Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA CZERWIEC 2008

Spis treści zeszytu Elektronika rok XLIX nr 6/2008

Sensory organs and sensing devices (Narządy czuciowe
a układy czujnikowe) - T. Togawa . . . . . . . . 25

Mikrosystemy w pomiarach biochemicznych (Microsystems
in biochemical measurements) - W. Torbicz, D.G. Pijanowska,
M. Dawgul . . . . . . . . . . . . . . . .. . 27

Neuronowa hodowla in vitro na matrycach mikroelektrod
(MEAs) jako biosensor do detekcji toksyn i neurotoksyn
(neural in vitro culture on microelectrode arrays (MEAs) as
a biosensor for toxins and neurotoxins detection) - T. Sobański,
H. Hogberg, M. Whelan, A. Price . . . . . . . . . . . . . . 35

Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów
w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach
ekologicznych (Coat structures of optical active materials
in light pipe sensors of ecological systems) - W. Kalita,
Z. Hotra, P. Stakhira, V. Cherpak, M. Skoczylas . . . . . . . . 38

Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym
elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego
(Immobilization of the coenzyme (NAD/NADH)
in polypyrrole electrochemically deposited on the surface of
amperometric sensor) - A. Kossakowska, D. G. Pijanowska,
J. Kruk, W. Torbicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Badanie cienkowarstwowego bolometru LSFO (Egzamination
of the thin-film LSFO bolometer) - A. Łoziński, P. Wierzba,
S. Piskorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Niskomocowa metoda przetwarzania danych w paśmie podstawowym
dla bezprzewodowych sieci sensorowych,
z wykorzystaniem układów FPGA (low-power, baseband
data processing for wireless sensor networks using FPGA)
- Ł. Krzak, D. Rzepka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Amperometryczne oznaczanie przeciwciał anty-CRP znakowanych
fosfatazą alkaliczną (amperometric detection
of anti-CRP antibodies labeled with alkaline phosphatase)
- B. Kazimierczak, D.G. Pijanowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Symulacja komputerowa technik konwersji przetworników
analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem środowiska Lab-
VIEW (Computer simulation of conversion techniques of analog
to digital converters with using LabVIEW environment)
- A. Odon, Z. Krawiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Laserowe wykrywanie obiektów podwodnych - analizy zasięgowe
(laser remote sensing of underwater objects- range
analysis) - J. Wojtanowski, M. Zygmunt . . . . . . . . . . . . . . . 53

Metrologiczne problemy związane z detekcją za pomocą
kamery CCD sygnałów emitowanych z matrycy LED (Metrological
problems with the use of a CCD camera for the detection
of signals emitted by a matrix of light emitting diodes)
- J. Parzych, M. Bołtrukiewicz, A. Spławska, Z. Krawiecki . . . . 56

światłowodowy czujnik przemieszczeń kątowych do rękawicy
sensorycznej (Angular displacement optical fiber sensor
for sensor data glove) - A. Sankowska, K. Krysztoforski,
Ł. Halusiak, W. Jopek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Analiza stosunku mocy sygnału do mocy szumu czujnika
NO2 (Signal to noise ratio of no2 sensor analysis) - J. Wojtas . 62

Wykorzystanie czujników optoelektronicznych do pomiaru
położenia i orientacji robota mobilnego (Utilization of a optoelectronic
sensors for measurement of position and orientation
mobile robot) - J. Majchrzak, M. Płociński. . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Skalowanie optycznego czujnika sił tarcia mikroskopu
sił atomowych (optical sensor calibration for friction force
measurements in atomic force microscopy) - A. Masalska,
P. Zawierucha, M. Woszczyna, T. Gotszalk, Y.Ritz, E. Zschech 69

Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych
w obiektywnej ocenie ostrości wzroku (application of visual
evoked potentials in objective visual acuity assessment)
- A. Hulewicz, A.Cysewska-Sobusiak, A. Grzybowski. . . . . . . . 72

Szybka metoda wykonywania niebondowanych mikroukładów
w technologii polimerowej (Fast fabrication
method of the polymer bonding-less microfluidics systems)
- M. Juchniewicz, M. Chudy, Z. Brzózka, A. Dybko. . . . . . . . . . 75

Badania wpływu temperatury na czujniki gazów z akustyczną
falą powierzchniową (Investigations of temperature influence on
saw transducer based gas sensors) - H. Urzędniczok, W. Jakubik 77

System pomiarów zapylenia dla kopalń węgla kamiennego
(Measuring system of dustiness for hard coal mines) - J. Mróz,
M. Szczygielska, M. Małachowski, T. Choroba . . . . . . . . . . . . . 79

Wykorzystanie czujnika ze światłowodową siatką Bragga do
analizy połączeń klejowych (Utilization of a sensor with the fi-
ber Bragg grating for analysis of glue connections) - W. Wójcik,
P. Kisała, S. Cięszczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Integrated microsensor array for the recognition of tea and
herbal products (Zintegrowana matryca mikrosensorów
do rozpoznawania herbat i naparów ziołowych) - P. Ciosek,
W. Wróblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Nowy typ przepływowego mikrokonduktometru bezkontaktowego
(New type of a microfluidic contactless conductometer)
- M. Juchniewicz, M. Ekielski, M. Chudy, Z. Brzózka, A. Dybko . 87

Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad
w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów
(Investigations of the metal oxide - palladium layered structures
in a surface acoustic wave system for detection of gases)
- W. Jakubik, M. Urbańczyk, E. Maciak, H. Urzędniczok . . . . . . . 89

Ocena parametrów metrologicznych mikromechanicznych
dźwigni piezorezystywnych (Evaluation of metrological parameters
of the piezoresistive microcantilevers) - M. Woszczyna,
P. Janus, P. Grabiec, A. Kolek, T. Gotszalk, I.W. Rangelow . . . . 92

Planarne sprzęgacze siatkowe do zastosowań w spektroskopii
pola zanikającego (Planar grating couplers for applications
in evanescent field spectroscopy) - P. Karasiński . . . . . . . . . . . 94

Pętlowy mikrozgięciowy czujnik światłowodowy do pomiaru
nacisku (Loop microbend optical fibre sensor for pressure measurement)
- J. Kusznier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

ACCINO 2 - a microprocessor measurement system with
imems accelerometers and gyroscope for testing road restraint
systems (ACCINO 2 - mikroprocesorowy system pomiarowy
z czujnikami przyspieszeń i żyroskopem IMEMS do
testowania barier drogowych) - P. Pawłowski, A. Dąbrowski . . 99

Efektywne, niskotemperaturowe osadzanie tlenku indowocynowego
(ITO) metodą impulsowego rozpylania magnetronowego
(Effective, room temperature deposition of indiumtin
oxide (ITO) by pulsed magnetron sputtering) -B. Cichy,
W. Posadowski, A. Górecka-Drzazga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Badania nad aktywnością powierzchniową soli lipofilowych
stosowanych w membranach elektrod selektywnych na
jony azotanowe (Studies of the interfacial activity of lipophilic
salts used in membranes of nitrate - selective electrodes)
- M. Kucharek, K. Wojciechowski, W. Wróblewski . . . . . . . . . 103

Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego na
podstawie analizy zmienności amplitudy sygnału fotopletyzmograficznego

(The autonomic nervous system evaluation
based on analysis of the variability of the photoplethysmographic
signal amplitude) - B. Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Application of semiconductor sensors for quality control of
food products (Zastosowanie półprzewodnikowych czujników
do kontroli jakości produkowanej żywności)- P. Zarapin, V. Luhin,
P. Żukowski, T. Kołtunowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Numeryczno-eksperymentalna metodyka badania mikrobelek
z piezoelektryczną warstwą azotku aluminium (numerical-experimental
study of cantilever driven by piezoelectric AlN layer)
- M. Jóźwik, K. Krupa, Ch. Gorecki, P. Delobelle, L. Hirsinger . . 110

Czujniki i przetworniki pomiarowe w sieci przemysłowej
M2 M (Measurement sensors and converters in industrial network
M2 M) - M. Górniak, K. Krywald, R. Masnicki . . . . . . . . . 112

Stopień wejściowy fotoodbiornika na zakres (2...4) nm (First
stage of photoreceiver operating in the wavelength range of
(2...4) nm) - J. Mikołajczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Przybliżenia charakterystyki czujnika niskiej temperatury
metodą minimaksu (Minimax method application for
approximation of low temperature sensor'characteristics)
- J. Majewski, P. Małacziwski, V. Lozbin . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Analiza przepływowa artykułów spożywczych zawierających
pomidory za pomocą potencjometrycznej matrycy
czujników na stałym podłożu (Flow analysis of tomato foodstuffs
with the use of potentiometric solid state sensor array)
- P. Ciosek, M. Kucharek, A. Grabias, A. Kutyła, D. Pawłowska,
A. Piasecka, W. Wróblewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Dokładność mostka z czujnikami Pt100 (Accuracy of the Pt100
sensor bridge circuit) - Z.L. Warsza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Mikroreaktor do prowadzenia reakcji nitrowania z wielopunktowym
pomiarem ciśnienia i temperatury (Microreactor for
nitration process with pressure and temperature multipoint measuring)
- P. Knapkiewicz, J.A. Dziuban, B. Latecki . . . . . . . . 125

System aktywnego zintegrowanego czujnika siatkowego do
pomiaru mikropól odkształceń i naprężeń (active integrated
microinterferometric sensor for strain and stress microfields
measurement) - J. Krężel, M. Kujawińska. . . . . . . . . . . . . . . . 128

Zastosowanie obrazowodu do oceny stabilności pracy palnika
(Application of fiberoscope for assessment of burner operation)
- W. Wójcik, A. Kotyra, T. Ławicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Miniaturowe źródła światła wykorzystujące emisję polową
z nanorurek węglowych (Miniature light sources utilizing
field emission from carbon nanotubes) - B. Cichy, A. Górecka-
Drzazga, J. Dziuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Multivariate analysis of signals from array of semiconductor
gas sensors (Wielowymiarowa analiza sygnałów pochodzących
z matrycy półprzewodnikowych czujników gazów)
- A. Szpakowski, C. Tyszkiewicz, T. Pustelny . . . . . . . . . . . . . 135

Budowa cząsteczki gazu a parametry rezystancyjnych czujników
gazu (Structure of gas molecule and parameter of resistance
gas sensor) - H. Teterycz, P. Halek, J. Szczepańska . 137

Symulator do oceny parametrów transmisji w bezprzewodowych
sieciach czujnikowych AD-HOC (Simulator for estimation
of transmission parameters in AD-HOC wireless sensor networks)
- D. Paczesny, T. Paczesny, J. Weremczuk, R. Jachowicz. . . . . . . 139

Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie
jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów (realization
of the ion activity step at the ion-selective membrane using
electric valves) - A. Wiora, A. Klaczyński, J. Wiora, A. Kozyra . 142

Model matematyczny zmiany rezystancji czujnika Pt100 podczas
impulsowego wymuszenia prądowego (Mathematical
model of resistance change for Pt100 sensor during the current
pulse input function) - J. Wojturski, A. Szlachta . . . . . . . . . . . 145

Wpływ kąta obserwacji na wynik pomiaru temperatury kamerą
termowizyjną (Influence of angle of view on temperature measurements
with thermovision camera) - M. Litwa, G. Wiczyński . . 147

Koncepcja jednoatomowego czujnika pola elektrycznego
typu FM (Concept of an FM type single-atom electric field sensor)
- G. Szawioła, A. Buczek, W. Koczorowski, D. Kucharski,
P. Mazerewicz, A. Walaszyk, E. Stachowska. . . . . . . . . . . . . . 149
Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania właściwości
dynamicznych przetworników. Część 1: dziedzina
czasu (Application of noise excitation to determination of dynamic
properties of transducers. Part 1: time domain) - R. Hanus 152

Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania
właściwości dynamicznych przetworników. Część 2: dziedzina
częstotliwości (application of noise excitation to determination
of dynamic properties of transducers. Part 2: frequency
domain) - R. Hanus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Wzmacniacz AD8594 w niskich temperaturach (AD8594 amplifier
at low temperatures) - J. Pająkowski. . . . . . . . . . . . . . . 156

Realizacja układu pomiarowego z czujnikami tensometrycznymi
w mostku z przełączanym źrodłem prądowym (realization
of measuring circuit with strain gauges in a bridge with
current source switched over) - A. Idźkowski, J. Makal . . . . . 159

Dwubarwny lidar rozproszeniowy do zdalnej detekcji aerozoli
naturalnych i sztucznych (Double wavelength backscattering
lidar for stand of detection of natural and antropoghenic aerosols)
- M. Muzal. Z. Mierczyk, M. Zygmunt, A. Gawlikowski,
A. Gietka, P. Knysak, A. Młodzianko, W. Piotrowski, M. Szopa,
J. Wojtanowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Przepływowy czujnik amperometryczny wykonany techniką
LTCC (Flow-through amperometric sensor made in LTCC)
- P. Kurek, K. Malecha, D.G. Pijanowska, L.J. Golonka. . . . . 164

Wiarygodność pomiarów w medycznym laboratorium diagnostycznym
na przykładzie badań morfologii krwi (reliability
of measurement in medical diagnostic laboratory given
the example of blood morphology measurements) - A. Odon,
P. Otomański, B. Krupiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Zminiaturyzowane czujniki potencjometryczne jako detektory
do elektroforezy kapilarnej (Miniaturized potentiometric
detectors for capillary electrophoresis) - K. Sadowska,
L.J. Nagels, J.F. Biernat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Modeling of the light scattering process in a planar waveguide
with liquid crystal core (Modelowanie procesu rozpraszania
światła w falowodzie planarnym z rdzeniem ciekłokrystalicznym)
- A.Fechan, M. Shymchyshyn, V. Levenets,
M. Skoczylas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Wpływ prądu zasilania na koherencję czasową wielomodowej
diody laserowej (Influence of operation current on temporary
coherence of multimodal laser diode) - O. Iwasińska . . . 172

System komputerowego rozpoznawania gatunków ziaren
pyłku (aeroalergenów) (System for computerized image recognition
of pollen grain species (aeroalergens) - Z. Wawrzyniak,
J. Sochoń, R. Jachowicz, P. Rapiejko, D. Jurkiewicz . . 175
Badanie przemysłowego łącza światłowodowego (Examination
of industrial fiber optical link) - A. Hulewicz, G. Wiczyński . . . . 177

Generator cyfrowy do współpracy z czujnikami pomiarowymi
(Digital generator for cooperation with measuring sensors)
- M. Bołtrukiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Temperature sensor on the base of light selective reflection
(Czujnik temperatury na bazie cholesterolowego ciekłokrystalicznego
lasera) - Z. Hotra, Z. Mykytyuk, O. Yasynovska . . . 182

Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering
in crossed electromagnetic field (Wytwarzanie cienkich
warstw polianiliny metodą rozpylania jonowego w poprzecznym
polu magnetycznym) - Z. Hotra, P. Stakhira, Z. Shandra,
V. Cherpak, I. Kremer, D. Volynyuk, M. Skoczylas . . . . . . . . . 184

Czujnik pola magnetycznego z nanokrystalicznym rdzeniem
o specjalnej konstrukcji (Flugate sensor based a special
nanocrystaline core) - S. Moskowicz. . . . . . . . . . . . . . . .186

System sensoryczny czteronożnego robota kroczącego
WR-06 (Sensory system of four-legged walking robot Wr-06)
- K. Kozłowski, D. Pazderski, M. Michalski, M. Kowalski . . . . 188

Pomiary wilgotności w procesie suszenia drewna (Humidity
measurements in timber seasoning process) - P. Otomański,
l. Boinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Komputerowy system kontroli eksperymentu i akwizycji sygnałów
spektroskopowych (a program package for experiment
control and acquisition of spectroscopic measurement
data) - A. Buczek, G. Szawioła, E. Stachowska, W. Koczorowski,
A. Walaszyk, D. Stefańska, A. Jarosz, B. Furmann. . . . . . 193

Badania możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji
wodoru rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki
transformatora (novel optical method for the measurement
of concentration of dissolved hydrogen in oil-filled power transformers)
- E. Maciak, M. Urbańczyk, T. Buchacz, Z. Opilski . . . . . . 196

Fotoniczne światłowody ciekłokrystaliczne jako całkowicie
światłowodowe układy czujnikowe (Photonic liquid crystal
fibers for all-fiber sensing applications) - T. R. Woliński, M. Chychłowski,
A. Czapla, R.Dąbrowski, A. W. Domański, S. Ertman,
K.Godyń, E. Nowinowski-Kruszelnicki, M. Tefelska, J. Wójcik. . 199

Pomiary pirometryczne w modelowaniu termicznym lampy
halogenowej stosowanej w procesie RTP (Pyrometric
measurements in thermal modeling of an RTP halogen
lamp) - M. Warzecha, H. Jankowski, L. Maksymowicz, T.
Pisarkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Wpływ temperatury na wartości elementów schematu zastępczego
diody LED (The influence of temperature on elements
of a LED diode equivalent scheme) - G. Wiczyński . . . . . . . . 203

Uniwersalne stanowisko do pomiaru termicznej stałej czasowej
bolometrów (Versatile setup for measurement of thermal
time constant of bolometer) - P. Wierzba . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Sprzęgacz światłowodowy na włóknie mikrostrukturalnym
(Photonic crystal fiber coupler) - K.A. Stasiewicz, L.R
Jaroszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Wpływ temperatury na widmo optyczne diody LED (in-
fluence of temperature on the optical spectrum of a LED)
- G. Wiczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Oscylator pierścieniowy CMOS jako układ detekcji odkształcenia
nanoczułych mikrosond krzemowych (CMOS ring
oscillator for nanodetection of silicon microcantilevers deflection)
- P.Dumania, J. Łysko, H. Kłos, M. Grodner, K. Skwara,
D. Szmigiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Mikrostruktura i parametry warstw gazoczułych na bazie
SnO2 otrzymanych metodą zol-żel (the microstructure and
gas sensing properties of sol-gel prepared Sno2 thin films) - G.
Halek, H. Teterycz, K. Wiśniewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych aerodynamicznych
stosowanych w zintegrowanych systemach
awionicznych (Possibilities of optimising errors of airdata
electronic sensors used in integrated avionic systems)
- Z. Szporka, A. Szelmanowski, T. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . 219

Czujniki światłowodowe nowej generacji do pomiarów naprężeń
w strukturach kompozytowych w czasie rzeczywistym
(Optical fiber sensors of new generation for on-line measurements
of strain in composite structures) - A.W. Domański, A. Boczkowska,
K. Jędrzejewski, P. Lesiak, L. Lewandowski, T. R. Woliński . 222

Technologia włókien fotonicznych z zawieszonym rdzeniem
do konstrukcji czujników światłowodowych (Suspended core
photonic crystal fibers technology for sensors design) - J. Wójcik,
M. Makara, K. Poturaj, L. Czyżewska, P. Mergo, J. Klimek. . . . . 224

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych inercjalnych
stosowanych w zintegrowanych systemach
awionicznych (Possibilities of optimising errors of inertialdata
electronic sensors used in integrated avionic systems)
- S. Michalak, A. Szelmanowski, A. Cieślak . . . . . . . . . . . . . . 227

Pomiary widm procesów spalania z wykorzystaniem spektrometru
FTIR (Measurement of spectral radiation of the combustion
process with FTIR spectrometer) - W. Wójcik, S. Cięszczyk,
P. Kisała, P. Komada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Platforma sensorowa dla mikroreaktora do prowadzenia reakcji
nitrowania (Sensoric platform for microreactor used for
nitration process) - P. Knapkiewicz, J.A. Dziuban, B. Latecki,
J. Koszur, D. Bosković, S. Loebbecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Optical properties of vacuum deposited poly(o-toluidine)
films in integral and fibre optics to use (Właściwości optyczne
próżniowo osadzanych warstw poli-toluidynowych do
zastosowań w optyce zintegrowanej i włóknowej) - Z. Hotra,
P. Stakhira, V. Cherpak, I. Kremer, D. Volynyuk, M. Skoczylas . 235

Wybór estymatora odległości mierzonej sensorem ultradźwiękowym
(Selection of estimator for distance measured with ultrasonic
sensor) - J. Majchrzak, M. Michalski, G. Wiczyński. . . . . 237

Optyczny układ pomiarowy zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej
(Optical measuring system for external diameter of capillary
membrane) - W. Łukasik, T. Pałko, A. Piątkiewicz, J. Przytulski 240

Miniaturowy system do prowadzenia reakcji PCR czasu
rzeczywistego do taniego i masowego wykrywania patogenów
żywności (Real-time PCR miniature system for
cheap and mass detection of food pathogens) - r. Walczak,
J.A. Dziuban, J. Koszur, D.D. Bang, J.M.Ruano-Lopez. . . . . . 242

Sterowane programowo stanowisko pomiarowe z kamerą
CCD do badań optoelektronicznych (Measuring stand with
program control using the camera CCD for optoelectronic studies)
- J. Parzych, Z. Krawiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Zastosowanie metody różnic skończonych do symulacji
czujników elektrokatalitycznych (Application of finite-difference
methods in the electrocatalytic sensor simulation)
- G. Jasiński, P. Jasiński, B. Chachulski, A. Nowakowski . . . . 247

Tensometryczny czujnik ciśnienia śródgałkowego (Strain

gauge intraocular pressure sensor) - E. Rogalska, T. Pałko. . 249

Wpływ temperatury na mikrostrukturę sepiolitu (infuence of
temperature on the microstructure of sepiolite) - H. Teterycz,
E. Günister, Ö.I.Ece, G. Halek, R. Klimkiewicz . . . . . . . . . . . . 250

Electrical properties of porous nanocrystalline undoped
ceria oxygen sensor (Właściwości elektryczne porowatego
nanokrystalicznego czujnika tlenu na bazie tlenku ceru)
- S. Molin, M. Gazda, P. Jasiński, A. Nowakowski . . . . . . . . . 253

Dynamometr do zastosowań w badaniach postępu procesu
rehabilitacji (The application of dynamometer in the investigations
of the rehabilitation process) - A. Kozyra, M. Bednarski. . 255

Sonda do bezkontaktowego pomiaru współczynnika kontrastu
w terapii fotodynamicznej (the measurements of contrast
factor by the use of touchless fiber optic probe) - P. Sadowski,
K. Jellonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Wizyjny system lokalizacji robota mobilnego wykorzystujący
znaczniki LED (Vision localization system for mobile robot
using LED markers) - M. Kiełczewski, D. Pazderski . . . . . . . . 259

Zastosowanie sensorów termoelektrycznych do analizy
gazów (Thermoelectric sensors applied to gas analysis)
- V. Luhin, V. Zarapin, I. Zharsky, P. Żukowski, M. Kolasik,
Cz. kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Energia aktywacji i mechanizm przewodzenia w polimerowych
czujnikach wilgotności z polietylenoiminy (activation
energy and conductivity mechanism in polymer humidity
sensors from polyethyleneimine) - B. Chachulski, G. Jasiński,
P. Jasiński, A. Nowakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Experimental characterization of the qualitative errors in
time-of-flight laser range measurements (Eksperymentalna
charakterystyka błędów jakościowych w pomiarach odległości
dalmierzem laserowym klasy TOF) - P. Skrzypczyński . . . . . 267

Mikroprocesorowy miernik rozkładu temperatury w profilu
gleby (Microprocessor based soil section temperature distribution
meter) - K. Wiśniewski, H. Teterycz, A. Żyromski, W.
Siemaszko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

tECHnika SEnSoroWa. Pomiary czułości rezystancyjnych
sensorów gazów (Measurements of sensitivity of resistance
gas sensors) - T. Pisarkiewicz, W. Maziarz . . . . . . . . . . . . . . . 273

Bezprzewodowe sieci transmisji danych w zastosowaniach
sensorowych (Wireless data transmission networks in sensor
communication applications) - J. Stępień, K. Marszałek. . . . . 275

KSIĄŻKI (BOOKS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA. Dwupasmowy
cyrkulator falowodowy (Dual band waveguide circulator)
- T. Mróz, J. Michałowski, R. Frender, M. Żebrowski. . . . . . . . 279

Wieloelementowa szczelinowa antena do zastosowań w mikrofalowych
lokalnych systemach łączności (Multielement
slot array antenna for microwave devices used in local communication
systems) - M. Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Streszczenia artykułów • Summaries of the articles

TOGAWA T.: Narządy czuciowe a układy czujnikowe
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 25
Przedstawiono porównanie narządów czuciowych i układów czujnikowych
ze względu na ich budowę i funkcje, wykazując, że różnica
w ich właściwościach wynika głównie z zasadniczej roli, jaką w receptorach
odgrywają międzybłonowe białka: w komórkach receptora
sygnał jest wywołany działaniem pojedynczej molekuły, podczas gdy
układy czujnikowe wymagają wielu działań. Układy te będą stale się
rozwijać, a w czujnikach będą odtwarzane zasady, na których opiera
się działanie komórek receptorów organów czuciowych.
Słowa kluczowe: narządy czuciowe, układy czujnikowe, ewolucja,
chemoreceptor, białko międzybłonowe

TORBICZ W., PIJANOWSKA D.G., DAWGUL M.: Mikrosystemy
w pomiarach biochemicznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 27
W przeglądowym artykule omówiono miniaturowe bioczujniki i mikrosystemy
do pomiarów biochemicznych, w których pełnią one rolę
detektorów. Opisując wybrane grupy bioczujników, w których rolę
bioreceptorów pełnią rolę enzymy, przeciwciała, fragmenty DNA itd.,
a do wykonania przetworników podstawowych czułych chemicznie
wykorzystano różne zasady działania (elektrochemiczne, optoelektroniczne,
masowe....) i różne technologie, akcent położono na półprzewodnikowe
przetworniki elektrochemiczne - potencjometryczne
i amperometryczne. Półprzewodnikowe techniki mikromechaniczne
stały się podstawą opracowania mikrosystemów analitycznych określanych
mianem miniaturowych układów do całościowej analizy chemicznej
(ľTAS), znanych również jako lab-on-a-chip.
Słowa kluczowe: czujniki biochemiczne, bioczujniki, mikrosystemy
biochemiczne, laboratorium na chipie, analiza przepływowa

SOBAŃSKI T., HOGBERG H., WHELAN M., PRICE A.: Neuronowa
hodowla in vitro na matrycach mikroelektrod (MEAS) jako biosensor
do detekcji toksyn i neurotoksyn
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 35
Systemy stosując testy in vitro są coraz częściej wykorzystywane do
szeroko zakrojonych badań nad właściwościami toksykologicznymi
i farmakologicznymi substancji chemicznych. Współczesna toksykologia
i farmakologia wymaga nowych metod, które bazują na pomiarach
parametrów związanych ściśle ze specyficznymi funkcjami różnych
typów tkanek. W pracy przedstawiono jedna z takich metod, która
polega na pomiarach aktywności elektrycznej planarnej struktury neuronów
za pomocą matryc mikroelektrod (MEAs). Tego typu biosensor
jest bardzo czuły na neurotoksyny, względnie stabilny i powtarzalny
oraz może być wykorzystywany przez dłuższy czas.
Słowa kluczowe: matryce mikroelektrod, pomiary elektrofizjologiczne
neuronów, aktywność spontaniczna, dysocjowane pierwotne hodowle
neuronalne

KALITA W., HOTRA Z., STAKHIRA P., CHERPAK V., SKOCZYLAS
M.: Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów
w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach
ekologicznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 38
W pracy zaprezentowano rozwiązania czujników wielkości fizykochemicznych,
w oparciu o światłowody z naniesionymi strukturami
z optyczno-aktywnych materiałów. Omówiono konstrukcję, zagadnienia
technologii wytwarzania, jak również uzyskane wyniki pomiarów.
Słowa kluczowe: czujnik światłowodowy, polimer, ciekły kryształ,
amoniak, pH

KOSSAKOWSKA A., PIJANOWSKA D.G., KRUK J., TORBICZ W.:
Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym
elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 41
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące elektrochemicznej
polimeryzacji pirolu połączonej z immobilizacją dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego.
Porównano dwie metody immobilizacji koenzymu
(potencjostatyczną i potencjodynamiczną) w formie utlenionej
(NAD) oraz zredukowanej (NADH). Dodatek NADH do roztworu monomeru
w znacznie większym stopniu niż NAD wpływa na przebieg
polimeryzacji pirolu oraz przewodność uzyskiwanej warstwy.
Słowa kluczowe: polimery przewodzące, polipirol, koenzym, NAD,
immobilizacja koenzymu

ŁOZIŃSKI A., WIERZBA P., PISKORSKA S.: Badanie cienkowarstwowego
bolometru LSFO
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 43
Przedmiotem prezentacji jest przedstawienie rezultatów badań cienkowarstwowego
bolometru wykorzystującego warstwę z niestechimetrycznych
przewodzących, tlenków lantanowo-strontowo żelazowych
(La,Sr)FeO3, LSFO. Przedstawiono sposoby przeprowadzenia
pomiarów: rezystancji, temperaturowego współczynnika rezystancji,
termicznej stałej czasowej, charakterystyki prądowo-napięciowej oraz
parametrów szumowych bolometru. Korzystając z wyników przeprowadzonych
pomiarów dokonano doboru punku pracy, dla którego stosunek
sygnał/szum osiąga maksimum. Pokazano wpływ kontrolowanego,
przyspieszonego starzenia warstw LSFO na ich rezystywność.
Pokazano także częstotliwościowe odpowiedzi badanego bolometru
na promieniowanie ciała czarnego o różnych temperaturach.
Słowa kluczowe: bolometr, cienkie warstwy, LSFO, perowskit, termiczna
stała czasowa, pomiar szumów

KRZAK Ł., RZEPKA D.: Niskomocowa metoda przetwarzania danych
w paśmie podstawowym dla bezprzewodowych sieci sensorowych
z wykorzystaniem układów FPGA
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 45
Dążenie do zmniejszania ilości energii potrzebnej do funkcjonowania
węzłów bezprzewodowych sieci sensorowych wymaga coraz bardziej
efektywnych metod klasyfikowania danych, pochodzących z interfejsu
radiowego. Zaproponowany w artykule blok funkcjonalny wykorzystujący
układ FPGA stanowi pierwsze ogniwo przetwarzania tych danych
w paśmie podstawowym, zapewniając jednocześnie wykrywanie ramki
radiowej, synchronizację symbolową i pakietową oraz odtwarzanie
zegara. Blok ten przejmuje dzięki temu efektywnie znaczną część
zadań, wymaganych w realizacji transmisji radiowej, a dzięki zastosowaniu
układów o niskim poborze mocy i specjalnej architekturze,
idealnie nadaje się dla aplikacji zasilanych bateryjnie.
Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci sensorowe, radiokomunikacja,
FPGA

KAZIMIERCZAK B., PIJANOWSKA D.G.: Amperometryczne oznaczanie
przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 47
Artykuł przedstawia kolejny etap badań nad amperometrycznym
immunoczujnikiem z użyciem przeciwciał znakowanych fosfatazą
alkaliczną (IgG-AP). Jako substrat hydrolizy enzymatycznej katalizowanej
przez fosfatazę alkaliczną (AP) zastosowano fosforan kwasu
askorbinowego (AA-P). Pomiary prowadzono na sitodrukowanych
trójelektrodowych czujnikach węglowych, wykonanych w naszej pracowni.
Odpowiedź czujników badano amperometrycznie metodą woltamperometrii
cyklicznej (CV). Oznaczano niskie (0,1 mg/L) i wysokie
(3,6 mg/L) stężenia przeciwciał przeciw białku C-reaktywnemu (anty-
CRP IgG-AP), inkubowanych z różnymi stężeniami AA-P (0...80 mM).
Dla niskiego stężenia anty-CRP IgG-AP możliwe jest skrócenie czasu
inkubacji do 20 minut. Uzyskana odpowiedź czujnika stanowi wówczas
około 53ą8% odpowiedzi uzyskanej po 60 minutach inkubacji.
Zarówno w przypadku niskiego jak i wysokiego stężenia przeciwciał,
najwyższą wydajność reakcji uzyskano po inkubacjach próbek
z 10 mM AA-P: odpowiednio 13 i 83%.
Słowa kluczowe: immunosensor, białko C-reaktywne (CRP), fosfataza
alkaliczna, detekcja amperometryczna

ODON A., KRAWIECKI Z.: Symulacja komputerowa technik konwersji
przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem
środowiska LabVIEW
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 50
W pracy zaprezentowano aplikacje opracowane w środowisku Lab-
VIEW do komputerowej symulacji zasady działania i testowania
dwóch rodzajów przetworników analogowo-cyfrowych: przetwornika
A/C z przetwarzaniem metodą czasową prostą i przetwornika
A/C z dwukrotnym całkowaniem. Panele frontowe zawierają obiekty
graficzne, które umożliwiają interaktywną komunikację z użytkownikiem.
Zaimplementowane w algorytmie programu efekty animacji
umożliwiają ilustrację zasady działania przetwornika A/C. Aplikacja
umożliwia ponadto wykonanie wirtualnych eksperymentów - dzięki
możliwościom regulacji wartości parametrów sygnałów wejściowych
i układów przetworników. Opracowane aplikacje mogą być zastosowane
do celów dydaktycznych i badawczych.
Słowa kluczowe: przetworniki A/C, przyrządy wirtualne, LabVIEW,
symulacja komputerowa

WOJTANOWSKI J., ZYGMUNT M.: Laserowe wykrywanie obiektów
podwodnych - analizy zasięgowe
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 53
W opracowaniu przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne
aspekty wykorzystania promieniowania laserowego do zdalnej detekcji
prowadzonej w środowisku wody morskiej. W ramach realizowanego
w Instytucie Optoelektroniki WAT projektu skonstruowano praktycznie
układ lidara, który posłuży do wykonania badań i weryfikacji
przyjętych modeli teoretycznych. W pracy przedstawiono założenia
techniczne dotyczące jego praktycznego zastosowania. Zaprezentowano
również wszelkie niezbędne obliczenia związane z określeniem
zakresu stosowania promieniowania laserowego o długości fali 0,532
ľm pod kątem podwodnej teledetekcji laserowej.
Słowa kluczowe: teledetekcja, laser, propagacja, woda morska

PARZYCH J., BOŁTRUKIEWICZ M., SPŁAWSKA A., KRAWIECKI
Z.: Metrologiczne problemy związane z detekcją za pomocą kamery
CCD sygnałów emitowanych z matrycy LED
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 56
W pracy przedstawiono wybrane wyniki detekcji zjawisk luminescencyjnych
zachodzących w matrycy diod LED. Zwrócono uwagę
na wpływ, jaki zastosowane w układzie elementy wywierają na dokładność
odwzorowania oraz uwypuklono problemy metrologiczne
wynikające zarówno z technicznych parametrów tych elementów, jak
i charakteru badanych zjawisk. W szczególności wzięto pod uwagę
ograniczenia czasowe rejestracji luminescencji.
Słowa kluczowe: kamera CCD, luminescencja, matryca LED

SANKOWSKA A., KRYSZTOFORSKI K., HALUSIAK Ł., JOPEK W.:
światłowodowy czujnik przemieszczeń kątowych do rękawicy
sensorycznej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 59
W pracy przedstawiono światłowodowy czujnik przemieszczeń kątowych
m.in. przeznaczony do zastosowań w rękawicy sensorycznej
sterującej pracą protezy ludzkiej ręki. Głowice pomiarowe czujnika
wykonano z wielomodowego światłowodu polimerowego. W celu
zwiększenia czułości pomiarowej głowicy światłowodowej wykonano
nacięcia na zewnętrznej powierzchni światłowodu w kierunku prostopadłym
do jego osi i zbadano ich wpływ na zmiany mocy optycznej
w układzie pomiarowym.
Słowa kluczowe: czujnik przemieszczeń kątowych, światłowody polimerowe


WOJTAS J.: Analiza stosunku mocy sygnału do mocy szumu
czujnika NO2
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 62
W przedstawiono model szumowy optoelektronicznego czujnika dwutlenku
azotu działającego przy użyciu jednej z najczulszych metod
laserowej spektroskopii absorpcyjnej, jaką jest metoda CEAS. Analiza
modelu szumowego stworzyła podstawy do skonstruowania wysokoczułego
czujnika, który może znaleźć zastosowanie do wykrywania
improwizowanych materiałów wybuchowych. Charakteryzuje się on
czułością na poziomie ułamków ppb.
Słowa kluczowe: czujnik optoelektroniczny, modele szumowe, S/N,
CEAS,NO2

MAJCHRZAK J., PŁOCIŃSKI M.: Wykorzystanie czujników optoelektronicznych
do pomiaru położenia i orientacji robota mobilnego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 65
W pracy przedstawiono metodę pomiaru położenia i orientacji robota
mobilnego, która wykorzystuje optyczne czujniki przesunięcia. Czujniki
te przemieszczane ponad podłożem umożliwiają względny pomiar
przesunięcia, eliminując mechaniczne problemy kontaktu kół pomiarowych
z podłożem, jak w przypadku odometrii. W pracy poddano
weryfikacji wybrany układ rozmieszczenia czujników. Metoda pomiaru
oparta jest na zależnościach geometrycznych wybranej konfiguracji
czujników. Przeprowadzono także eksperymenty określające zakres
zastosowania wybranych czujników optycznych.
Słowa kluczowe: czujnik optoelektroniczny, robot mobilny, pomiar
pozycji

MASALSKA A., ZAWIERUCHA P., WOSZCZYNA M., GOTSZALK T.,
RITZ Y., ZSCHECH E.: Skalowanie optycznego czujnika sił tarcia
mikroskopu sił atomowych Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 69
Badania zjawisk tarcia, ścierania, poślizgu czy zużycia trybologicznego
w nanoskali mogą być z powodzeniem przeprowadzane za pomocą
mikroskopu sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope - AFM)
z optyczną detekcją ugięcia belki pomiarowej, która pełni rolę optycznego
czujnika sił tarcia. Uzyskanie informacji ilościowych wymaga jednak
uprzedniego zastosowania procedury kalibracyjnej pozwalającej
na konwersje danych pomiarowych na dane o znaczeniu fizycznym.
W niniejszej pracy zaprezentujemy wyniki skalowania mikroskopu
sił atomowych metodą odwzorowania pochylenia wzorcowego (ang.
Wedge Calibration Method [1]) z wykorzystaniem struktury firmy MikroMasch
(TGF11) i struktury wykonanej za pomocą skupionej wiązki
jonów (ang. Focused Ion Beam - FIB).
Słowa kluczowe: mikroskopia sił tarcia, skalowanie czujnika sił tarcia,
współczynnik tarcia

HULEWICZ A., CYSEWSKA-SOBUSIAK A., GRZYBOWSKI A.: Zastosowanie
wzrokowych potencjałów wywołanych w obiektywnej
ocenie ostrości wzroku
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 72
Tematyka artykułu dotyczy metod obiektywnej oceny ostrości wzroku,
wykorzystujących nieinwazyjne pomiary wzrokowych potencjałów
wywołanych. W ocenie ostrości wzroku wykorzystuje się zmiany elektrycznych
potencjałów czynnościowych powstających w obrębie gałki
ocznej, mięśni ocznych oraz okolicy kory mózgowej. Omówiono dwie
techniki bazujące na pomiarze wzrokowych potencjałów wywołanych
oraz przedstawiono szczegółowe wyniki dla jednej z nich. Przedstawiono
urządzenia z nimi współpracujące, ze szczególnym uwzględnieniem
pozyskiwania i obróbki otrzymywanych danych. Podjęto
również próbę wyskalowania pozyskanych danych, umożliwiającą
szybką i obiektywną ocenę ostrości wzroku.
Słowa kluczowe: badania elektrofizjologiczne, wzrokowe potencjały
wywołane, ostrość wzroku

JUCHNIEWICZ M., CHUDY M., BRZÓZKA Z., DYBKO A.: Szybka
metoda wykonywania niebondowanych mikroukładów w technologii
polimerowej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 75
Zaprezentowano wyniki badań nad opracowaniem nowej technologii
wykonywania niebondowanych przepływowych mikroukładów chemicznych.
Z filmu kapilarnego w procesie fotolitografii wykonano matryce.
Zostały one użyte w procesie odlewania do wykonania nowego
typu niebondowanego mikroukładu. Niebondowane mikroukłady
wykonano przez zatopienie w strukturze polimeru matrycy z emulsji
filmu kapilarnego. Po usieciowaniu polimeru emulsję usunięto z jego
struktury pozostawiając sieć mikrokanałów.
Słowa kluczowe: niebondowany, PDMS, mikrosystem, mikroprzepływowy

URZĘDNICZOK H., JAKUBIK W.: Badania wpływu temperatury
na czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 77
Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na stabilność
częstotliwości sygnałów wyjściowych matrycowego czujnika gazów
którego zasada działania polega na wykorzystaniu akustycznych fal
powierzchniowych (AFP). Krótko opisano zasadę działania czujnika
i konstrukcję przetwornika. Przedstawione wyniki wskazują na znaczne
zmiany częstotliwości w stanie przed stabilizacją termicznych
warunków pracy układu. Wahania częstotliwości w ustabilizowanej
temperaturze pracy przetwornika są pomijalnie małe w stosunku do
zmian wywołanych oddziaływaniem wybranych gazów.
Słowa kluczowe: fala powierzchniowa, czujnik gazu, czujnik matrycowy,
wpływ temperatury

MRÓZ J., SZCZYGIELSKA M., MAŁACHOWSKI M., CHOROBA T.:
System pomiarów zapylenia dla kopalń węgla kamiennego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 79
W artykule zaprezentowano opracowany w Centrum "EMAG" pyłomierz
PŁ-2 oraz system monitorowania, w którym ten pyłomierz pracuje. Przedstawiono
wyniki badań zapylenia powietrza w wyrobiskach kopalni.
Słowa kluczowe: stężenie pyłu, zagrożenia pyłowe, pyłomierz, system
monitorowania

WÓJCIK W., KISAŁA P., CIĘSZCZYK S.: Wykorzystanie czujnika
ze światłowodową siatką Bragga do analizy połączeń klejowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 82
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania światłowodowej
siatki Bragga do analizy połączeń klejowych. Badania przeprowadzone
były dla dwóch klejów posiadających różne wartości modułu Younga.
Przeanalizowano wpływ wartości modułu Younga kleju na dokładność
odwzorowania zadanego rozkładu odkształcenia. Rozkład badany był
przy wykorzystaniu światłowodowych siatek Bragga. Pomiar widm
transmisyjnych siatki oraz wykorzystanie modelu siatki i zastosowanie
algorytmu symulowanego wyżarzania pozwoliły na wyznaczenie rozkładu
odkształcenia przenoszonego przez połączenie klejowe.
Słowa kluczowe: światłowodowe siatki Bragga, rozkład odkształcenia,
czujniki odkształcenia

CIOSEK P., WRÓBLEWSKI W.: Zintegrowana matryca mikrosensorów
do rozpoznawania herbat i naparów ziołowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 85
Matryce czujnikowe są użytecznymi narzędziami w analityce chemicznej,
służą do rozpoznawania, klasyfikacji, analizy wieloskładnikowej,
dyskryminacji i szacowania pewnych właściwości, na przykład jakości
produktu, jego smaku. Integracja i miniaturyzacja takich urządzeń jest
korzystna ze względu na zmniejszenie objętości analizowanej próbki,
zmniejszenie kosztów oraz ilości zużywanych odczynników. W tej pracy
została zaprezentowana nowa konstrukcja zintegrowanej matrycy
czujnikowej na bazie mikroelektrod z membranami polimerowymi. Tak
zbudowany elektroniczny język był zastosowany do rozpoznawania
różnych typów wywarów (herbaty, zioła) i do rozróżniania pomiędzy
ich różnymi rodzajami (herbata czerwona, czarna, zielona).
Słowa kluczowe: elektroniczny język, zintegrowana matryca czujników,
analiza herbat i ziół
JUCHNIEWICZ M., EKIELSKI M., CHUDY M., BRZÓZKA Z., DYBKO A.:
Nowy typ przepływowego mikrokonduktometru bezkontaktowego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 87
Przedstawione wyniki dotyczą prac nad konstrukcją mikrokonduktometru
przepływowego z nowym typem elektrod. Opisano wykonanie
mikrokonduktometrów z dwóch materiałów: szkła i polimeru oraz
z połączenia tych materiałów. W konstrukcji wykorzystano i porównano
ze sobą trzy rodzaje elektrod pomiarowych: srebrzone mikrokanały,
mikrokanały wypełnione elektrolitem i mikrokanały jednocześnie
posrebrzone i wypełnione elektrolitem. Działanie wykonanych mikrokonduktometrów
sprawdzono podczas pomiarów przewodnictwa
wzorcowych roztworów KCl o różnym stężeniu.
Słowa kluczowe: mikrokonduktometr, PDMS, szkło, srebrzenie

JAKUBIK W., URBAŃCZYK M., MACIAK E., URZĘDNICZOK H.:
Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad
w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 89
Przedstawiono badania nowych struktur warstwowych typu: tlenek
metalu - pallad w czterokanałowym układzie z akustyczną falą powierzchniową
w zastosowaniu do detekcji metanu oraz wodoru w powietrzu.
Za pomocą technologii naparowania próżniowego wykonano
trzy różne struktury warstwowe z tlenkami: wanadu (V2o5) 60 nm,
molibdenu (MoO3) 90 nm, wolframu (Wo3) 75 nm pokrytych palladem
o grubości 14 nm. Specjalnie zaprojektowany i wykonany układ elektroniczny
umożliwia jednoczesną detekcję trzech częstotliwości różnicowych
(różnica częstotliwości każdego toru ze strukturą warstwową
oraz toru swobodnego bez pokrycia). Wykonano badania oddziaływań
tych struktur z metanem oraz wodorem w powietrzu w zakresie
niskich stężeń (do 500 ppm dla metanu oraz 4% dla wodoru). Dla stosowanej
temperatury oddziaływania ok. 250C stwierdzono znacznie
większe oddziaływania z metanem w porównaniu do wodoru.
Słowa kluczowe: struktura warstwowa, pallad, fala powierzchniowa,
tlenki metali

WOSZCZYNA M., JANUS P., GRABIEC P., KOLEK A., GOTSZALK
T., RANGELOW I.W.: Ocena parametrów metrologicznych mikromechanicznych
dźwigni piezorezystywnych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 92
W celu ilościowego opisu zjawisk zachodzących przy udziale mikromechanicznej
dźwigni piezorezystywnej istotna jest znajomość pod-
stawowych jej parametrów metrologicznych takich jak: stała sprężystości,
czułość dźwigni na zadane wychylenie, a także właściwości
szumowe typu termicznego oraz 1/f. Opisano proces kalibracji dźwigni
sprężystej z mostkiem piezorezystywnym jako detektorem ugięcia.
Słowa kluczowe: dźwignia piezorezystywna, mikroskopia sił atomowych,
nanotechnologia

KARASIŃSKI P.: Planarne sprzęgacze siatkowe do zastosowań
w spektroskopii pola zanikającego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 94
Praca dotyczy zastosowania wejściowego sprzęgacza siatkowego
w spektroskopii pola zanikającego. Sprzęgacz siatkowy o okresie
? = 1000 nm był wytworzony na światłowodzie planarnym SiO2:tio2
z zastosowaniem metody zol-żel i odciskania wzoru siatki. Praca
przedstawia wyniki analizy teoretycznej struktury sensorowej i wyniki
badań eksperymentalnych wytworzonych sprzęgaczy siatkowych.
Słowa kluczowe: światłowód planarny, zol-żel, czujnik światłowodowy,
sprzęgacz siatkowy

KUSZNIER J.: Pętlowy mikrozgięciowy czujnik światłowodowy
do pomiaru nacisku
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 97
W artykule przedstawiono budowę oraz wyniki pomiarów pętlowego
mikrozgięciowego czujnika światłowodowego do pomiaru nacisku.
Słowa kluczowe: czujnik światłowodowy, pomiar nacisku

PAWŁOWSKI P., DĄBROWSKI A.: ACCINO 2 - mikroprocesorowy
system pomiarowy z czujnikami przyspieszeń i żyroskopem
IMEMS do testowania barier drogowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 99
W artykule przedstawiono zastosowanie czujników przyspieszeń i żyroskopu
scalonych w technologii IMEMS (Integrated Micro-Electro-
Mechanical System) do budowy mikroprocesorowych układów pomiarowych,
na przykładzie urządzenia ACCINO 2 opracowanego przez
pierwszego ze współautorów. ACCINO 2 jest mikrokontrolerowym
układem pomiarowym do testowania samochodowych barier drogowych
realizującym pomiar parametrów: ASI (wskaźnik intensywności
przyspieszenia), THIV (teoretyczna prędkość zderzenia głowy) i PHD
(opóźnienie głowy po zderzeniu), koniecznych do badania i atestowania
samochodowych barier drogowych zgodnie z normą PN-EN 1317-
1, 1998 [1] w celu uzyskania certyfikatów europejskich.
Słowa kluczowe: żyroskopy i czujniki IMEMS przyspieszeń, pomiary
i obliczenia parametrów ASI, THIV, PHD

CICHY B., POSADOWSKI W., GÓRECKA-DRZAZGA A.: Efektywne,
niskotemperaturowe osadzanie tlenku indowo-cynowego
(ITO) metodą impulsowego rozpylania magnetronowego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s.100
Badano proces osadzania cienkich warstw tlenku indowo-cynowego (ITO)
na podłoża szklane metodą reaktywnego, impulsowego rozpylania magnetronowego
targetu ITO (90% In2o3, 10% SnO2) w temperaturze pokojowej.
W celu poprawienia elektrycznych i optycznych właściwości napylonych
warstw po procesie rozpylania wygrzewano je w próżni. Wygrzane
warstwy charakteryzowały się niską rezystywnością około10-4 ? ˇ cm oraz
wysoką transmisją światła w zakresie widzialnym, sięgającą 85%.
Słowa kluczowe: tlenek indowo-cynowy, ITO, impulsowe rozpylanie
magnetronowe

KUCHAREK M., WOJCIECHOWSKI K., WRÓBLEWSKI W.: Badania
nad aktywnością powierzchniową soli lipofilowych stosowanych
w membranach elektrod selektywnych na jony azotanowe
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 103
Opisano wiele modeli wyjaśniających powstawanie różnicy potencjałów
oraz selektywność czujników potencjometrycznych z membranami
polimerowymi. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzi elektrod jonoselektywnych
nie został do tej pory wyjaśniony. Model zaproponowany
w pierwotnej wersji przez Pungora uwzględnia znaczny udział procesów
adsorpcji w obszarze granicy faz membrana - roztwór. W niniejszej pracy
wyznaczono parametry pracy elektrod selektywnych na jony azotanowe
(V) z membranami zawierającymi sole tetraalkiloamoniowe i porównano
je z wynikami badania aktywności powierzchniowej wybranej soli uzyskanymi
z pomiarów napięcia międzyfazowego na granicy faz woda/toluen.
Słowa kluczowe: elektrody jonoselektywne, sól lipofilowa, bromek
tetradodecyloamoniowy, napięcie międzyfazowe

WILK B.: Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego
na podstawie analizy zmienności amplitudy sygnału fotopletyzmograficznego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 105
W artykule zaproponowano metodę analizy zmienności amplitudy
fali tętna na podstawie sygnału fotopletyzmograficznego (tzw. PPG).
Metoda ta umożliwia ocenę czynności autonomicznego układu nerwowego.
Do rejestracji fali tętna obwodowego zastosowano czujnik
fotopletyzmograficzny (wariant prześwietleniowy). W pracy opisano
algorytm przetwarzania sygnału PPG. Przedstawione wyniki wykazały
przydatność proponowanej metody do oceny czynności układu
współczulnego i przywspółczulnego.
Słowa kluczowe: fala tętna, czujnik fotopletyzmograficzny, przetwarzanie
sygnału PPG

ZARAPIN V., LUHIN V., ŻUKOWSKI P., KOŁTUNOWICZ T.: Zastosowanie
półprzewodnikowych czujników do kontroli jakości produkowanej
żywności
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 108
Tematem badań jest wydajne zastosowanie półprzewodnikowych
czujników do kontroli jakości niektórych produktów żywnościowych.
Przedstawione są możliwości zastosowania czujników w diagnostyce
określonych łatwo psujących się surowych produktów, takich jak ryby,
mięso a także produktów zawierających alkohol.
Słowa kluczowe: czujnik półprzewodnikowy, kontrola jakości, produkty
żywnościowe

JÓŹWIK M., KRUPA K., GORECKI Ch., DELOBELLE P., HIRSINGER
L.: Numeryczno-eksperymentalna metodyka badania mikrobelek
z piezoelektryczną warstwą azotku aluminium
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 110
Badanymi obiektami są mikrobelki utwierdzone jednostronnie wykonane
w procesie trawienia podłoża krzemowego. Na ich powierzchni
wykonano aktuatory złożone z warstwy azotku aluminium (AlN) usytuowanej
pomiędzy dwiema metalowymi elektrodami. Warstwa AlN
posiada właściwości piezoelektryczne i pod wpływem przyłożonego
napięcia powoduje kontrolowane ugięcie całej struktury belki. W komunikacie
przedstawiono metodykę badania parametrów technicznych
mikrobelek oraz właściwości warstwy piezoelektrycznej. Metodyka
opiera się na połączeniu rozwiązań teoretycznych i symulacji
numerycznych z wynikami otrzymywanymi za pomocą metod eksperymentalnych.
W badaniach wykorzystane zostało wielofunkcyjne stanowisko
interferometryczne przystosowane do pomiarów przemieszczeń
pozapłaszczyznowych i kształtu MEMS/MOEMS. Jego zasada
działania oparta jest na interferometrii klasycznej z wykorzystaniem
metod testowania obiektów w stanie statycznym i dynamicznym. Celem
badań jest wyznaczenie jakości i właściwości mikroaktuatorów.
Słowa kluczowe: azotek aluminium, MEMS, aktuator, interferometr,
przemieszczenia pozapłaszczyznowe

GÓRNIAK M., KRYWALD K., MASNICKI R.: Czujniki i przetworniki
pomiarowe w sieci przemysłowej M2M
Elektronika (XliX), nr 6/2008, p. 112
W artykule omówiono podstawowe właściwości sieci bezprzewodowej
ZigBee. Opisano konfiguracje urządzeń sieciowych firmy MeshNetics.
Przedstawiono sposoby łączenia peryferii urządzenia końcowego
ZigBee z przykładowymi wykonaniami przetworników pomiarowych.
Słowa kluczowe: przemysłowa sieć bezprzewodowa, przetwornik
pomiarowy, interfejs

MIKOŁAJCZYK J.: Stopień wejściowy fotoodbiornika na zakres
2...4 nm
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 114
W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań stopnia wejściowego
fotoodbiornika dwuwidmowej głowicy detekcyjnej. Głowica ta umożliwia
pomiar energii promieniowania w zakresie długości fal 2...4 nm
. W ramach prowadzonych badań określono możliwość zastosowania
w głowicy przedwzmacniaczy ładunkowych. Omówiono właściwości
wzmacniacza ładunkowego z kluczowaną pojemnością. Głowica
umożliwia jednoczesny pomiar energii w dwóch torach detekcyjnych.
Przeprowadzono optymalizację fotoodbiornika pod względem maksymalnej
wartości stosunku sygnału do szumu.
Słowa kluczowe: detekcja sygnałów optycznych, fotoodbiorniki, promieniowanie
z zakresu okna wodnego

MAJEWSKI J., MAŁACZIWSKI P., LOZBIN V.: Przybliżenia
charakterystyki czujnika niskiej temperatury metodą minimaksu
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 117
Podano warunki wystarczające dla istnienia przybliżenia Czebyszewa
charakterystyki statycznej sensora wyrażeniem wykładniczym z interpolowaniem
w skrajnych punktach przedziału. Opisano algorytm
konstruowania ciągłego przybliżenia minimaksowego w postaci funkcji
sklejanej wykładniczej z zadaną wartością błędu. Przedstawiono
przykład zastosowania takiego przybliżenia funkcją sklejaną do opisu
charakterystyki statycznej diodowego czujnika niskiej temperatury.
Dokonano porównania wartości czułości czujnika z pochodną uzyskanej
funkcji sklejanej.
Słowa kluczowe: przybliżenie Czebyszewa z interpolowaniem, minimaksowe
przybliżenia funkcją sklejaną ciągłą, punkty alternansu
Czebyszewa, schemat Remeza

CIOSEK P., KUCHAREK M., GRABIAS A., KUTYŁA A., PAWŁOWSKA
D., PIASECKA A., WRÓBLEWSKI W.: Analiza przepływowa
artykułów spożywczych zawierających pomidory za pomocą potencjometrycznej
matrycy czujników na stałym podłożu
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 119
Elektrody na stałym podłożu umożliwiają miniaturyzację potencjometrycznych
matryc czujnikowych. W pracy przedstawione zostanie
ich zastosowanie do analizy przepływowej artykułów spożywczych
zawierających pomidory. Zadaniem systemu było rozróżnienie próbek
soków pomidorowych, zup instant oraz pomidorów świeżych
i z puszki. Przedstawiony elektroniczny język umożliwił dyskryminację
pomiędzy typami produktów oraz ich poszczególnymi rodzajami.
Słowa kluczowe: czujniki na stałym podłożu, matryca czujnikowa,
analiza przepływowa

WARSZA Z.L.: Dokładność mostka z czujnikami Pt100
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 123
Wyznaczono zależności dla wartości bieżących i granicznych błędów
oraz standardowe miary statystyczne transmitancji mostka
rezystancyjnego o dowolnych przyrostach rezystancji ramion, bez
obciążenia na wyjściu i zasilanego prądowo lub napięciowo oraz
mostków z dwoma przeciwległymi lub pojedynczym czujnikiem. Dla
kilku wariantów realizacji mostka z czujnikiem Pt100 klasy A lub B
obliczono błędy graniczne według jego znormalizowanej charakterystyki
i tolerancji. Jest to oryginalne uniwersalne ujęcie zagadnienia.
Słowa kluczowe: dokładność, błędy graniczne, mostek rezystancyjny,
platynowy czujnik temperatury

KNAPKIEWICZ P., DZIUBAN J.A., LATECKI B.: Mikroreaktor do
prowadzenia reakcji nitrowania z wielopunktowym pomiarem
ciśnienia i temperatury
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 125
Przedstawiono mikroreaktor szklano - krzemowy do prowadzenia
reakcji nitrowania węglowodorów z równoczesnym, wielopunktowym
pomiarem ciśnienia i temperatury. Krzemowe mikroczujniki zintegrowane,
spojono z chipem mikroreaktora metodą bondingu anodowego
tak, że zapewniono absolutną szczelność połączenia, wysoką odporność
na oddziaływanie stężonych i gorących kwasów siarkowego
i azotowego oraz minimalną objętość martwą zestawu czujników.
Mikroreaktor wyposażono w sześć czujników ciśnienia na zakres do
600 kPa i sześć czujników temperatury (-10... +50°C). Testy wykazały
doskonałą pracę systemu czujników, umożliwiającą ocenę statyczną
i dynamiczną stanów hydropneumatycznych i cieplnych wewnątrz
pracującego mikroreaktora. Według najlepszej wiedzy autorów, jest
to pierwsze tego typu rozwiązanie spełniające wymagania dla tego
typu mikroreaktorów.
Słowa kluczowe: technika mikroreakcji, miniaturowe czujniki ciśnienia
i temperatury, integracja on-chip

KRĘŻEL J., KUJAWIŃSKA M.: System aktywnego zintegrowanego
czujnika siatkowego do pomiaru mikropól odkształceń i naprężeń
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 128
W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego aktywnego
systemu mikrointerferometru siatkowego wytwarzanego niskonakładowymi
technologiami. Czujnik interferometryczny umożliwia polowe
monitorowanie mikropól przemieszczeń. Przedstawiono budowę,
symulacje numeryczne oraz eksperymentalne badania modułów
wchodzących w skład systemu: platforma oświetlająco-detekcyjna
odpowiedzialna za wprowadzenie wiązki do głowicy pomiarowej oraz
obrazowanie badanego obiektu na matrycy detekującej wynik interferencji
sprzężonych wiązek niosących informacje o badanym obiekcie;
głowica pomiarowa, która jest pasywnym elementem prowadzącym
wygenerowane przez przesuwnik fazy wiązki oświetlające obiekt;
przesuwnik fazy jako aktywny element generujący wiązki oświetlające
obiekt.
Słowa kluczowe: interferometria siatkowa, MEMS, aktuator, przemieszczenia
w płaszczyźnie

WÓJCIK W., KOTYRA A., ŁAWICKI T.: Zastosowanie obrazowodu
do oceny stabilności pracy palnika
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 130
W artykule zaprezentowano metodykę pozwalającą na wykorzystanie
obrazu płomienia do detekcji niestabilnego spalania pyłu węglowego
oraz niebezpieczeństwa termicznego uszkodzenia palnika, która
może być wykorzystana w czasie rzeczywistym.
Słowa kluczowe: spalanie, przetwarzanie obrazu, pył węglowy

CICHY B., GÓRECKA-DRZAZGA A., DZIUBAN J.: Miniaturowe
źródła światła wykorzystujące emisję polową z nanorurek węglowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 133
Przedstawiono miniaturowe źródło światła z emisja polową. Katodę
polową wykonano w postaci chipu krzem-ITO (tlenek indowo-cynowy),
na którym osadzono nanorurki węglowe metodą elektroforetyczną.
Anoda źródła światła została wykonana ze szkła pokrytego
warstwą ITO i luminoforem. Uzyskano niskie napięcie startu emisji
polowej oraz wydajną emisję światła. Zaletą opracowanego źródła
jest możliwość integracji on-chip z krzemowo-szklanym chipem mikrofluidycznym.
Słowa kluczowe: nanorurki węglowe, miniaturowe źródło światła,
emisja polowa

SZPAKOWSKI A., TYSZKIEWICZ C., PUSTELNY T.: Wielowymiarowa
analiza sygnałów pochodzących z matrycy półprzewodnikowych
czujników gazów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 135
Półprzewodnikowe, chemorezystancyjne sensory gazowe charakteryzują
się wysoką czułością, dokładnością, stabilnością, krótkim
czasem odpowiedzi oraz łatwą implementacją w układach elektronicznych.
Głównym ograniczeniem czujników tego typu jest ich słaba
selektywność. Jednym ze sposobów na poprawę selektywności
jest łączenie nieselektywnych czujników w grupy i analiza odpowiedzi
utworzonej matrycy sensorów metodami rozpoznawania wzorców.
W pracy przedstawiono odpowiedzi ośmiu różnych sensorów półprzewodnikowych
FIGARO na zatrucie wybranymi gazami oraz wyniki
zastosowania algorytmu PCA jako metody ekstrakcji cech dla metod
rozpoznawania wzorców.
Słowa kluczowe: półprzewodnikowe czujniki gazu, czujniki FIGARO,
analiza wielowymiarowa, metody rozpoznawania wzorców

TETERYCZ H., HALEK P., SZCZEPAŃSKA J.: Budowa cząsteczki
gazu a parametry rezystancyjnych czujników gazu
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 137
Oceniano wpływ geometrii cząsteczek par alkoholi i ich struktury elektronowej
na podstawowe parametry czujników, tj. czułość i optymalną
temperaturę pracy. Stwierdzono, że czujniki na bazie SnO2 charakteryzują
się najwyższą reaktywnością i najniższą optymalną temperaturą
pracy w obecności alkoholi pierwszorzędowych, natomiast najmniejszą
reaktywnością i najwyższą temperaturą pracy w obecności
alkoholi trzeciorzędowych. Takie zachowanie jest wynikiem występowania
efektu sterycznego i indukcyjnego w oznaczanych alkoholach.
Słowa kluczowe: czujnik gazu, etanol, n-butanol, 2-metylo-2-propanol

PACZESNY D., PACZESNY T., WEREMCZUK J., JACHOWICZ R.:
Symulator do oceny parametrów transmisji w bezprzewodowych
sieciach czujnikowych AD-HOC
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 139
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania specjalnie opracowanego
przez autorów symulatora sieci bezprzewodowych (AWSenS
-Ad Hoc Wireless Sensor Networks Simulator) w badaniach
nad sieciami czujnikowymi pracującymi w modelu ad-hoc. Dzięki
samoorganizacji sieci ad-hoc i zdolności do przesyłania pakietów
między węzłami, można wyobrazić sobie zupełnie nowe aplikacje
przeznaczone dla medycyny, wojska czy monitorowania środowiska.
Przeprowadzenie badań w środowisku aplikacji komputerowej
dla specyficznej konfiguracji sieci nazwanej scenariuszem, umożliwia
wstępną ocenę teoretycznej funkcjonalności. W artykule zostały
przedstawione wyniki symulacji dla przykładowego scenariusza
sieci bezprzewodowej ruchomej z fragmentami infrastruktury nieruchomej.
Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci czujnikowe, sieci ad-hoc, symulacje
komputerowe

WIORA A., KLACZYŃSKI A., WIORA J., KOZYRA A.: Realizacja
skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej
z wykorzystaniem elektrozaworów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 142
Z uwagi na trudności uzyskania skokowej zmiany aktywności jonów
na membranie elektrody, zmierzone wartości parametrów dynamicznych
elektrod jonoselektywnych zależą między innymi od
zastosowanej metody badawczej. W artykule przedstawiono nowe
stanowisko pomiarowe przeznaczone do zadawania skokowej zmiany
aktywności, w którym zastosowano sterowane elektrozaworami
dwie dysze, przez które przepływają roztwory o różnej aktywności
jonów. Doświadczalnie stwierdzono, że zmiana aktywności jonów
jest wystarczająco szybka. Ponadto podczas zmiany aktywności jonów
obwód elektryczny nie jest rozwierany, co jest wadą niektórych
metod.
Słowa kluczowe: elektroda jonoselektywna, czas odpowiedzi, właściwości
ISE, przebiegi czasowe

WOJTURSKI J., SZLACHTA A.: Model matematyczny zmiany
rezystancji czujnika Pt100 podczas impulsowego wymuszenia
prądowego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 142
W artykule opisano proces rozchodzenia się ciepła w platynowym
czujniku temperatury. Przedmiotem modelowania procesu cieplnego
jest zależność zmiany rezystancji elementu termoczułego
w funkcji czasu, podczas przepływu przez czujnik prądu impulsowego
. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że
dla dostatecznie krótkiego czasu odpowiedź czujnika na wewnętrzne
impulsowe pobudzenie prądowe ma charakter liniowy. Wynik ten
potwierdzono eksperymentalnie, na podstawie rzeczywistej odpowiedzi
czujnika na wymuszenie prądowe, dla różnych warunków
pracy czujnika.
Słowa kluczowe: temperatura, platynowy przemysłowy czujnik temperatury,
wymuszenie impulsowe

LITWA M., WICZYŃSKI G.: Wpływ kąta obserwacji na wynik pomiaru
temperatury kamerą termowizyjną
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 147
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kąta obserwacji na
wiarygodność pomiaru temperatury kamerą termowizyjną. Badania
eksperymentalne wykonano na stanowisku składającym się z kamery
termowizyjnej oraz promiennika podczerwieni umożliwiającego zadawanie
temperatury i kąta widzenia. Badania wykonano w warunkach
laboratoryjnych dla wybranych odległości promiennik - kamera.
W pomiarach wykorzystano dwie kamery termowizyjne. Na podstawie
uzyskanych wyników badań określono graniczną wartość kąta obserwacji,
zapewniającą pomijalnie małą wartość błędu pomiaru temperatury.
Słowa kluczowe: termowizja, kąt obserwacji, błąd pomiaru

SZAWIOŁA G., BUCZEK A., KOCZOROWSKI W., KUCHARSKI D.,
MAZEREWICZ P., WALASZYK A., STACHOWSKA E.: Koncepcja
jednoatomowego czujnika pola elektrycznego typu FM
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 149
Pomiary częstotliwości należą do najbardziej dokładnych we współczesnej
metrologii. W niniejszym opracowaniu szkicowana jest
koncepcja mikroskopii sił atomowych wykorzystujących pomiar częstotliwości.
Propozycja bazuje na efekcie swego rodzaju modulacji
częstotliwości (FM) składowych harmonicznych drgań jonów uwięzionych
w pułapkach planarnych, powodowanej zaburzeniem elektromagnetycznego
pola pułapkującego. Ponadto zastosowanie jako
czujników pojedynczych jonów, skaluje rozmiar tego czujnika do rozmiarów
obiektu badanego.
Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych, czujnik sił elektrycznych,
pułapka jonowa

HANUS R.: Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania
właściwości dynamicznych przetworników. Część 1: dziedzina
czasu
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 152
W artykule omówiono eksperymentalną nieparametryczną metodę
wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne
wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu
zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego
szumu białego) oraz analizy korelacyjnej sygnałów.
Słowa kluczowe: przetworniki, właściwości dynamiczne, szum biały,
funkcja korelacji wzajemnej

HANUS R.: Zastosowanie wymuszenia szumowego do wyznaczania
właściwości dynamicznych przetworników. Część 2: dziedzina
częstotliwości
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 54
W artykule omówiono eksperymentalne nieparametryczne metody
wyznaczania parametrów określających właściwości dynamiczne
wybranych modeli przetworników typu napięcie/napięcie przy zastosowaniu
zewnętrznego wymuszenia stochastycznego (stacjonarnego
szumu białego) oraz funkcji gęstości widmowej mocy i wzajemnej gęstości
widmowej mocy sygnałów.
Słowa kluczowe: przetworniki, właściwości dynamiczne, szum biały,
gęstość widmowa mocy

PAJĄKOWSKI J.: Wzmacniacz AD8594 w niskich temperaturach
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 156
W artykule opisano właściwości wzmacniaczy operacyjnych CMOS
AD8594 w zakresie temperatur 4,2...300 K. Przedstawiono charakterystyki
trzech podstawowych parametrów w funkcji temperatury:
wzmocnienia napięciowego, wejściowego napięcia niezrównoważenia
i częstotliwości granicznej trzydecybelowej. W niniejszym artykule
pokazano, że możliwa jest praca wzmacniacza AD8594 w temperaturze
wrzenia ciekłego helu.
Słowa kluczowe: CMOS, wzmacniacze operacyjne, niskie temperatury

IDŹKOWSKI A., MAKAL J.: Realizacja układu pomiarowego
z czujnikami tensometrycznymi w mostku z przełączanym źrodłem
prądowym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 159
Omówiono realizację praktyczną zintegrowanego układu pomiarowego
opartego na idei mostka dwuprądowego podwójnie symetrycznego.
Układ służy do pomiaru naprężenia statycznego (siły gnącej)
i temperatury w obiekcie, na którym umieszczone są czujniki tensometryczne.
Przedstawiono sposób działania układu zintegrowanego
oraz jego oryginalną zaletę, jaką jest kompensacja zmian temperatury
i jej pomiar bez dodatkowego czujnika. Przedstawiono wyniki testu
porównawczego pomiaru odkształceń z systemem Spider8.
Słowa kluczowe: pomiary naprężenia, czujniki siły, czujniki inteligentne,
mostki pomiarowe

MAZUL M., MIERCZYK Z., ZYGMUNT M., GAWLIKOWSKI A.,
GIETKA A., KNYSAK P., MŁODZIANKO A., PIOTROWSKI W., SZOPA
M., WOJTANOWSKI J.: Dwubarwny lidar rozproszeniowy do
zdalnej detekcji aerozoli naturalnych i sztucznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 161
W pracy przedstawiono opracowany w Wojskowej Akademii Technicznej
dwubarwny lidar rozproszeniowy do zdalnego wykrywania
aerozoli. Omówiono budowę poszczególnych zespołów funkcjonalnych,
opracowane algorytmy analizy i przetwarzania danych oraz
zaprezentowano wyniki badań środowiskowych przeprowadzone
przy zastosowaniu specjalizowanej platformy skanującej z lidarem.
Pokazano opracowane oprogramowanie do sterowania platformą
i analizy detekowanego sygnału rozproszeniowego, umożliwiające
zobrazowanie wyników pomiarów w postaci konwencjonalnej oraz
w formacie 3D.
Słowa kluczowe: lidar, sensory optoelektroniczne, ochrona środowiska
naturalnego

KUREK P., MALECHA K., PIJANOWSKA D.G., GOLONKA L.J.:
Przepływowy czujnik amperometryczny wykonany techniką
lTCC
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 164
Przedstawiono konstrukcję przepływowego amperometrycznego
czujnika enzymatycznego, wykonanego w technologii LTCC (ceramika
niskotemperaturowa współwypalana). Konstrukcja czujnika przepływowego
opiera się na półprzepuszczalnej kapilarze dializacyjnej,
przechodzącej przez mikroreaktor wypełniony roztworem zawierającym
enzym. Stężenie oznaczanej substancji jest wyznaczane na
podstawie pomiaru prądu, którego wartość zależy od stężenia elektroaktywnego
produktu reakcji katalizowanej przez enzym.
Słowa kluczowe: czujnik przepływowy, czujnik amperometryczny,
biosensor, ltCC

ODON A., OTOMAŃSKI P., KRUPIŃSKI B.: Wiarygodność pomiarów
w medycznym laboratorium diagnostycznym na przykładzie
badań morfologii krwi
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 166
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę oceny wiarygodności
metod pomiarowych, stosowanych w medycznym laboratorium
diagnostycznym na przykładzie badań morfologii krwi obwodowej.
Zaprezentowano metodę pomiarową oraz omówiono metody statystyczne
stosowane przy opracowaniu wyników pomiarów.
Słowa kluczowe: wiarygodność w pomiarach diagnostycznych, odchylenie
standardowe

SADOWSKA K., NAGELS L.J., BIERNAT J.F.: Zminiaturyzowane
czujniki potencjometryczne jako detektory do elektroforezy kapilarnej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 169
Wykorzystanie czujników potencjometrycznych jako detektorów
w chromatografii cieczowej (LC) i elektroforezie kapilarnej (CE), będące
interesującym rozwiązaniem, nie jest praktycznie stosowane.
Przeprowadzono elektroforezę kapilarną związków z grupy leków antyhistaminowych
i antydepresantów, jako zminiaturyzowany czujnik
potencjometryczny zastosowano elektrodę metaliczną (? = 250 ľm)
z polimerową membraną, pozostającą w bezpośrednim kontakcie
z powierzchnią metalu. Uzyskano elektroforogramy rozdzielenia mieszanin
badanych związków oraz wyznaczono krzywe kalibracyjne.
Słowa kluczowe: elektroforeza kapilarna, czujniki potencjometryczne,
czujniki chemiczne

FECHAN A., SHYMCHYSHYN M., LEVENETS V., SKOCZYLAS M.:
Modelowanie procesu rozpraszania światła w falowodzie planarnym
z rdzeniem ciekłokrystalicznym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 171
Jako aktywną substancję w wyświetlaczu ciekłokrystalicznym użyto
mieszaninę nematyczno-cholesteryczną. Proponuje się zdecydowanie
nową konstrukcję rozwiązującą następujące problemy: niski
poziom kontrastu i ograniczony kąt widoczności. Wyznaczono matematyczny
model rozpraszania wiązki lasera w nematyczno-cholesterycznej
mieszaninie.
Słowa kluczowe: ciekły kryształ, wyświetlacz

IWASIŃSKA O.: Wpływ prądu zasilania na koherencję czasową
wielomodowej diody laserowej
Elektronika 9XliX), nr 6/2008, s. 172
Badania miały na celu ustalenie w jakim stopniu można zmniejszyć
koherencję czasową wielomodowej diody laserowej przez zmiany
prądu pracy. Badano kontrast prążków w funkcji różnicy dróg optycznych
dla czterech prądów zasilania, sprawdzano różnice między egzemplarzami
serii.
Słowa kluczowe: wielomodowa dioda laserowa, koherencja czasowa,
prążek zerowego rzędu interferencyjnego

WAWRZYNIAK Z., SOCHOŃ J., JACHOWICZ R., RAPIEJKO P.,
JURKIEWICZ D.: System komputerowego rozpoznawania gatunków
ziaren pyłku (aeroalergenów)
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 175
W pracy przedstawiono wizyjny system rozpoznawania ziaren pyłku,
oparty na komputerowej analizie obrazu i automatycznym rozpoznaniu
rodzajów ziaren pyłku w celu określenia ich stężenia w powietrzu.
System zbudowany jest z dwóch części: 1) systemu pozyskania
ziaren pyłku w urządzeniu mechanicznym wraz z przetwornikiem
CCD do cyfrowego zapisu obrazu, 2) algorytmów i oprogramowania
do rozpoznania ziaren i ich klasyfikacji wraz z odpowiednimi miarami
oszacowania. Rozpoznane maszynowo obiekty ziaren pyłku są klasyfikowane
do opisujących je klas -gatunków roślin. Automatyzacja
pomiaru obrazowego, przyśpieszenie analizy, możliwość dostarczania
obrazów w oparciu o techniki internetowe i stosowanie kryteriów
statystycznych w analizie stanowią istotne, nowe rozwiązania w systemie.
Słowa kluczowe: system obrazowy, rozpoznawanie obiektów, aeroalergeny

HULEWICZ A., WICZYŃSKI G.: Badanie przemysłowego łącza
światłowodowego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 177
Tematyka artykułu dotyczy badań przemysłowego łącza światłowodowego,
wykorzystywanego w układach automatyki przemysłowej,
aparaturze medycznej oraz sprzęcie powszechnego użytku.
Omówiono łącze zbudowane z nadajnika TOTX173, światłowodu
plastikowego TOCP172 i odbiornika TORX173. Przedstawiono
podstawowe parametry charakteryzujące badane łącze. Omówiono
metodykę badań wykonywanych w laboratorium dydaktycznym
oraz wyniki pomiarów pozyskane dla dwóch długości światłowodu.
Słowa kluczowe: światłowód plastikowy, tłumienie, współczynnik załamania
światła

BOŁTRUKIEWICZ M.: Generator cyfrowy do współpracy z czujnikami
pomiarowymi
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 180
W pracy zaprezentowano cyfrowy generator przebiegów okresowych
z "jednobitowym" przetwornikiem C/A. Rozważono ograniczenia
związane z zastosowaną metodą konwersji cyfrowo-analogowej wykorzystującą
wyjście PWM. Wyznaczono współczynnik zniekształceń
nieliniowych sygnału sinusoidalnego wytwarzanego przez zaprojektowany
generator. Porównano współczynniki zniekształceń nieliniowych
zrealizowanego generatora i generatora funkcyjnego.
Słowa kluczowe: mikrokontroler, modulacja szerokości impulsu,
współczynnik zniekształceń nieliniowych

HOTRA Z., MYKYTYUK Z., YASYNOVSKA O.: Czujnik temperatury
na bazie cholesterolowego ciekłokrystalicznego lasera
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 182
Proponuje się użycie lasera z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
jako głównego konwertera w układzie czujnika do kontroli temperatury.
Słowa kluczowe: cholesterolowy ciekły kryształ, laser z rozłożonym
sprzężeniem zwrotnym

HOTRA Z., STAKHIRA P., SHANDRA Z., CHERPAK V., KREMER
I., VOLYNYUK D., SKOCZYLAS M.: Wytwarzanie cienkich warstw
polianiliny metodą rozpylania jonowego w poprzecznym polu
magnetycznym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 184
W artykule przeanalizowano uwarunkowania technologiczne osadzania
cienkich warstw polianiliny metodą rozpylania jonowego. W rezultacie
otrzymano warstwy polianiliny w postaci przewodzącej emeraldyny.
Słowa kluczowe: polianilina, rozpylanie jonowe

MOSKOWICZ S.: Czujnik pola magnetycznego z nanokrystalicznym
rdzeniem o specjalnej konstrukcji
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 186
W pracy zaprezentowano czujnik z rdzeniem wykonanym z materiału
nanokrystalicznego typu Finemet. Ma on kształt toroidu z równomiernie
rozmieszczonymi na obwodzie okrągłymi otworami. Przez te
otwory przewleczono różne uzwojenia. Dzięki temu stworzono możliwość
różnorodnego magnesowania wybranych fragmentów toroidu.
W artykule przedstawiono budowę i wyniki badań czujnika z innym,
niż w prezentowanych wcześniej rozwiązaniach, uzwojeniem magnesującym
rdzeń.
Słowa kluczowe: transduktor, czujnik pola magnetycznego

KOZŁOWSKI K., PAZDERSKI D., MICHALSKI M., KOWALSKI M.:
System sensoryczny czteronożnego robota kroczącego WR-06
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 188
Artykuł prezentuje system sensoryczny zastosowany w czteronożnym
robocie kroczącym WR-06. Zaprezentowano ogólne założenia
projektowe ze szczególnym uwzględnieniem części sensorycznej.
Wskazano na dwupoziomowy charakter układu sterowania. Określono
wielkości definiujące stan poszczególnych nóg robota. Opisano
układy pomiarowe tych wielkości realizowane przez sterowniki osi powiązane
z poszczególnymi nogami. Zaprezentowano wyniki wstępnych
badań systemów pomiarowych.
Słowa kluczowe: robot kroczący, zmienne konfiguracyjne, dalmierz
laserowy

OTOMAŃSKI P., BOINSKI L.: Pomiary wilgotności w procesie suszenia
drewna
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 191
W artykule zaprezentowano problematykę pomiaru wilgotności drewna,
jako jednego z najważniejszych parametrów, w procesie jego
suszenia. Omówiono metodę pomiarową oraz poszczególne czynniki
mające wpływ na dokładność pomiaru. Przedstawiono konkretne
rozwiązanie na przykładzie mikroprocesorowego sterownika suszarni
drewna.
Słowa kluczowe: czujnik wilgotności, wilgotność bezwzględna, suszenie
drewna

BUCZEK A., SZAWIOŁA G., STACHOWSKA E., KOCZOROWSKI
W., WALASZYK A., STEFAŃSKA D., JAROSZ A., FURMAN B.:
Komputerowy system kontroli eksperymentu i akwizycji sygnałów
spektroskopowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 193
W artykule przedstawiono uniwersalny komputerowy system pomiarowy
przeznaczony do spektroskopowych badań właściwości materii.
Zastosowane w nim procedury pomiarowe i algorytmy mogą służyć
do konstrukcji sensorów pomiarowych wykorzystujących fizyczne
efekty kwantowe.
Słowa kluczowe: system komputerowy, spektroskopia laserowa, podwójny
rezonans optyczno-radiowy

MACIAK E., URBAŃCZYK M., BUCHACZ T., OPILSKI Z.: Badania
możliwości wykorzystania optycznej detekcji koncentracji wodoru
rozpuszczonego w izolacji olejowej do diagnostyki transformatora
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 196
Zawartość gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym
świadczy o rozwijającym się procesie degradacji izolacji, który jest
wywołany wewnętrzną usterką. Dla oceny stanu technicznego transformatora
istotny w szczególności jest przyrost stężenia wodoru,
który jest szerokopasmowym wskaźnikiem wczesnych uszkodzeń
wewnętrznych. Do detekcji wodoru o niskiej koncentracji, rozpuszczonego
w oleju transformatorowym, wykorzystano w pracy struktury
sensorowe (Pd/tlenek metalu) jako struktury interferencyjne
naniesione na końcu wielomodowego włókna światłowodowego
62,5/125 ľm. W badaniach wykorzystano warstwy tlenkowe, m.in.
MoO3 i niox.
Słowa kluczowe: światłowodowy czujnik gazu, olej transformatorowy

WOLIŃSKI T.R., CHYCHŁOWSKI M., CZAPLA A., DĄBROWSKI
R., DOMAŃSKI A.W., ERTMAN S., GODYŃ K., NOWINOWSKIKRUSZELNICKI
E., TEFELSKA M., WÓJCIK J.: Fotoniczne światłowody
ciekłokrystaliczne jako całkowicie światłowodowe układy
czujnikowe
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 199
W pracy przedstawiono najnowsze wyniki badań nad ciekłokrystalicznymi
światłowodami fotonicznymi pod wpływem zewnętrznych
oddziaływań, takich jak temperatura, pole elektryczne i ciśnienie
hydrostatyczne. Zaprezentowano również potencjalne możliwości
zastosowania ciekłokrystalicznych światłowodów fotonicznych do budowy
wieloparametrowych czujników nowej generacji.
Słowa kluczowe: światłowody fotoniczne, ciekłe kryształy, fotoniczna
przerwa wzbroniona

WARZECHA M., JANKOWSKI H., MAKSYMOWICZ L., PISARKIEWICZ
T.: Pomiary pirometryczne w modelowaniu termicznym
lampy halogenowej stosowanej w procesie RTP
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 201
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów pirometrycznych i ich wykorzystanie
w budowaniu termicznego modelu lampy halogenowej.
Żarnik lampy halogenowej jest źródłem strumienia promieniowania
termicznego wykorzystywanego jako czynnik grzewczy w procesie
RTP (Rapid Thermal Processing). Bazując na klasycznym modelu
promieniowania termicznego, autorzy podają sposób wyznaczenia
nieznanych, zależnych od temperatury, współczynników materiałowych,
niezbędnych do zbudowania modelu. Zastosowane w symulacjach
wymuszenie napięciowe pozwoliło na weryfikację modelu w porównaniu
z danymi uzyskanymi eksperymentalnie.
Słowa kluczowe: lampa halogenowa, model termiczny, szybki proces
termiczny

WICZYŃSKI G.: Wpływ temperatury na wartości elementów schematu
zastępczego diody LED
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 203
W pracy opisano wpływ temperatury na spadek napięcia na diodzie
LED i na wartości elementów jej schematu zastępczego. Wyznaczono
nachylenia charakterystyk wiążących spadek napięcia, napięcia
źródłowego i rezystancji wewnętrznej z temperaturą diody LED.
Stwierdzono, że spadki napięcia i napięcia źródłowe maleją ze wzrostem
temperatury oraz że rezystancja wewnętrzna, w zależności od
rodzaju półprzewodnika, z którego wykonano złącze, maleje lub narasta
ze wzrostem temperatury. Oszacowano wpływ prądu diody LED
na temperaturę złącza i stwierdzono, że przepływ prądu o wartości
zalecanej do pracy ciągłej powoduje przyrost temperatury złącza o kilka
lub kilkanaście "C.
Słowa kluczowe: dioda LED, temperatura, schemat zastępczy

WIERZBA P.: Uniwersalne stanowisko do pomiaru termicznej
stałej czasowej bolometrów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 206
W pracy przedstawiono stanowisko umożliwiające pomiar termicznej
stałej czasowej bolometrów. Stanowisko składa się z układu pomiarowego
połączonego z cyfrowym oscyloskopem lub analizatorem sygnału
i umożliwia pomiar stałej czasowej w zakresie do kilku sekund.
Omówiono budowę i działanie opracowanego układu i zaprezentowano
wyniki pomiarów oraz przedstawiono kierunki dalszych prac.
Słowa kluczowe: detektory termiczne, bolometr, termiczna stała czasowa

STASIEWICZ K.A., JAROSZEWICZ L.R.: Sprzęgacz światłowodowy
na włóknie mikrostrukturalnym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 208
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki związane z wytworzeniem
sprzęgacza światłowodowego typu X wykonanego na włóknie
mikrostrukturalnym nieskończenie jednomodowym. Sprzęgacz został
przebadany pod względem wyjściowych właściwości transmisyjnych
dla różnych zakresów długości falowych.
Słowa kluczowe: sprzęgacz światłowodowy, przewężka światłowodowa,
włókno fotoniczne

WICZYŃSKI G.: Wpływ temperatury na widmo optyczne diody
LED
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 211
Opisano wpływ temperatury na widmo optyczne wybranych diod LED.
Określono wpływ temperatury na długość fali promieniowania ?p odpowiadającą
maksimum charakterystyki widmowej, jej szerokość ??
oraz, jeżeli było to możliwe, na długość fali promieniowania ?pb odpowiadającą
długofalowemu lokalnemu ekstremum tej charakterystyki.
Słowa kluczowe: dioda LED, temperatura, widmo optyczne

DUMANIA P., ŁYSKO J., KŁOS H., GRODNER M., SKWARA K.,
SZMIGIEL D.: Oscylator pierścieniowy CMOS jako układ detekcji
odkształcenia nanoczułych mikrosond krzemowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 214
Zaprezentowano nanoczułe mikrosondy krzemowe do pomiaru wielkości
mechanicznych, w których do detekcji odkształcenia wykorzystano
oscylatory pierścieniowe CMOS, zintegrowane z mikrobelką krzemową.
Efekt piezorezystywności powoduje, iż odkształcenie belki
zmienia parametry tranzystorów MOS, co z kolei wpływa na częstotliwość
rezonansową oscylatora pierścieniowego. Zintegrowane
mikrosondy wykonano w technologii CMOS 3,5 um z bramką polikrzemową
i jednym poziomem metalizacji. W części mikromechanicznej
posłużono się techniką reliefu do uformowania bardzo cienkich belek
o grubości 3...4 um. Osiągnięto czułość 5...8 Hz/nm przy początkowej
częstotliwości rezonansowej oscylatora 10,8 MHz.
Słowa kluczowe: krzem, belka, oscylator pierścieniowy, sensor

HALEK G., TETERYCZ H., WIśNIEWSKI K.: Mikrostruktura i parametry
warstw gazoczułych na bazie SnO2 otrzymanych metodą
zol-żel
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 216
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań warstw gazoczułych
otrzymywanych metodą zol-żel. Zol przygotowywano na bazie SnCl4
i nanoszono go na podłoża metodą spin coating. Otrzymano warstwy
cienkie, ciągłe, drobnokrystaliczne o dobrej adhezji. Czujniki z warstwą
zol-żel charakteryzowały się bardzo dużą czułością, silnie zależną
od krotności nanoszenia zolu. Badania prowadzono w atmosferze
par etanolu. Tak duża czułość obserwowana jest w materiałach
nanokrystalicznych,w których obszar zubożony zajmuje całą objętość
warstwy gazoczułej.
Słowa kluczowe: czujnik gazu, zol-żel, dwutlenek cyny, czułość

SZPORKA Z., SZELMANOWSKI A., KWIATKOWSKI T.: Możliwości
optymalizacji błędów czujników danych aerodynamicznych
stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 219
Omówiono błędy elektronicznych czujników ciśnienia statycznego
i różnicowego (wykorzystywanych w centralach danych aerodynamicznych
stosowanych w lotnictwie wojskowym) oraz ich wpływ na
błędy obliczanych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych (takich jak
m.in. prędkość i wysokość lotu). Przedstawiono wybrane problemy
optymalizacji tych błędów w systemach awionicznych integrowanych
na bazie cyfrowej szyny danych m.in. ARINC-429. Przedstawiono
bazę badawczą akredytowanego Laboratorium Pomiaru Ciśnienia
ITWL oraz możliwości korekcji błędów czujników ciśnień wykorzystywanych
w centralach danych aerodynamicznych.
Słowa kluczowe: zintegrowane systemy awioniczne, optymalizacja
błędów czujników elektronicznych

DOMAŃSKI A.W., BOCZKOWSKA A., JĘDRZEJEWSKI K., LESIAK
P., LEWANDOWSKI L., WOLIŃSKI T.R.: Czujniki światłowodowe
nowej generacji do pomiarów naprężeń w strukturach
kompozytowych w czasie rzeczywistym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 222
W pracy przedstawiono alternatywne metody monitorowania w czasie
rzeczywistym naprężeń w strukturach kompozytowych przy pomocy
czujników polarymetrycznych na światłowodach dwójłomnych i czujników
światłowodowych z siatkami Bragga.
Słowa kluczowe: czujniki światłowodowe, pomiary naprężeń, materiały
kompozytowe

WÓJCIK J., MAKARA M., POTURAJ K., CZYŻEWSKA L., MERGO
P., KLIMEK J.: Technologia włókien fotonicznych z zawieszonym
rdzeniem do konstrukcji czujników światłowodowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 224
W światłowodach mikrostrukturalnych można otrzymać bardzo wysoką
aperturę numeryczną (nawet bliską 1), jeśli współczynnik wypełnienia
w obszarze płaszcza jest bardzo duży. Inną zaletą włókien
mikrostrukturalnych jest możliwość propagacji jednomodowej
w całym zakresie długości fal. Pierwszym przykładem światłowodu
z zawieszonym rdzeniem było włókno typu "grapefruit" z rdzeniem
o średnicy około 1 um. Rdzeń tego światłowodu jest zawieszony wewnątrz
płaszcza włókna na przykładowo pięciu mostkach, pomiędzy
którymi znajdują się otwory o średnicy kilku mikrometrów. Średnica
rdzenia włókna jest mała, co pozwala na propagację światła o dużej
gęstości mocy i w konsekwencji na istotny udział zjawisk nieliniowych.
Dodatkowo w otworach propaguje znacząca ilość światła jako fala
zanikająca. Jednak z powodu małej średnicy otworów wykorzystanie
tego zjawiska jest raczej trudne. Lepszą konstrukcję włókna zaprezentował
Webb A.S. w postaci światłowodów z zawieszonym rdzeniem
dla czujników zanikającej fali [1]. Naszym celem było ulepszenie
konstrukcji włókien z zawieszonym rdzeniem przez zwiększenie średnicy
otworów i zminimalizowanie ilości mostków. Uzyskaliśmy włókna
z otworami o średnicy nawet do 50 ľm, średnicy rdzenia 0,84 ľm
i grubości mostków 60nm. Większa średnica otworów ułatwia wprowadzanie
do nich gazów a nawet cieczy, a tym samym użycie włókien
do czujników zanikającej fali.
Słowa kluczowe: technologia, światłowody fotoniczne, czujniki światłowodowe

MICHALAK S., SZELMANOWSKI A., CIEśLIK A.: Możliwości optymalizacji
błędów czujników danych inercjalnych stosowanych
w zintegrowanych systemach awionicznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 227
W artykule omówiono błędy elektronicznych czujników prędkości
kątowej i przyspieszeń liniowych (wykorzystywanych w centralach
nawigacji inercjalnej stosowanych w lotnictwie wojskowym) oraz ich
wpływ na błędy obliczanych parametrów pilotażowo-nawigacyjnych
(takich jak współrzędne pozycji nawigacyjnej). Przedstawiono wybrane
problemy optymalizacji tych błędów w systemach awionicznych
integrowanych na bazie cyfrowej szyny danych m.in. MIL-1553B.
Przedstawiono bazę badawczą Laboratorium Badania Awioniki ITWL
oraz możliwości korekcji błędów czujników wykorzystywanych w systemach
nawigacji inercjalnej.
Słowa kluczowe: zintegrowane systemy awioniczne, optymalizacja
błędów czujników elektronicznych

WÓJCIK W., CIĘSZCZYK S., KISAŁA P., KOMADA P.: Pomiary
widm procesów spalania z wykorzystaniem spektrometru FTIR
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 230
W artykule przedstawiono pomiary promieniowania procesu spalania
biomasy. Do pomiarów wykorzystano spektrometr FTIR o otwartej
ścieżce pomiarowej. Omówiono różnicę pomiędzy klasycznymi
pomiarami spektroskopowymi, a pomiarami zdalnymi (pasywnymi,
emisyjnymi). Dokonano analizy i porównania widma promieniowania
z boku płomienia oraz od strony wylotu spalin.
Słowa kluczowe: FTIR, proces spalania, pomiary widma promieniowania

KNAPKIEWICZ P., DZIUBAN J.A., LATECKI B., KOSZUR J., BOSKOVIĆ
D., LOEBBECKE S.: Platforma sensorowa dla mikroreaktora
do prowadzenia reakcji nitrowania
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 232
Przedstawiono konstrukcję nowego, dyskretnego, odpornego na środowisko
reakcji nitrowania, czujnika ciśnienia oraz jego zastosowanie
w tak zwanej platformie sensorowej, przeznaczonej do wielopunktowego
pomiaru ciśnienia i temperatury w mikroreaktorze ze szkła
Foturan, podczas prowadzenia reakcji nitrowania. Testy wykazały
doskonałą pracę zestawu czujników i narzędzi elektroniczno-informatycznych.
Udowodniono, że wielopunktowy pomiar ciśnienia i temperatury
pozwala na monitorowanie przebiegu reakcji w czasie rzeczywistym,
jak również pozwala wykryć wszelkie zmiany w dystrybucji
reagentów w mikrokanałach, spowodowane blokowaniem przepływu
przez pęcherzyki powietrza, wytrącenia stałe lub błędy konstrukcyjne.
Słowa kluczowe: technika mikroreakcji, reakcja nitrowania

HOTRA Z., STAKHIRA P., CHERPAK V., KREMER I., VOLYNYUK
D., SKOCZYLAS M.: Właściwości optyczne próżniowo osadzanych
warstw poli-toluidynowych do zastosowań w optyce zintegrowanej
i włóknowej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 235
Przeanalizowano wpływ parametrów technologicznych osadzania
cienkich warstw poli-toluidynowych w procesie rozpylania próżniowego
na ich własności optyczne. Wyznaczono wzajemną korelację
pomiędzy temperaturą rozpylania, anizotropii optycznej a współczynnikiem
załamania.
Słowa kluczowe: POTI, rozpylanie próżniowe
MAJCHRZAK J., MICHALSKI M., WICZYŃSKI G.: Wybór estymatora
odległości mierzonej sensorem ultradźwiękowym
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 237
W pracy przedstawiono wyniki badań ultradźwiękowego układu pomiaru
odległości wykorzystywanego jako system sensoryczny robota
mobilnego. Badania przeprowadzono w ustalonych warunkach środowiskowych.
Po dokonaniu analizy wyznaczono estymator mierzonej
wartości o najmniejszych błędach pomiaru. Na podstawie analizy statystycznej
wyników pomiarów zaproponowano alternatywny estymator
odległości. Zamieszczono histogramy ilustrujące rozrzut wyników
pomiarów. Określono wymaganą liczność serii pomiarowej dla wybranego
estymatora odległości. Przedstawiono procedurę weryfikującą
użyteczność wybranego estymatora odległości.
Słowa kluczowe: czujnik ultradźwiękowy, pomiar odległości

ŁUKASIK W., PAŁKO T., PIĄTKIEWICZ A., PRZYTULSKI J.: Optyczny
układ pomiarowy zewnętrznej średnicy membrany kapilarnej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 240
W artykule przedstawiono projekt czujnika i układu elektronicznego
do pomiaru średnicy zewnętrznej kapilar polimerowych. Opisano konstrukcję
i oprogramowanie systemu pomiarowego.
Słowa kluczowe: liniowe przetworniki obrazu, membrany kapilarne,
mikrokontrolery

WALCZAK R., DZIUBAN J.A., KOSZUR J., BANG D.D., RUANOLOPEZ
J.M.: Miniaturowy system do prowadzenia reakcji PCR
czasu rzeczywistego do taniego i masowego wykrywania patogenów
żywności
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 242
W artykule przedstawiono opis i wyniki badań nad pierwszą realizacją
taniego i prostego, miniaturowego systemu optyczno-temperaturowe-
go do prowadzenia reakcji polimerazy łańcuchowej DNA w czasie rzeczywistym
(RT- PCR). W badaniach wykorzystano nowatorski system
detekcji fluorescencji. Kombinacja minikamery CCD i oprogramowania
eksperckiego umożliwiła osiągnięcie limitu detekcji stężenia DNA
na poziomie ng/ml próbki oraz zapis i analizę w czasie rzeczywistym
biosygnału fluorescencji w trakcie reakcji PCR.
Słowa kluczowe: PCR czasu rzeczywistego, DNA, fluorescencja,
CCD

PARZYCH J., KRAWIECKI Z.: Sterowane programowo stanowisko
pomiarowe z kamerą CCD do badań optoelektronicznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 244
W pracy przedstawiono stanowisko pomiarowe z kamerą CCD do obserwacji
i akwizycji obrazów. Do sterowania kamerą zastosowano program
opracowany w środowisku LabVIEW. W programie uwzględniono m.in.
możliwość zmiany wartości takich parametrów jak czas integracji, tryb pracy
wideo kamery CCD oraz funkcję zewnętrznego wyzwalania pomiaru.
Wykonany program wykorzystano do rejestracji sygnałów emitowanych
przez diody LED. Wybrane wyniki zostały zaprezentowane w pracy.
Słowa kluczowe: kamera CCD, diody LED, LabVIEW

JASIŃSKI G., JASIŃSKI P., CHACHULSKI B., NOWAKOWSKI A.:
Zastosowanie metody różnic skończonych do symulacji czujników
elektrokatalitycznych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 247
W pracy przedstawiono nowe podejście do symulacji charakterystyk woltamperometrycznych
czujnika elektrokatalitycznego w oparciu o ogólne
prawa i równania opisujące zjawiska elektrochemiczne. Opracowano
w tym celu odpowiednie oprogramowanie wykorzystujące metodę różnic
skończonych. Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów oraz
symulacji uzyskanymi za pomocą stosowanych wcześniej narzędzi.
Słowa kluczowe: metoda różnic skończonych, symulacja, czujniki
gazów, elektrolity stałe

ROGALSKA E., PAŁKO T.: Tensometryczny czujnik ciśnienia
śródgałkowego
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 249
W pracy zaprezentowano sposób pomiaru ciśnienia śródgałkowego
w oku ludzkim za pomocą czujnika, którego podstawę stanowi układ
tensometrów rozmieszczonych promieniście na elastycznej membranie.
Czujnik wykorzystuje zjawisko zmiany promienia rogówki pod
wpływem zmian ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Przedstawiono wyniki
badań uzyskanych przy sprawdzaniu poprawności opracowanej
metody z zastosowaniem modelu sztucznego oka.
Słowa kluczowe: ciśnienie śródgałkowe, czujnik tensometryczny,
czujnik ciśnienia śródgałkowego, model oka

TETERYCZ H., GÜNISTER E., ECE Ö.I., HALEK G., KLIMKIEWICZ
R.: Wpływ temperatury na mikrostrukturę sepiolitu
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 251
Praca poświęcona jest ocenie odporności termicznej nowego materiału
– sepiolitu, przeznaczonego na filtr do rezystancyjnych czujników
gazu. Przeprowadzono badania składu jakościowego i ilościowego
sepiolitu białego i sepiolitu szarego oraz ich odporności na podwyższoną
temperaturę. Sepiolit szary, w porównaniu do białego, zawierał
dodatkowo tlenek potasu i żelaza. Podczas obróbki termicznej (wykonanej
nawet w 600°C) mikrostruktura obu badanych materiałów nie
zmieniła się w sposób drastyczny.
Słowa kluczowe: sepiolit, mikrostruktura, czujnik, filtr

MOLIN S., GAZDA M., JASIŃSKI P., NOWAKOWSKI A.:Właściwości
elektryczne porowatego nanokrystalicznego czujnika tlenu
na bazie tlenku ceru
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 253
W pracy zaprezentowano wykonanie czujnika z niedomieszkowanego
tlenku ceru o nanometrowych ziarnach krystalicznych. Zastosowana
metoda nanoszenia warstw zalicza się do metod niskotemperaturowych.
Wytworzone warstwy przebadano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej,
mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii impedancyjnej. Wykonane
czujniki charakteryzują się krótkim czasem odpowiedzi i stabilnym zachowaniem
w czasie dla ustalonego ciśnienia parcjalnego tlenu.
Słowa kluczowe: czujnik tlenu, niedomieszkowany tlenek ceru

KOZYRA A., BEDNARSKI M.: Dynamometr do zastosowań w badaniach
postępu procesu rehabilitacji
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 255
W pracy opisano budowę dynamometru przeznaczonego do badań
postępu procesu rehabilitacji. Dynamometr, dzięki radiowej transmisji
danych pomiarowych do komputera, umożliwia rejestrację przebiegu
ćwiczeń i wykonywanie analizy przebiegu rehabilitacji. Budowę dynamometru
oparto na nowoczesnym mikrokontrolerze jednoukładowym
ADuC845. Opracowano program w środowisku LabVIEW, który
umożliwia analizę rejestrowanych danych.
Słowa kluczowe: pomiary dynamometryczne, tensometry, radiowa
transmisja danych

SADOWSKI P., JELLONEK K.: Sonda do bezkontaktowego pomiaru
współczynnika kontrastu w terapii fotodynamicznej
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 257
Pomiary koncentracji związków chemicznych metodą pośrednią są
szczególnie interesujące z punktu widzenia współczesnej medycyny.
Naszym celem jest opracowanie sondy światłowodowej do pomiaru
koncentracji fotouczulacza w tkankach poprzez pomiar intensywności
fluorescencji. Terapia fotodynamiczna polega na podaniu fotouczulacza,
a następnie kumulacji i naświetlaniu tego związku po czasie
w celu wywołania efektu leczniczego. Określenie momentu kiedy
współczynnik kontrastu osiągnie maksimum jest kluczowe dla skuteczności
i powtarzalności zabiegu. Praca przedstawia wyniki pomiarów
metodą bezkontaktową oraz analizę otrzymanych rezultatów.
Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, fotouczulacz, fluorescencja

KIEŁCZEWSKI M., PAZDERSKI D.: Wizyjny system lokalizacji robota
mobilnego wykorzystujący znaczniki LED
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 259
W pracy przedstawiono wizyjny układ lokalizacji robota mobilnego,
pozwalający na określenie jego pozycji i orientacji w ruchu płaskim.
Przedstawiono strukturę sytemu pomiarowego, metodę pomiaru
i przeprowadzano analizę jej dokładności. Zaprezentowano wyniki
badań eksperymentalnych ilustrujących efektywność systemu pomiarowego.
Słowa kluczowe: robot mobilny, lokalizacja robota, system wizyjny

LUHIN V., ZARAPIN V., ZHARSKY I., ŻUKOWSKI P., KOLASIK M.,
KOZAK Cz.: Zastosowanie sensorów termoelektrycznych do
analizy gazów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 262
W pracy zbadano możliwość zastosowania siły termoelektrycznej powstającej
przy dużych gradientach temperatur w cienkich warstwach
tlenków metali o właściwościach półprzewodnikowych do rejestracji
odpowiedzi adsorpcyjnej w czujnikach gazowych. Wykazano, że zastosowanie
siły termoelektrycznej pozwala poprawić charakterystyki
metrologiczne czujników gazowych.
Słowa kluczowe: półprzewodnikowy czujnik gazów, siła termoelektryczna,
cienkie warstwy

CHACHULSKI B., JASIŃSKI G., JASIŃSKI P., NOWAKOWSKI A.:
Energia aktywacji i mechanizm przewodzenia w polimerowych
czujnikach wilgotności z polietylenoiminy
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 265
W pracy przedstawiono wyniki badań polimerowych czujników wilgotności
z chemicznie modyfikowanej polietylenoiminy (PEI). Wykorzystując
zależność rezystancji czujników od temperatury i wilgotności
względnej powietrza, wyznaczono wartości energii aktywacji związanej
z jonowym przeniesieniem ładunku. Dokonano oceny wpływu rodzaju
zastosowanego podłoża i odczynnika sieciującego na trwałość,
właściwości elektryczne oraz na wartości energii aktywacji.
Słowa kluczowe: czujniki wilgotności, filmy polimerowe, energia aktywacji,
polietylenoimina

SKRZYPCZYŃSKI P.: Eksperymentalna charakterystyka błędów
jakościowych w pomiarach odległości dalmierzem laserowym
klasy TOF
Elektronika (XliX) nr 6/2008, s. 267
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących ujawniania, klasy-
fikacji i oceny błędów o charakterze jakościowym w pomiarach odle-
głości dokonywanych skanerem laserowym 2D stosowanym w nawigacji
robotów mobilnych. Na podstawie analizy fizycznych podstaw
pomiaru określono przyczyny oraz warunki i zakres występowania
tego rodzaju błędów.

Słowa kluczowe: dalmierz laserowy, błędy jakościowe, robot mobilny

WIśNIEWSKI K., TETERYCZ H., ŻYROMSKI A., SIEMASZKO W.:
Mikroprocesorowy miernik rozkładu temperatury w profilu gleby
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 270
W artykule opisano nowy system do pomiaru rozkładu temperatury
w profilu gleby. Podano wyniki wstępnych badań, które pozwolą wyjaśnić
szereg zjawisk zachodzących w profilu gleby.
Słowa kluczowe: czujnik temperatury, powierzchnia nieporośnięta,
łąka, temperatura gleby

PISARKIEWICZ T., MAZIARZ W.: Pomiary czułości rezystancyjnych
sensorów gazów
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 273
Szeroko stosowane półprzewodnikowe rezystancyjne sensory gazów
wykazują duże zmiany rezystancji w obecności gazów redukujących
lub utleniających. W przypadku stosunkowo dużych stężeń gazów (już
od kilkuset ppm) obserwuje się niekiedy zmiany rezystancji warstwy
gazoczułej nawet o kilka rzędów wielkości. W praktycznej eksploatacji
sensorów wymusza to stosowanie układów pośredniczących, odpowiednio
dobranych do potrzeb i do warunków pracy, które z jednej
strony zapewniają właściwe zasilanie sensora, a z drugiej umożliwiają
pomiar odpowiedzi sensora. W pracy zawarto opis najczęściej stosowanych
konfiguracji układów współpracujących z sensorami gazów.
Słowa kluczowe: sensory gazów, pomiary odpowiedzi sensorów,
układy pomiarowe sensorów gazów

STĘPIEŃ J., MARSZAŁEK K.: Bezprzewodowe sieci transmisji
danych w zastosowaniach sensorowych
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 275
Różnorodność funkcjonalna systemów sensorowych wymaga stosowania
do komunikacji międzysensorowej protokołów o różnorodnej,
zależnej od zastosowania charakterystyce ruchu transmisyjnego.
W artykule przedstawiono zadania stawiane sieciom sensorowym
oraz opisano możliwości wykorzystania najpopularniejszych protokołów
bezprzewodowych sieci transmisji danych do tworzenia sieci
sensorowych. Porównano parametry sieci transmisyjnych Bluetooth,
ZigBee oraz IEEE802.11 pod kątem ich wykorzystania w systemach
sensorowych, stabilności sieci i efektywności zarządzania energią.
Słowa kluczowe: sieci sensorowe, sieci bezprzewodowe, protokoły
sieciowe

MRÓZ J., MICHAŁOWSKI J., FRENDER R., ŻEBROWSKI M.: Dwupasmowy
cyrkulator falowodowy
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 279
W artykule opisano proces projektowania cyrkulatora falowodowego,
przeznaczonego do pracy w pasmach częstotliwości C oraz X.
Zamieszczono wyniki symulacji komputerowych modelu cyrkulatora
w trójwymiarowym symulatorze elektromagnetycznym. Na potrzeby
weryfikacji wyników stworzono trzy modele cyrkulatora, których parametry
elektryczne zmierzono za pomocą wektorowego analizatora
obwodów a następnie porównano z wynikami symulacji.
Słowa kluczowe: cyrkulator, cyrkulator dwupasmowy

GRABOWSKI M.: Wieloelementowa szczelinowa antena do zastosowań
w mikrofalowych lokalnych systemach łączności
Elektronika (XliX), nr 6/2008, s. 283
W artykule zamieszczono teoretyczne rozważania i analizę czteroelementowego,
liniowego, regularnego, synfazowego szyku szczelinowego,
którego elementy wykonane są na podłożu dielektrycznym.
Omówiono konstrukcję anteny, a także zamieszczono wyniki pomiarów
wykonanego modelu anteny.
Słowa kluczowe: wieloelementowa antena szczelinowa, liniowy szyk
antenowy, wieloportowy dzielnik sygnału, niesymetryczna ekranowana
linia mikropaskowa