Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

Elektronika nr 6/2019

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 6/2019

DETEKCJA FAZ ODDECHU W REJESTRACJACH STETOSKOPOWYCH
(Detection of breath phases in stethoscope recordings)
D. MAŁY, A. DOBROWOLSKI..............4

Streszczenie
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej analizę czasową i widmową szmerów oddechowych wraz z detekcją i wizualną oraz akustyczną prezentacją wykrytych faz oddechu. Opracowany kod podzielony został na 4 zasadnicze moduły: moduł obróbki sygnału dźwiękowego w dziedzinie czasu, moduł analizy widmowej, moduł filtracji oraz moduł detekcji faz oddechu.
SŁOWA KLUCZOWE:szmery oddechowe, detekcja, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

ABSTRACT
This article shows application project developed in Matlab, allowing lung sounds time and spectral analysis with detection and visual and acoustic representation of identified stages. Designed Matlab script was divided into 4 fundamental modules: time domain sound processing module, spectra analysis module, filtration module and lung sounds stages detection module.
KEYWORDS:lung sounds, detection, digital signal processing.

ZASTOSOWANIE SYMULATORA ZDARZEŃ DYSKRETNYCH DO STEROWANIA SIECIĄ SDN

(The use of a discrete event simulator to control the Software Defined Network)
J. DOŁOWSKI, K. ŚWIDRAK................8

Streszczenie
Artykuł opisuje nietypowe zastosowanie symulatora zdarzeń dyskretnych OMNeT++ do sterowania programowalnymi sieciami komputerowymi (SDN). W środowisku OMNeT++ przygotowano sterownik sieci programowalnych obsługujący protokół Open Flow w wersji 1.0.0. Sterownik może wykorzystywać rzeczywisty interfejs sieciowy. Ponadto sterownik wyposażono w odpowiednie liczniki wiadomości i ich rozmiarów. Napisano także aplikację wspierającą zarządzanie ARP w sieci SDN. Przygotowano środowisko do przeprowadzenia badań, oparte o emulator Mininet i bazę danych MySQL oraz omówiono zebrane wyniki.
SŁOWA KLUCZOWE:OMNeT++, Mininet, Programowalne Sieci Komputerowe, SDN, Sterownik, OpenFlow

ABSTRACT
The article describes unusual usage of discret event simulator OMNeT++ to control software defined networks (SND). An SDN Controller that supports OpenFlow version 1.0.0 has been prepared in OMNeT++. The Controller may use a real network’s interface. Moreover, the Controller has been equipped in counters of messages and their sizes. An application that supports maintaining of ARP has been prepared. The test environment based on Mininet and MySQL instances has been created. The results have been presented and discussed.
KEYWORDS:OMNeT++, Mininet, Software Defined Network, SDN, Controller, OpenFlow

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
WYKORZYSTANIE TECHNIKI UCZENIA ZE WZMOCNIENIEM W SIECIACH SDN

(The use of reinforced learning techniques in SDN networks)
P. SPICZYŃSKI, J. KRYGIER.......12

Streszczenie
W artykule została przedstawiona koncepcja wykorzystania metody uczenia ze wzmocnieniem w sieciach SDN, w kontekście ochrony przed atakami odmowy usługi. Ponadto została przedstawiona metodyka realizacji testowania zaproponowanego systemu bezpieczeństwa.

Artykuł zawiera również analizę wyników, zebranych przy wykorzystaniu opracowanego emulatora modułu uczącego
. SŁOWA KLUCZOWE:sieci programowalne, uczenie maszynowe, uczenie ze wzmocnieniem, ataki odmowy usługi

ABSTRACT
The article presents the concept of using reinforced learning methods in SDN networks in the context of protection against denial of service attacks. Also, the methodology for testing the proposed security system has been presented.

The article also contains an analysis of the results collected using the developed emulator of the learning module.
KEYWORDS:programmable networks, machine learning, reinforced learning, denial of service attacks

SPÓJNE ŚRODOWISKO PRZETWARZANIA W CHMURZE OPARTE NA STRUKTURZE FIZYCZNEJ I APLIKACYJNEJ
(A consistent environment of the processing in the cloud based on physical and application structure)
M. STRÓŻ, D. LASKOWSKI.................17

Streszczenie
W artykule przedstawiono szerokie zagadnienie przetwarzania w chmurze. Cloud computing dokonał rewolucji w informatyce jako zbiorze usług. Dzięki możliwości dynamicznego dostarczania zasobów obliczeniowych na żądanie, użytkownicy mają wiele korzyści, na przykład dostęp do aplikacyjnych usług na żądanie. Oferta usługodawców gwarantuje QoS, autonomię, skalowalność, konsolidację i elastyczność. Cloud computing wykorzystuje masowo skalowalne zasoby obliczeniowe dostarczane jako usługę wykorzystujące technologie internetowe. Wielopodmiotowość i konsumeryzacja pozwoliły na globalizację technik chmurowych. Artykuł obejmuje zagadnienia teoretyczne, ale także realizację praktycznego badania środowiska chmurowego wraz z koncepcją początkową i analizą końcową wyników
SŁOWA KLUCZOWE:przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja, Big Data, CloudSim, symulacja, chmury obliczeniowe, wielopodmiotowość

ABSTRACT
The article presents a broad issue of cloud computing. Cloud computing has made a revolution in information technology as a service. Thanks to the dynamic delivery of on-demand computing resources, users have many benefits, such as access to on-demand application services. The offer of service providers guarantees QoS, autonomy, scalability, consolidation and flexibility. Cloud computing uses massively scalable computing resources provided as a service that uses Internet technologies. Multi-entity and consumerization have allowed for the globalization of cloud techniques. The article covers theoretical issues, but also the implementation of a practical study of the cloud environment with the initial concept and final analysis of the results.
KEYWORDS:Cloud Computing, Virtual Machines, Big Data, CloudSim, simulation, virtualization, multitenancy

GitLab – NARZĘDZIE ZESPOŁOWEJ PRACY PROGRAMISTÓW
(GitLab – a tool for team work of programmers)
P. KACZMAREK, M. WOJTCZAK.................25

Streszczenie
W artykule opisano jedno z najczęściej użytkowanych narzędzi pracy zespołowej GitLab. Dokonano jego porównania z popularnymi rozwiązaniami SCM (ang. Source Code Manger) w wersji SaaS – GitHub i BitBucket. Opisano architekturę platformy GitLab szczegółowo analizując proces wytwarzania oprogramowania dostępny z poziomu usługi. Dokonano analizy oraz mapowania funkcjonalności i narzędzi dostępnych na GitLabie do pracy w metodologii zwinnego wytwarzania oprogramowania.
SŁOWA KLUCZOWE:GitLab, architektura GitLaba, systemy SCM, systemy VCS, Agile

ABSTRACT
The article describes one of the most commonly used team tools named GitLab. It was compared with popular Source Code Manger, SCM solutions in the SaaS version – GitHub and BitBucket. The architecture of the GitLab platform has been described in detail analyzing the workflow available from the level of the service. Analysis and mapping of functionalities and tools available on GitLab to work in agile software development methodology.
KEYWORDS:GitLab, GitLaba architecture, SCM systems, VCS systems, Agile

PRZEGLĄD ODBIORNIKÓW SZEROKOPASMOWYCH I REJESTRATORÓW SYGNAŁU RADIOWEGO
(Overview of wideband receivers and radio signal recorderss)
M. WOJTCZAK.................29

Streszczenie
W artykule przedstawiono produkty firm zajmujących się produkcją urządzeń z zakresu nowoczesnej elektroniki radiowej, w tym rozwiązania w dziedzinie odbiorników szerokopasmowych i rejestratorów sygnału radiowego. Produkty zostały omówione pod względem posiadanych parametrów, wymiarów, dostępnych funkcji oraz zastosowanego oprogramowania.
SŁOWA KLUCZOWE:odbiornik szerokopasmowy, rejestracja sygnałów radiowego, skanowanie szerokopasmowe, komunikacja radiowa

ABSTRACT
The article presents the products of companies dealing in the production of devices in the field of modern electronics, including solutions in the field of broadband receivers and radio signal recorders. The products have been discussed in terms of their parameters, dimensions, available functions and the software used.
KEYWORDS:wideband receiver, recording of radio signals, wideband scanning, radio communication

UKŁAD DO ZDALNEGO STEROWANIA TEMPERATURĄ PRZY UŻYCIU APLIKACJI ANDROID OS
(System for remote control of temperature with use of Android OS application)
M. MULTAN, A. PONIECKI.................32

Streszczenie
Nowoczesne konstrukcje elektroniczne tworzone w obecnych czasach w swej idei działania wdrażają koncepcje Internetu Rzeczy. Różne gałęzie przemysłu rozwijając się technologicznie wymagają by wykorzystywane przez nie urządzenia korzystały z technologii IoT (Internet of Things). Takie rozwiązania są bezpieczniejsze, wydajniejsze i wygodniejsze od wcześniejszych. Skłania to konstruktorów do opracowywania coraz ciekawszych rozwiązań dedykowanych konkretnym zastosowaniom. W niniejszym artykule przedstawiono projekt odpowiadający na potrzeby rzemiosła browarniczego. Nie jest to system do zastosowań przemysłowych, jednak stanowiący idealne rozwiązanie dla amatorów. A ostatnie trendy wskazują, że amatorskie browarnictwo to ciekawe i intratne zajęcie. W związku z czym autorzy tego projektu odpowiadają na jedno z zapotrzebowań, które zauważyli podczas styczności z tego typu wytwórczością.
SŁOWA KLUCZOWE:Internet Rzeczy, Android, browarnictwo, zdalne sterowanie.

ABSTRACT
Modern electronic constructs developed nowadays in their idea of operation implement conceptions of Internet of Things (IoT). Various industries that develop technically demand that new devices need to use techniques of IoT. Such solutions are safer, more efficient and more comfortable than the old ones. This prompts the constructors to develop more and more interesting solutions dedicated to specific applications. In this article we present a project answering to needs of brewing craftmanship. It’s not a system for industrial applications, however it’s perfect for amateur solutions. And recent trends indicate that amateur brewing is very curious and profitable occupation. Therefore, authors of this project answer to needs of one of demands stated by amateur brewers’ witch they noticed during contact with this type of craftmanship.
KEYWORDS:Internet of Things, Android, brewery, remote control

UKŁAD STEROWANIA PRZYDOMOWĄ ELEKTROWNIĄ SŁONECZNĄ
(The control system for backyard of solar power plant)
A. KARAŚ, A. TYPIAK.................36

Streszczenie
stępującej w przyrodzie. Ilość energii docierającej ze słońca na powierzchnię Ziemi jest większa niż całkowita energia skumulowana we wszystkich źródłach energii pierwotnej. Ogromny potencjał energii słonecznej jest coraz częściej akumulowany za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Fotowoltaika stała się popularną i modną inwestycją zarówno na farmach fotowoltaicznych, jak i w przydomowych mikroinstalacjach. Instalacje fotowoltaiczne w stosunkowo łatwy sposób produkują energię elektryczną [1-6].

Poprawne i efektywne funkcjonowanie mikroinstalacji umożliwia układ sterownia, nadzorujący pracę wszystkich części składowych. Odpowiada on za prawidłową pracę całego systemu oraz komunikuje o zaistniałych awariach. Układ sterowania jest nieodzownym elementem instalacji fotowoltaicznych [2, 5].

W publikacji opracowano schemat prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatkowo wykorzystano program SUNNY DESING WEB, który obrazuje pracę mikroinstalacji fotowoltaicznej, jej efektywność, ilość generowanej energii elektrycznej oraz pobieranej i sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej.
SŁOWA KLUCZOWE:energia słoneczna, fotowoltaika, mikroinstalacja

ABSTRACT
Solar energy is the most common form of energy occurring in nature. The amount of energy coming from the sun to the Earth’s surface is greater than the total energy accumulated in all primary energy sources. The vast potential of solar energy is increasingly accumulated with photovoltaic cells. Photovoltaics has become a popular and fashionable investment both on solar farms and in home micro-installations. Photovoltaic installations produce electricity in a relatively easy way [1-6].

Correct and the effective functioning of micro-installations is possible thanks to the control system that supervises the work of all components. He is responsible for the proper operation of the entire system and communicates about the failures. The control system is an indispensable element of photovoltaic installations [2, 5].

In the publication, a schematic diagram of the prosumer solar micro-solar system was prepared. Additionally, the SUNNY DESING WEB program was used, which illustrates the work of photovoltaic micro-installations, its efficiency, the amount of electricity generated and collected and sold to the power grid.
KEYWORDS:solar, photovoltaic, micro-installation

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZAKŁÓCEŃ EMISJI FH

(Analysis of the effectiveness of FH emission jamming)
D. JENDRUSZCZAK , J. BUGAJ.................40

Streszczenie
W artykule została przedstawiona analiza skuteczności zakłócania emisji ze skaczącą częstotliwością (emisji FH – ang. Frequency Hopping). Praca została podzielona na dwie zasadnicze części: symulację procesu zakłócania przy wykorzystaniu programu MATLAB/Simulink oraz praktyczną analizę zakłócania pracy radiostacji rodziny PR4G pracującej w trybie FH. Do analizy skuteczności zakłóceń, miarą jakości transmisji, wykorzystany został współczynnik BER (ang. Bit Error Rate) bitowa stopa błędów
SŁOWA KLUCZOWE:FH, FHSS, walka radioelektroniczna (WRE), zakłócanie, stacja zakłóceń, BER

ABSTRACT
This paper presents the analysis of the effectiveness of FH (Frequency Hopping) emission jamming. The survey was divided into two main parts: simulation of jamming using the MATLAB/Simulink program and practical jamming of the PR4G family radio working in the FH mode. To analyze the effectiveness of jamming, the measure of transmission quality, in both cases was used the Bit Error Rate (BER).
KEYWORDS:iFH, FHSS, Electronic warfare (EW), jamming, BER

PROJEKT SYSTEMU ENERGY HARVESTING PRACUJĄCEGO W PAŚMIE 2,4 GHZ
(Energy Harvesting system project operating in the 2.4 GHz band)
D. MICHALCZYK, J. BUGAJ.................46

Streszczenie
Artykuł przedstawia projekt, budowę oraz analizę systemu Energy Harvesting pracującego w paśmie 2,4 GHz. System został zaprojektowany w celu odzyskiwania energii elektromagnetycznej a następnie przetwarzaniu jej na prąd elektryczny dzięki występującego tzw. „smogowi elektromagnetycznemu” wytwarzanemu przez urządzenia łączności bezprzewodowej. Zbudowane urządzenie jest zdolne do transformowania pozyskanej energii elektromagnetycznej bezpośrednio do napięcia zdolnego do zasilania małych urządzeń. System zawiera antenę odbiorczą, układ łączenia sygnałów oraz przetwornik RF/DC.
SŁOWA KLUCZOWE:Energy Harvesting, Radio Energy Harvesting, RF/DC, 2,4 GHz.

ABSTRACT
This paper presents project, construction and testing of the Energy Harvesting system operating in the 2.4 GHz band. The system was designed to recover electromagnetic energy called electromagnetic smog generated by wireless communication devices and then convert this energy into electricity. The constructed device is capable od transforming the acquired electromagnetic energy directly to the voltage capable of powering small devices. The system includes a receiving antenna, a signal combining system and RF/DC converter.
KEYWORDS:Energy Harvesting, Radio Energy Harvesting, RF/DC, 2,4 GHz.

MINIATUROWY UKŁAD ZASILANIA BEZPRZEWODOWEGO QI NA PRZYKŁADZIE ROBOTA EDUKACYJNEGO „EDEK”
(A miniature QI wireless power supply system on the example of Edek’s educational robot)
G.JĘDRZEJEWSKI.................52

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem miniaturowych, bezprzewodowych odbiorników do przesyłu energii w standardzie Qi. Przedstawiono sposoby łatwego pomiaru i doboru kluczowych parametrów odbiornika, tj. indukcyjność cewki. Artykuł podnosi także inne kwestie techniczne, na które projektant obwodu odbiornika Qi powinien zwrócić uwagę.

Prace nad robotem edukacyjnym „Edek”, były możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach konkursu zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A dla poddziałania 1.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tytuł dofinansowanego projektu to „SensAR - zaprojektowanie i zbudowanie robota edukacyjnego wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości”. Projekt został zrealizowany przez spółkę CTA Sp. z o.o.
SŁOWA KLUCZOWE:Qi, ładowanie bezprzewodowe, cewka do ładowania Qi.

ABSTRACT
The article presents issues related to the design of miniature, wireless receivers for the transmission of energy in the Qi standard. Methods of easy measurement and selection of main receiver parameters, i.e. inductance of the coil. The article also raises other technical issues that the designer should pay attention to.
KEYWORDS:Qi, wireless charging, coil for wireless charging Qi

WŁAŚCIWOŚCI ZASOBNIKÓW SAMOLOTOWYCH W ASPEKCIE WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ
(Properties of aircraft pod’s in the aspect of the electronic warfare)
P. JĘDRUSIK, J. PIETRASIŃSKI.................56

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano pokładowe zasobniki służące do zakłócania pracy elektronicznych urządzeń naziemnych. Przedstawiono klasyfikację oraz właściwości wybranych zasobników. Następnie skupiono się na zasobniku AN/ALQ-167. Przeanalizowano efekty jego działania na przykładzie radaru średniego zasięgu pracującego w paśmie S. Na podstawie posiadanych informacji sformułowano wnioski.
SŁOWA KLUCZOWE:zakłócenia, zasobniki samolotowe, radar, walka elektroniczna

ABSTRACT
Selected aircraft PODs used for ground based electronic devices jamming are characterized in the meaning of their classification and properties. The main considerations are concentrated on the AN/ALQ-167 POD. Among others effects of the AN/ALQ-167 application directed at a medium range S-band radar are analyzed. Influence of the AN/ALQ-167 activity on the ground based radar effectiveness is described.
KEYWORDS:interferences, aircraft POD’s, radar, EW.

VARIOUS APPROACHES TO MODELLING OF THE MASS USING THE SIZE OF THE CLASS IN THE CENTROID BASED CLASSIFICATION
(Różne podejścia do modelowania masy przy użyciu wielkości klasy w klasyfikacji opartej na centroidach)
Ł. RYBAK, J. DUDCZYK.................62

Streszczenie
W artykule dokonano charakterystyki różnych sposobów modelowania masy przy wykorzystaniu liczebności klasy w klasyfikatorze najbliższego centroidu CBC (ang. Centroid Based Classifier) wykorzystującego prawo powszechnego ciążenia Newtona. We wstępie przybliżono potencjalne zastosowania algorytmów klasyfikacji w szeroko pojętym przemyśle. Pokrótce opisano proces generowanie wektora cech na podstawie dokumentów tekstowych. Następnie szczegółowo opisano klasyfikator najbliższego centroidu i możliwość jego korelacji z prawem powszechnego ciążenia Newtona. Kolejno dokonano przeglądu istniejących metod wykorzystujących wspomniany model grawitacyjny w procesie klasyfikacji. Bazując na dokonanym przeglądzie literatury przedstawiono wyniki badań dla różnych podejść modelowania masy bazujących na liczebności klasy w klasyfikatorze CBC. Ogół rozważań podsumowano konstruktywnymi wnioskami oraz wskazano dalsze możliwe kierunki rozważań w aspekcie modelowania masy, w procesie klasyfikacji bazującej na centroidach.
SŁOWA KLUCZOWE:klasyfikator bazujący na centroidach, modelowanie masy, liczebność klasy, prawo powszechnej grawitacji.

ABSTRACT
In this paper the authors presented the characteristics of various modelling methods of mass using the class size in the Centroid Based Classifier which uses the Newton’s law of universal gravitation. In the introduction the authors presented the potential applications of the statistical classification algorithms in a broader industry. The authors briefly described the process of generating a feature vector based on some text documents and digital images. Also, they presented the details of a Centroid Based Classifier and the possibility of its correlation with Newton’s law of universal gravitation. The authors carried out a review of existing methods using the gravitational model in the process of statistical classification. Using the conducted literature review, the authors presented the results of tests for various approaches to modelling mass based on the class size in the CBC classifier. The authors summarized the considerations with constructive conclusions and indicated further possible directions of researches on modelling of mass in the centroid-based classification process.
KEYWORDS:interferences, aircraft POD’s, radar, EW.

RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA NARZĘDZIEM PRZEMYSŁU 4.0 – ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
(Augmented reality as a tool of Industry 4.0 – solutions for automotive industry)
H. SKÓRSKA.................66

Streszczenie
W artykule, opierając się na przykładzie przemysłu samochodowego, omówiono technologię, będącą jedną z części składowych tzw. inteligentnych fabryk – systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR). Omówiono sposoby ich wykorzystania podczas projektowania nowego pojazdu, jego testowania, serwisowania oraz eksploatacji, a także przy obsłudze posprzedażowej i marketingu. Uwzględniono systemy przeznaczone stricte dla projektantów i konstruktorów oraz takie, które stworzono i przystosowano specjalnie na potrzeby użytkowników samochodów. W artykule przedstawiono również obecne trendy w rozwoju technologii.
SŁOWA KLUCZOWE:motoryzacja, rzeczywistość rozszerzona, AR, Przemysł 4.0, inteligentne fabryki

ABSTRACT
Nowadays, technologies such as virtual, mixed and augmented reality become a key component of Smart Factories. Based on the source analysis and literature review, the paper identifies the role of augmented reality in automotive industry as well as possible areas of its use. All stages of vehicle’s development and life cycle can benefit from the use of AR: designing, construction, inspection, maintenance and repair as well as after-sales. The paper describes systems that were strictly created for designers, technicians and vehicle’s users. Current trends in the development of automotive AR technology are also presented.
KEYWORDS:automotive industry, augmented reality, AR, Industry 4.0, Smart Factories