WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Artykuł powinien być napisany w Wordzie i powinien zawierać:
- tytuł w języku polskim i angielskim
- tytuły naukowe Autorów oraz ich miejsce pracy
- streszczenia w języku polskim i angielskim
- po kilka słów kluczowych w języku polskim i angielskim
- tytuły tabel w języku polskim i angielskim
- podpisy pod rysunkami w języku polskim i angielskim
- rysunki i tabele powinny być wklejone do tekstu jak najbliżej powołania.
Średnio na jedną stronę druku mieści się do 6000 znaków ze spacjami.

Rysunki i fotografie stanowiące ilustrację artykułów powinny być wykonane w jednym z podanych formatów: jpg, lub innym umożliwiającym konwersję do CorelDraw (wersja 7). Na rysunkach, szczególnie w schematach blokowych, należy unikać opisów słownych, zastępując je w miarę możliwości symbolami, oraz słów obcojęzycznych, zastępując je polskimi odpowiednikami. W przypadku ilustracji zaczerpniętych z publikacji, które mają zastrzeżone prawa autorskie, Autor zobowiązany jest dostarczyć zgodę na przedruk. Wzory należy ograniczyć tylko do niezbędnych i ponumerować je kolejnymi cyframi arabskimi, w nawiasach okrągłych z prawej strony. Litery greckie, znaki matematyczne, logiczne oraz informatyczne trzeba pisać wyraźnie. Należy stosować obowiązujące jednostki miar układu międzynarodowego (SI). Tytuły i podtytuły powinny być stosunkowo krótkie, kastowe. Śródtytułów nie należy numerować, lecz zaznaczyć ich gradacje.

Elementy dodatkowe

Prosimy o zamieszczone danych o Autorach:
- Pełne imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, miejsce pracy,
- Numery telefonów: służbowego lub domowego oraz e-mail,
- Adres do korespondencji.
Materiały dostarczane przez Autorów są po zakwalifikowaniu do druku opracowywane merytoryczne, stylistycznie i technicznie przez redakcję, przy czym istotne zmiany są uzgadniane z Autorami.
Po wydrukowaniu artykułu Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Tekst bibliografii powinien być ujednolicony na poziomie składu/łamania danego zeszytu – i możliwy do skopiowania do „schowka systemowego” z poziomu pdf bez błędów edytorskich, np. nadmiarowych spacji, znaków powodujących zbędne łamanie wierszy, itp. Dla czasopism drukowanych w naszej Drukarni zadba o to sama Drukarnia, natomiast w przypadku drukarni obcych obowiązek pilnowania tej sprawy spada na redakcję.
W przypadku niedostosowania stylu wykazów literatury w Państwa czasopiśmie do obecnych wymogów (styl Chicago) występuje zagrożenie, że czasopismo nie będzie miało obliczonego Polskiego Współczynnika Wpływu, co – w konsekwencji – może prowadzić do zaniżenia punktacji MNiSzW.

Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:
1. Tytuł „Bibliografia” („Literatura”, „References”) jest wyśrodkowany względem kolumny;
2. Format bibliografii: [1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.
[1] Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
(więcej przykładów w załączniku nr 1);
3. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym;
4. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);
5. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
6. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

Dla właściwego wprowadzania danych do Portalu najważniejsze jest:
 - każda pozycja bibliograficzna była oznaczona kolejnym numerem umieszczonym w nawiasie kwadratowym
 - wykaz literatury był ostatnim składnikiem artykułu.


Tekst bibliografii powinien być ujednolicony na poziomie składu/łamania danego zeszytu – i możliwy do skopiowania do „schowka systemowego” z poziomu pdf bez błędów edytorskich, np. nadmiarowych spacji, znaków powodujących zbędne łamanie wierszy itp. Dla czasopism drukowanych w naszej Drukarni zadba o to sama Drukarnia, natomiast w przypadku drukarni obcych obowiązek pilnowania tej sprawy spada na redakcję.
W przypadku niedostosowania stylu wykazów literatury w Państwa czasopiśmie do obecnych wymogów (styl Chicago) występuje zagrożenie, że czasopismo nie będzie miało obliczonego Polskiego Współczynnika Wpływu, co – w konsekwencji – może prowadzić do zaniżenia punktacji MNiSzW.

Umowę licencyjną muszą podpisać wszyscy Autorzy (druk do pobrania na stronie elektronika.orf.pl w zakładce DO POBRANIA). Redakcja prosi, aby pod artykułem zamieścić dane do wystawienia faktury.