Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

Elektronika nr 5/2019

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 5/2019

ŚWIATOWA KONFERENCJA PRASOWA PRZED IFA 2019 – RZUT OKA NA ŚWIATOWY RYNEK NOWYCH ROZWIĄZAŃ ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ – ANDALUZJA 2019..............2

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA CZUJNIKÓW TERMISTOROWYCH W POJAZDACH

(Direct diagnosis of thermistor sensors in vehicles)
B. PERKA, M. SUPRONIUK, K. PIWOWARSKI, P. PAZIEWSKI....5

Streszczenie
W artykule omówiona została diagnostyka termistorowych czujników temperatury stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono typy charakterystyk R=f(T) termistorów oraz ich parametry techniczne i eksploatacyjne. Omówione zostały zastosowania poszczególnych typów termistorów w pomiarach temperatury wykonywanych w pojazdach samochodowych. Na przykładzie czujnika temperatury płynu chłodzącego przedstawiona została prosta i szybka metoda diagnostyki bezpośredniej czujnika. Przedstawione zostały wyniki badań oraz wnioski dotyczące badanego czujnika.
SŁOWA KLUCZOWE:termistor, diagnostyka, temperatura, charakterystyka.

ABSTRACT
The article discusses the diagnostics of thermistor temperature sensors used in motor vehicles. The types of R = f (T) thermistor characteristics and their technical and operational parameters are presented. The applications of particular types of thermistors in temperature measurements in automotive vehicles are discussed. On the example of the coolant temperature sensor, a simple and fast method of direct sensor diagnostics is presented. The test results and conclusions regarding the tested sensor are presented..
KEYWORDS:thermistor, diagnostic, temperature, characteristic.

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA SPOSÓB REALIZACJI SZEROKOPASMOWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ W ZAKRESIE KF
(The method of implementing wideband radio communication in the HF Frequency)
R. MATYSZKIEL, B. GROCHOWINA, A. DOBKOWSKI, M. R. LIPIŃSKI.......10

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę szerokopasmowej łączności radiowej KF, wymieniono i opisano podstawowe wojskowe standardy odnoszące się do szerokopasmowej transmisji zakresu KF. Przedstawiono stan prac nad standardami i podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania anten o małych gabarytach. Zaprezentowano wyniki symulacji i pomiarów szerokości pasma roboczego różnych typów anten KF z wykorzystaniem radiostacji RKP-8100 produkcji firmy CTM.
SŁOWA KLUCZOWE:WBHF, HF-XL, dopasowanie anten

ABSTRACT
The article presents the characteristics of broadband HF radio communications. Basic military standards for the broadband HF radio range are briefly described. The state of knowledge about standards and basic issues related to the work of small antennas is presented. Results of simulations and measurements of the work bandwidth of various types of HF antennas made in the test set with RKP-8100 radios produced by CTM are presented.
KEYWORDS:WBHF, HF-XL, antenna matching

SYSTEM DO KOREKCJI I ŁĄCZENIA PROJEKCJI WIELKOFORMATOWYCH
(System for correction and connection of large-format projections)
M. PALMOWSKI, K. CHABKO.................15


Streszczenie
W artykule opisano działanie systemu korekcyjnego dla wielkoformatowych projekcji oraz środowisko w jakim system pracuje. Przedstawiono jak zbudowane jest środowisko testowe oraz w jaki sposób środowisko to jest symulowane, aby wykonywać testy programu bez dostępu do sprzętu. Omówiono zniekształcenia, z którymi system się spotyka oraz pokazuje w jaki sposób wykonywana jest ich korekta.
SŁOWA KLUCZOWE:projekcje wielkoformatowe , OpenCV, rozpoznawanie obrazów, systemy wizyjne, korekcja trapezowa

ABSTRACT
The article describes the operation of the correction system for large-format projections and the environment in which the system works. It shows how the test environment is built and how the environment is simulated to perform program tests without access to hardware. Discussed are the distortions with which the system meets and shows how the correction is performed.
KEYWORDS:large-format projections, OpenCV, computer vision, image recognition, keystone correction.

TARGI ELECTRONICS SHOW..............22

DIGITAL FUTURE 2019..............23