Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

Elektronika nr 8/2019

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 8/2019

POLAK ODTWORZYŁ MECHANIZM LEONARDA DA VINCI.........2

KONFERENCJA O ELEKTRONICZNYM OBIEGU INFORMACJI - SUMMIT EOIF GigaCon......................................... 2

SIEĆ 4G I SPECJALNE STREFY 5G NA STADIONIE LEGII....... 3
5G W KOREI ................................... 3


FORUM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ ............4

KONWERSJA OBRAZÓW 2D DO MODELU 3D
(2D image conversion to 3D model)
B. KUNIKOWSKI, K. GRACKI......................5

STRESZCZENIE
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
SŁOWA KLUCZOWE:model 3D, ekstrakcja modelu 3D z obrazu, obraz, triangulacja, tekstury, modelowanie, wizualizacja, grafika trójwymiarowa

ABSTRACT
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
KEYWORDS:3D model, 3D model extraction from image, image, triangulation, textures, modelling, visualization, threedimensional graphics

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
QUASI-IZOTROPOWA SONDA POMIAROWA NA BAZIE ANTEN LOGOPERIODYCZNYCH
(Quai-isotropic measurement probe on the basis of log-periodic antennas
B. STĘPIEŃ, R. KUBACKI.................9

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono opracowaną quasi-izotropową sondę do pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. Sonda jest zbudowana z dwóch anten logoperiodycznych usytuowanych wzajemnie ortogonalnie względem siebie. Opracowana geometria anten umożliwia pracę w zakresie częstotliwości od 900 MHz do ponad 6 GHz. Dzięki czemu jest możliwe wykorzystanie tej sondy do miernika promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od stacji bazowych systemów telefonii komórkowej.
SŁOWA KLUCZOWE:quasi-izotropowa sonda, antena logarytmicznie periodyczna, metrologia pola elektromagnetycznego

ABSTRACT
In the work the quasi-isotropic probe designed for electromagnetic radiation measurement has been presented. The probe is built from two log-periodic antennas situated mutually orthogonally in relation to himself. Elaborated geometry of antennas enables the work within the frequency range from 900 MHz to above 6 GHz. This enables to use of this probe to the electromagnetic meter of radiation coming from of the transmitting antennas of base stations of the cellular radio.
KEYWORDS:quasi-isotropic probe, log-periodic antenna, metrology of electromagnetic radiation

APPLIED ELECTRONICS – PROGRAM WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ I UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II
(Applied Electronics – A joint curriculum of II stage studies by Lodz University of Technology and University of Naples Federico II)
Z. LISIK, J. WOŹNY, J. PODGÓRSKI ..........14

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono program wspólnych studiów angielskojęzycznych II Stopnia dla specjalności Applied Electronics utworzonych przez Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu. Stworzony przez obie uczelnie program studiów opracowano w oparciu o rozeznanie potrzeb przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Charakteryzuje on się dużą liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmiotyo treściach niedostępnych w każdej z tych uczelni oddzielnie.W studiach uczestniczą dwie grupy studentów zrekrutowanych oddzielnie w obu uniwersytetach, którzy odbywają zajęcia razem bądź oddzielnie w każdym z uniwersytetów korzystając programu wymiany studenckiej Erasmus-plus. Absolwenci studiów uzyskują dwa dyplomy ukończenia studiów II stopnia, odpowiednio, w Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu
SŁOWA KLUCZOWE:studia II stopnia, programy podwójnego dyplomu, Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Politechnika Łódzka, studia anglojęzyczne, elektronika i telekomunikacja, wymiana studencka Erasmus-plus

ABSTRACT
The article presents a program of joint English-language studies of the 2nd degree for the „Applied Electronics” speciality. The curriculum has been prepared by the Lodz University of Technology (TUL) and the University of Naples Federico II (UNINA). The study programme has been created to reflect the requirements of electronic and microelectronic EU and Polish industry. The studies are characterized by a large number of practical classes and laboratories and include courses which content is not available at each of these universities separately. A student can enrol and start the studies either at UNINA or TUL. During the studies the groups merge and for two semesters (2nd and 3rd) students work together at UNINA and TUL. During the final, 4th, semester the students should prepare their thesis at partner’s university. Students stay two semesters in the partner’s country. These mobilities can be supported by the Erasmus+ exchange program. The graduate receive two MSc diplomas issued separately by the Lodz University of Technology and the University of Frederic II in Naples.
KEYWORDS:2nd stage studies, double degree, University of Naples Federico II, Lodz University of Technology, English-language studies, electronics and telecommunications, Erasmus+ mobility