Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 9/2019

IFA 2019 – INNOWACJE DZIĘKI AI I 5G ..........2

30-LECIE SPS......................3


30-LECIE SPS......................3


NANOMETRYCZNE WARSTWY TLENKU CYNKU WYTWARZANE METODAMI PRÓŻNIOWYMI
(Nanometric zinc oxide films produced by vacuum methods)
P. BORYŁO, K. LUKASZKOWICZ..........6

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest porównanie wpływu metody wytwarzania oraz temperatury procesu na własności cienkich warstw tlenku cynku. Zbadano strukturę, morfologię i topografię wytworzonych warstw oraz ich własności optyczne i elektryczne. Badane warstwy ZnO zostały wytworzone w procesie rozpylania magnetronowego oraz osadzania warstw atomowych. Przeprowadzone badania wykazały wpływ metody wytwarzania oraz temperatury procesu na analizowane własności.
SŁOWA KLUCZOWE:transparentne tlenki przewodzące, tlenek cynku, osadzanie warstw atomowych, ALD, rozpylanie magnetronowe, PVD

ABSTRACT
The aim of this article is to compare the influence of prepation methods and process temperature on the production effects and properties of zinc oxide thin films. Coducted experiments included investigations of structure, morphology and topography of deposited thin films as well as their optical and electrical properties. Tested ZnO thin films were prepared by magnetron sputtering and atomic layer deposition metods. Results of studies have shown that impact of the manufacturing method and process temperature on the analyzed properties is significant.
KEYWORDS:transparent conductive oxides, zinc oxide, atomic layer deposition, ALD, magnetron sputtering, PVD

MOBILE PLATFORM FOR AN ENTRY-LEVEL EMBEDDED PROGRAMMING COURSES
(Platforma mobilna do nauczania podstaw programowania systemów wbudowanych)
P. PORYZAŁA, M. KOCIOŁEK, K. KROPIDŁOWSKI...............11

STRESZCZENIE
Branża ICT (ang. Information and Communications Technology) ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo. Informatyka oraz programowanie stanowią podstawowe i niezastąpione narzędzie pracy w wielu dziedzinach przemysłu oraz nauki. Zdominowały one również wybory dotyczące kariery zawodowej zarówno absolwentów techników jak i „zorientowanych technicznie” uczniów szkół średnich. Z punktu widzenia nauczyciela akademickiego zajmującego się klasyczną elektroniką jest to niewątpliwie negatywny trend. W celu jego odwrócenia konieczna jest promocja elektroniki zarówno jako atrakcyjnego kierunku studiów jak i ścieżki kariery. Konieczne jest opracowywanie nowoczesnych, efektywnych a przy tym atrakcyjnych metod oraz narzędzi nauczania. W artykule zaprezentowano platformę mobilną do nauczania podstaw programowania systemów wbudowanych, która może zostać wykorzystana do kształcenia studentów elektroniki (Systemy Mikroprocesorowe, Architektura Komputerów) oraz wykorzystana do aktywnej promocji kierunku studiów realizowanej na warsztatach uniwersytetów dziecięcych oraz ponadprogramowych zajęciach w szkołach.
SŁOWA KLUCZOWE:osadzone programowanie, uczące platformy i narzędzia, mikrosterowniki, edukacja, mobilne roboty, cyfrowa elektronika

ABSTRACT
Information and Communications Technology (ICT) branch has a huge impact on our society. Informatics and programming is an universal and ubiquitous tool in many industries and research areas. It also dominates career choices of technical college graduates and ‘technically minded’ pupils in secondary schools. This is a negative phenomenon from the point of view of academic teachers in the field of electronics. Active promotion of the electronics both as a field of study and as a future profession is necessary in order to reverse negative trends. Modern, effective and attractive teaching methods and tools are needed. This paper presents a mobile platform which can be used in both entry-level courses offered to students at technical universities (like Microprocessor Systems or Embedded Programming) and as a platform for active promotion of electronics at children’s universities, activity clubs or research groups in schools etc.
KEYWORDS:embedded programming, teaching platforms and tools, microcontrollers, education, mobile robots, digital electronics

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
A HIDDEN NETWORK DRIVER AND HSwitch HIDDEN SWITCHING
(Ochrona zasobów wirtualnej sieci SDN wykorzystującej skryte znaczniki Hidden ID, skryty sterownik sieci oraz skryte przełączanie HSwitch)
P. ŚCIBIOREK, Z. PIOTROWSKI....16

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania skrytej warstwy danych (HDL) w zastosowaniu do Sieci Definiowanych Programowo (SDN). Opisano mechanizm weryfikacji integralności elementów sieciowych dla dedykowanej sieci SDN poprzez ich uwierzytelnienie z wykorzystaniem skrytych znaczników ID hidden. Przedstawiono koncepcję ochrony sieci SDN przed atakami typu DDoS z wykorzystaniem mechanizmu skrytego przełączania (HSwitch). Zaproponowane rozwiązania mogą stać się nowymi standardami ochrony zasobów sieciowych z wykorzystaniem techniki ukrywania danych.
SŁOWA KLUCZOWE:SDN, Skryty ID, HSwitch, skryte przełączanie, DDoS, HDL, Skryta Warstwa Danych, Główny Rezydent, GR

ABSTRACT
The article presents a concept of use of a hidden data layer (HDL) in software defined networks (SDN). It also describes verification of integrity of network elements for a dedicated sdn network through their authentication using hidden id tags. Moreover, it presents a concept of protection of sdn network against ddos attacks using a hidden switching mechanism (HSwitch). The proposed solutions may become new standards for protection of network resources using data hiding technique.
KEYWORDS:SDN, Hidden ID, HSwitch, Hidden Switching, DDoS, HDL, Hidden Data Layer, Main Resident, MR

POZYCJA MSPO UGRUNTOWANA..........19