Language versions

MENU

Archives

ELECTRONICS MAGAZINE IS A MEDIA PATRON

INFORMATION

OUR PARTNERS

AKTUALNY NUMER ELEKTRONIKA

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 11/2019

PAMIĘCI PROFESORA STANISŁAWA SOWIŃSKIEGO ..............2

RADIOEXPO ....................3

SZALONE DNI MUZYKI ..............3

SYSTEM LASEROWEJ TRANSMISJI DANYCH W OTWARTEJ PRZESTRZENI WYKORZYSTUJĄCY OKNO TRANSMISYJNE 8-12 μm
(Free Space Optics operated in 8-12 μm transmission window)
J. MIKOŁAJCZYK, D. SZABRA, A. PROKOPIUK, K. ACHTENBERG, J. WOJTAS, Z. BIELECKI ............4

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę właściwości oraz opis konstrukcji laserowego systemu transmisji danych (ang. Free Space Optics – FSO). System ten stanowi unikalne rozwiązanie technologii FSO ze względu na zakres widmowy wykorzystywanego promieniowania, który pracuje w przedziale długości fal 8-12 μm. Opisano również zaimplementowane rozwiązania optomechaniczne, które zwiększyły zakres funkcjonalności tego urządzenia. Przedstawiono wyniki wstępnych badań transmisji sygnałów przy użyciu opracowanych głowic nadawczo- odbiorczych w warunkach rzeczywistych na odległości ok. 800 m. Na podstawie parametrów tych głowic przeprowadzono również analizę zasięgu opracowanego kanału FSO ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska scyntylacji. Otrzymane wyniki pokazały, że zaprojektowana głowica nadawczo-odbiorcza może zostać zastosowana do transmisji danych na odległości do 2 km.
SŁOWA KLUCZOWE:łączność laserowa, Free Space Optics, kwantowe lasery kaskadowe, łącza hybrydowe

ABSTRACT
The paper presents some performance analysis and description of the design Free Space Optical data link. This link is a unique device due to the used spectral range of radiation – the wavelength of 8-12 μm. The implemented optomechanical designs to increase its functionality were also described. The results of preliminary outdoor tests of the developed FSO transceiver at a distance ca. 800 m are presented. Based on its parameters, an analysis of the data link range in the case of scintillation was also performed. The obtained results showed that the designed FSO transceiver can be used for data transmission at the distances up to 2 km.
KEYWORDS:laser comms, Free Space Optics, quantum cascade lasers, hybrid communications

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
PROJEKT ANTENY DLA TERMINALA PRZENOŚNEGO PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE 5G
(Antenna model for the portable terminal working in the 5G A hidden network driver and HSwitch hidden switching)
R. PRZESMYCKI, M. BUGAJ........9

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono projekt anteny mikropaskowej, która charakteryzuje się pasmem pracy w zakresie 3,3 - 3,8 GHz, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jej w systemie 5G. Cechuje ją mała waga, niewielkie rozmiary, prosta budowa oraz struktura planarna. Pozwala to na zastosowanie anteny w terminalach przenośnych i łatwą integrację z urządzeniami elektronicznymi. Uzyskana charakterystyka promieniowania umożliwia wykorzystanie anteny w telefonach komórkowych, bez narażenia użytkownika na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania. Jest to duża zaleta anteny, która dla danego zakresu charakteryzuje się minimalnym promieniowaniem zarówno przed, jak i za siebie.
SŁOWA KLUCZOWE:antena, antena mikropaskowa, system 5G, charakterystyki promieniowania

ABSTRACT
The article presents a model of a microstrip antenna, which has a working band in the range of 3.3 - 3.8 GHz, so it can be used in the 5G system. It is characterized by low weight, small size, simple structure and planar structure. This allows the use of the antenna in portable terminals and easy integration with electronic devices. The radiation pattern obtained allows the antenna to be used in mobile phones without exposing the user to direct radiation. This is a big advantage of the antenna, which for a given range is characterized by minimal radiation both in front and behind.
KEYWORDS:antenna, microstrip antenna, 5G system, radiation pattern

ANTENY MIKROPASKOWE DO ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMACH WOJSKOWYCH ORAZ ŁĄCZNOŚCI CYWILNEJ PRACUJĄCE W PAŚMIE 5 GHz
(Microstrip antennas for military and civil communications systems operating in the 5 GHz band)
R. PRZESMYCKI, M. BUGAJ..........14

STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy problemów związanych z techniką antenową a jego głównym celem jest opracowanie dwóch modeli anten mikropaskowych o optymalnie małych rozmiarach pracujących w systemach pracujących na częstotliwości 5,2 GHz (np. WLAN). W artykule przedstawiono dwa projekty opracowanych modeli anten mikropaskowych wraz z ich dokładnymi wymiarami. W artykule przedstawiono również wyniki symulacji i pomiarów wybranych parametrów elektrycznych i charakterystyk zaprojektowanych anten, które przeprowadzono w komorze bezodbiciowej.
SŁOWA KLUCZOWE:antena, antena mikropaskowa, charakterystyki promieniowania, systemy wojskowe

ABSTRACT
The article deals with problems related to antenna technology and its main goal is to develop two models of microstrip antennas with optimally small sizes working in systems operating at 5.2 GHz (e.g. WLAN). The article presents two designs of developed models of microstrip antennas with their exact dimensions. The article also presents the results of simulations and measurements of selected electrical parameters and characteristics of designed antennas, which were carried out in an anechoic chamber.
KEYWORDS:antenna, microstrip antenna, radiation pattern, military systems

OPTYMALIZACJA LOKALIZACJI SPRZĘTU IT W BUDYNKACH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
(Optimization of it equipment location in buildings from the view of electromagnetic safety)
L. NOWOSIELSKI, J. RYCHLICA, M. NOWOSIELSKI...............19

STRESZCZENIE
Tłumienie sygnału wprowadzanego przez ścieżkę propagacji pomiędzy źródłem emisji ujawniającej (miejsce lokalizacji zabezpieczanego urządzenia IT) a miejscem lokalizacji anteny potencjalnego systemu infiltracyjnego jest jednym z parametrów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo elektromagnetyczne sprzętu IT. W artykule przedstawiono zależności analityczne niezbędne do oszacowania wartości tłumienia wprowadzanego przez ścieżkę propagacji sygnału potencjalnej emisji ujawniającej, które odpowiadają najbardziej prawdopodobnym scenariuszom lokalizacji sprzętu IT w stosunku do lokalizacji potencjalnego systemu infiltracyjnego. W artykule przeanalizowano scenariusze lokalizacji zabezpieczanego sprzętu IT, dla których potencjalny system infiltracyjny znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w którym znajduje się sprzęt IT będący potencjalnym źródłem emisji ujawniającej. Scenariusze powyższe cechują się najmniejszym tłumieniem ścieżki propagacji potencjalnej emisji ujawniającej generowanej przez zabezpieczane urządzenie IT oraz zapewniają maskowanie położenia potencjalnego systemu infiltracyjnego.
SŁOWA KLUCZOWE:sprzęt IT, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, ulot informacji

ABSTRACT
The attenuation of the signal introduced in the propagation path between the radiated compromise emanation source (location place of the IT protected equipment) and the antenna of the potential infiltration system is one of the parameters influencing directly the electromagnetic security of IT equipment. The article presents the analytical relationships necessary to estimate the attenuation value introduced by the potential propagation signal path, which correspond to the most probable scenarios of IT equipment location in relation to the location of the potential infiltration system. The article analyzes scenarios of the location of secured IT equipment for which the potential infiltration system is located inside or outside the building where the IT equipment is a potential source of emission. The above scenarios are characterized by the smallest attenuation path of potential emission generated by the secured IT device and provide masking of the location of the potential infiltration system.
KEYWORDS:IT equipment, electromagnetic compatibility EMC, compromising emanations

ŻYCIE WŚRÓD MASZYN I FORTEPIANÓW...........................................24

ZMIANA LOGOTYPU ZAPOWIEDZIĄ ZMIAN W INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI – PIB.............30

PIERWSZY ELEKTRYCZNY SAMOCHÓD DOSTAWCZY....................................31

ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU DOBRY WZÓR 2019 ..................................31