Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 4/2019

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW 100-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH (SEP) W MINISTERSTWIE ENERGII ..............2

5G EXPO W 2020 R ..................3

ZŁOTE MEDALE TARGÓW AUTOMATICON ...........4

WYSTAWA ELECTRONICS SHOW 10-12 MAJA 2019 R. ...5

III KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ..............5

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA MODULACJA QAM I JEJ ZASTOSOWANIA W SYSTEMACH 5G
(QAM modulation and its applications in 5G systems)
KRYSTIAN GRZESIAK, ZBIGNIEW PIOTROWSKI..................6

Streszczenie
Systemy piątej generacji 5G będą umożliwiały przesyłanie informacji z prędkościami rzędu dziesiątek Gb/s. Wysokie przepływności wynikają wprost z zastosowania modulacji wielowartościowych, których główną zaletą jest możliwość zwiększania szybkości transmisji przy zachowaniu szerokości kanału. Wzrost ten jednak okupiony jest większą podatnością na zakłócenia, a związku z tym wymaganym stosunkiem SNR (ang. Signal to Noise Ratio) na wejściu odbiornika. W artykule omówiono możliwości detekcyjne określone bitową stopą błędów (ang. Bite Err or Rate, BER) dla sygnału modulacji kwadraturowej amplitudowo-fazowej (ang. Quadrature Amplitude Modulation, QAM) o różnej wartościowości w obecności szumu gaussowskiego. Teoretyczne rozważania zostały poparte badaniami symulacyjnymi.
SŁOWA KLUCZOWE:modulacja, QAM, 5G

ABSTRACT
Fifth generation (5G) mobile systems will provide data rates measured in tens of gigabytes. High data rates directly derives from higher- order modulation, which can increase the data rate within a given bandwidth. Data rate growth is created at the expense of the higher SNR requirements. This article investigates detection of low and higher order QAM signals in the presence Gaussian noise. Theoretical discussion are supported by simulation results.
KEYWORDS:modulation, QAM, 5G

PAMIĘCI JANUSZA JUSTATA..............11