarzane obecnie głównie na potrzeby
komunikacji lotniczej i drogowej. Opisano również transmisometr
laserowy opracowany w Instytucie Maszyn Matematycznych.
Słowa kluczowe: widzialność, przezroczystość powietrza, transmisometr,
skaterometr

KANIA D., CZERWIńSKI R.: Kodowanie stanów samokorekcyjnych
układów sekwencyjnych
Elektronika (XLIX), nr 5/2008, s. 107
Przedstawiono problem kodowania stanów automatów sekwencyjnych
w odniesieniu do realizacji tych układów w strukturach programowalnych.
Głównym celem jest przedstawienie nowej metody prowadzącej
do uzyskiwania struktur samokorekcyjnych. Proponowana
metoda jest przedstawiona za pomocą prostej modyfikacji kodowania
metodą 1-hot. Wyniki eksperymentów dowodzą, że zaproponowana
metoda kodowania prowadzi do istotnej redukcji powierzchni struktury
w porównaniu do rozwiązań uzyskiwanych klasyczną metodą
kodowania 1-hot.
Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: kodowanie stanów, automat
sekwencyjny, synteza logiczna, odwzorowanie technologiczne

KOSSAKOWSKA A., PIJANOWSKA D. G., TORBICZ W.: Enzymatyczne
bioczujniki oparte na dehydrogenazach wykorzystujących
NAD+
Elektronika 9XLIX), nr 4/2008, s. 113
Zaprezentowano przykłady oraz omówiono zastosowanie bioczujników
enzymatycznych opartych na dehydrogenazach, wykorzystujących
koenzym NAD+. Opisano różne technologie wytwarzania
bioczujników oraz różne metody detekcji. Porównano dwa sposoby
regeneracji koenzymu za pomocą dodatkowego systemu enzymatycznego
przy wykorzystaniu diaforazy oraz mediatora przenoszenia
elektronów. Przedstawiono jedną z metod ulepszania bioczujników
amperometrycznych, polegającą na zastosowaniu elektroprzewodzącego
polipirolu domieszkowanego elektroaktywnym mediatorem
(żelazocyjanek).
Słowa kluczowe: bioczujniki, dehydrogenazy, regeneracja
koenzymu, mediatory, immobilizacja, polimery przewodzące