Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

Aktualny numer Elektronika nr 3/2019

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 3/2019

ZASTOSOWANIE INTERFEJSU BLUETOOTH LOW ENERGY DO TRANSMISJI DANYCH WTRYBIE PORTU SZEREGOWEGO
(Using the Bluetooth Low Energy interface for data transmission in serial port mode)
T. SONDEJ, P. DĄBROWSKI ..............4

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób konfiguracji i wyniki badań interfejsu Bluetooth Low Energy (BLE) do transparentnej transmisji danych w trybie portu szeregowego (UART). Określono najważniejsze czynniki wpływające na szybkość transmisji danych. Opisano przykładowe łącze bezprzewodowe, zawierające dwa moduły BLE i pracujące w trybie transparentnego interfejsu UART. Przeprowadzono badania eksperymentalne w celu pomiaru rzeczywistej przepływności dla przesyłanych danych. Dla najkorzystniejszych ustawień, uzyskano dużą przepływność o wartości około 500 kb/s.
SŁOWA KLUCZOWE:Bluetooth Low Energy, wirtualny port szeregowy, bezprzewodowa transmisja danych

ABSTRACT

The article presents the configuration and test results of the Bluetooth Low Energy (BLE) interface for transparent data transmission in the serial port (UART) mode. The most important factors affecting the data transmission rate are determined. An example of a wireless link consisting of two BLE modules and working in the transparent UART interface mode is described. Experimental research was carried out to measure the real bandwidth for the data transfer. The throughput of almost 500 kbps was obtained for the most advantageous settings.
KEYWORDS:Bluetooth Low Energy, virtual serial port, wireless data transfer

STANOWISKO PREZENTACYJNE AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ W SYSTEMIE KNX
(Demonstration stand of building automation in the KNX system)
P. DUCHNA, M. SUPRONIUK, P. PAZIEWSKI................9

STRESZCZENIE
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – magisterskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W tekście został zaprezentowany system automatyki budynkowej KNX. Została opisana jego funkcjonalność i struktura. Przedstawiono także powstałe w oparciu o system KNX stanowisko demonstracyjne.
SŁOWA KLUCZOWE:inteligentny budynek, automatyka budynkowa, KNX

ABSTRACT

The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the KNX building automation system. In the text was described Its functionality and structure. It also presents the demonstration stand created based on the KNX system.
KEYWORDS:smart home, building automation, KNX

ŚRODOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA SIECI SENSORYCZNEJ OPARTEJ NA UKŁADACH SERII WASPMOTE
(Laboratory environment for sensor netwok testing with Wasmote modues)
R. SKROCKI, J. MICHALAK ...............14

Streszczenie
W pracy przedstawiono opis środowiska laboratoryjnego do badania sieci sensorycznej, opartej o układy serii Waspmote firmy Libelium. Sieć działała zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4. Zaprezentowano proces budowy stanowiska oraz wybrane warianty testowania sieci. Stanowisko może służyć do nauki uruchamiania węzłów i całej sieci z elementami programowania wybranych funkcjonalności.
SŁOWA KLUCZOWE:Słowa kluczowe: Sieć sensoryczna, Bluetooth Zigbee, Waspmote

ABSTRACT

The concept of laboratory set with Libelium Waspmote modules based on IEEE 802.15.4 standard was presented in this article. A complete process of the system activating was described. The set can be used for a sensor network testing with elements of the node programming
KEYWORDS:Sensor network, Bluetooth Zigbee, Waspmote

KONCEPCJA ŚRODOWISKA CDN DO DYSTRYBUCJI TELEWIZJI INTERNETOWEJ NA ŻĄDANIE ORAZ NA ŻYWO
(The concept of the CDN environment for the distribution of on-demand and live Internet television)
L. GIZA, J. WALCZAK, B. ULJASZ.............17

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz koncepcję środowiska CDN – Sieci Dostarczania Treści. Służy ona do dystrybucji treści multimedialnych przez Internet, zarówno na żywo jak i na żądanie. Środowisko jest pomocne w sytuacjach dużego natężenia ruchu sieciowego. Poprawia jakość, dostępność oraz czas wczytywania materiału wideo. Przedstawiono wyniki badań dotyczących technologii ABR i sposobu zapisania materiałów w pamięci podręcznej serwera wirtualnego.
SŁOWA KLUCZOWE:WBWF, Dynamiczne Zarządzanie Widmem, Broker częstotliwości

ABSTRACT

This paper presents characteristics and concept of CDN environment – Content Delivery Network. It is used to distribution of multimedia content by the Internet, both the live transmission and on demand. The environment is helpful in the situations of high network traffic. It improves quality, availability and time of loading video. The article presents resuts of tests concerning ABR technology and a methodof keeping content in the cache of virtual server
KEYWORDS:Internet, live television, television on demand, CDN, ABR, private virtual server

MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ W ANTENIE MIKROPASKOWEJ Z FRAKTALEM MINKOWSKIEGO
(Possibilities of the modification of the resonant frequency in the microstrip antenna with Minkowski fractal)
M. KOTOWSKI, R. KUBACKI............................. 20

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania anten mikropaskowych, w których górne strony (tzw. łaty promieniujące) zbudowane zostały z wykorzystaniem struktury fraktalnej. W konstrukcji anten wykorzystano fraktal Minkowskiego, pierwszej i drugiej iteracji. Wyniki badań dopasowania anten odniesiono do klasycznej anteny mikropaskowej z prostokątną łatą o takich samych wymiarach geometrycznych. Stwierdzono, że anteny z łatami w kształcie fraktali umożliwiają przesunięcie częstotliwości rezonansowej w stronę częstotliwości niskich. W przypadku rozważanych anten fraktalnych uzyskano przesunięcie częstotliwości o 374 MHz oraz o 406 MHz, w stosunku do anteny klasycznej.
SŁOWA KLUCZOWE:antena mikropaskowa, geometria fraktalna, fraktal Minkowskiego

ABSTRACT

In the work the investigation of the microstrip antennas in which the upper-sides (so called as the radiant patches) were built with the use of the fractal structure. In the construction of antennas the first and second iteration of the Minkowski fractal were used. Obtained results were compared with the reference antenna which is the classical microstrip antenna with rectangular patch with the same geometric dimensions. One found that antennas with patches in the form of fractals enabled to shift the resonant frequency into the side of low frequencies. In case of considered fractal antennas one obtained the shift of the frequency about 374 MHz and about 406 MHz, in relation to the classical antenna.
KEYWORDS:microstrip antenna, fractal geometry, Minkowski Island fractal

SYSTEM NAWIGACJI PERSONALNEJ OPARTY NA MODUŁACH ULTRASZEROKOPASMOWYCH
(Personal navigation system based on Ultra-Wideband modules)
P. PASEK, P. KANIEWSKI.....................................24

STRESZCZENIE
W artykule opisano system nawigacji personalnej wykorzystujący moduły ultraszerokopasmowe, umożliwiające określanie położenia użytkownika wewnątrz budynków. Wielkościami wykorzystywanymi do pozycjonowania są odległości pomiędzy mobilnym modułem użytkownika, a czterema stacjami bazowymi wchodzącymi w skład systemu. Przedstawiono wybrane aspekty realizacji poszczególnych komponentów systemu, użyte podzespoły, algorytmy pozycjonujące oraz wyniki badań eksperymentalnych.
SŁOWA KLUCZOWE:nawigacja personalna, technika ultraszerokopasmowa, filtracja Kalmana

ABSTRACT

The paper describes personal navigation system, using Ultra- -Wideband (UWB) modules, enabling determination of user position inside buildings. Quantities used for positioning are ranges between the mobile user’s module and four beacons which are used in the system. Selected aspects of implementation of individual system components, used parts, positioning algorithms and results of experiments are presented.
KEYWORDS:personal navigation, Ultra-Wideband technology, Kalman filter

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
IMPLEMENTACJA METODY SDF NA PLATFORMIE RADIA PROGRAMOWALNEGO

(SDF method implementation on software-defined radio platform)
R. SZCZEPANIK, J. M. KELNER.....28

STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z implementacją metody SDF (Signal Doppler Frequency) na platformie radia programowalnego USRP B200mini firmy Ettus Research. W implementacji wykorzystano środowiska programistyczne LabVIEW oraz MATLAB. Opracowana aplikacja pracuje na zewnętrznym komputerze połączonym z odbiornikiem USRP za pomocą interfejsu USB. Interfejs ten jest użyty do sterowania USRP oraz przesyłania próbek IQ odebranego sygnału. Aplikacja została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia: sterowanie odbiornikiem USRP, wprowadzanie istotnych parametrów dla metody SDF i scenariusza badań, kontrolę procesu pomiarowego, analizą odbieranego sygnału, wyznaczaniem chwilowych wartości dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości, estymację współrzędnych położenia lokalizowanego emitera oraz rejestrację sygnału i danych pomiarowych. W papierze przedstawiono ponadto przykładowe wyniki badań empirycznych, które posłużyły do wstępnej weryfikacji wykonanej implementacji.
SŁOWA KLUCZOWE:łączność bezprzewodowa, lokalizacja źródeł emisji radiowych, dopplerowska metoda lokalizacji, metoda SDF, efekt Dopplera, radio definiowane programowo, platforma SDR, USRP

ABSTRACT

This paper presents the results of work related to the implementation of the Signal Doppler Frequency (SDF) method on the USRP B200mini, a software-defined radio platform from the Ettus Research company. This implementation is based on two programming environments, i.e., the LabVIEW and MATLAB. The developed application works on an external computer connected to the USRP receiver via a USB interface. This interface is used to the USRP control and sending IQ samples of the received signal. This program has been equipped with a graphical user interface that provides: the USRP receiver control, introducing important parameters for the SDF method and test scenario, control of measurement process, analysis of the received signal, determination of instantaneous Doppler frequency shifts, position estimation of a located emitter, and recording of the signal and measurement data. Additionally, the paper presents examples of empirical measurement results, that are used for initial verification of the hardware implementation.
KEYWORDS:wireless communication, location of radio emission sources, signal Doppler frequency (SDF) location method, SDF method, Doppler effect, software-defined radio (SDR), SDR platform, USRP

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
ŚLEDZENIE TRAJEKTORII PRZEZ BSP Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU PSO

(PSO based UAV path following application)
P. PAWŁOWSKI, S. KONATOWSKI...............34

STRESZCZENIE
W artykule opisano wykorzystanie algorytmu optymalizacyjnego PSO do wykonania zadanej trajektorii przez bezzałogowy statek powietrzny w postaci samolotu. Algorytm optymalizuje orientację przestrzenną samolotu, według której wykonywany jest lot z zadaną prędkością.
SŁOWA KLUCZOWE:BSP, śledzenie trajektorii, sterowanie autonomiczne

ABSTRACT

This article presents an application of PSO optimization algorithm for fixed-wing UAV path-following task. The algorithm optimizes spatial orientation of UAV, which determines UAV’s displacement direction.
KEYWORDS:UAV, path following, autonomous control