Etyka publikacji
"Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania"
(Elektronika - struktury, technologie, aplikacje) Miesięcznik.
ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528WPROWADZENIE

W miesięczniku "Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania" (Elektronika – konstrukcje, technologie, aplikacje) przyjęto, że rzetelność i jakość prezentowanych publikacji stanowią najważniejszy czynnik reputacji magazynu.
Tak więc, najlepsze praktyki wydawnicze stosowane do naszego miesięcznika są przedstawione poniżej.
Praktyki te są nie tylko manifestem wykorzystywanym w praktyce redakcyjnej czasopisma, ale użytecznym kompendium wiedzy w dziedzinie zasad stosowanych przez Redakcję również dla autorów i czytelników.

W naszej działalności wydawniczej przestrzegamy najwyższych standardów, które zostały ustalone przez Komisję Etyki Publikacji (COPE) https://publicationethics.org

Mamy szczerą nadzieję, że nasz magazyn, poprzez ciągłe i staranne stosowanie zasad opisanych poniżej, wkrótce dołączy do Międzynarodowego Organu COPE.
Ponadto stosujemy również najwyższe standardy i wytyczne przyjęte przez branżowe stowarzyszenia techniczne, w tym Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Elektryków https://sep.com.pl– najstarsze stowarzyszenie techniczne w Polsce, istniejące od 1918 roku, a także uznane Wydawnictwo Sigma-NOT https://sigma-not.pl i wiele innych.

Podczas tworzenia tych przepisów, Redakcja postępowała zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie: "Etyka wydawnicza: Badania naukowe" Cambridge University Press.

UCZCIWOŚĆ BADAWCZA

Ekipa magazynu pragnie zadeklarować, że wymaga od autorów publikacji, a także siebie, przestrzegania następujących zasad w dziedzinie publikowania prac badawczych: uczciwość we wszystkich aspektach badań, skrupulatna pracowitość, dokładność i doskonałość w praktyce badawczej, przejrzystość i otwartość komunikacji, opieki i ostatecznie szacunku dla wszystkich uczestników i przedmiotów badawczych.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących badań nieprzetwochionych zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami dotyczącymi etyki publikowania badań czasopism, prosimy o zgłaszanie wszelkich wątpliwości do odpowiedniego Edytora lub wysyłanie wiadomości e-mail na adres elektronika@red.pl.pl

W miarę możliwości problemy zostaną rozwiane zgodnie z wytycznymi COPE lub, w razie potrzeby, za pośrednictwem Komitetu Etyki Wydawniczej czasopisma.

PROCES PUBLIKOWANIA

Na każdym etapie procesu publikacji zapewnia się niezależność redakcyjną.
Redakcja magazynu unika konfliktów interesów i zapewnia opór przed zastraszaniem lub innymi wpływami korporacyjnymi lub politycznymi.
Nasz program wydawniczy jest nadzorowany przez Komitet Programowy Czasopisma, w skład którego wchodzą naukowcy z wielu polskich uczelni i niezależnych instytucji badawczych.
Zatwierdzamy wszystkie artykuły akceptowane w procesie przeglądu do publikacji niezależnie.

Propozycje publikacji złożone do redakcji naszego magazynu są początkowo oceniane przez redaktorów, którzy w razie wątpliwości są zobowiązani do skonsultowania się z odpowiednimi zewnętrznymi wydawcami czasopism lub specjalistami w danym temacie artykułu.
Jeżeli wniosek jest odpowiedni do rozpatrzenia przez magazyn, oferta z przykładową zawartością zostanie wysłana do co najmniej dwóch zewnętrznych i niezależnych recenzentów.
Oceny recenzentów służą wyłącznie celom informacyjnym; ostateczna decyzja o publikacji danego artykułu jest uzależnione od opinii redaktora naczelnego. Nasi redaktorzy mogą zażądać dodatkowych przeglądów, zaproponować dodatkowe postanowienia umowy o publikację, a także złożyć sprawozdanie z postępów procesu publikacji.
Komitet Naukowy czasopisma może udzielać porad w zakresie zmian w polityce, etyce lub innych sprawach mających wpływ na funkcjonowanie Magazynu.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i chcesz się odwołać lub złożyć skargę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem elektronika@red.pl.pl

OPINII

Ocena recenzenta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania standardu naszych publikacji.
Oświadczamy, że zapewniamy odpowiednie wsparcie szkoleniowe i mentoringowe w celu osiągnięcia rzetelnej, rzetelnej i skutecznej oceny artykułów przekazywały Redakcję.
Ponadto zachęcamy naszych redaktorów i recenzentów do oceny treści nadesłanych artykułów, a także do działania zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie wzajemnej oceny. Zapewniamy, że redaktorzy czasopism i recenzenci zapoznali się z wytycznymi etycznymi COPE dla recenzentów.
Praktyki przyjęte przez redakcję magazynu obejmują oczekiwanie, że osoby nadzorujące proces oceny danego artykułu będą w stanie rozpoznać oznaki oszukańczej lub zmanipulowanej recenzji i przesłać wszelkie wątpliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej elektronika@red.pl.pl.
Osoby nadzorujące proces oceny przedłożonych artykułów mogą być członkami Komitetu Naukowego czasopisma lub zakontraktowanymi specjalistami.
W przypadku podejrzenia manipulacji lub fałszywej oceny artykułu, Redakcja wspiera swoich redaktorów i recenzentów w prowadzeniu badań i działań.

Redakcja chroni poufność uczestników procesu oceny artykułu i gwarantuje im anonimowość w procesie przeglądu publikacji.

AUTORSTWO

Jeżeli nie określono innych kryteriów, autor artykułu powinien być podany na podstawie następujących zasad: znaczący wkład w koncepcję/projekt/badania opisane w artykule, przygotowanie pracy lub krytyczny przegląd jego treści merytorycznej, zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu do publikacji, zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności za wszystkie aspekty pracy - w tym zapewnienie jej integralności i odpowiednie zbadanie wszystkich części artykułu.

Przyjmujemy do wiadomości, że dany autor jest upoważniony do działania w imieniu wszystkich współautorów danej publikacji i oczekujemy, że odpowiedni autor potwierdzi ten fakt na początku procesu publikacji. Wspieramy naszych redaktorów w rozwiązywaniu wszystkich sporów dotyczących autorstwa, w tym w stosowaniu zaleceń regulowanych przez COPE. Do weryfikacji autorstwa stosujemy uznane standardy branżowe, takie jak ORCID.

PLAGIAT

Plagiat jest wykorzystanie pracy, artykuł, lub jego część kogoś innego i przypisanie jego autorstwa do osoby korzystającej z niego.
Przykłady plagiatu obejmują kopiowanie (przy użyciu języka innej osoby i / lub pomysłów, jakby były własne), dosłownie cytując pracę innej osoby bez odpowiedniego cytowania źródła, parafrazując pracę innej osoby, zmieniając niektóre słowa lub kolejność słów bez odpowiedniego cytowania źródła, używając pomysłów zaczerpniętych od kogoś innego bez odniesienia do pomysłodawcy, wycinając informacje z Internetu i wklejając je do tekstu w celu wklejenia źródeł internetowych, przedstawiając czyjąś pracę jako oryginalną bez wyraźnego określenia, kto jest autorem.

Miesięczne wydania są archiwizowane w formie elektronicznej, jak również w formie drukowanej przez Redakcję.
Archiwum miesięczne prowadzone jest w Redakcji:
Ulica Czackiego 3/5, biuro 123,
00-043 Warszawa; tel.: (+48 22) 827 38 79