Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 1/2019

ROZWÓJ TECHNIKI LASEROWEJ – 2018
(Development of laser technology in Poland – 2018)
J. K. JABCZYŃSKI, R. S. ROMANIUK .................4

Streszczenie
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XII Krajowego Sympozjum Techniki Laserowej STL2018 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest organizowane od roku 1984 co trzy lata [2-11], obecnie co dwa lata. Sympozja STL2016 i STL2018 były zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, we współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Wrocławską w Jastarni. STL2018 było zorganizowane dniach 25-27 września 2018 roku. Sympozjum stanowi reprezentatywny portret prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE [12-23]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali ponad 100 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej, organizowane obecnie co 2 lata, jest bardzo dobrym portretem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych itp. Sympozjum STL pokazuje także bieżące projekty techniczne, które są realizowane przez krajowe zespoły badawcze, rozwojowe i przemysłowe. Obszar tematyczny Sympozjum STL jest tradycyjnie podzielony na dwa duże pola – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach oraz metrologii.
SŁOWA KLUCZOWE:lasery, technologia laserowa, lasery półprzewodnikowe, lasery światłowodowe, lasery impulsowe i CW, lasery dużej mocy, lasery wielkich energii, fotonika laserowa, optyka laserowa, komponenty laserowe, optoelektronika, fotonika, lasery na swobodnych elektronach, lasery badawcze, metrologia laserowa, lasery przemysłowe

ABSTRACT

The paper is a concise digest of works presented during the XIIth National Symposium on Laser Technology (SLT2018) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2-11], now every two years. SLT2016 and STL2018 were organized by The Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, with cooperation of Warsaw University of Technology, Warsaw University, and Wrocław University of Technology in Jastarnia, STL2018 was organized on 25-27 September 2018. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [12-21]. The meeting has gathered around 120 participants who presented around 100 research and technical papers. The Symposium, organized now every 2 years is a good portrait of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. Topical tracks of the Symposium, traditionally divided to two large areas – sources and applications, were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fibre lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in measurements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
KEYWORDS:lasers, laser technology, laser science, semiconductor lasers, optical fibre lasers, femtosecond lasers, pulse and CW lasers, high power lasers, high energy lasers, laser photonics, laser optics, laser components, optoelectronics, photonics, free electron lasers, research lasers, laser metrology, industrial lasers DOI 10.15199/13.2019.1.1

WYBRANE ZASTOSOWANIA UKŁADÓW DETEKCJI PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH OPTOELEKTRONICZNYCH
(Software technologies for user interface development in embedded systems)
J. MIKOŁAJCZYK, A. PROKOPIUK, D. SZABRA,
B. PIETRZYK, M. NOWAKOWSKI, K. ACHTENBERG,
Z. BIELECKI, J. WOJTAS . . . . . . . . . . . .16

Streszczenie
Artykuł dotyczy wybranych wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych IOE WAT. Prace te dotyczą głównie fotoodbiorników na różne zakresy widmowe, ultraczułych analizatorów gazów do wykrywania materiałów wybuchowych i biomarkerów chorób w ludzkim oddechu oraz bezpiecznych łączy laserowych w otwartej przestrzeni. W pracy opisano przykładowe układy detekcji promieniowania optycznego z zakresu od ultrafioletu do dalszej podczerwieni, które powstały w ramach prac statutowych i projektów badawczo-rozwojowych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty aplikacyjne uzyskanych wyników wskazując jednocześnie właściwości technologii, dla których zostały one zaprojektowane.
SŁOWA KLUCZOWE:detekcja promieniowania optycznego, fotodetektory, fotoodbiorniki, optoelektroniczne sensory gazów, łączność laserowa, materiały wybuchowe, analiza oddechu

ABSTRACT

The article presents a brief description of research and development works carried out by Group of Optical Signal Detection at the Institute of Optoelectronics, MUT. These activities mainly concern the construction of photoreceivers operated in various spectral ranges, ultra-sensitive gas analyzers for detection of explosives and diseases biomarkers in human breath, and free space optical data link. Some exemplary detection systems of radiation spectra from ultraviolet to longer infrared, which were designed as a part of academic works or R&D projects, are described. Some practical aspects of these results for some optoelectronic technologies are discussed.
KEYWORDS:optical radiation detection, photodetectors, photoreceivers, optoelectronic gas sensors, free space optics, explosive materials, breath analysis

METODA TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ W OCENIE ODBIORNIKÓW GNSS
(Wroclaw taxonomy method in the assessment of GNSS receivers)
J. DUDCZYK, D. ZMYSŁOWSKI....................23

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania metody taksonomii wrocławskiej w procesie badań zdatności i certyfikacji odbiorników GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems). W pracy opisano ideę taksonomii wrocławskiej wraz z algorytmem określania podobieństw badanych obiektów do obiektu wzorcowego. Poddano analizie zbiór parametrów technicznych odbiorników GNSS pod kątem wyboru cech odbiornika odniesienia. Opisano również algorytm wyliczania podobieństwa badanych odbiorników GNSS w odniesieniu do wzorca. Ponadto przeanalizowano obszary zastosowania prezentowanej koncepcji w praktycznym badaniu zdatności eksploatowanych odbiorników GNSS, sprawdzaniu zgodności parametrów produkowanych odbiorników z wymaganiami funkcjonalno-technicznymi stawianymi na etapie projektowania. W procesie analizy odniesiono się do obowiązujących zaleceń i norm dotyczących badań standaryzacyjnych i akredytacyjnych wyrobów oraz definiujących wymagania stawiane przed odbiornikami GNSS.
SŁOWA KLUCZOWE:odbiorniki GNSS, testowanie odbiorników GNSS, klasyfikacja odbiorników GNSS, parametry odbiorników GNSS, metoda taksonomii wrocławskiej, dendryt, macierz cech, zmienne diagnostyczne

ABSTRACT

The purpose of this article is to present the concept of using Wroclaw Taxonomy in the process of evaluation of availability and certification of GNSS receivers. The idea of Wroclaw Taxonomy is described along with the algorithm of determining the likeness of tested objects and reference objects. An analysis of GNSS receivers’ set of technical parameters was carried out in terms of choosing the characteristics of a standard receiver. An algorithm of calculating the similarity of tested GNSS receivers in reference to the standard receiver is also described. Furthermore, an analysis of areas of application of the presented concept was carried out in practical evaluation of availability of GNSS receivers, verifying the compatibility of parameters of produced receivers with functional and technical requirements posed at the designing stage. In the process of analysis, recommendations concerning standardization and accreditation tests of products as well as the ones defining the requirements for GNSS receivers were taken into account.
KEYWORDS:GNSS receivers, GNSS receivers testing, GNSS receivers classification, GNSS receivers parameters, Wroclaw Taxonomy methods, dendrite, matrix of features, diagnostic variables

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD PRZETWARZANIA SYGNAŁU EKG I DETEKCJI ZAŁAMKÓW R W ŚRODOWISKU GRAFICZNYM
(Comparative analysis of selected methods for processing ECG Signal and return detections in a graphic environment)
M. BERNAT ....................................28

Streszczenie
W artykule zaproponowano zintegrowane środowisko graficzne do zestawiania metod przetwarzania sygnału EKG celem separacji załamków R. Współczesne systemy automatyzacji i informatyzacji pola walki zaczynają dotyczyć nie tylko środków bojowych ale również załóg i obsług wysoce specjalistycznego oprzyrządowania. W artykule opisano efektywność algorytmów przetwarzania sygnału EKG, na potrzeby elektronicznych urządzeń medycznych i biomedycznych, w których zaawansowane sensory i algorytmy mają nieprzerwanie monitorować wydolność i gotowość do prowadzenia działań bojowych przez żołnierzy. Autor opisuje efektywności dobieranych doświadczalnie algorytmów oraz ograniczenia i wyzwania w procesowaniu sygnałów EKG, w odniesieniu do stosowanych metod.
SŁOWA KLUCZOWE:elektrokardiogram, zmęczenie, zdatność bojowa, analiza rytmu serca, detekcja załamków R, zespół PQRST.

ABSTRACT

The article proposes an integrated graphical environment for the compilation of ECG signal processing methods for the separation of R-waves. Modern automation systems and computerization of the battlefield begin to deal not only with combat assets but also crews and the handling of highly specialized instrumentation. The article describes the efficiency of the ECG signal processing algorithms, for the needs of electronic medical and biomedical devices, in which advanced sensors and algorithms are to continually monitor the efficiency and readiness to conduct combat operations by soldiers. The author describes the effectiveness of experimentally selected algorithms as well as limitations and challenges in ECG signal processing in relation to applied methods.
KEYWORDS:electrocardiogram, fatigue, compatibility, heart rhythm analysis, R wave detection, PQRST syndrome.

SYSTEM LOKALIZACJI OSÓB W BUDYNKACH
(Location system of people in buildings)
P. POSKART, K. GRACKI...................................33

Streszczenie
W artykule opisano architekturę systemu lokalizacji osób w budynku oraz projekt i implementację interaktywnych paneli zlokalizowanych przy wejściach do pomieszczeń biurowych. Panel informuje użytkowników o aktualnej lokalizacji osoby oraz dostarcza dodatkowych informacji udostępnionych przez daną osobę takich jak danych kontaktowych, terminarz spotkań itp.
SŁOWA KLUCZOWE:lokalizacja w budynkach, serwisy lokalizacji, interaktywne sterowanie, komputer jednopłytkowy

ABSTRACT

This article describes the architecture of a location system of people in the building. It also presents the design and implementation of interactive panels located at the office rooms entrances. These panels inform users about current location of the person using the office and provide additional information made available by the person, such as contact details, appointment schedule, etc.
KEYWORDS:indoor location; location-based service, interactive control, single-board computer