Elektronika nr 1/2020

Spis tresci zeszytu Elektronika nr 1/2020

POLSKA DROGA DO SIECI 5G ..... 2


WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA.................... 5


DISINFORMATION AS A THREAT IN THE CYBERSPACE FOR THE CONTEMPORARY SOCIETY
(Dezinformacja jako zagrożenie w cyberprzestrzeni)
Ł. RYBAK, J. DUDCZYK............6

STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo informacyjne, w wyniku rozwoju technologii cyfrowych, stało się istotnym elementem i przedmiotem badań wielu naukowców. Jak wskazują wnioski badaczy - działaniem obecnie pozwalającym na wzrost bezpieczeństwa informacyjnego jest budowanie świadomości użytkowników cyberprzestrzeni. Artykuł stanowi dalszy ciąg badań dotyczących bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego. Dotychczas przeprowadzono badania pogłębione w zakresie weryfikacji świadomości użytkowników w aspekcie udostępniania przez nich danych w serwisach społecznościowych. Celem artykułu jest zweryfikowanie wiedzy użytkowników dotyczącej dezinformacji w środkach komunikacji i przekazu informacji. W ramach prac badawczych wykorzystano kwestionariusz ankiety, który pozwolił na realizację postawionego celu. Na podstawie analizy uzyskanych wyników przedstawiono poziom świadomości użytkowników oraz wskazano kierunek dalszych badań w zakresie poruszanej problematyki.
SŁOWA KLUCZOWE:dezinformacja, cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo cyfrowe, zagrożenie w cyberprzestrzeni, technologia 5G

ABSTRACT
As a result of the development of digital technologies, information security has become an important element and subject of research for many scientists. So far, published conclusions show that the current action allowing for an increase in information security is building awareness of cyberspace users. The article is a continuation of research on the security of the information society. So far, in-depth research has been carried out in the scope of verifying users’ awareness of the aspect of sharing data on social media. The aim of the article is to verify users’ knowledge of disinformation in the means of communication and information transfer. As part of the research, the authors used a questionnaire that helped achieve the defined goal. Based on the analysis of the obtained results, the authors presented the level of users’ awareness and indicated the direction of further research in the field of the aforesaid issue.
KEYWORDS:disinformation, cyberspace, cyber security, threat in cyberspace, 5G technology

PROJEKTOWANIE SPRZĘGACZY LANGA NA LINIACH MIKROPASKOWYCH
(Designing Lange Couplers on Microstrip Lines)
E. SĘDEK......................10

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zależności matematyczne, które opisują sposób obliczeń wymiarów sprzęgacza Langa tzn. szerokości mikropasków w obszarze sprzężenia W, szerokości szczelin miedzy paskami S. Opracowane w środowisku MATLAB oprogramowanie pozwala zaprojektować sprzęgacz na liniach mikropaskowych o zadanym sprzężeniu w [dB]. Oprogramowanie pozwala również obliczyć szerokości mikropasków W0 linii o impedancji Z0 = 50 Ω doprowadzających i odprowadzających sygnały. Oprogramowanie zostało zweryfikowane poprzez wykonanie licznych symulacji dla różnych częstotliwości.
SŁOWA KLUCZOWE:sprzęgacz 3 dB, sprzęgacz Langa, tranzystorowy wzmacniacz zrównoważony

ABSTRACT
The paper presents mathematical relationships that describe the method of calculating the Lange coupler dimensions, i.e. the width of the microstrip in the coupling area W, the width of the gaps between the microstrips S. The software developed in the MATLAB environment allows to design a coupler on microstrip lines with a given coupling in [dB].The software also allows to calculate the width W0 of microstrip input and output lines with an impedance Z0 = 50 Ω. The software has been verified by performing numerous simulation for different frequency.
KEYWORDS: 3 dB coupler, Lange coupler, balanced transistor amplifier

SYSTEM MOBILNY 5G
(5G mobile system)
T. KOSIŁO..........14

STRESZCZENIE
Przedstawiono krótko historię rozwoju publicznych mobilnych sieci telefonicznych. Scharakteryzowano kolejne generacje współczesnych systemów komórkowych. Omówiono podstawowe cechy i problemy związane z systemem komórkowym najnowszej generacji 5G.
SŁOWA KLUCZOWE:systemy komórkowe, GSM, UMTS, LTE, 5G, IoT

ABSTRACT
The history of the development of public mobile telephone networks was briefly presented. Next generations of modern cellular systems have been characterized. The basic features and problems of the latest generation 5G cellular system were discussed.
KEYWORDS:Cellular systems, GSM, UMTS, LTE, 5G, IoT

ZAINAUGUROWANO DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM NAUKI RADIOSTACJA TRANSATLANTYCKA..... 23


DRONY W SIECI 5G?............. 25


UROCZYSTA GALA W WARSZAWSKIM DOMU TECHNIKA NOT PODSUMOWAŁA IX EDYCJĘ KONKURSU IM. STANISŁAWA STASZICA NA NAJLEPSZE PRODUKTY INNOWACYJNE LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019 .............. 26