Elektronika nr 10/2018

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 10/2018Streszczenie
W artykule przedstawiono badania sposobu postrzegania scen złożonych w zadaniu analizy scenerii pod kątem wykorzystania ich użyteczności dla metod sztucznej inteligencji. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem eye-trackera SMI Red 500. Serię eksperymentów przeprowadzono na grupie osób rejestrując poszczególne trajektorie atencji. Zadaniem obserwatora było sformułowanie konkluzji potwierdzającej lub odrzucającej tezę postawioną w pytaniu do przedstawionej sceny. Kolejno analizie poddano powstałe szeregi analizowanych komponentów scenerii. Obserwacje wyników eksperymentów mogą stanowić istotne rozwinięcie algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystywanych w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazów. Na podstawie analiz przeprowadzonych pomiarów stwierdzono różnice postrzegania scen złożonych dla poszczególnych osób biorących udział w eksperymencie, a także pewne podobieństwa i różnice w grupach tej samej płci.
Słowa kluczowe:eyetracker, badania eyetrackingowe, analiza scen złożonych, postrzeganie scenStreszczenie
Artykuł dotyczy analizy odkształcenia prądu płynącego podczas pracy przez pospolite urządzenie domowe jakim jest odkurzacz. Posłużono się powszechnie wykorzystywanymi parametrami umożliwiającymi opis przebiegów okresowych oraz przeprowadzono analizę sygnałów otrzymanych z czynnych eksperymentów. Do pomiarów użyto analizatora jakości energii Elspec Blackbox G4500. Wyniki zestawiono w postaci wykresów w dziedzinie czasu i częstotliwościowej. Analiza wykazuje, że prąd płynący przez odkurzacz ma charakter nieliniowy oraz, że wraz ze spadkiem siły ssącej urządzenia następuje pogorszenie jego współczynnika mocy
Słowa kluczowe:przebiegi odkształcone, harmoniczne, THD, moc elektrycznaStreszczenie
Internet Rzeczny obejmuje swoim zasięgiem coraz większą grupę urządzeń. Wielu producentów sprzętu, którzy do tej pory nie oferowali wbudowanych interfejsów sieciowych zaczyna je implementować w swoich systemach. Brak specjalizacji w tym zakresie oraz traktowanie systemów komunikacyjnych jako dodatku funkcjonalnego powoduje, że elementy Internetu Rzeczy stają się coraz bardziej podatne na zagrożenia i awarie. W artykule zaproponowano podejście do detekcji anomalii dla grupy elementów tworzących System Autonomiczny Internetu Rzeczy (SAIR). Zaproponowano model detekcji anomalii bazujący na podejściu scentralizowanym dedykowanym dla pojedynczego systemu SAIR.
Słowa kluczowe:Internet Rzeczy, detekcja anomalii, sieci komputerowe, systemy autonomiczneStreszczenie
Powszechnym podejściem budowania systemów informatycznych spełniających złożone wymagania współczesnych użytkowników korporacyjnych jest rozproszenie tradycyjnych systemów monolitycznych na zestaw wielu różnorodnych usług połączonych przez API. środowisko finansowe, zwłaszcza bankowe, nadal jest przykładem „dinozaurów”, w których główną rolę odgrywają systemy scentralizowane, ale nawet tam coraz częściej pojawia się dystrybucja przetwarzania danych. Wiedza o procesach zachodzących w firmie, tradycyjnie zakodowana w silnikach workflow, instrukcjach biurowych czy umysłach pracowników, jest teraz „gdzieś” rozproszona i nowo pojawiającym wyzwaniem jest aby ją uchwycić. Proponowane podejście opiera się na logach, które są zwykle tworzone podczas wywołań API. Wiedza ukryta w takich dziennikach może zostać ujawniona i uwidoczniona za pomocą techniki odkrywania procesów. Podano przykład rzeczywistego przedsiębiorstwa finansowego, a wyniki odkrywania procesów przebadano i porównywano z wiedzą dziedzinową.
Słowa kluczowe:odkrywanie procesów, System informacyjny zorientowane na procesy (PAIS)Streszczenie
W tej pracy wykorzystano wersję próbną LabVIEW 2015 firmy National Instruments do wirtualnego zastosowania pomiarów kwasowości i temperatury, które są obecnie szeroko stosowane w laboratoriach chemicznych i gdzie preferowano graficzny język programowania G, który używa obiektów symbolicznych zamiast kody. Ta strona graficzna to Block Digam, a aplikacje są oparte na zasadzie przepływu danych. pH jako miara kwasowości w pomiarach chemicznych jest miarą rozpuszczonego stężenia H+ i jest bezpośrednio związane z wartością graniczną dla wartości granicznych dla rozpuszczenia wody w O2. Z tych dwóch podstawowych pojęć można dodać efekt temperatury do wykresów potencjału-pH naniesionych z potencjalnymi wartościami obliczonymi dla wartości pH. Najpierw na przednim panelu LabVIEW umieszczono kontrole i wskaźniki związane z mierzonym potencjałem pH, ustalonymi korelacjami matematycznymi oraz obliczonymi wartościami pH, a następnie wszystkie terminy dla kontrolek i wskaźników zostały zaprojektowane na Diagramie bloku przy użyciu niezbędnych Funkcje elementów. Wizualny miernik pH zaprojektowany w wirtualnym laboratorium do tego badania może zarówno dać wirtualne wartości kwasowości obliczone przez wirtualne lub rzeczywiste dane on-line i pokazać przyjazną dla użytkownika strukturę pod względem wizualności i projektu.
Słowa kluczowe:LabVIEW, programowanie, pH, temperaturaStreszczenie
W artykule przedstawiono metodę porównanie parami do oceny bezpieczeństwa systemu IT. Zastosowano nowe podejście do oceny niespójności parametrów i ich wzajemnych relacji. Określono główne kryteria bezpieczeństwa systemu i proces ich analizy w programie Concluder. Proponowane rozwiązanie pozwala zlokalizować niespójność przyjętego modelu. Metoda porównywania parami jest jednym z najbardziej niesamowitych rozwiązań, pomagających rozwiązywanie trudnych problemów.
Słowa kluczowe:bezpieczeństwo danych, audyt, niespójność danychStreszczenie
Liquidambar orientalis były szeroko stosowane w medycynie tradycyjnej w Anatolii, szczególnie w przypadku ran zranienia. Skład chemiczny 17 olejków eterycznych z liści Liquidambar orientalis z różnych lokalizacji zbadano za pomocą GC-FID. Podobieństwo i różnice w próbkach określano w zależności od głównych składników przy użyciu Hierarchical Cluster Analysis (HCA) firmy MATLAB. Zidentyfikowano 11 głównych olejków eterycznych w próbkach, mianowicie; α-Pinen, β-pinen, tujone-α, terpinolen, α-terpinen, γ-terpinen, 2-carene, terpinen-4-ol, α-terpineol, β-kariofylen i germacren-D, odpowiednio. Lokalizacje i zmiany sezonowe odróżniały próbki Liquidambar orientalis od siebie nawzajem.
Słowa kluczowe:metody grupowania, olejek eteryczny, hierarchiczna analiza skupień, Liquidambar orientalisStreszczenie Artykuł przedstawia metodę monitorowania sygnałów w reaktorze z ciągłym mieszaniem na podstawie pomiarów tylko łatwych i szybkich w realizacji. Pozostałe sygnały, dla których nie dokonuje się pomiarów uzyskuje się wykorzystując nieliniowy model matematyczny oraz podejście podobne do filtru Kalmana. Proponowany algorytm modyfikuje wzmocnienie na podstawie zdefiniowanego dla potrzeb monitorowania sygnału błędu i nie wymaga żadnych informacji o sygnałach zakłócających. Dostrajanie parametrów algorytmu umożliwia uzyskanie większych dokładności rozwiązań i może być dokonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z technologii produkcyjnej. Przeprowadzone eksperymenty symulacyjne zawsze generowały stabilne rozwiązanie o zadawalającej dokładności. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystane nie tylko do systemu monitorowania pracy reaktora ale także w układzie optymalnego sterowania jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do obserwatora, optymalnej estymacji czy sztucznych sieci neuronowych.
Słowa kluczowe:model reaktora, algorytm, jakość monitorowaniaStreszczenie W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane ze specyfiką stosowania specjalistycznego oprogramowania do analiz skomplikowanych układów pod względem geometrii jak również złożoności obliczeniowej. Jest to próba pokazania metodologii postępowania przy tego typu analizach. Do badań wzięto wysokoprądowy układ stykowy, który umieszczany jest w komorze próżniowej i służy do przełączania bardzo dużych prądów rzędu od kilkuset amperów do kilkudziesięciu kiloamperów.
Słowa kluczowe:układ stykowy, pole elektromagnetyczne, obszar analizyStreszczenie Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza warunki realizacji usług komunikacji głosowej w sieciach IP charakteryzujących się wykorzystaniem różnych technik i technologii, mediów transmisyjnych oraz urządzeń końcowych. Są to sieci heterogeniczne. Zapewnienie określonego poziomu jakości realizacji usługi VoIP w tego typu sieciach wymaga więc określenia wpływu parametrów sieci na jakość usługi. W artykule przedstawiono prostą i rzetelną metodę weryfikacji wpływu parametrów sieci heterogenicznej na jakość usługi VoIP. Metodyka badawcza wykorzystuje założenia testowania metody PESQ rozszerzone o możliwość ciągłego monitorowania parametrów operacyjnych środowiska badawczego i weryfikację parametrów konfiguracyjnych testowanej usługi. Badania przeprowadzone na podstawie zaproponowanych scenariuszy stały się źródłem danych potwierdzających skuteczność zaproponowanej metody do oceny jakości VoIP w sieciach heterogenicznych.
Słowa kluczowe:VoIP, jakość usług, sieci heterogeniczneStreszczenie Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
Słowa kluczowe:przepływomierz ultradźwiękowy, przepływ turbulentny, błąd pomiaru, przepustnicaStreszczenie Realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze technologii rakietowych wymaga opracowania rakietowych platform testowych, które charakteryzować się będą bezpieczeństwem eksploatacji, dużą niezawodnością, powtarzalnością parametrów technicznych oraz niskimi kosztami wytwarzania. Jednym z istotnych elementów rakietowych platform testowych jest źródło zasilania urządzeń pokładowych, takich jak układy sterów elektrycznych, układ autopilota, układ samodestrukcji oraz układ telemetrii pokładowej. W artykule sformułowano problem badawczy dotyczący opracowania wydajnych, niezawodnych oraz tanich źródeł zasilania o niewielkich wymiarach gabarytowych oraz przedstawiono wybrane problemy doboru źródeł zasilania dla testowych platform rakietowych. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania źródeł zasilania na bazie baterii superkondensatorów. Zaprojektowano i wykonano model bloku zasilania oraz poddano go testom i badaniom weryfikującym założone parametry techniczne. Wyniki badań zostały w podsumowaniu artykułu poddane krytycznej ocenie. Sformułowano dalsze kierunki prac inżynierskich i badań, których celem jest opracowanie wydajnych oraz tanich źródeł zasilania dla rakietowych platform testowych.
Słowa kluczowe:elektronika, układ zasilania, supekondensator, technika rakietowaStreszczenie Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
Słowa kluczowe:strumień objętości, przepływomierz ultradźwiękowy, analiza błędu, korekcja błędu.


Zobacz lista recenzentów 2017