ELEKTRONIKA nr 6/2021

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 6/2021

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO SUPERKONDENSATORA .......2
NOWE GLOBALNE NIEPEWNOŚCI ZDROWOTNE WYMUSIŁY ODWOŁANIE IFA BERLIN 2021 .......3
PANDEMIA UKSZTAŁTOWAŁA NOWE ZACHOWANIA W SIECI .......4
ZIELONE ŚWIATŁO DLA TARGÓW ............4


ALGORYTMY NISQ (NISQ algorithms)
R. ROMANIUK......................5

Streszczenie
NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum Technology) jest obecnie rozwijaną ze znacznymi sukcesami aplikacyjnymi technologią budowy kwantowych urządzeń/procesorów obliczeniowych. NISQ jest odmienny od uniwersalnego komputera kwantowego UQC. Urządzenie NISQ zawiera rdzeń kwantowy w postaci uporządkowanego zbioru kubitów fizycznych zorganizowanych w rejestry. Rdzeń jest izolowany elektromagnetycznie i termicznie od nadmiernego wpływu środowiska termodynamicznego. Rdzeń jest obsługiwany przez, dopasowany do technologii kubitów, system kontrolno-pomiarowy. System elektroniczny i fotoniczny bezpośrednio obsługuje kubity, biorąc pod uwagę ich delikatny kwantowy charakter i podatność na dekoherencję, oraz odpowiednio sprzęga rdzeń kwantowy ze światem zewnętrznym – w postaci klasycznego systemu komputerowego. Rdzeń kwantowy klasy NISQ realizuje tylko i wyłącznie specjalizowane dla niego klasy algorytmów. Oprócz najważniejszego wymogu realizowalności na poziomie kwantowym, algorytmy te powinny być także funkcjonalne i efektywne z punktu widzenia klasycznej techniki obliczeniowej. Efektywność tych algorytmów kwantowych jest mierzona relatywnie do analogicznych zadań rozwiązywanych klasycznie, generując takie wskaźniki jak advantage, supremacy i value. Kluczowym zagadnieniem rozwoju algorytmów NISQ jest pogodzenie kryteriów realizowalności, efektywności, i przydatności tej warstwy oprogramowania urządzenia NISQ, czasami uniwersalnej, czasami także dedykowanej dla konkretnej technologii kubitowej.
SŁOWA KLUCZOWE:obliczenia kwantowe, technologia NISQ, procesor kwantowy NISQ, kubit, oprogramowanie kwantowe, algorytmy NISQ

ABSTRACT
NISQ (noisy intermediate scale quantum technology) is currently being developed with significant application successes in the construction of quantum devices and computing processors. NISQ is different from the universal quantum computer UQC. The NISQ device contains a quantum core in the form of an ordered collection of physical qubits organized into registers. The core is electromagnetically and thermally insulated from excessive influence of the thermodynamic environment. The core is supported by a control and measurement system adapted to the qubit technology. The electronic and photonic systems directly handle qubits, given their fragile quantum nature and susceptibility to decoherence, and properly couple the quantum core with the outside world - in the form of a classical computer system. The quantum core of the NISQ kind implements only classes of algorithms specialized for it. Apart from the most important requirement of realizability at the quantum level, these algorithms should also be functional and effective from the point of view of the classical computational technique. The efficiency of these quantum algorithms is measured relatively to analogous tasks solved classically, generating indicators such as advantage, supremacy and value. The key issue in the development of NISQ algorithms is to reconcile the criteria of realizability, efficiency, and usefulness of this layer of NISQ device software, sometimes universal, sometimes also dedicated to a specific qubit technology.
KEYWORDS:quantum computing, NISQ technology, NISQ processor, qubit, quantum software, NISQ algorithmsROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII DO TESTOWANIA UKŁADÓW SCALONYCH
(Development of advanced probe card technologies for IC testing)
K. DĄBROWIECKI...............14

Streszczenie
Artykuł przedstawia ewolucję jednej z najbardziej zaawansowanych technologii testowania płytek krzemowych. Rozwój nowej metody budowy kart testowych w pełni oparty został na technologii MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems), w tym wykorzystaniu urządzeń do automatycznego montażu μkontaktorów na ceramicznej podstawie. W artykule omówiono zmiany MicroSpring™ technologii podążającej za wyzwaniami przemysłu półprzewodnikowego i przykłady technologii zaawansowanej do testowania SoC (System on a Chip).
SŁOWA KLUCZOWE:połączenia drutem, MEMS, μkontaktory

ABSTRACT
This article presents the evolution of the most advanced silicon wafer test technologies. The development of a new method of probe card construction was fully based on MEMS technology, including the use of devices for automatic assembly of probes on a ceramic substrate. The article discusses the evolution of the MicroSpring™ technology to address the challenges of the semiconductor industry and examples of advanced technology for SoC (System on a Chip) testing.
KEYWORDS:Wire bonding, MEMS, probes

TRANSLATOR DeepL – PRZEŁOM W TŁUMACZENIU KOMPUTEROWYM
(Translator DeepL – a breakthrough in computer translation)
Z. HANDZEL, M. GAJER..........20

Streszczenie
Po ponad 60 latach intensywnych badań w dziedzinie przekładu komputerowego to niezwykle trudne zagadnienie można już w zasadzie uznać za w znacznej mierze pomyślnie rozwiązane. Przełomem było pojawienie się kilka lat temu komputerowego translatora DeepL, którego działanie oparte zostało na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych z uczeniem głębokim. Obecnie system DeepL umożliwia dwukierunkowe tłumaczenie pomiędzy prawie 30 językami i jak dotychczas jest zdecydowanie bezkonkurencyjny.
SŁOWA KLUCZOWE:przekład komputerowy, sztuczne sieci neuronowe, uczenie głębokie

ABSTRACT
After more than 60 years of intensive research in the field of computer translation, this extremely difficult issue can now, in principle, be considered largely successfully solved. The breakthrough came a few years ago with the appearance of the computer translator DeepL, whose operation was based on the use of artificial neural networks with deep learning. Currently, the DeepL system enables bi-directional translation between almost 30 languages and is so far unrivalled.
KEYWORDS:machine translation, artificial neural networks, deep learningPROJEKT MODULATORA I DEMODULATORA SYGNAŁU DSB-SC
(Project of DSB-SC Modulator and Detector)
D. CUKIER, P. KANIEWSKI..........23

Streszczenie
W artykule opisano proces modulacji oraz demodulacji sygnału DSB-SC wykorzystujący metodę mnożenia sygnałów. Bazowym układem modulatora oraz demodulatora jest mnożnik czteroćwiartkowy. Przedstawiono zaprojektowane układy modulatora oraz demodulatora, a także wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
. SŁOWA KLUCZOWE:modulacja, demodulacja, DSB-SC

ABSTRACT
The article describes the process of modulation and demodulation of the DSB-SC signal using the signal multiplication method. A four-quadrant multiplier was used in the base modulator and demodulator system. The designed modulator and demodulator circuits were presented, as well as the results of their simulative and experimental testing.
KEYWORDS:modulation, demodulation, DSB-SC

OCENA WPŁYWU SZUMÓW I ZAKŁÓCEŃ NA SKUTECZNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MÓWCY W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI JĘZYKOWEJ
(Assessment of the influence of noise and disturbances on the effectiveness of the automatic speaker recognition system in terms of language diversity)
M. BOJSZA, A. DOBROWOLSKI..........27

Streszczenie
W artykule przedstawiono zaprojektowany w środowisku Matlab interfejsu użytkownika, służący do badania wpływu szumów i zakłóceń na skuteczność automatycznego systemu rozpoznawania mówcy.
SŁOWA KLUCZOWE:identyfikacja mówcy, zakłócające dźwięki tła, skuteczność systemu

ABSTRACT
The article presents the user interface, designed in the Matlab environment, used to study the impact of noise and interference on the effectiveness of the automatic speaker recognition system.
KEYWORDS:speaker identification, background noise, system performance

KONFERENCJA EIT- 2021„WPŁYW BEZPRZEWODOWYCHTECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA” .......27


XXXIV EDYCJA KONKURSU NUMERUS PRIMUS INTER PARES ROZTRZYGNIĘTA.......32


MSPO 2021 Z PAWILONAMI NARODOWYMI AMERYKANIE I BRYTYJCZYCY ZAPOWIADAJĄ DOBRE TARGI .......32


WYNIKI KONKURSU IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY W CZASOPISMACH SEP W 2020 r........33


ELEKTRYKA – CICHY BOHATER NOWOCZESNEJ MEDYCYNY.......34


APEL DO CZŁONKÓW SEP I SPOŁECZNOŚCI ELEKTRYKÓW W POLSCE W SPRAWIE WŁĄCZENIA SIĘ W WALKĘ Z KORONAWIRUSEM .......35