AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 5/2021

SŁOWO WSTĘPNE NA XXII EDYCJĘ KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU .......1


ANALIZA I KONFIGURACJA PROTOKOŁU BGP W SIECI TESTOWEJ MPLS
(The analysis and configuration of BGP protocol in MPLS testing network)
A. KOWALSKA, G. RÓŻAŃSKI..........5

Streszczenie
W artykule została przedstawiona krótka analiza podstawowych właściwości protokołu routingu dynamicznego BGP (Border Gateway Protocol), w szczególności do wykorzystania w architekturze MPLS VPN Przeprowadzono identyfikację możliwości implementacji i weryfikacji procedur konfiguracji dla wersji protokołu MP-iBGP w testowej sieci szkieletowej MPLS dla organizacji architektury MPLS VPN.
SŁOWA KLUCZOWE:sieć szkieletowa, MPLS VPN, protokół

ABSTRACT
The article presents an analysis of the basic properties of BGP (Border Gateway Protocol) dynamic routing protocol, in particular for use in the MPLS VPN architecture. The possibility of implementing and verifying the configuration procedures for the MP-iBGP protocol version was identified in the test MPLS backbone network for the MPLS VPN architecture organization is also a summary of implementing the BGP protocol in the MPLS network
KEYWORDS:backbone network, MPLS VPN, BGP protocol

KONFIGUROWANIE I TESTOWANIE ŚCIEŻEK LSP W SIECI DOSTĘPOWEJ TYPU RING

(Configuring and testing LSP paths in the RING access network)
M. BIELA, G. RÓŻAŃSKI..........9

Streszczenie
W artykule krótko scharakteryzowano technologie w sieciach pierścieniowych oraz właściwości techniki MPLS. Przeprowadzono analizę możliwości implementacji i weryfikacji procedur zestawiania ścieżek LSP w sieci dostępowej MPLS o topologii pierścieniowej.
SŁOWA KLUCZOWE:sieci pierścieniowe, MPLS, ścieżki LSP

ABSTRACT
The article briefly describes technologies in ring networks and the properties of the MPLS technique. An analysis of the possibility of implementing and verifying the procedures for setting up LSP paths in the MPLS access network with ring topology was performed.
KEYWORDS:ring networks, MPLS, LSP paths

IMPLEMENTACJA I TESTOWANIE USŁUGI KOMUNIKACJI VoIP W ŚRODOWISKU MiniNET
(Implementing and testing of Voip communication services in MiniNET)
M. SMERDEL, P. ŁUBKOWSKI..........13

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki testowania usługi komunikacji VoIP w sieci o zmiennych w czasie parametrach. W tym celu wykorzystano środowisko wirtualizacji sieci – MiniNET. Oprogramowanie stwarza wiele możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania, monitorowania i testowania sieci IP oraz popularnych usług. Badania zostały wykonane na prywatnym komputerze, gdzie zainstalowano oprogramowanie MiniNET oraz zaimplementowano usługę VoIP. Skupiono się na badaniu najważniejszych parametrów jakościowych sieci, które mają wpływ na usługę telefonii VoIP takich jak opóźnienie, zmienność opóźnienia, straty pakietów oraz czas zestawienie połączenia. W artykule przedstawiono oraz przeanalizowano wyniki przeprowadzonych symulacji. Przedstawiono również działanie usługi komunikacji VoIP oraz scharakteryzowano środowisko MiniNET.
SŁOWA KLUCZOWE:VoIP, RTP, SIP, IP, implementacja, MiniNET

ABSTRACT
The paper presents the results of testing the VoIP communication service in a network with time-varying parameters. Therefore, MiniNET, a network visualisation environment, was used. The software creates numerous options for creating, managing, monitoring and testing IP networks and popular services. The tests were performed on a private computer, where MiniNET software was installed and VoIP service was implemented. We focused on testing the most important Quality of Service parameters in computer network, such as delay, jitter, packet loss and call setup time, which have an influence on the VoIP service. The results of the simulations performed are presented and analysed in the article. The operation of the VoIP communication service is also presented and the MiniNET environment is characterised.
KEYWORDS:VoIP, RTP, SIP, IP, implementation. MiniNETZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ
(Application of Cloud Computing)
M. MORAWSKI, J. GŁOWACKA..........18

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z opracowaniem projektu architektury chmury obliczeniowej wraz z jego oceną w wybranym symulatorze. W ramach artykułu przeanalizowano podstawowe atrybuty symulatorów chmur obliczeniowych typu Open-Source, ze względu na ich unikalne funkcje lub przeznaczenie do szczególnego odwzorowania konkretnego zakresu całej struktury. Zaproponowana chmura obliczeniowa reprezentuje model usługowy infrastruktura jako usługa (IaaS). Model ten został wybrany, ze względu na jego wysoką popularność na rynku komercyjnym w porównaniu z pozostałymi modelami. Na podstawie przeglądu wybrany został symulator CloudAnalyst, który bierze pod uwagę fizyczne rozmieszczenie węzłów całej architektury. W artykule przedstawiono wyniki symulacji zaproponowanego modelu, które posłużyły do wstępnej weryfikacji użyteczności chmury. Są to parametry kluczowe zarówno dla użytkowników, jak i dostawców architektury.
. SŁOWA KLUCZOWE:chmura obliczeniowa, symulator, infrastruktura jako usługa, CloudAnalyst

ABSTRACT
The article presents the results of works related to the development of a cloud computing architecture project together with its evaluation using an appropriate simulator. The article analyzes the basic attributes of Open-Source cloud simulators, due to their unique functions or intended for a specific mapping of a specific scope of the entire structure. The proposed cloud computing represents the Infrastructure as a Service (IaaS) service model. This model was chosen due to its high popularity in the commercial market compared to the rest of the models. On the basis of the review, the CloudAnalyst simulator was selected, which takes into account the physical arrangement of the nodes of the entire architecture. The article presents the simulation results of the proposed model, which were used for the initial verification of the usability of the cloud. These are key parameters for both users and architecture vendors.
KEYWORDS:Cloud Computing, simulator, Infrastructure-as-a-Service, CloudAnalyst

NISQ
(NISQ)
R. ROMANIUK..........22

Streszczenie
Urządzenie/System kwantowy, działający na logicznych bramkach i układach kubitowych, powszechnie określany skrótem NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum Device/System/Computer) i równie powszechnie nazywany komputerem kwantowym, z oczywistych względów komputerem nie jest i na razie nim nie może być, o ile kiedykolwiek będzie. NISQ jest obecnie rodzajem specjalizowanego procesora kwantowego działającego na kubitach i wyposażonego w dodatkowy sprzęt sterujący, pomiarowy i diagnostyczny, mitygacji/korekcji błędów, oraz w odpowiedni stos oprogramowania umożliwiający współpracę z klasycznym systemem komputerowym. Służy potencjalnie do rozwiązywania wyłącznie wąskiej klasy zadań obliczeniowych, dla których udało się sformułować odpowiednie algorytmy na bramki kwantowe. Stos obliczeniowy NISQ zawiera wiele warstw analogicznych do rozwiązań klasycznych, ale niektóre z nich są specjalizowane w kierunku kwantowym. W stosie szczególną rolę pełnią warstwy specyficzne dla obsługi technologii kwantowych a w tym korekcja błędów kwantowych na poziomie oprogramowania (software), oraz modelowanie wirtualnych kubitów ze sprzętową korekcją błędów w oprogramowaniu najniższego poziomu firmware. NISQ jest technicznym kompromisem pomiędzy pełnym modelem idealnego komputera kwantowego, obecnie nie możliwego do realizacji, a współczesnymi możliwościami realizacyjnymi. Realizowane praktycznie, w różnej skali, w setkach laboratoriów urządzenia NISQ kumulują w sobie obecnie niemal wszystkie wątki postępu w obszarze komputingu, teleinformatyki i metrologii kwantowej.
SŁOWA KLUCZOWE:urządzenie kwantowe, system kwantowy, komputer kwantowy, kwantowy stos obliczeniowy, korekcja błędów kwantowych, kubity wirtualne, firmware kwantowe

ABSTRACT
A quantum device/system, operating on logical gates and qubit circuits, commonly referred to as NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum Device/System/Computer) and also commonly referred to as a quantum computer, for obvious reasons it is not a computer and it now cannot be one, if ever will be. NISQ is currently a type of specialized quantum processor operating on qubits and equipped with additional control, measurement and diagnostic, error mitigation/correction equipment, and an appropriate software stack enabling cooperation with a classic computer system. Potentially, it is used to solve only a narrow class of computational tasks for which appropriate algorithms for quantum gates have been formulated. The NISQ computational stack contains many layers analogous to classical solutions, but some of them are specialized in the quantum direction. Layers specific to the handling of quantum technologies play a special role in the stack, including the correction of quantum errors at the software level, and modelling of virtual qubits with hardware error correction in the software of the lowest firmware level. NISQ is a technical compromise between a complete model of an ideal quantum computer, currently impossible to implement, and modern implementation possibilities. NISQ devices implemented in practice, on various scales, in hundreds of laboratories, currently accumulate almost all threads of progress in the field of computing, tele-informatics and quantum metrology.
KEYWORDS:quantum device, quantum system, quantum computer, quantum computation stack, quantum error correction, virtual qubits, quantum firmware

ZNACZENIE SIŁ STYKU W TESTACH UKŁADÓW SCALONYCH PŁYTEK KRZEMOWYCH – część 2 (Importance of contact forces in the IC wafer probe card testing – part 2)
K. DĄBROWIECKI..........29

Streszczenie
Druga część artykułu przedstawia znaczenie siły styku w kartach testowych, których mechanizm działania oparty jest na koncepcji wyboczenia belki (buckling beam). Zaprezentowano właściwości materiałów używanych do wytwarzania mikrokontaktorów (μkontaktorów). Omówiono przykłady innowacyjnych rozwiązań kart testowych i rosnące wyzwania stojące przed projektantami.
SŁOWA KLUCZOWE:BB, HBB, μkontaktor, PCB

ABSTRACT
The second part of the article presents the importance of the contact force in vertical probe cards based on the concept of buckling beam. Material properties used in the production of probes are presented. Examples of innovative probe card solutions and growing challenges faced by designers are discussed.
KEYWORDS:BB, HBB, probe, PCB

5G W CHINACH ROŚNIE JAK NA DROŻDŻACH.......38


TARGI Z PUBLICZNOŚCIĄ DOPIERO ZA ROK.......38


ANDRZEJ JAKUBOWSKI (1940 – 2021) .......39


AGENCJA ANSES DAJE ZIELONE ŚWIATŁO DLA 5G WE FRANCJI.......42