AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 7/2021

KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ELEKTRONIKI
DACPOL.................2


KONCEPCJA ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO Z KONFIGURACJI SERWERA TELEFONII IP WTI (The concept of laboratory exercise with configuration of WTI IP telephony server)
M. GAJOWNICZEK, P. ŁUBKOWSKI......................4

Streszczenie
W pracy przedstawiono koncepcję ćwiczenia laboratoryjnego z konfiguracji serwera telefonii IP. Omówiono charakterystykę systemu VoIP, WTI Jaśmin oraz serwera telefonii IP. Poruszono także temat telefonii VoIP opartej o komercyjne urządzenia firmy CISCO. Następnie opracowano zestaw testów do badania jakości telefonii VoIP, i zbudowano w tym celu stanowisko pomiarowe. Na koniec została przeprowadzona analiza otrzymanych wyników oraz przedstawione wnioski.
SŁOWA KLUCZOWE:VoIP, RTP, SIP, IP, WTI, Jaśmin, Jakość połączenia

ABSTRACT
This paper presents the concept of a laboratory exercise with configuration of WTI IP telephony server. It discusses the characteristics of the VoIP system, WTI Jasmin and the IP telephony server. The topic of VoIP telephony based on commercial CISCO devices was also discussed. Then a set of tests for testing the quality of VoIP telephony was developed, and a test stand was built for this purpose. Finally, the analysis of the obtained results was carried out and conclusions were presented.
KEYWORDS:VoIP, RTP, SIP, IP, WTI, Jasmin, Quality of connectionANALIZA I TESTOWANIE JAKOŚCI TRANSMISJI MULTIMEDIALNEJ W SYSTEMIE WTI
(The analysis and testing of multimedia transmission in WTI system)
D. GRABCZAK, P. ŁUBKOWSKI...............11

Streszczenie
W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów sieci na jakość usługi transmisji multimedialnej w systemie WTi. Do tego celu wykorzystano dedykowane oprogramowanie do testowania Video Quality Monitor oraz emulator sieci WAN LANforge, w którym dokonywano zmian wartości tychże parametrów. Ponadto scharakteryzowano krótko badany system oraz jego właściwości funkcjonalne. W badaniach skupiono się również na badaniu wskaźników jakości obrazu, takich jak rozmycie, efekty blokowe czy kontrast. Wszystkie badania przeprowadzono w oparciu o wideokonferencję w środowisku testowym WTi.
SŁOWA KLUCZOWE:WTi, wideokonferencja, ocena jakości, QoS, QoE

ABSTRACT
The paper presents the impact of selected network parameters on the quality of multimedia transmission service in WTi system. For this purpose, dedicated testing software Video Quality Monitor and LANforge WAN emulator were used, in which the values of these parameters were changed. In addition, the tested system and its functional properties were briefly characterized. The research also focused on examining image quality indicators such as blur, block effects and contrast. All tests were conducted on the basis of videoconference in the WTi test environment.
KEYWORDS:speaker identification, background noise, system performance

DWUCZYNNIKOWE UWIERZYTELNIANIE KLIENTA SERWISU WEBOWEGO POPRZEZ WERYFIKACJĘ TWARZY I JEJ MIMIKI Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH
(Two-factor authentication of a web service client through face and facial expression verification using artificial neural networks)
M. MIKULSKI, Z. PIOTROWSKI..........17

Streszczenie
Artykuł przedstawia przykładową implementację uwierzytelniania użytkownika aplikacji internetowej z użyciem danych biometrycznych w postaci twarzy oraz wyrażanej przez twarz emocji. Proces uwierzytelniania polega na porównaniu danych modelowych z danymi wprowadzonych podczas rejestracji do aplikacji.
SŁOWA KLUCZOWE:biometria, aplikacja internetowa, uwierzytelnianie

ABSTRACT
The article presents an example implementation of web application user authentication with the use of biometric data in the form of a face and emotions expressed by the face. The authentication process consists in comparing the model data with the data entered during registration to the application.
KEYWORDS:biometrics, web application, authenticationKOREKCJA BŁĘDÓW KWANTOWYCH
(Quantum error correction)
R. ROMANIUK..........22

Streszczenie
Urządzenie kwantowe NISQ działa w praktyce bez zaawansowanych metod korekcji błędów kwantowych (QEC). Takiej korekcji nie można wprowadzić sprzętowo ze względu na skromność układu NISQ. Komputer UQC musi koniecznie posiadać złożone warstwy korekcji błędów na poziomach sprzętowym i programistycznym. Bez warstw QEC komputer UQC nie ma możliwości wypełnienia swoich zadań obliczeniowych. Niestety wiele z metod QEC jest silnie redundancyjnych, a więc bardzo kosztownych. Komputer UQC, mimo że dość dobrze znamy jego potencjalne właściwości, jest urządzeniem teoretycznym, w związku z czym badania nad QEC odbywają się w warstwie coraz bardziej zaawansowanych technik symulacyjnych prowadzonych oczywiście w przestrzeni komputingu klasycznego. Pewne, na razie bardzo niewielkie, możliwości eksperymentalne oferuje urządzenie NISQ. Techniki QEC definiuje się najczęściej jako specjalizowane metody stosowane w zaszumionym, rzeczywistym nieidealnym komputingu kwantowym w celu zabezpieczenia informacji kwantowej przed dekoherencją i szumem kwantowym. Równie często QEC jest stosowany do zabezpieczenia informacji w komunikacji kwantowej, gdzie stany kwantowe są transmitowane przez zaszumiony kanał kwantowy. QEC jest częścią szerszego obszaru projektowania systemu kwantowego odpornego na błędy. Inne podejścia do mitygacji błędów w systemach kwantowych zawierają: podprzestrzenie bez dekoherencji, podsystemy bezszumne, dynamiczne odsprzężenie od środowiska termodynamicznego.
. SŁOWA KLUCZOWE:komputing kwantowy, technologia NISQ, uniwersalny komputer kwantowy, UQC, algorytmy kwantowe, błędy kwantowe, szum kwantowy, korekcja błędów, QECC, QEC

ABSTRACT
The NISQ quantum device works in practice without advanced quantum error correction (QEC) methods. Such a correction cannot be implemented in hardware due to the modesty of the NISQ chip. A UQC computer must necessarily have complex error correction layers at the hardware and software levels. Without QEC layers, the UQC computer cannot fulfil its computational tasks. Unfortunately, many of the QEC methods are highly redundant and therefore very expensive. The UQC computer, although we know its potential properties quite well, is a theoretical device, therefore research on QEC takes place in the layer of more and more advanced simulation techniques conducted, of course, in the space of classical computing. Certain, so far very small, experimental possibilities are offered by the NISQ device. QEC techniques are most often defined as specialized methods used in noisy, real non-ideal quantum computing to protect quantum information against decoherence and quantum noise. Equally often, QEC is used to secure information in quantum communication, where quantum states are transmitted over a noisy quantum channel. QEC is part of the wider design area of an error-tolerant quantum system. Other approaches to error mitigation in quantum systems include: subspaces without decoherence, noiseless subsystems, and dynamic decoupling from the thermodynamic environment.
KEYWORDS:quantum computing, NISQ technology, universal quantum computer, UQC, quantum algorithms, quantum errors, quantum noise, quantum error correction, QECC, QEC

MONITORING TEMPERATURY PRZETWORNIKA ULTRADŹWIĘKOWEGO W KONSERWACJI PREDYKCYJNEJ SYSTEMU ULTRADŹWIĘKOWEGO
(Ultrasonic transducer temperature monitoring in predictive maintenance of ultrasonic system)
D. JAROSZ, M. KIEŁBASIŃSKI, H. GOSTKOWSKI, P. KLUK..........30

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję oraz praktyczną realizację konserwacji predykcyjnej opartej na zdalnym monitoringu temperatury przetwornika ultradźwiękowego dużej mocy, który jest jednym z głównych elementów przemysłowych systemów zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego.
SŁOWA KLUCZOWE:przetwornik ultradźwiękowy, monitoring temperatury, konserwacja predykcyjna, Przemysł 4.0

ABSTRACT
This paper presents the concept and practical implementation of predictive maintenance based on remote temperature monitoring of a high-power ultrasonic transducer, which is one of the main components of industrial ultrasonic welding and cutting systems.
KEYWORDS:ultrasonic transducer, temperature monitoring, predictive maintenance, Industry 4.0

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYKORZYSTANIU NADPRZEWODNIKÓW W AKCELERATORACH Z REZONANSOWYMI WNĘKAMI WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYMI
(2021 International Conference on RF Superconductivity (SRF’21))
J. SOSNOWSKI, P. KRAWCZYK..........37

ANALIZA TRWAŁOŚCI I WIDOCZNOŚCI ENKODOWANIA ZNAKU WODNEGO W OBRAZIE W PRZESTRZENI KOLORÓW YUV W DOMENIE DCT
(Persistence and visibility analysis of watermark encoding in a YUV color space image in the DCT domain)
T. WALCZYNA, Z. PIOTROWSKI..........40

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę metody cyfrowego znakowania wodnego w obrazie w przestrzeni kolorów YUV w domenie Dykretnej Transformaty Cosinusowej (DCT). Zastosowane jest tu znakowanie non-blind, tzn. do ekstrakcji znaku wodnego konieczne jest użycie także oryginalnego obrazu bez enkodowanego znaku wodnego. Ukrycie znaku wodnego następuje w domenie DCT zastosowanej na części Y przestrzeni kolorów YUV, na równo podzielonych blokach 8 x 8. Analiza obejmuje różne konfiguracje algorytmu.
SŁOWA KLUCZOWE:przestrzenie kolorów, ochrona praw autorskich, dyskretna transformata cosinusowa, znak wodny

ABSTRACT
This paper presents an analysis of a digital watermarking method for an image in YUV color space in the domain of the Dicrete Cosine Transform (DCT). Non-blind watermarking is used here, i.e., the original image without encoded watermark is also required for watermark extraction. The watermark hiding is done in the DCT domain applied on the Y part of the YUV color space, on equally divided 8 x 8 blocks. The analysis includes different configurations of the algorithm.
KEYWORDS:color spaces, copyright protection, discrete cosine transform, watermark

NIE WIERZYSZ, SPRAWDŹ – WYSTARTOWAŁ SYSTEM SI2PEM! .......44